Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Legea nr. 27 din 17 mai 1994 privind impozitele si taxele locale

(nr.27 din 17 mai 1994, Monitorul Oficial nr. 127 din 24 mai 1994)

 

CAP. 1

Dispozitii generale

 

ART. 1
Impozitele si taxele locale constituie venituri proprii ale bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale si sint reglementate prin prezenta lege.

 

ART. 2
Fondurile banesti constituite din impozitele si taxele locale se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor care se finanteaza de la bugetele proprii ale unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile legii.

 

ART. 3
Persoanele fizice, persoanele juridice, asociatiile familiale, asociatiile agricole, unitatile economice ale unor persoane juridice, precum si cele ale organizatiilor politice si obstesti, institutiilor publice, fundatiilor si altora asemenea, unitatile de cult, filialele, sucursalelel si reprezentantele autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, apartinind persoanelor fizice si juridice straine, si altele similare, denumite in continuare contribuabili, au obligatia de a plati impozitele si taxele locale reglementate prin prezenta lege.

 

CAP. 2

Impozitul pe cladiri

 

ART. 4
Impozitul pe cladiri este anual si se datoreaza de catre contribuabili pentru cladirile aflate in proprietatea acestora, indiferent de locul unde acestea sint situate si de destinatia acestora.
In cazul cladirilor proprietate de stat, aflate in administrarea sau folosinta, dupa caz, a contribuabililor, impozitul pe cladiri se datoreaza de catre cei care le au in administrare sau in folosinta.
Pentru cladirile care constituie fondul locativ de stat, impozitul pe cladiri se datoreaza de catre unitatile care le administreaza.

 

ART. 5
Impozitul pe cladirile proprietatea persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii stabilite potrivit criteriilor si normelor de evaluare prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege.
Unitatile care administreaza cladirile din fondul locativ de stat, utilizate de persoanele fizice ca locuinte, platesc impozitul pe cladiri calculat cu cota prevazuta la primul alineat al acestui articol.

 

ART. 6
Pentru cladirile altor constribuabili decit cei prevazuti la art. 5, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii la care sint inscrise cladirile in evidenta acestora, indiferent de locul unde sint situate acestea. Cu cota de 1,5% se impun si cladirile persoanelor fizice unde sint inregistrate sedii de societati comerciale comerciale sau alte activitati economice, organizate potrivit legii.
In cazul folosirii partiale a spatiului cu sedii de societati comerciale sau alte activitati economice, cota de 1,5% se stabileste numai asupra acestei parti din imobil.

 

ART. 7
La determinarea impozitului pe cladiri in cazul contribuabililor, cu exceptia celor prevazuti la art. 5, se au in vedere atit cladirile aflate in functiune, cit si cele in rezerva sau conservare.

 

ART. 8
Cladirile aflate in functiune si a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii sint supuse in continuare impozitului pe cladiri, calculat pe baza valorii la care au fost inscrise in evidenta.
Lista cladirilor care nu sint supuse impozitului pe cladiri este redata in anexa nr. 2.

ART. 9

Cladirile noi, dobindite in cursul anului, indiferent sub ce forma, se impun cu incepere de la data de intii a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobindite. Impozitul se calculeaza pe numele noului contribuabil, proportional cu perioada de timp ramasa pina la sfirsitul anului.

 

ART. 10
Cladirile demolate in conditiile legii, cladirile distruse si cele transmise in administrarea sau, dupa caz, in proprietatea altor contribuabili, in cursul anului, se scad de la impunere cu incepere de la data de intii a lunii urmatoare celei in care s- a produs una dintre aceste situatii.
Scaderea de la impunere se acorda numai pentru partea de cladire demolata, distrusa sau transmisa in administrarea sau in proprietatea altor contribuabili.

 

ART. 11
Impozitul pe cladiri, in cazul contribuanililor persoane fizice, se stabileste pe baza declaratiei de impunere depusa in conditiile prezentei legi de catre proprietarul cladirii la organul fiscal teritorial pe raza caruia se afla cladirea. Pentru ceilalti contribuabili, impozitul se calculeaza de catre acestia prin declaratie de impunere, care se depune la organele fiscale teritoriale si se verifica de catre acestea.

 

ART. 12
Impozitul pe cladiri se plateste trimestrial, in rate egale, pina la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

 

CAP. 3

Impozitul pe terenuri ocupate de cladiri si alte constructii

 

ART. 13
Contribuabilii, astfel cum sint definiti la art. 3 din prezenta lege, care detin in proprietate suprafete de teren situate in municipii, orase si comune, datoreaza impozit pe terenuri ocupate de cladiri si alte constructii.

 

ART. 14
Impozitul pe teren se stabileste anual, in suma fixa pe metru patrat de teren, diferentiat pe categorii de localitati, iar in cadrul localitatilor, pe zone, dupa cum urmeaza:
- lei/mp ------------------------------------------------------------------------------Categoria localitatii --------------------------------------------Zona in cadrul localitatii municipii orase comune ------------------------------------------------------------------------------A 120 90 20 B 70 50 15 C 45 30 D 30 20 ---------------

 

ART. 15
Incadrarea terenurilor pe zone, in cadrul loca;itatilor, se face de catre consiliile locale, in functie de pozitia terenurilor fata de centrul localitatilor, de caracterul zonei respective (zona de locuit sau industriala), apropierea sau departarea fata de caile de comunicatie, precum si de alte elemente specifice fiecarei localitati in parte.

