Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LEGE nr. 46 din 5 iunie 1996 (*actualizata*) privind pregătirea populatiei pentru aparare (actualizata până la data de 02 iulie 2004*)

 

Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 11 iunie 1996. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 02 iulie 2004, cu modificările şi completările aduse de:

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 5 aprilie 1999 respinsa de LEGEA nr. 565 din 19 octombrie 2001;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000;

ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 8 mai 2003;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004.

 

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

Capitolul 1

Dispozitii generale

 

Articolul 1

Toţi cetatenii tarii au dreptul şi obligaţia sa apere România.

 

Articolul 2

Pregătirea populatiei pentru apararea patriei se realizează prin:

a) indeplinirea serviciului militar;

b) participarea la alte forme de pregatire.

 

CAP. 2

Indeplinirea serviciului militar

 

Sectiunea 1

Dispozitii comune

 

ART. 3

Serviciul militar este obligatoriu pentru toti barbatii, cetateni romani, si se indeplineste in urmatoarele forme:

a) ca militari in termen;

b) ca militari cu termen redus;

c) ca rezervisti concentrati sau mobilizati.

Sint considerati in serviciul militar si cetatenii romani, barbati si femei, care fac parte din cadrele in activitate, elevii si studentii institutiilor militare de invatamint si militarii angajati pe baza de contract.

Timpul cit o persoana indeplineste serviciul militar constituie vechime in munca.

 

ART. 4

Cetatenii care, din motive religioase, refuza sa indeplineasca serviciul militar sub arme executa serviciul utilitar alternativ, potrivit prezentei legi.

Modul de executare a serviciului utilitar alternativ se stabileste prin hotarire a Guvernului.

 

ART. 5

Pe timpul indeplinirii serviciului militar in una dintre formele prevazute la art. 3 alin. 1 si 2, cetatenilor le este interzis sa desfasoare activitati politice in unitatile militare.

 

ART. 6

Nu indeplinesc serviciul militar:

a) alienatii si debilii mintal;

b) cei clasati inapti pentru serviciul militar cu scoatere din evidenta, pentru invaliditati sau boli permanente, altele decit cele prevazute la lit. a);

c) personalul hirotonit sau ordinat care apartine cultelor religioase recunoscute de lege;

d) cei condamnati la inchisoare, pe timpul executarii pedepsei, precum si cei arestati preventiv sau trimisi in judecata pina la data raminerii definitive a hotaririi prin care s-a solutionat cauza penala;

e) cei care au suferit condamnari cu inchisoare peste 5 ani pentru infractiuni comise cu intentie.

 

ART. 7

Cetatenii cu domiciliul stabil in Romania, care au dobindit sau au redobindit cetatenia romana, indeplinesc obligatiile militare dupa o perioada de cel mult 6 luni de la stabilirea sau restabilirea in tara.

Cetatenii care au indeplinit serviciul militar in alte tari sint exceptati de la obligatiile prevazute la art. 3 lit. a) si b).

 

ART. 8

Cetatenii care indeplinesc serviciul militar depun urmatorul juramint:

"Eu, ....., jur credinta patriei mele Romania. Jur sa-mi apar tara, chiar cu pretul vietii. Jur sa respect legile tarii si regulamentele militare.

Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"

 

Sectiunea a 2-a

Serviciul militar in termen

 

ART. 9

Pentru indeplinirea serviciului militar in termen, organele militare teritoriale efectueaza, anual, in perioadele stabilite de Statul Major General, recrutarea tinerilor si incorporarea recrutilor.

Perioadele cind se efectueaza recrutarea si incorporarea vor fi anuntate prin mijloace de informare in masa.

 

ART. 10

Tinerii luati in evidenta militara se numesc recruti.

Totalitatea cetatenilor romani nascuti in acelasi an formeaza un contingent care este indicat de anul nasterii.

Sint recrutati tinerii care, in anul cind se face recrutarea, indeplinesc virsta de 19 ani.

Elevii liceelor sau ai altor scoli echivalente sint recrutati in ultimul an de studiu, chiar daca nu au implinit virsta prevazuta la alineatul precedent.

In timp de razboi, tinerii sint recrutati in anul cind implinesc virsta de 18 ani.

 

ART. 11

Sint incorporati pentru indeplinirea serviciului militar in termen barbatii, cetateni romani, care au implinit virsta de 20 de ani.

In timp de razboi, precum si la cererea acestora in timp de pace, tinerii pot fi incorporati dupa implinirea virstei de 18 ani.

Limita maxima de virsta pina la care cetatenii romani pot fi chemati pentru indeplinirea serviciului militar in termen este de 35 de ani.

 

ART. 12

Durata serviciului militar in termen este de 12 luni pentru militarii de toate armele. Durata serviciului militar in termen se socoteste incepind cu prima zi a lunii urmatoare incorporarii.

Prelungirea serviciului militar se face conform legii.

 

ART. 13

Durata serviciului utilitar alternativ este de 24 de luni. La cerere, cetatenii care efectueaza serviciul utilitar alternativ pot fi trecuti, la prima incorporare, sa execute integral serviciul militar in termen.

 

ART. 14

Pentru a fi recrutati sau incorporati, cetatenii sint obligati sa se prezinte la data, ora si locul prevazute in ordinul de chemare.

Tinerii care, din diferite motive, nu au primit ordin de chemare, sint obligati sa se prezinte la centrele militare judetene, municipale, de sector, pe a caror raza teritoriala isi au domiciliul ori resedinta, pina cel mai tirziu la sfirsitul anului in care implinesc virsta pentru a fi recrutati sau incorporati.

 

ART. 15

Recrutarea si incorporarea se efectueaza de catre comisiile locale de recrutare-incorporare, constituite pe linga centrele militare judetene, municipale si de sector, dupa caz.

Pe linga un centru militar pot functiona una sau mai multe comisii locale de recrutare-incorporare ce isi vor desfasura activitatile in localitatea de resedinta, cit si in alte localitati din judet.

Fiecare comisie locala de recrutare-incorporare se compune din:

a) presedinte:

- un ofiter din centrul militar judetean, municipal sau de sector;

b) membri:

- un delegat al consiliului local;

- un delegat al politiei din localitatea respectiva, ofiter sau subofiter;

- un medic desemnat de directia sanitara judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;

c) secretar:

- un ofiter sau subofiter din centrul militar respectiv.

