Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Vangistusseadus

Vastu võetud 14. juunil 2000. a. (terviktekst dets 2006)

(RT I 2000, 58, 376; terviktekst RT I 2002, 84, 492),jõustunud 1. detsembril 2000. a.,muudetud järgmiste seadustega:

13.12.2006 jõust.01.02.2007 - RT I 2006, 63, 466;

22.11.2006 jõust.01.01.2007 - RT I 2006, 56, 416;

27.09.2006 jõust.01.01.2007 - RT I 2006, 46, 333;

17.05.2006 jõust.01.08.2007 - RT I 2006, 26, 191;

15.02.2006 jõust.01.04.2006, osaliselt 01.07.2006 - RT I 2006, 12, 79;

26.01.2006 jõust.04.02.2006 - RT I 2006, 7, 42;

28.09.2005 jõust.01.01.2006 - RT I 2005, 54, 430;

15.06.2005 jõust.01.01.2006 - RT I 2005, 39, 308;

19.11.2003 jõust.27.12.2003 - RT I 2003, 78, 524;

07.08.2003 jõust.01.09.2003 - RT I 2003, 58, 387;

12.02.2003 jõust.01.04.2003 - RT I 2003, 26, 157;

29.01.2003 jõust.10.03.2003 - RT I 2003, 20, 116;

18.12.2002 jõust.01.03.2003 - RT I 2003, 4, 20;

16.10.2002 jõust.01.01.2003 - RT I 2002, 90, 521.

1. peatükk

Üldsätted

§ 1. Seaduse rakendusala

Käesolev seadus sätestab vangistuse, aresti ja eelvangistuse täideviimise korra ning korralduse, samuti vanglateenistuse mõiste ja tingimused.

(12.06.2002 jõust.01.09.2002 - RT I 2002, 56, 350; 12.02.2003 jõust.01.04.2003 - RT I 2003, 26, 157)

[...]

2. peatükk

Vangistuse täideviimine

(12.02.2003 jõust.01.04.2003 - RT I 2003, 26, 157)

[...]

3. jagu

Kinnipeetava vanglaväline suhtlemine

[...]

§ 26. Kinnipeetava kokkusaamised kaitsja, advokaadist esindaja, vaimuliku, notari ja oma riigi konsulaartöötajaga

(1)       Kinnipeetaval on õigus piiramatult kohtuda oma kaitsja, advokaadist esindaja, vaimuliku ja oma riigi konsulaartöötajaga ning tõestamistoimingu tegemiseks notariga. Kokkusaamised toimuvad segamatult.

(2)       Kaitsjal, advokaadist esindajal või konsulaartöötajal on lubatud kinnipeetavale üle anda kaitse ettevalmistamiseks vajalikke materjale. Kaitsja, advokaadist esindaja või konsulaartöötaja poolt kaasa toodud kirjalike materjalide ning notari dokumentide sisuline läbivaatus on keelatud.

(13.12.2006 jõust.01.02.2007 - RT I 2006, 63, 466)

§ 27. Kinnipeetava kokkusaamise jälgimine

(1)       Vanglaametnikul on õigus kinnipeetavaga kokkusaamisele lubatud isik ja tema asjad läbi otsida. Läbiotsimise viib läbi külastajaga samast soost vanglaametnik. Asjad, mille omamine vanglas on keelatud, võetakse kokkusaamise ajaks vangla juhtkonna poolt ajutisele hoiule.

(2)       Lühiajalisi kokkusaamisi kinnipeetavaga võimaldatakse vanglaametniku juuresolekul. Kokkusaamisi kaitsja, advokaadist esindaja, vaimuliku, notari ja konsulaartöötajaga on vanglaametnikul lubatud jälgida, kuid mitte pealt kuulata.

(26.01.2006 jõust.04.02.2006 - RT I 2006, 7, 42; 13.12.2006 jõust.01.02.2007 - RT I 2006, 63, 466)

(3)       Vanglaametnikul on õigus lühiajaline kokkusaamine kohe katkestada, kui see võib ohustada vangla julgeolekut või sisekorda. Katkestada ei ole lubatud kokkusaamisi kaitsjaga.

[...]

4. jagu

Haridus ja töö vanglas

[...]

§ 47. Kinnipeetava toitlustamine

(1)       Kinnipeetava toitlustamine korraldatakse vastavuses elanikkonna üldiste toitumistavadega ja silmas pidades elutegevuseks vajalikku toidutarvet. Kinnipeetava toitlustamine peab olema korrapärane ja vastama toiduhügieeni nõuetele.

(2)       Vangla toidukava koostamist ja toitlustamist jälgib arst.

(13.12.2006 jõust.01.02.2007 - RT I 2006, 63, 466)

(3)       Arsti ettekirjutusel kindlustatakse kinnipeetavale dieettoitlustamine. Võimaluse korral lubatakse kinnipeetaval järgida oma religiooni toitumistavasid.

[...]

6. jagu

Sotsiaalhoolekanne vanglas

[...]

§ 62. Religioonialane tegevus vanglas

Vangla tagab kinnipeetavale tema usuliste vajaduste rahuldamise.

(13.12.2006 jõust.01.02.2007 - RT I 2006, 63, 466)

[...] 