 

ART. 16
Contribuabilii care dobindesc dreptul de proprietate pentru unele terenuri proprietate de stat, avute anterior in administrare sau in folosinta, datoreaza impozitul pe terenuri incepind cu data de intii a lunii urmatoare celei in care a survenit aceasta modificare.

 

ART. 17
Impozitul pe terenurile situate in orasele care trec in categoria municipiilor sau in comunele care trec in categoria oraselor, dupa caz, se modifica corespunzator noii incadrari a localitatii in care sint situate terenurile, incepind cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a survenit aceasta modificare.

ART. 18

Impozitul pe teren, prevazut la acest capitol, nu se aplica terenurilor pentru care se plateste taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri decit pentru agricultura sau silvicultura, datorata potrivit legii.

 

ART. 19
Impozitul pe teren se stabileste, se modifica si se incaseaza potrivit prevederilor art. 9-12 din prezenta lege.

 

CAP. 4

Taxa asupra mijloacelor de transport

 

ART. 20
Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica, apartinind contribuabililor, se stabileste in functie de capacitatea cilindrica a motorului, pentru fiecare 500 cmc sau fractiune de capacitate sub 500 cmc, dupa cum urmeaza:
- lei/an --------------------- autoturisme 4.000 - autobuze, autocare, microbuze, autocamioane de orice fel 12.000 - autotrenuri de orice fel 14.000 - tractoare 8.000 - motociclete, motorete si scutere 2.000 - biciclete si tricicluri cu motor 1.500 Pentru remorci de orice fel, semiremorci si rulote apartinind contribuabililor, taxele anuale se stabilesc, in functie de capacitatea acestora, astfel:
- pina la 1 tona - 50% din taxa stabilita pentru autoturisme;
- intre 1-3 tone inclusiv - 50% din taxa stabilita pentru tractoare;
- peste 3 tone - 50% din taxa stabilita pentru autotrenuri.
Pentru atase, taxa anuala se stabileste la nivelul a 50% din taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere.
Sint scutite de taxa autoturismele, motocicletele cu atas si triciclurile cu motor care apartin invalizilor si sint adaptate invaliditatii acestora.

 

ART. 21
Capacitatea cilindrica a motorului si capacitatea remorcilor se dovedeste cu cartea de indentitate a autovehiculului, respectiv a remorcii, cu factura de cumparare sau alte documente legale din care sa rezulte acestea.

 

ART. 22
Taxa asuprra mijloacelor de transport pe apa, care apartin contribuabililor, se stabileste anual, pentru fiecare mijloc de transport in parte, dupa cum urmeaza:
- lei/an ------------------- luntre, barci fara motor, folosite pentru uz si agrement personal 1.000 - barci fara motor, folosite in alte scopuri 7.000 - barci cu motor 20.000 - bacuri, poduri plutitoare 15.000 - salupe 40.000 - iahturi 500.000 - remorchere si slepuri 200.000 - vapoare - pentru fiecare 1.000 tone sau fractiune de 1.000 tone 50.000 Barcile si luntrele, folosite de localnicii din Delta Dunarii si Insula Mare a Brailei pentru transport de uz personal, nu sint supuse taxei asupra mijloacelor de transport.

 

ART. 23
Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza incepind cu data de intii a lunii in care au fost dobindite, iar in cazul instrainarii sau radierii in timpul anului din evidentele organelor de politie sau ale capitaniei porturilor, dupa caz, taxa se da la scadere incepind cu data de intii a lunii in care a aparut una dintre aceste situatii.

 

ART. 24

Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste de catre organele fiscale teritoriale pe raza carora contribuabilii isi au domiciliul sau sediul, dupa caz, pe baza declaratiei de impunere, depusa in conditiile prezentei legi.

 

ART. 25
Institutiile publice, precum si persoanele juridice care au ca profil de activitate transportul de calatori in comun, din interiorul localitatilor, sint scutite de plata taxei asupra mijloacelor de transport.
Transportul de calatori in comun, din interiorul localitatilor, se refera si la cel care parcurge o distanta in afara localitatii, daca se practica tarife stabilite in conditiile transportului in comun.

 

ART. 26
Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste trimestrial, in rate egale, pina la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Pentru mijloacele de transport dobindite in cursul anului, taxa datorata se repartizeaza in sume egale, la termenele de plata ramase pina la sfirsitul anului.
Peroanele fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport, au obligatia de a achita integral taxa datorata, la data luarii in evidenta de catre organele fiscale.