 

ART. 16

Comisiile locale de recrutare-incorporare au urmatoarele atributii:

a) examineaza medical si testeaza psihologic tinerii la recrutare si recrutii la incorporare, stabilind daca sint apti sau nu pentru serviciul militar, in conformitate cu prevederile baremului medical aprobat de ministrul apararii nationale;

b) repartizeaza la recrutare tinerii pe arme, iar la incorporare recrutii pe unitati si formatiuni militare, pentru indeplinirea serviciului militar;

c) acorda scutiri de serviciu militar si aminari de la incorporare recrutilor, in conditiile prezentei legi.

Hotaririle comisiilor locale de recrutare-incorporare se comunica tinerilor si recrutilor.

 

ART. 17

Recrutii pot face contestatie impotriva hotaririlor comisiilor locale de recrutare-incorporare, la comisia judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, de analiza a contestatiilor privind recrutarea-incorporarea, care se constituie din:

a) presedinte:

- comandantul centrului militar;

b) membri:

- delegatul consiliului judetean;

- delegatul inspectoratului de politie;

- medicul centrului militar.

Contestatia se depune la comisia judeteana de analiza a contestatiilor privind recrutarea-incorporarea, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de cel mult 2 zile de la comunicarea hotaririi care se ataca. Contestatia trebuie rezolvata in termen de maximum 5 zile de la data inregistrarii. Hotarirea comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, este definitiva.

 

ART. 18

Examinarile medicale de specialitate la comisiile de recrutare-incorporare se efectueaza la sediile acestora sau in spitale si dispensare-policlinici, de catre medici specialisti, stabiliti de directia sanitara judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, de comun acord cu medicul centrului militar, precum si in spitalele militare teritoriale. Acesti medici fac parte din comisiile de recrutare-incorporare.

 

ART. 19

Concluziile medicale ale comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de recrutare-incorporare pot fi revocate numai de catre Comisia Centrala de Expertiza Medico-Militara.

 

ART. 20

Directiile sanitare asigura personalul medico-sanitar auxiliar si instrumentarul medical necesar efectuarii examenului medical. De asemenea, organizeaza tratamentul medical si asigura recrutilor asistenta si tratament medical gratuit in spitale, dispensare-policlinici, pentru acele boli care ii fac, temporar, inapti pentru serviciul militar.

 

ART. 21

Recrutii care sint unici intretinatori de familie si contribuie efectiv la intretinerea acesteia sint scutiti de serviciul militar, daca:

a) sotia recrutului este bolnava, incadrata in gradul I sau II de invaliditate;

b) recrutul are unul sau mai multi copii minori, iar sotia acestuia a decedat;

c) tatal recrutului este in virsta de cel putin 62 de ani si mama 57 de ani;

d) ambii parinti sint invalizi de gradul I sau II, indiferent de virsta;

e) parintele in viata indeplineste una dintre conditiile prevazute la lit. c) sau d);

f) parintele despartit legal sau in fapt, aflat in intretinerea recrutului, indeplineste una dintre conditiile prevazute la lit. c) sau d), daca despartirea a avut loc cu cel putin 2 ani inainte de recrutare.

De asemenea, sint scutiti de serviciul militar si recrutii care sint unici sustinatori ai surorilor si fratilor invalizi de gradul I sau II, daca contribuie efectiv la intretinerea lor.

Recrutii infiati beneficiaza de prevederile lit. c)-f) din prezentul articol, daca infierea a avut loc cu cel putin 2 ani inainte de recrutare.

 

ART. 22

Se considera unic sustinator al parintilor ori al surorilor sau al fratilor minori recrutul care:

a) nu mai are alte surori sau frati majori apti de munca.

b) mai are surori sau frati, dar acestia nu pot contribui la intretinerea parintilor, deoarece:

- sint elevi sau studenti in institutiile militare de invatamint;

- indeplinesc serviciul militar in termen sau cu termen redus;

- sint elevi in scolile militare de ofiteri, maistri militari, subofiteri activi;

- sint invalizi de gradul I sau II.

Prin contributie efectiva se intelege participarea permanenta a recrutului la intretinerea parintilor, surorilor si fratilor minori, cu o parte insemnata din veniturile lui, precum si la ingrijirea acestora, in cazul cind prezenta recrutului este absolut necesara.

 

ART. 23

Aminarea de la incorporare se acorda:

a) recrutilor gasiti, la incorporare, bolnavi de una dintre bolile prevazute in baremul medical aprobat de ministrul apararii nationale;

b) elevilor liceelor de la invatamintul de zi si seral, ai scolilor postliceale ori echivalente acestora, pina la absolvirea studiilor. Pierd dreptul de aminare de la incorporare elevii exmatriculati pe o durata mai mare de 1 an, precum si cei care repeta anul sau clasa mai mult de 1 an, din motive imputabile acestora;

c) celor care au greutati familiale deosebite si care se incadreaza in urmatoarele situatii:

- parintii au mai multi copii, dintre care cel putin 2 copii minori, iar copilul cel mai mare este incorporat;

- parintii indeplinesc conditiile de virsta pentru ca fiul sa fie scutit de serviciul militar, dar mai un copil major, incadrat in gradul I sau II de invaliditate, care are cel putin 2 copii minori si nu poate contribui la intretinerea parintilor;

- unul dintre parinti a decedat, iar cel in viata are in intretinere cel putin 2 copii minori;

- recrutul nu are parinti, a fost crescut de bunici sau de alta persoana, pina la virsta de 14 ani, nu a fost infiat, locuieste cu cei care l-au crescut, acestia sint bolnavi si se incadreaza in gradul I sau II de invaliditate ori au virsta prevazuta in art. 21 lit. c);

- recrutul are cel putin 2 copii minori in virsta de pina la 7 ani.

Pentru cazurile prevazute la alin. 1, 3 si 4 ale lit. c), venitul mediu lunar al celor ce au nevoie de intretinere sa nu fie mai mare decit cuantumul minim stabilit la pensia integrala pentru limita de virsta, prevazut de dispozitiile legale;

d) recrutilor care sint unici sustinatori ai surorilor sau fratilor minori, pina la majoratul unuia dintre ei.