 

CAP. 5

Taxa pentru folosirea locurilor publice

 

ART. 27
Contribuabilii, definiti potrivit prevederilor art. 3 din prezenta lege, datoreaza o taxa zilnica pentru folosirea locurilor publice de desfacere din municipii, orase si comune, diferentiat in raport cu gradul de dotare a spatiilor puse la dispozitia acestora, cu natura produselor desfacute, cu virsta si specia animalelor aduse spre vinzare, cu serviciile prestate populatiei si cu suprafata ocupata, dupa cum urmeaza:
- lei/zi ------------------------------------------------------------------------------Nr. Modul de folosire a locurilor publice crt. ------------------------------------------------------------------------------
1. Pentru vinzarea produselor de orice fel din vehicule sau autovehicule 300 - 500
2. Pentru folosirea platourilor, meselor, tarabelor si a altor spatii din piete, tirguri si oboare, de fiecare metru patrat 250 - 400
3. Pentru vinzarea de animale si pasari, de fiecare animal sau pasare, astfel:
a) bovine, bubaline, cabaline si porci peste 6 luni 3.000 - 5.000 b) porcine pina la 6 luni, ovine si caprine 1.000 - 1.500 c) animale mici si pasari, cu exceptia puilor de o zi, de fiecare animal sau pasare 250 - 500 d) pui de o zi, de fiecare pui 20 - 30
4. Pentru ocuparea locurilor necesare vinzarii produselor, rezultate din exercitarea unei activitati autorizate pe cont prorpiu, de fiecare metru patrat 1.000 - 1.500
5. Pentru ocuparea locurilor necesare vinzarii obiectelor de ocazie, de fiecare metru patrat 500 - 1.000
6. Pentru ocuparea locurilor si platourilor cu mijloace de transport expuse spre vinzare:
a) biciclete cu motor, motorete, scutere, motociclete, tricicluri, cu sau fara atas, pentru fiecare mijloc de transport 2.000 - 5.000 b) alte mijloace de transport cu tractiune mecanica, de fiecare mijloc de transport, inclusiv remorci de orice fel 10.000 -20.000
7. Intrarea in tirguri in care se vind obiecte de ocazie 100 - 200 -----------------------------------------------------Taxele prevazute in prezentul articol se stabilesc de consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in cadrul limitelor mentionate.

 

ART. 28
Pentru produse, bunuri sau servicii, altele decit cele prevazute la articolul precedent, consiliile locale pot stabili taxe zilnice de aceeasi natura, in limitele taxelor mentionate la art. 27.

 

ART. 29
Taxele pentru folosirea locurilor publice de desfacere se incaseaza de catre organele administratiei pietelor, tirgurilor si oboarelor ori de alte organe imputernicite in acest scop de catre consiliile locale, dupa caz.

 

ART. 30
Persoanele fizice si juridice care ocupa temporar sau permanent locuri publice, altele decit cele prevazute la art. 27, precum si suprafete in fata magazinelor sau atelierelor de prestari de servicii, dupa caz, datoreaza urmatoarelor taxe:
- lei/mp/zi -------------------a) pentru vinarea de produse sau prestari de servicii 800 - 1.200 diverse b) pentru depozitarea de diverse materiale 800 - 1.000 c) pentru confectionarea de produse 1.000 - 1.500 Taxele prevazute in cadrul acestui articol se stabilesc de consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in cadrul limitelor mentionate, iar ocuparea locurilor publice se face numai cu aprobarea acestor organe si cu plata anticipata a taxelor datorate.
Taxele nu se datoreaza in cazul ocuparii trotuarului din fata locuintei sau a sediului, pentru reparatia cladirii sau aprovizionarea cu combustibil sau alte materiale necesare gospodariilor sau societatilor comerciale, pe o perioada de timp de maximum 48 de ore inclusiv.

 

ART. 31
Taxele prvazute la art. 27 si 30 nu se datoreaza in cazul in care se plateste chirie, potrivit legii.

 

ART. 32
Taxele pentru folosirea locurilor publice de desfacere pot fi majorate cu pina la 30% de catre consiliile locale, in functie de asigurarea cu apa curenta pentru spalarea produselor, iluminat, spatii acoperite, suprafete asfaltate, precum si de gradul de amenajare si dotare a pietelor.

 

ART. 33
Termenul de varsare a taxelor incasate, conform prevederilor acestui capitol, este ziua lucratoare imediat urmatoare incasarii acestora.

 

CAP. 6

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor

 

ART. 34
Certificatele, avizele si autorizatiile in domeniul constructiilor eliberate contribuabililor sint supuse unor taxe diferentiate, in functie de valoarea constructiilor sau a instalatiilor, de suprafata terenurilor si de natura serviciilor prestate, astfel:
1. Certificatul de urbanism ------------------------------------------------------------------------------Suprafata terenurilor pentru care se solicita Taxa certificatul (mp) - lei ------------------------------------------------------------------------------- Pentru mediul urban:
a) pina la 150 1.000 - 1.450 b) pina la 250 1.500 - 1.950 c) pina la 500 2.000 - 2.450 d) pina la 750 2.500 - 2.950 e) pina la 1.000 3.000 - 3.500 f) peste 1.000 3.500 + 5 lei/mp pentru suprafetele mai mari de 1.000 mp - Pentu mediul rural se percepe 50% din taxa prevazuta pentru mediul urban ------------------------------------------------------------------------------
2. Autorizatia de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, efectuate la constructii, reprezentind monumente, ansambluri istorice, arheologice, de arhitectura, arta, cultura, cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare subterane si aeriene,amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si celalalte lucrari de amenajare a spatiilor publice:
2% din valoarea autorizata a lucrarii sau a constructiei, inclusiv instalatiile aferente acesteia.
Pentru constructiile de locuinte, taxele astfel stabilite vor fi reduse cu 50%.
3. Autorizarea de foraje si excavari necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, de exploatari de cariera, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari:
pentru fiecare mp 1.500 - 2.000 lei.
4. Autorizarea constructiilor provizorii de santier necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea:
3% din valoarea autorizata a constructiilor provizorii.
5. Autorizatii de construire pentru organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote, campinguri:
2% din valoarea autorizata a lucrarii sau a constructiei.
6. Autorizarea constructiilor pentru lucrari cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si panourilor de afisaj, firmelor si reclamelor:
pentru fiecare mp 600 lei, dar nu mai putin de 3.500 lei.
7. Autorizatia de desfiintare partiala sau totala a constructiilor si amenajarilor pentru care s-a eliberat autorizatia de la pct. 2-6 se taxeaza cu 50% din taxa platita la autorizare.
8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, cit si a autorizatiilor, conform prevederilor din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, taxa ce se percepe este de 50% din valoarea taxei initiale.
9. Autorizatiile pentru lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica si telefonie:
de fiecare instalatie 2.000 - 3.000 lei
10. Aviz comisie urbanism si amenajarea teritoriului 10.000 - 15.000 lei
11. Certificat nomenclatura stradala si adresa 2.000 - 2.500 lei
12. Taxe pentru eliberarea autorizatiilor de orice fel, cu exceptia celor din domeniul constructiilor, precum si viza anuala a acestora:

A. Autorizatii de functionare pentru activitati lucrative si viza anuala a acestora:
a) pentru meseriasi si carausi 1.700 - 2.500 lei;
b) pentru cazane de fabricat rachiu 2.500 - 5.000 lei;
c) pentru liber-profesionisti 5.000 - 8.000 lei;
d) pentru mori, prese de ulei si darace 8.300 - 15.000 lei;
e) pentru alte activitati neprevazute mai sus 16.600 - 25.000 lei.

B. Autorizatii sanitare eliberate persoanelor particulare: 3.400 - 5.000 lei.
13. Alte lucrari:
a) copii heliografice de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, de fiecare mp de plan:
- la scara 1: 500 10.000 lei;
- la scara 1:1.000 15.000 lei;
- la scara 1:2.000 20.000 lei;
b) eliberarea sau viza anuala a autorizatiilor ce dau dreptul de a executa proiecte 15.000 lei.

 

ART. 35
Valoarea autorizata a lucrarilor pentru care se percep taxe se stabileste pe baza celor declarate de solicitant in cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire.
Consiliile locale, prin organele tehnice de specialitate, vor regulariza taxa pentru autorizatia de construire, prin declararea de catre solicitant a valorii reale a lucrarii, in termen de 15 zile de la data expirarii termenului de executare stabilit prin autorizatia de construire.

 

ART. 36
Cuantumul taxelor de la art. 34 pct. 1, 3, 6, 9, 10, 11 si 12 se stabileste in limitele prevazute de lege de catre consiliile locale.
Taxele prevazute la acest capitol se platesc inainte de eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor.
Dovada platii taxei se pastreaza de organul care a eliberat documentele respective.

 

CAP. 7

Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama

 

ART. 37
Contribuabilii, definiti potrivit art. 3 din prezenta lege, care folosesc mijloace de publicitate prin afisaj si reclama, datoreaza urmatoarele taxe:
a) taxe pentru publicitate, afisaj si reclama, datorate in functie de dimensiuni:
- lei/an ------------------------- sub 1/2 mp inclusiv 5.000 - 12.000 - intre 1/2 si 1 mp inclusiv 9.000 - 23.000 - intre 1 si 2 mp inclusiv 18.000 - 35.000 - intre 2 si 3 mp inclusiv 34.000 - 75.000 - intre 3 si 5 mp inclusiv 94.000 -190.000 - peste 5 mp 26.000 - 70.000 pentru fiecare mp sau fractiune b) taxele prevazute pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii de catre contribuabili:
- lei/an --------------------------- pina la 1/2 mp inclusiv 3.000 - 4.000 - intre 1/2 si 1 mp inclusiv 5.000 - 8.000 - intre 1 si 2 mp inclusiv 7.000 - 12.000 - peste 2 mp 5.000 - 8.000 pentru fiecare mp sau fractiune Pentru afisele de publicitate si reclama tiparite, taxele prevazute la lit.a) si b) din cuprinsul acestui articol de datoreaza de fiecare exemplar si se reduc cu 50%.
Cuantumul taxelor prevazute la lit. a) si b) se stabileste de catre consiliile locale pe teritoriul carora se realizeaza publicitatea, afisajul sau reclama, in limitele de mai sus.

 

ART. 38
Pentru firmele, reclamele, afisajele si publicitatea realizate exclusiv intr-o limba straina, taxele prevazute la art. 37 lit. a) si b) se majoreaza de 5 ori.

 

ART. 39
Contribuabilii care efectueaza reclama si publicitate sub diverse forme, in baza unui contract incheiat in acest sens, sint obligati sa plateasca la bugetele locale o taxa de 10% din valoarea contractului.
Taxa devine exigibila la data intrarii in vigoare a contractului.
Taxa nu se datoreaza pentru activitatile sponsorizate in conditiile prevazute de lege.