 

ART. 24

Daca pe timpul indeplinirii serviciului militar in termen se produce una dintre situatiile prevazute la art. 21, 22 si 23, cei in cauza vor fi lasati la vatra.

 

ART. 25

La constatarea incetarii cauzelor de scutire sau de aminare de la incorporare, recrutii si militarii lasati la vatra vor fi chemati pentru indeplinirea sau completarea serviciului militar in termen la prima incorporare, daca nu au implinit virsta de 35 de ani.

 

Sectiunea a 3-a

Serviciul militar cu termen redus

 

ART. 26

Absolventii institutiilor civile de invatamint superior, recunoscute de stat, care nu au indeplinit obligatiile militare pina la inceperea studiilor, efectueaza serviciul militar cu termen redus cu durata de 6 luni, in primul an dupa absolvire, daca nu au implinit virsta de 35 de ani.

Absolventii institutiilor civile de invatamint superior nu beneficiaza de prevederile art. 21, 22 si 23 lit. c) si d) privind scutirea de serviciul militar sau aminarea de la incorporare.

Nu vor fi incorporati cei care frecventeaza cursurile unei alte facultati si au absolvit cel putin 1 an. Aceasta aminare se acorda numai pina la absolvirea cursurilor celei de-a doua facultati.

 

ART. 27

Dupa indeplinirea serviciului militar cu termen redus, in raport cu nevoile fortelor armate si cu rezultatele obtinute in pregatirea militara, absolventilor institutiilor civile de invatamint superior li se pot acorda grade de ofiter, subofiter sau gradat in rezerva, in conditiile stabilite de lege.

 

ART. 28

Absolventii institutiilor civile de invatamint superior pot opta pentru serviciul utilitar alternativ cu durata de 12 luni, in conditiile prezentei legi.

 

Sectiunea a 4-a

Serviciul militar ca rezervisti concentrati sau mobilizati

 

ART. 29

Cetatenii romani, dupa indeplinirea serviciului militar activ, sint luati in evidenta ca rezervisti instruiti.

Cetatenii romani apti pentru serviciul militar, care nu si-au indeplinit aceasta obligatie pina la implinirea virstei de 35 de ani, precum si cetatenii care au executat serviciul utilitar alternativ sint luati in evidenta ca rezervisti neinstruiti cu grad de soldat.

Gradatii si soldatii se tin in evidenta pina la implinirea virstei de 50 ani, astfel:

a) clasa I:

- rezerva armatei, pina la 35 ani inclusiv;

b) clasa a II-a:

- rezerva teritoriala, de la 35 de ani pina la 45 de ani inclusiv;

c) clasa a III-a:

- rezerva generala, de la 45 de ani pina la implinirea virstei de 50 de ani.

Cadrele in rezerva se impart, dupa virsta, in 3 clase si se tin in evidenta pina la implinirea virstei prevazute de lege.

 

ART. 30

Ofiterii, maistri militari, subofiterii, gradatii si soldatii in rezerva sint concentrati pentru instructie sau pentru completarea efectivelor fortelor armate.

Rezervistii pot fi concentrati pentru instructie la datele si pe durata stabilite prin ordinul Statului Major General, astfel:

a) de 5 ori pe timpul cit se gasesc in clasa I de evidenta;

b) de 3 ori pe timpul cit se gasesc in clasa a II-a de evidenta;

c) o singura data pe timpul cit se gasesc in clasa a III-a de evidenta.

Durata fiecarei concentrari de instructie este de maximum 45 de zile si poate fi prelungita prin lege.

Perioadele in care se efectueaza concentrari de instructie pot fi anuntate si prin mijloacele de informare in masa.

Art. 30 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 38 din 5 aprilie 1999*) publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 6 aprilie 1999.

*) ORDONANTA DE URGENTA nr. 38 din 5 aprilie 1999 a fost respinsa de LEGEA nr. 565 din 19 octombrie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001.

 

ART. 30^1

Respins.

Art. 30^1 a fost introdus de ORDONANTA DE URGENTA nr. 38 din 5 aprilie 1999*) publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 6 aprilie 1999.

*) ORDONANTA DE URGENTA nr. 38 din 5 aprilie 1999 a fost respinsa de LEGEA nr. 565 din 19 octombrie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001.

 

ART. 30^2

Respins.

Art. 30^1 a fost introdus de ORDONANTA DE URGENTA nr. 38 din 5 aprilie 1999*) publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 6 aprilie 1999.

*) ORDONANTA DE URGENTA nr. 38 din 5 aprilie 1999 a fost respinsa de LEGEA nr. 565 din 19 octombrie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001.

 

ART. 31

La declararea mobilizarii, toti militarii, precum si rezervistii concentrati se considera mobilizati si ramin in continuare in marile unitati, in unitatile si formatiunile militare.

 

ART. 32

Chemarea rezervistilor la concentrare si la mobilizare se face prin ordine de chemare. Ordinele de chemare la mobilizare se inmineaza si se pastreaza asupra rezervistilor din timp de pace.

 

Sectiunea a 5-a

Cadrele militare in activitate; elevii scolilor militare si studentii institutiilor militare de invatamint superior; militarii angajati pe baza de contract

 

ART. 33

Conditiile de admitere in institutiile militare de invatamint se stabilesc de catre ministerele care le au in subordine sau de catre institutiile cu atributii in domeniul sigurantei nationale.

 

ART. 34

Tinerii admisi in institutiile militare de invatamint, cu exceptia celor din liceele militare, sint considerati incorporati.

 

ART. 35

Elevii scolilor militare si studentii care nu mai continua studiile sint trimisi la unitati militare pentru completarea serviciului militar pina la 12 luni. Daca acestia au indeplinit serviciul militar inainte de a intra in institutia militara de invatamint sau au terminat cel putin anul I de studii, sint trecuti in rezerva.

 

ART. 36

Indatoririle si drepturile cadrelor militare in activitate, precum si alte norme in legatura cu situatia lor militara se stabilesc prin lege.

 

ART. 37

(1) Cetatenii care au indeplinit serviciul militar in termen pot fi angajati in unitati militare, pe baza de contract, pentru o perioada determinata, in functie de nevoile fortelor armate.

(2) Modul de angajare, durata contractului, drepturile si indatoririle militarilor angajati pe baza de contract sunt reglementate prin ordine ale ministrului apararii nationale, ministrului administratiei si internelor, directorului Serviciului Roman de Informatii si directorului Serviciului de Protectie si Paza.

Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 32 din 8 mai 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 20 mai 2003.

 

Sectiunea a 6-a

Evidenta militara a recrutilor si rezervistilor

 

ART. 38

(1) Conducerea, indrumarea si controlul activitatii de evidenta militara, pe intreg teritoriul Romaniei, se executa de catre Statul Major General.

(2) Organele specializate in tinerea evidentei militare sunt centrele militare judetene, municipale si de sector. Unitatile de politie, precum si, dupa caz, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor desfasoara activitati specifice in sprijinul centrelor militare.

(3) Evidenta militara a recrutilor se tine dupa domiciliul sau resedinta acestora, iar a rezervistilor, numai dupa domiciliu.

Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 29 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000.

Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.

 

ART. 39

Evidenta militara a cetatenilor romani, care se gasesc in strainatate pe o durata mai mare de 45 de zile, se tine de care reprezentantele diplomatice ale Romaniei in tarile respective.

 

ART. 40

Centrele militare judetene, municipale si de sector pot chema recrutii si rezervistii pentru precizarea unor date in legatura cu situatia lor militara de cel mult 3 ori pe an.

 

ART. 41

Chemarea cetatenilor la centrele militare judetene, municipale si de sector se face pe baza ordinului de chemare.

 

ART. 42

Documentul de evidenta militara aflat asupra recrutilor este adeverinta de recrutare, iar pentru rezervisti, livretul militar.

Livretul militar se vizeaza periodic, prin prezentarea rezervistilor la centrele militare judetene, municipale sau de sector, la datele stabilite de Statul Major General.

Pierderea livretului militar se anunta la organul de evidenta militara in termen de 5 zile si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, in termen de 10 zile de la constatare.

 

CAP. 3

Alte forme de pregatire a populatiei pentru aparare

 

Sectiunea 1

Dispozitii comune

 

ART. 43

Prin alte forme de pregatire a populatiei pentru aparare se intelege participarea acesteia la pregatirea premilitara a tineretului, in formatiuni de protectie civila si in formatiuni sanitar-voluntare ale Crucii Rosii.

 

ART. 44

Organizarea si a altor forme de pregatire a populatiei pentru aparare se face prin lege.

 

Sectiunea a 2-a

Pregatirea premilitara a tineretului

 

ART. 45

Pregatirea premilitara se organizeaza pe baza de voluntariat, cu tinerii apti din punct de vedere medical, care au implinit virsta de 15 ani si pina la incorporare, in scopul insusirii unor cunostinte si formarii de deprinderi militare si tehnico-aplicative, dezvoltarii sentimentelor patriotice si morale, precum si in scopul educarii civice.

 

ART. 46

Pregatirea premilitara a tineretului este organizata si realizata de catre Ministerul Apararii Nationale. In acest scop, Ministerul Apararii Nationale va colabora cu Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si cu alte organe si autoritati ale administratiei publice.

 

ART. 47

Activitatea de pregatire premilitara a tineretului se realizeaza in centre de pregatire organizate pe linga unitatile militare, unitatile de invatamint, agentii economici si institutiile publice. In functiile de comandanti de centre si formatiuni de pregatire premilitara a tineretului se incadreaza ofiteri, maistri militari, subofiteri si gradati activi si in rezerva.

 

ART. 48

Instruirea metodica a rezervistilor comandanti de centre si formatiuni de pregatire premilitara a tineretului se executa anual, in limita a 18-20 de ore, in unitati militare, precum si in unitati de invatamint.

 

ART. 49

Ministerul Apararii Nationale elaboreaza programele de pregatire in colaborare cu Ministerul Administratiei si Internelor, asigura armamentul, munitia, baza materiala si documentara, precum si fondurile banesti necesare instruirii militare generale si de specialitate a tinerilor si comandantilor de centre si formatiuni.

Pentru organizarea si desfasurarea pregatirii de specialitate in cadrul unor cercuri tehnico-aplicative, altele decit cele stabilite de Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor, fondurile banesti vor fi asigurate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

 

ART. 50

Tinerii participanti la pregatirea premilitara beneficiaza gratuit de asistenta medicala, medicamente, spitalizare si pensii pentru accidentele sau bolile ce au survenit pe timpul pregatirii si in legatura cu activitatea de pregatire militara.

 

ART. 51

Ofiterii, maistrii militari, subofiterii si gradatii in rezerva, care indeplinesc functiile de comandanti de centre si formatiuni de pregatire premilitara a tineretului, pe timpul executarii activitatilor de pregatire, au obligatiile si drepturile prevazute pentru rezervisti si beneficiaza de prioritate la inaintarea in gradul urmator.

 

ART. 52

Tinerii care participa cu regularitate la pregatirea premilitara pot sa-si aleaga arma in care vor fi instruiti pe timpul indeplinirii serviciului militar obligatoriu.

 

Sectiunea a 3-a

Pregatirea in formatiuni de protectie civila

 

ART. 53

Cetatenii romani au obligatia de a participa la activitatea de pregatire pentru protectie civila in vederea cunoasterii si aplicarii regulilor si masurilor de protectie civila. Programele, formele si durata pregatirii privind protectia civila pe categorii de participanti se stabilesc prin lege.

 

ART. 54

Formatiunile de protectie civila se constituie, conform legii, la autoritatile administratiei publice si la institutiile publice, precum si la agentii economici, indiferent de forma de proprietate.

 

Sectiunea a 4-a

Pregatirea in formatiuni sanitar-voluntare ale Crucii Rosii

 

ART. 55

Organizarea, incadrarea si functionarea formatiunilor sanitar-voluntare si pregatirea surorilor de Cruce Rosie se realizeaza de catre Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania.

 

ART. 56

Inzestrarea formatiunilor sanitar-voluntare ale Crucii Rosii cu materialele necesare instruirii si acordarii primului-ajutor se asigura de catre agentii economici si institutiile publice, prefecturile si primariile pe linga care acestea functioneaza, potrivit legii.

 

CAP. 4

Atributiile autoritatilor administratiei publice si ale institutiilor publice, precum si ale agentilor economici

 

ART. 57

(1) Centrele militare judetene, municipale si de sector verifica si indruma activitatea autoritatilor administratiei publice si a institutiilor publice, precum si a agentilor economici, pentru tinerea evidentei militare a recrutilor si rezervistilor.