 

ART. 40
Pentru publicitatea si reclama facute in alte conditii decit cele prevazute la art. 39, taxa este de 12% din suma bruta a prestatiei si se plateste de catre contribuabilul care realizeaza publicitatea sau reclama.
Taxa pentru afisele si biletele de publicitate netiparite este de 1.000 lei de fiecare exemplar. Plata taxei se face prin aplicarea de timbre fiscale virf si matca -, astfel incit sa nu poata fi deslipite si refolosite.

 

ART. 41
Contribuabilii care efectueaza reclama si publicitate in contul altora, prin expunerea de afise si panouri cu scop de reclama si publicitate, in alte conditii decit cele prevazute la art. 39 si 40, sint obligati sa plateasca o taxa fixa, egala cu taxa prevazuta la art. 37 lit. a).
Pentru obiectele expuse cu scop de reclama si publicitate in contul altora si care nu sint destinate vinzarii si desfasurarii propriei activitati, se plateste o taxa lunara de 5.000 lei/obiect.

 

ART. 42
Pentru reclama si publicitatea pe orice cale la tigari, produse din tutun si bauturi alcoolice, taxa se majoreaza cu 500%.

 

ART. 43
Taxa de publicitate, afisaj si reclama, datorata potrivit art. 37, 38 si 41, se plateste anticipat la bugetul consiliului local in raza caruia se realizeaza publicitatea, afisajul sau reclama.
In situatiile in care mijloacele de publicitate sau reclama au o durata mai mare de un an, taxa se plateste in cursul lunii ianuarie a fiecarui an.

 

ART. 44
Taxa pentru reclama si publicitate, datorata potrivit art. 39 si 40, se varsa la bugetul consiliului local in raza caruia se realizeaza aceste activitati, pina la data de 10 a lunii urmatoare celei in care taxa a devenit exigibila si, respectiv, incasata.

 

ART. 45
Confectionarea afiselor si a biletelor de publicitate sau reclama de catre perrsoanele fizice sau persoanele juridice se poate efectua numai dupa ce se face dovada achitarii taxei pentru intregul tiraj.
In cuprinsul tipariturii efectuate se face mentinerea cu privire la tirajul tiparit, cuantumul taxei de afisaj si documentul de plata a acesteia.

 

CAP. 8

Taxa pentru sederea in statiunile balneoclimaterice

 

ART. 46
Pentru sederea in statiunile balneoclimaterice stabilite potrivit legii, pe o durata mai mare de 48 de ore, persoanele fizice in virsta de peste 18 ani datoreaza o taxa fixa de 500 lei de persoana, stabilita pentru durata sederii in statiunea respectiva.
Elevii si studentii nu platesc taxa pentru sederea in statiunile balneoclimaterice.
Persoanele handicapate si pensionarii de orice fel nu platesc taxa pentru sederea in statiunile blneoclimaterice in cazul in care efectueaza tratament.

 

ART. 47
Taxa pentru sederea in statiunile balneoclimaterice nu se datoreaza in cazul cazarii la cabanele turistice aflate in afara statiunilor balneoclimaterice, precum si de catre persoanele care au domiciliul in aceste localitati, cele aflate in deplasare in interesul serviciului, elevii si studentii aflati in tabere de odihna sau in actiuni de instruire, documentare si pregatire.

 

ART. 48
Taxa pentru sederea in statiunile balneoclimaterice se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea sau de cele in cadrul carora se face tratamentul balnear, o data cu luarea in evidenta a persoanelor respective.
Pentru persoanele venite pe cont propriu, taxa se incaseaza de catre consiliile locale pe raza carora se afla statiunea balneoclimaterica.

 

ART. 49
In cazul persoanelor fizice straine, care vin la odihna sau la tratament in statiunile balneoclimaterice, iar taxa respectiva este cuprinsa in costul biletului, persoana juridica care a emis biletul de odihna sau de tratament are obligatia de a varsa la bugetul consiliului local pe raza caruia se afla statiunea balneoclimaterica taxele incasate, in termen de 10 zile de la incasarea sumei pentru biletul eliberat.

 

CAP. 9

Taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie

 

ART. 50
Pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice, subordonate consiliilor locale, se stabilesc de catre acestea taxe de vizitare cuprinse intre 200 si 1.000 lei de persoana, care vor fi diferentiate anual, in functie de valoarea artistica, istorica si arhitecturala a obiectivelor respective.

 

ART. 51
Elevii, studentii si militarii in termen care viziteaza muzeele, casele memoriale sau monumentele istorice, de arhitectura si arheologie, prevazute la art. 50, beneficiaza de o reducere cu 50% din taxa pentru vizitare, iar cind vizitarea este realizata in grupuri, organizate de institutii de invatamint sau de unitati militare, in zilele de duminica, acestia sint scutiti de taxa pentru vizitare.

 

ART. 52
Consiliile locale vor putea stabili o zi pe saptamina in care taxele de vizitare a muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice vor fi reduse cu pina la 50%.
De Ziua nationala a Romaniei, vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice se face fara plata taxelor reglementate la acest capitol.