(2) De asemenea, sprijina, indruma si verifica activitatea unitatilor de politie si a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor in ceea ce priveste tinerea evidentei militare a recrutilor si rezervistilor.

Alin. (2) al art. 57 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 29 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000.

Alin. (2) al art. 57 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.

 

ART. 58

Autoritatile administratiei publice si institutiile publice, precum si agentii economici, indiferent de forma de proprietate si de marimea acestora, au urmatoarele obligatii privind evidenta militara a salariatilor proprii sau, dupa caz, a somerilor:

a) sa tina la zi evidenta si sa comunice lunar centrelor militare judetene, municipale sau de sector incadrarile, plecarile din serviciu si detasarile pentru o perioada mai mare de 45 de zile, precum si schimbarile in datele de evidenta a acestora.

Institutiile civile de invatamint superior, colegiile si scolile postliceale vor comunica, in scris, centrelor militare judetene, municipale sau de sector, pe a caror raza teritoriala functioneaza, in termen de 10 zile de la inceperea studiilor, numele studentilor si ale elevilor care nu au indeplinit serviciul militar si urmeaza cursurile anului I de invatamint, pe facultati si specializari.

Institutiile civile de invatamint sint obligate sa comunice centrului militar, in termen de 30 de zile, numele elevilor si studentilor care au intrerupt studiile, au fost exmatriculati sau au ramas a doua oara repetenti;

b) sa incadreze in serviciu recrutii si rezervistii, numai daca acestia poseda adeverinta de recrutare ori livret militar, cu mentiunea ca au fost luati in evidenta de centrul militar judetean, municipal sau de sector ori de unitatea de politie;

c) sa intocmeasca, anual, tabele nominale cu tinerii care urmeaza sa fie recrutati si sa le predea centrelor militare judetene, municipale sau de sector, la termenele stabilite.

Institutiile civile de invatamint vor intocmi anual tabele nominale cu tinerii din ultimul an de studiu si le vor trimite, la cerere, centrelor militare;

d) sa verifice daca recrutii si rezervistii respecta regulile de evidenta militara si sa ia masuri ca acestia sa se prezinte, in termen de 10 zile, la organul de evidenta pentru clarificarea situatiei militare;

e) sa acorde, la solicitarea recrutilor chemati la incorporare, un concediu de 5 zile cu plata corespunzatoare, in scopul rezolvarii problemelor personale si familiale;

f) sa acorde tinerilor chemati la recrutare, recrutilor si rezervistilor chemati la centrele militare judetene, municipale si de sector, pentru clarificarea situatiei militare, un concediu de maximum 3 zile, cu plata corespunzatoare.

 

ART. 59

Unitatile de politie au urmatoarele obligatii privind evidenta militara a recrutilor si rezervistilor:

a) la comune, sa tina evidenta nominala a cetatenilor cu obligatii militare;

b) sa efectueze, in documentele de evidenta a recrutilor si rezervistilor, in localitatile unde nu functioneaza centre militare judetene, municipale sau de sector, luarea ori scoaterea din evidenta;

c) sa comunice lunar centrelor militare judetene, municipale ori de sector recrutii sau rezervistii luati ori scosi din evidenta;

d) la municipii si orase, sa inmineze tinerilor si recrutilor ordine de chemare la recrutare-incorporare ori pentru clarificarea situatiei militare si sa-i trimita la data, ora si locul prevazute in acestea;

e) sa inmineze rezervistilor ordinele de chemare la concentrare, la mobilizare ori pentru clarificarea situatiei militare si sa-i trimita la data, ora si locul prevazute in acestea;

f) la municipii si orase, sa verifice, la domiciliu ori la resedinta, toti tinerii care urmeaza a fi recrutati, sa intocmeasca tabele nominale cu acestia si sa le trimita, la termenele stabilite, centrelor militare judetene, municipale sau de sector;

g) abrogata;

h) sa ia imediat masuri pentru a identifica locul unde se afla tinerii, recrutii si rezervistii carora nu li s-a putut inmina ordinul de chemare;

i) sa urmareasca, in baza masurilor ordonate de catre organele de urmarire penala, si sa conduca la locul indicat de catre acestea, pe cetatenii cu obligatii militare neprezentati la recrutare, incorporare, concentrare sau mobilizare, precum si pe militarii dezertori ori absenti nejustificat de la unitate sau de la serviciu;

j) abrogata.

Literele g) si j) ale art. 59 au fost abrogate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 29 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000.

 

ART. 59^1

Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor sub coordonarea si controlul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor au urmatoarele obligatii privind evidenta militara a recrutilor si rezervistilor:

a) sa efectueze in documentele de evidenta a recrutilor si rezervistilor, in localitatile unde nu functioneaza centre militare judetene, municipale sau de sector, luarea ori scoaterea din evidenta;

b) sa comunice lunar centrelor militare judetene, municipale ori de sector recrutii sau rezervistii luati ori scosi din evidenta;

c) sa intocmeasca tabele nominale cuprinzand recrutii sau rezervistii luati ori scosi din evidenta si sa le trimita, la termenele stabilite, centrelor militare judetene, municipale sau de sector;

d) sa efectueze in actele de identitate ale cetatenilor cu obligatii militare, in localitatile unde sunt centre militare judetene, municipale sau de sector, mentiunea de schimbare a domiciliului, iar in cele ale recrutilor, si mentiunea de stabilire ori de schimbare a resedintei, numai dupa ce acestia fac dovada ca au fost luati in evidenta de catre centrele militare respective;

e) sa retina adeverintele de recrutare, livretele militare si ordinele de chemare la mobilizare de la cetatenii cu obligatii militare care se prezinta pentru a anunta ca parasesc tara si sa comunice centrelor militare judetene, municipale sau de sector pe cei care au declarat ca parasesc tara pentru o perioada mai mare de 30 de zile, precum si pe cei care au plecat definitiv din tara.

Art. 59^1 a fost introdus de ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 29 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000.

Partea introductiva a art. 59^1 a fost modificata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.

 

ART. 60

Autoritatile administratiei publice locale ale comunelor au urmatoarele obligatii privind evidenta militara a tinerilor, recrutilor si rezervistilor:

a) sa verifice, anual, tinerii care urmeaza a fi recrutati, sa intocmeasca tabele nominale cu acestia si sa le trimita, la termenele stabilite, centrelor militare respective;

b) sa inmineze tinerilor ordinele de chemare la recrutare. Acestia vor fi insotiti si prezentati comisiei de recrutare-incorporare de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale respective;

c) sa asigure inminarea ordinelor de chemare la incorporare, la concentrare sau la mobilizare ori pentru clarificarea situatiei militare si sa organizeze trimiterea acestora la data, ora si locul prevazute in ordinele de chemare;

d) sa comunice centrelor militare judetene, municipale sau de sector, precum si politiei, in termen de 10 zile, cazurile de deces al recrutilor si rezervistilor.

 

ART. 61

(1) Instantele judecatoresti si parchetele de pe linga instante sint obligate sa comunice, in termen de 10 zile, centrelor militare judetene, municipale si de sector masura de privare de libertate sau revocarea acesteia, dispusa prin ordonanta procurorului ori prin hotarire judecatoreasca impotriva recrutilor si rezervistilor.

(2) Abrogat.

Alin. (2) al art. 61 a fost abrogat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 29 iunie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000.

 

CAP. 5

Obligatiile si drepturile cetatenilor care participa la pregatirea pentru apararea tarii

 

ART. 62

Cetatenii romani, pe timpul indeplinirii obligatiilor militare, trebuie sa respecte juramintul militar

.

ART. 63

Tinerii chemati la recrutare, recrutii si rezervistii sint obligati:

sa primeasca ordinele de chemare emise de centrele militare judetene, municipale si de sector si sa se prezinte la data, ora si locul prevazute in acestea;

sa se prezinte la organul de evidenta militara pentru:

a) scoaterea din evidenta inainte de plecarea la noul domiciliu;

b) luarea in evidenta, la schimbarea domiciliului, la trecerea in rezerva sau la lasarea la vatra;

c) anuntarea schimbarii domiciliului in raza teritoriala a aceluiasi organ de evidenta militara;

d) vizarea livretului militar;

e) anuntarea pierderii ori a deteriorarii adeverintei de recrutare, a livretului militar sau a ordinului de chemare la mobilizare;

f) predarea adeverintei de recrutare, a livretului militar si a ordinului de chemare la mobilizare inainte de plecarea in strainatate, precum si ridicarea documentelor respective la inapoierea in tara;

sa anunte centrul militar judetean, municipal sau de sector despre:

a) absenta de la domiciliu, in timp de pace, pe o durata mai mare de 45 de zile, iar in timp de mobilizare ori de razboi, pe o durata mai mare de 15 zile;

b) schimbarile survenite in situatia lor cu privire la locul de munca, studii sau calificare, starea sanatatii, starea civila si schimbarea numelui.

Prezentarea la organul de evidenta militara si anuntarea centrului militar judetean, municipal sau de sector se face in termen de 5 zile, in timp de pace, si de 2 zile, in timp de mobilizare ori de razboi, de la producerea uneia dintre situatiile prevazute la pct. 2 si 3.

Obligatiile respective revin si in cazul schimbarii resedintei recrutilor in timp de pace si de razboi, iar rezervistilor, in timp de razboi. Recrutii si rezervistii din localitatile in care sint centre militare judetene, municipale sau de sector se prezinta la acestea, iar cei din celelalte localitati se prezinta la politia locala.

 

ART. 64

Neprezentarea la recrutare, la incorporare, la concentrare, la mobilizare sau pentru clarificarea situatiei militare, la data fixata prin ordinul de chemare, poate fi motivata:

a) daca este bolnav, in imposibilitatea de a se deplasa, situatie dovedita cu certificatul medical eliberat de organele sanitare competente;

b) in cazul decesului unui membru al familiei - parinte, sotie, copil, unul dintre socri, frate sau sora - pe baza certificatului de deces;

c) in caz de forta majora, pe baza dovezii eliberate de autoritatile administratiei publice locale.

Cei chemati la recrutare, la incorporare, la concentrare sau la mobilizare ori, dupa caz, membrii familiilor lor, precum si agentii economici, institutiile publice la care acestia sint salariati si autoritatile administratiei publice au obligatia de a anunta imediat centrelor militare judetene, municipale sau de sector motivele neprezentarii la locul, data si ora prevazute in ordinele de chemare, urmind ca in termen de 3 zile sa prezinte acte justificative.

 

ART. 65

Recrutii chemati la centrele militare judetene, municipale sau de sector in vederea incorporarii, dar care nu au fost incorporati, precum si cei trecuti in rezerva sau lasati la vatra sint obligati sa se prezinte la locurile de munca in termen de 5 zile de la data la care li s-a comunicat ca nu vor fi incorporati, respectiv in termen de 30 de zile de la data trecerii in rezerva sau a lasarii la vatra.

Data incorporarii si trecerii in rezerva, pentru cei care au indeplinit serviciul militar, este cea consemnata in livretul militar.

 

ART. 66

Militarii in termen, militarii cu termen redus, elevii si studentii institutiilor militare de invatamint, precum si rezervistii au dreptul la hrana, echipament, medicamente, pensie pentru pierderea capacitatii de munca, solda si documente militare de transport la chemarea pentru indeplinirea serviciului militar si pe timpul executarii acestuia, la trecerea in rezerva sau la lasarea la vatra, la concentrare, la mobilizare si la demobilizare, in caz de concedii, permisii, internari si iesiri din spitale si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale. Dreptul la documente militare de transport il au si tinerii chemati la recrutare si recrutii chemati la incorporare.

Recrutii si rezervistii care sint internati in spitale pentru stabilirea situatiei medico-militare au dreptul la asistenta medicala, medicamente, intretinere gratuita si documente militare de transport, iar cei incadrati in munca beneficiaza si de ajutoare pentru incapacitate temporara de munca.

Rezervistilor care, pe timpul indeplinirii serviciului militar in termen, s-au pregatit prin cursuri in anumite meserii echivalente in viata civila li se recunoaste calificarea obtinuta, pe baza actelor de atestare eliberate de unitatile militare.

Rezervistii care au executat concentrarea de instructie, iar la inceperea acesteia erau incadrati in munca, beneficiaza de concediu de odihna integral sau de compensatia in bani a concediului de odihna neefectuat, indiferent de durata concentrarii.