 

CAP. 10

Alte taxe locale

 

ART. 53
Contribuabilii care au in proprietate sau in folosinta, dupa caz, cazane de fabricat rachiu, prese de ulei, mori de cereale si ferastraie mecanice pentru lemn platesc o taxa anuala, de fiecare utilaj, de 50.000 lei, iar cei cu darace, pive si mori pentru boia de ardei, o taxa de 20.000 lei, care se face venit la bugetul consiliului local pe teritoriul caruia se afla instalat utilajul respectiv.
Taxa se datoreaza pentru fiecare utilaj autorizat sa functioneze si se plateste in doua rate egale, prima rata la 30 aprilie, iar a doua rata pina la 30 septembrie ale fiecarui an.

ART 54

Contribuabilii care detin ciini de paza, ciini de agrement si de vinatoare platesc o taxa anuala, diferentiata in raport cu numarul ciinilor detinuti si cu scopul pentru care sint folositi, astfel:
a) ciini de paza:
- pentru cel de-al doilea ciine 1.000 lei - pentru al treilea ciine si urmatorii, de fiecare ciine 4.000 lei b) ciini de vinatoare:
- pentru primul ciine 5.000 lei - pentru al doilea ciine si urmatorii, de fiecare ciine 10.000 lei c) ciini de agrement:
- pentru primul ciine 15.000 lei - pentru al doilea ciine si urmatorii, de fiecare ciine 20.000 lei.
Prin ciini de agrement, in sensul prezentei legi, se inteleg ciini tinuti si crescuti in locuinta.

 

ART. 55
Pentru ciinii necesari pazei animalelor, pentru ciinii de orice fel, de pina la 6 luni, precum si pentru ciinii insotitori ai nevazatorilor si cei folositi de echipele de salvamont, nu se datoreaza taxa.

ART. 56

Taxele datorate se platesc pina la 30 mai inclusiv a fiecarui an sau in termen de 30 de zile de la declarare.
In cazul in care detinerea ciinilor inceteaza, indiferent de cauza, taxa anuala nu se recalculeaza.

 

ART. 57
Organele sanitar-veterinare vor verfica, cu ocazia prezentarii ciinilor la vaccinare, dovada platii taxelor prevazute de prezenta lege, aducind la cunostinta organelor fiscale cazurile de neprezentare a dovezii de plata.

 

ART. 58
Consiliile locale pot institui si alte taxe, altele decit cele reglementate de prezenta lege, pentru serviciile publice nou-create la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor, in scopul satisfacerii unor necesitati ale locuitorilor, cu conditia ca taxele percepute sa asigurre cel putin acoperirea cheltuielilor cu infiintarea, intretinerea si, dupa caz, functionarea acestor servicii.
Domeniile in care pot fi instituite noi taxe, fara a se limita, sint cele prevazute in anexa nr. 3 la prezenta lege.

 

ART. 59
Instituirea de noi taxe se publica in presa si se afiseaza la sediile consiliilor locale, precum si in alte locuri publice, cu cel putin 30 de zile inainte de aplicare.

 

ART. 60
Pentru evidenta, urmarirea si incasarea taxelor prevazute la art. 48 alin. 2 si art. 58, consiliile locale pot folosi, pentru localitatile unde volumul taxelor o justifica, personal angajat prin conventii civile, platit pe baza de tarife din incasari stabilite ca atare de consiliile locale respective.
Sumele platite drept remiza se supun impozitului pe salarii, in conditiile legii.

 

CAP. 11

Dispozitii comune si tranzitorii

 

ART. 61
Contribuabilii sint obligati sa depuna declaratii de impunere la organele fiscale teritoriale pe raza carora isi au domiciliul, sediul sau se afla bunurile impozabile sau taxabile, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data dobindirii cladirilor, constructiilor, terenurilor, mijloacelor de transport si altor bunuri supuse obligatiilor fiscale, potrivit prezentei legi, sau de la data la care au intervenit schimbari care conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate.

 

ART. 62
Pentru neachitarea in termen a impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta lege, contribuabilii platesc o majorare de 0,3% pentru fiecare zi de intirziere, calculata din ziua imediat urmatoare de cind impozitul sau taxa era datorata, dar fara a depasi suma datorata.
In cazul in care ultima zi a termenului de plata este zi nelucratoare, plata impozitului sau a taxei, dupa caz, se face, fara majorari de intirziere, in ziua lucratoare imediat urmatoare.
In situatiile in care impozitele si taxele locale datorate nu au fost stabilite ca urmare a nedepunerii declaratiei ori datele declarate nu corespund realitatii, stabilirea sau modificarea impozitului sau a taxei, dupa caz, se poate face pe 2 ani anterior celui in care s-a efectuat constatarea.
Termenul de prescriptie pentru dreptul de a cere executarea silita este de 2 ani.
Impozitul sau taxa, respectiv diferenta de impozit sau de taxa, stabilite in conditiile mentionate in cuprinsul acestui articol, se platesc in termen de 30 de zile de la data comunicarii.
La diferentele de impozit sau de taxe stabilite se calculeaza majorari de intirziere de la data cind impozitul sau taxa era datorata.
Functionarul vinovat de nestabilirea la timp a impozitelor si taxelor datorate raspunde pecuniar, in limita majorarilor de intirziere calculate.

 

ART. 63
Contribuabilii pot face contestatie privind asezarea si incasarea impozitelor si taxelor locale, in termen de 30 de zile de la data primirii instiintarii de plata, la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, care are obligatia sa o rezolve in termen de 30 de zile de la inregistrare.
Pentru solutinarea contestatiilor se va cere si avizul consiliului local.
Impotrriva deciziei date de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, contribuabilii pot face plingere, in termen de 30 de zile de la primirea deciziei, la Ministerul Finantelor care, in termen de 40 de zile, are obligatia sa o solutioneze.
Impotriva solutiei date de Ministerul Finantelor se poate face plingere in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia la judecatoria in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul principal.
Depunerea contestatiei sau a plingerii nu suspenda urmarirea si incasarea impozitelor si a taxelor locale si a majorarilor de intirziere datorate.
Impozitele si taxele platite in plus se compenseaza sau se restituie, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data comunicarii plusului sau a deciziei respective.

 

ART. 64
Contestatiile cu privire la asezarea si incasarea impozitelor si a taxelor locale sint supuse unei taxe de timbru de 2% calculata la suma impozitului sau a taxei contestate. Aceasta taxa nu poate fi mai mica de 1.000 lei.
Plingerile impotriva deciziei date se timbreaza cu jumatate din taxa platita la contestatie.
Taxa de timbru se datoreaza indiferent daca o alta contestatie sau plingere, cu acelasi obiect, inregistrata si rezolvata anterior, a fost taxata.
Contribuabilii sint obligati sa specifice in cuprinsul contestatiei sau al plingerii cuantumul impozitului sau al taxei contestate.
In situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei, taxa de timbru se restituie integral sau proportional cu reducerea impozitului sau a taxei contestate. Taxele pentru care s-au anulat timbre fiscale nu se restituie.

 

ART. 65
Consilile locale si judetene pot acorda, de la caz la caz, pentru motive temeinic justificate, esalonari de plati in cel mult 12 rate lunare, aminari de plati pina la sfirsitul anului calendaristic, precum si reduceri sau scutiri de majorari de intirziere aferente impozitelor si taxelor locale neachitate.

 

ART. 66
Persoanele fizice, veterani si invalizi de razboi si beneficiari ai prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, se scutesc de plata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta lege.

 

ART. 67
Contribuabilii din strainatate, cu activitate in Romania, platesc impozitele si taxele locale, majorarile aferente si amenzile contraventionale stabilite potrivit prezentei legi, in lei, prin transformarea valutei necesare la cursul de schimb valutar in vigoare la data cind se face plata.

 

ART. 68
Constituie contraventii la prezenta lege urmatoarele fapte daca, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni:
a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 61;
b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 61;
c) sustragerea de la impunere a unor bunuri supuse impozitarii sau taxarii.
Contraventia mentionata la lit a) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 250.000 lei, iar cele de la lit. b) si c), cu amenda de la 250.000 lei la 1.000.000 lei.
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele fiscale teritoriale.
Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25, 26 si 27.
Sanctiunile se aplica si persoanelor juridice. Plingerea acestora se adreseaza judecatoriei in aceleasi conditii ca si in cazul persoanelor fizice.

 

ART. 69
Organele fiscale teritoriale au obligatia de a verifica la persoanele fizice si la persoanele juridice realitatea declaratiilor de impunere si modul de asezare si de incasare a impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta lege.
In situatia in care, din controalele efectuate, se constata diferente de impozite si taxe, se vor lua masuri pentru reclacularea si incasarea acestora potrivit legii sau, dupa caz, pentru compensarea sau restituirea lor, la cerere.

 

ART. 70
In cazul neachitarii la termen a impozitelor si a taxelor locale reglementate de prezenta lege, organele fiscale teritoriale si organele consiliilor locale, pentru cele stabilite de acestea, pot dispune achitarea sumelor restante din conturile agentilor economici, pe cale de decontare bancara, care constituie titlu executoriu, sau prin aplicarea gradelor de urmarire silita, prevazute de lege, asupra elementelor patrimoniale ale debitorilor.

 

ART. 71
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Finantelor, norme privind metodologia de calcul, formularistica corespunzatoare referitoare la asezarea si urma rirea impozitelor si a taxelor locale.

 

ART. 72
Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz, precum si materiala sau civila, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

 

ART. 73
Impozitele si taxele locale reglementate prin prezenta lege constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale unde contribuabilii isi au domiciliul, sediul sau se afla bunurile impozabile sau taxabile , cu exceptia taxelor care, potrivit dispozitiilor legale, se gestioneaza, administreaza si utilizeaza ca venituri extrabugetare.

 

ART. 74
Impozitele si taxele locale stabilite in sume fixe, precum si normele din anexa nr. 1 la prezenta lege, se modifica anual prin hotarire a Guvernului, in functie de rata inflatiei, cu 3 luni inainte de inceperea anului urmator.

 

ART. 75
Dispozitiile prezentei legi se aplica si persoanelor fizice si persoanelor juridice straine, in masura in care, prin conventii sau alte acorduri internationale la care Romania este parte ori, pe baza de reciprocitate, nu se stabileste altfel.