 

ART. 67

Militarii in termen si cei cu termen redus, elevii si studentii institutiilor militare de invatamint au dreptul la ajutoare in caz de deces al sotiei, copiilor sau al altor persoane aflate in intretinerea acestora inainte de incorporare, in cuantumul stabilit prin acte normative. Ajutoarele se platesc de catre agentii economici si institutiile publice pentru cei care, inainte de incorporare, au fost salariatii acestora sau de catre primarii, pentru cei neincadrati in munca, din fondurile destinate in acest scop.

 

ART. 68

Recrutii chemati pentru indeplinirea serviciului militar in termen primesc de la agentii economici, de la institutiile publice ori de la organele si autoritatile administratiei publice la care sint incadrati toate drepturile la zi, inclusiv compensatia in bani a concediului de odihna neefectuat.

Tinerii care urmeaza cursurile institutiilor militare de invatamint, militarii angajati pe baza de contract, precum si cei chemati in rindul cadrelor in activitate ale fortelor armate, proveniti dintre absolventii de liceu sau de scoli profesionale si de maistri, scolarizati pe baza de contracte incheiate cu agentii economici, sint scutiti de obligatia restituirii cheltuielilor de scolarizare ce decurg din contractele respective.

 

ART. 69

Contractele de munca ale salariatilor chemati pentru indeplinirea serviciului militar in termen sau cu termen redus ori pentru concentrare se mentin in conditiile prevazute de lege.

Contractele de munca ale celor prevazuti la alineatul precedent nu pot fi desfacute decit ca urmare a dizolvarii agentilor economici ori a desfiintarii institutiilor publice. In aceste situatii, cel care angajeaza sau oficiile fortelor de munca teritoriale vor asigura cu prioritate plasarea celor in cauza in alte locuri de munca echivalente in aceeasi localitate, potrivit pregatirii si capacitatii profesionale, sau, gratuit, reconversia profesionala pentru profesiuni care, intr-o anumita perioada, sint cerute de situatia economica pe piata fortei de munca.

Posturile in care sint incadrate persoanele prevazute la alin. 1 pot fi ocupate, pe timpul cit acestea indeplinesc serviciul militar, numai pe baza unor contracte de munca pe durata determinata.

 

ART. 70

(1) Pe toata durata concentrarii, ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva primesc solda si alte drepturi banesti stabilite potrivit dispozitiilor legale pentru cadrele militare in activitate, iar gradatii si soldatii in rezerva, o indemnizatie lunara egala cu solda minima de functie a militarilor angajati pe baza de contract si alte drepturi banesti prevazute de dispozitiile legale pentru militarii in termen de la unitatile militare la care sint concentrati.

(2) Respins.

Alin. (2) al art. 70 a fost introdus de ORDONANTA DE URGENTA nr. 38 din 5 aprilie 1999*) publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 6 aprilie 1999.

*) ORDONANTA DE URGENTA nr. 38 din 5 aprilie 1999 a fost respinsa de LEGEA nr. 565 din 19 octombrie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001.

 

ART. 71

Tinerii chemati la recrutare, recrutii si rezervistii care au calitatea de salariati si sint chemati la centrele militare judetene, municipale sau de sector, pentru clarificarea situatiei militare, au dreptul la concediu de maximum 3 zile, cu plata corespunzatoare facuta de catre organele si autoritatile administratiei publice, agentii economici si institutiile publice unde sint incadrati.

 

CAP. 6

Asigurarea materiala si financiara

 

ART. 72

Consiliile locale judetene, municipale si de sector ale municipiului Bucuresti sint obligate sa asigure centrelor militare, judetene, municipale si de sector terenurile, localurile, instalatiile de telecomunicatii, dotarile si fondurile necesare desfasurarii activitatii acestora, potrivit normelor stabilite prin hotarire a Guvernului.

 

ART. 73

Cheltuielile de reparatii, intretinere si amenajare a localurilor centrelor militare judetene, municipale si de sector se suporta de catre autoritatile administratiei publice locale. Reparatiile pentru localurile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale se suporta de catre acest minister.

 

ART. 74

Autoritatile administratiei publice locale nu pot dispune mutarea centrelor militare judetene, municipale si de sector din localurile care le-au fost puse la dispozitie, decit cu acordul Ministerul Apararii Nationale.

 

ART. 75

Intretinerea si reparatiile curente ale autovehiculelor din dotarea centrelor militare judetene, municipale si de sector se asigura de catre autoritatile administratiei publice locale. Reparatiile capitale se asigura prin grija Ministerului Apararii Nationale.

 

ART. 76

Autoritatile administratiei publice locale asigura plata personalului din afara centrelor militare judetene, municipale si de sector, care desfasoara activitate in cadrul comisiilor locale de recrutare-incorporare.

 

CAP. 7

Sanctiuni

 

ART. 77

Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sint considerate infractiuni, comise de catre:

1. tinerii chemati la recrutare, recrutii, executantii serviciului utilitar alternativ sau rezervistii, pentru:

a) neprezentarea la comisia locala de recrutare-incorporare conform ordinului de chemare, iar in cazul cind nu au primit ordin de chemare, cel mai tirziu pina la sfirsitul anului in care implinesc virsta pentru a fi recrutati;

b) neprezentarea recrutului sau a rezervistului la organul de evidenta militara pentru a fi luat sau scos din evidenta ori pentru a comunica schimbarile survenite in situatia personala, in termenele prevazute de lege;

c) neprezentarea rezervistului la data, ora si locul prevazute in ordinul de chemare pentru clarificarea situatiei militare;

d) neanuntarea, la organul de evidenta militara, de catre recrut sau rezervist, a absentarii de la domiciliu ori de la resedinta, in termenul si perioada prevazute in prezenta lege;

e) neprezentarea, inaintea plecarii din tara, la organul de evidenta militara, pentru a preda livretul militar, adeverinta de recrutare ori ordinul de chemare la mobilizare;

f) pierderea adeverintei de recrutare, a livretului militar, a ordinului de chemare la mobilizare, precum si a insemnului distructiv, din vina recrutului, rezervistului ori a executantului serviciului utilitar utilitar alternativ;

g) neprezentarea, in termenul legal, a rezervistului pentru primirea sau viza livretului militar;