 

ART. 76
Prevederile prezentei legi se aplica incepind cu data de intii a lunii urmatoare publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, cu exceptia cap. II, III, IV, care se vor aplica de la 1 ianuarie 1995.

 

ART. 77
Pe data aplicarii dispozitiilor prezentei legi se abroga: Legea nr. 25/1981 privind impozitele si taxele locale; Decretul nr.425/1981 privind stabilirea si incasarea impozitelor si taxelor locale; Decretul nr.504/1957 privind productia, vinzarea, circulatia si desfacerea bauturilor alcoolice; art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele si taxele locale, aprobata prin Legea nr. 114/1992, si pct. 3 din cap. 1, pct. 5, 6, 7 si 9 din cap.II din anexa la aceasta ordonanta; pct. 8 lit. a), b) si c) paragraful 3^1 din Legea nr. 114/1992; art. 2, 3, 5, 6 si anexele nr. 2, 3 si 4 din Legea nr.
45/1992 privind stabilirea nivelului unor taxe in sume fixe datorate statului, in lei, de persoanele fizice si juridice si introducerea platii taxei asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica si a mijloacelor de transport pe apa, detinute de regiile autonome, societatile comerciale si de ceilalti agenti economici organizati ca persoane juridice;
Ordonanta Guvernului nr. 26/1992 privind taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor; cap. 8, 12, 13 si 14, 15, 16 si 17 din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile prestate in favoarea unor persoane fizice si juridice, precum si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 aprilie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI

prof. univ. dr. OLIVIU GHEORMAN

 

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 aprilie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p. Presedintele camerei deputatilor

Ion Ratiu

 

ANEXA 1

VALORILE IMPOZABILE PE METRU PATRAT la cladiri si la alte constructii apartinind persoanele fizice ------------------------------------------------------------------------------Nr. Felul si destinatia cladirilor si altor constructii Valoarea impozabila crt. pe mp - lei -----------------------------

Cladiri si alte constructii situate in comune, precum si in satele apartinatoare municipiilor si oraselor
1. Cladiri de locuit, cu exceptia celor de la pct. 3:
a) cu pereti din caramida arsa, piatra, beton si alte materiale asemanatoare 6.700 b) cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, chirpici, pamint batut si alte materiale asemanatoare 4.600
2. Alte cladiri, cu exceptia celor de la pct. 3:
a) cu pereti din caramida arsa, piatra, beton si alte materiale asemanatoare 4.800 b) cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, chirpici, pamint batut si alte materiale asemanatoare 2.000
3. Cladiri si alte constructii pentru orice destinatie, cu oereti de orice fel, acoperite cu stuf, paie, terstie sau coceni 2.000 II. Cladiri si alte constructii situate in municipii si orase, precum si in localitatile componente ale acestora
1. Constructii, cu exceptia celor de la pct. 2-6:
a) cu pereti din beton sau din cadre de beton armat:
- cu incalzire centrala 16.800 - fara incalzire centrala 15.700 b) cu pereti din caramida arsa sau piatra - fara cadre de beton armat - si alte materiale asemanatoare:
- cu instalatii (de apa, lumina etc.) 14.500 - fara instalatii 11.600 c) cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, chirpici, pamint batut si alte materiale asemanatoare:
- cu instalatii (de apa, lumina etc.) 6.700 - fara instalatii 5.800
2. Constructii anexe din afara corpului principal al cladirilor:
a) cu pereti din caramida arsa, piatra, beton si alte materiale asemanatoare 2.900 b) cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, chirpici, pamint batut si alte materiale asemanatoare 1.500
3. Cladiri servind pentru ocupatii profesionale (ateliere etc):
a) cu pereti din caramida arsa, piatra, beton si alte materiale asemanatoare 7.300 b) cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, chirpici, pamint batut si alte materiale asemanatoare 4.400
4. Subsoluri locuibile 60%
5. Mansarde locuibile 50% - din norma pe mp a cladirii din care fac parte
6. Pivnite din corpul cladirilor:
a) tencuite sau pavate 50% b) netencuite si nepavate 30%

 

 

ANEXA 2

 

LISTA cladirilor care nu sint supuse impozitului
1. Cladirile institutiilor publice, cu exceptia celor folosite in alte scopuri.
2. Cladirile care, potrivit legii, sint considerate monumente istorice, de arhitectura si arheologie, precum si muzeele si casele memoriale, cu exceptia spatiilor acestora folosite in alte scopuri.
3. Cladirile care prin destinatie constituie lacasuri de cult, apartinind cultelor recunoscute de lege.

 

ANEXA 3

 

LISTA serviciilor publice in care consilile locale pot institui noi taxe potrivit art. 58 din lege
1.   Verificarea si intretinerea retelei in domeniul apei potabile si industriale.
2.   Colectarea deseurilor menajere.
3.   Utilizarea bailor publice.
4.   Prestarea serviciilor de vindajare.
5.   Valorificarea nisipului si a pietrisului din albiile riurilor, din cariere etc.
6.   Folosirea pasunilor si izlazurilor comunale
7.   Folosirea reproducatorilor comunali
8.   Taxe pentru animale aduse la oborul comunal
9.   Taxe pentru taierea animalelor in unitatile specializate ale consiliilor locale
10. Taxe pentru cintaritul marfurilor.