h) incredintarea unei alte persoane a livretului militar sau a ordinului de chemare la mobilizare, daca aceasta nu s-a facut cu scopul ca documentele respective sa fie folosite fara drept;

conducatorii sau angajatii agentilor economici, institutiilor publice, organelor si autoritatilor administratiei publice, desemnati pentru tinerea evidentei militare, pentru:

a) neactualizarea evidentei militare a recrutilor si a rezervistilor;

b) neintocmirea si netrimiterea, in termenul stabilit, a tabelelor nominale cu tinerii care urmeaza a fi recrutati sau omiterea unor tineri de pe aceste tabele;

c) neinminarea, in termen, a ordinelor de chemare a tinerilor, recrutilor si rezervistilor, precum si netrimiterea la centrele militare judetene, municipale sau de sector a dovezilor de primire a ordinelor;

d) necomunicarea, in termenul stabilit, a schimbarilor survenite in datele de evidenta a recrutilor si rezervistilor;

e) angajarea in serviciu a recrutilor si a rezervistilor fara a fi luati in evidenta de catre organele de evidenta militara in a caror raza teritoriala domiciliaza sau isi au resedinta;

f) necomunicarea, in termen, la centrele militare, a datelor personale ale tinerilor admisi in invatamintul superior civil, precum si ale elevilor si studentilor exmatriculati care au intrerupt studiile sau care au ramas a doua oara repetenti;

g) neprezentarea persoanelor stabilite pentru incadrarea comisiilor locale de recrutare-incorporare;

h) necomunicarea, in termen de 3 zile, la centrul militar, ca executantii serviciului utilitar alternativ si-au pierdut aptitudinile pentru indeplinirea atributiilor stabilite, ori ca intreprinderea respectiva nu mai poate respecta clauzele contractuale.

 

ART. 78

Contraventiile prevazute la art. 77 pct. 1 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 50.000 lei la 400.000 lei, cele prevazute la lit. e) si f);

b) cu amenda de la 75.000 lei la 700.000 lei, cele prevazute la lit. c), d), g) si h);

c) cu amenda de la 500.000 lei la 3.000.000 lei, cele prevazute la lit. a) si b).

Contraventiile prevazute la art. 77 pct. 2 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 200.000 lei la 700.000 lei, cele prevazute la lit. f) si g);

b) cu amenda de la 300.000 lei la 1.000.000 lei, cele prevazute la lit. b) si d);

c) cu amenda de la 400.000 lei la 1.500.000 lei, cele prevazute la lit. a), c), e) si h).

 

ART. 79

Neaducerea la indeplinire sau indeplinirea defectuoasa a faptelor prevazute la art. 77, de catre personalul centrelor militare si al unitatilor de politie, constituie abateri disciplinare si se sanctioneaza disciplinar de catre sefii ierarhici ai acestora, la sesizarea comandantilor centrelor militare respective.

 

ART. 80

Contraventiile se constata de catre persoanele imputernicite de Statul Major General, de centrele militare judetene, municipale sau de sector sau de inspectoratele de politie. Agentul constatator aplica si sanctiunile.

 

ART. 81

Dispozitiile art. 77 si 80 se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25, 26 si 27 din aceeasi lege.

 

CAP. 8

Dispozitii finale

 

ART. 82

Ministerul Apararii Nationale isi organizeaza banca proprie de date privind evidenta pe plan local si central a recrutilor si a rezervistilor, pe baza datelor din Sistemul national informatic de evidenta a populatiei.

 

ART. 83

Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi de catre agentii economici, institutiile publice, organele si autoritatile administratiei publice se stabilesc prin hotariri ale Guvernului.

 

ART. 84

Modalitatea examinarii medicale a tinerilor, recrutilor si rezervistilor, a tratamentului medical al recrutilor, asigurarea cu instrumentarul medical si cu personalul sanitar se stabilesc prin ordin comun al ministrului apararii nationale si al ministrului sanatatii.

 

ART. 85

Modul de executare a dispozitiilor prezentei legi privind obligatiile ce revin politiei se stabilesc prin ordin comun al ministrului apararii nationale si al ministrului administratiei si internelor.

 

ART. 86

Organizarea centrelor de pregatire, a cercurilor tehnico-aplicative, continutul programelor, numarul de ore necesare, precum si alte probleme privind participarea tinerilor la pregatirea premilitara se stabilesc prin regulamente si instructiuni elaborate in comun de catre Ministerul Apararii Nationale si organismele cu atributii in acest domeniu.

 

ART. 87

Ministerul Apararii Nationale informeaza sistematic populatia, atit prin presa si prin emisiuni proprii de radio si de televiziune, transmise fara plata pe posturile nationale, cit si prin relatiile cu mijloacele de informare in masa, asupra problemelor importante din domeniul apararii si modului in care armata isi indeplineste misiunile ce-i sint stabilite prin Constitutie si legile tarii.

 

ART. 88

Legea nr. 14 din 28 decembrie 1972 privind organizarea apararii nationale a Romaniei, Decretul nr. 582 din 29 august 1978, Decretul-lege nr. 99 din 14 martie 1990 privind modul de indeplinire a serviciului militar in termen si cu termen redus, Decretul-lege nr. 119 din 14 aprilie 1990 privind continutul juramintului militar, Decretul nr. 79/1978 privind asigurarea unor drepturi financiare pentru rezervistii si pensionarii militari care indeplinesc functii in garzile patriotice, Decretul nr. 486/1977 privind aprobarea normei de aprovizionare cu echipament, a regulamentului uniformelor si a modului de suportare a cheltuielilor necesare asigurarii cu echipament, mijloace materiale si a altor cheltuieli determinate de organizarea, pregatirea de lupta si actiune a garzilor patriotice, Decretul nr. 90/1977 privind instituirea drapelului de lupta al garzilor patriotice si reglementarea acordarii acestuia, Hotarirea Guvernului nr. 503/1993 privind autorizarea Ministerului Apararii Nationale de a angaja militari pe baza de contract, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.

NOTA:

Legea nr. 46/1996 se modifica in mod corespunzator prevederilor cuprinse in ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001, asa cum se mentioneaza in anexa 1*) din respectiva ordonanta.

*) Anexa 1 din ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001 a fost abrogata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.

A se vedea si ORDONANTA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 13 mai 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI

CONSTANTIN DAN VASILIU

 

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 20 mai 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

RADU BERCEANU