6. peatükk

Täideviimise korraldus

1. jagu

Vangla

§ 105. Vangla

(1)       Vangla on Justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mille ülesandeks on vangistuse ja eelvangistuse täideviimine käesolevas seaduses sätestatud korras.

(12.02.2003 jõust.01.04.2003 - RT I 2003, 26, 157; 13.12.2006 jõust.01.02.2007 - RT I 2006, 63, 466)

(2)       Vangla moodustab ning vangla põhimääruse, koosseisud ja vangla sisekorraeeskirjad kehtestab justiitsminister määrusega.

(13.12.2006 jõust.01.02.2007 - RT I 2006, 63, 466)

(21)      Vangla kodukorras sätestatakse kinnipeetava või vahistatu:

1)         vastuvõtt ja vanglasisene paigutus;

2)         päevakava;

3)         töötamise ja õppimise korraldus;

4)         vaba aja veetmise võimalused;

5)         sisseostude tegemine;

6)         kokkusaamised ja telefoni kasutamine;

7)         lühiajaline väljasõit ja väljaviimine;

8)         usuliste vajaduste rahuldamine;

9)         meditsiiniline teenindamine;

10)       ametnike vastuvõtt;

11)       kirjavahetuse korraldus;

12)       distsiplinaarmenetluse läbiviimine ja distsiplinaarkaristuse täideviimine;

13)       ümberpaigutamine ja vanglast vabastamine;

14)       muud reguleerimist vajavad asjaolud.

(13.12.2006 jõust.01.02.2007 - RT I 2006, 63, 466)

(22)      Vangla kodukord tehakse allkirja vastu teatavaks vanglasse saabuvale kinnipeetavale ja vahistatule, samuti avaldatakse vangla kodukord vangla veebilehel.

(13.12.2006 jõust.01.02.2007 - RT I 2006, 63, 466)

(3)       Vangla kodukorra kinnitab vangla direktor kooskõlastatult Justiitsministeeriumiga.

[...]

9. peatükk

Rakendussätted

[...]

§ 173. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2000. aasta 1. detsembril.

1 RT = Riigi Teataja = State Gazette

 

©FB

Trascina file per caricare

Imprisonment Act

Passed 14 June 2000 (consolidated text Dec 2006)

(RT1 I 2000, 58, 376; consolidated text RT I 2002, 84, 492),entered into force 1 December 2000, amended by the following Acts:

13.12.2006 entered into force 01.02.2007 - RT I 2006, 63, 466;

22.11.2006 entered into force 01.01.2007 - RT I 2006, 56, 416;

27.09.2006 entered into force 01.01.2007 - RT I 2006, 46, 333;

17.05.2006 entered into force 01.08.2007 - RT I 2006, 26, 191;

15.02.2006 entered into force 01.04.2006, partially 01.07.2006 - RT I 2006, 12, 79;

26.01.2006 entered into force 04.02.2006 - RT I 2006, 7, 42;

28.09.2005 entered into force 01.01.2006 - RT I 2005, 54, 430;

15.06.2005 entered into force 01.01.2006 - RT I 2005, 39, 308;

19.11.2003 entered into force 27.12.2003 - RT I 2003, 78, 524;

07.08.2003 entered into force 01.09.2003 - RT I 2003, 58, 387;

12.02.2003 entered into force 01.04.2003 - RT I 2003, 26, 157;

29.01.2003 entered into force 10.03.2003 - RT I 2003, 20, 116;

18.12.2002 entered into force 01.03.2003 - RT I 2003, 4, 20;

16.10.2002 entered into force 01.01.2003 - RT I 2002, 90, 521.

Chapter 1

General Provisions

§ 1. Scope of application of Act

This Act provides the procedure for and organisation of execution of imprisonment, detention and custody pending trial, and the definition and conditions of prison service.

(12.06.2002 entered into force 01.09.2002 - RT I 2002, 56, 350; 12.02.2003 entered into force 01.04.2003 - RT I 2003, 26, 157)

[...]

Chapter 2

Execution of Imprisonment

(12.02.2003 entered into force 01.04.2003 - RT I 2003, 26, 157)

[...]

 

Division 3

Prisoners' Contact with Outside World

[...]

§ 26. Visits from criminal defence counsel, representative who is advocate, minister of religion, notary and consular officer of country of nationality to prisoners

(1)       A prisoner has unrestricted right to receive visits from his or her criminal defence counsel, representative who is an advocate, minister of religion and a consular officer of his or her country of nationality, and with a notary for performance of a notarial act. Visits shall be uninterrupted.

(2)       A criminal defence counsel, a representative who is advocate, or a consular officer has the right to hand over material necessary for the preparation of defence to a prisoner. It is prohibited to review the content of the written material brought along by a criminal defence counsel, a representative who is advocate, or a consular officer.

(13.12.2006 entered into force 01.02.2007 - RT I 2006, 63, 466)

§ 27. Surveillance of visits to prisoners

(1)       Prison officers have the right to search the person who is permitted to visit a prisoner, and the personal effects of the visitor. The search shall be conducted by a prison officer of the same sex as the visitor. Items the holding of which is prohibited in a prison shall be temporarily deposited with the prison administration during the duration of the visit.

(2)       Short-term visits to prisoners are allowed in the presence of a prison officer. Visits from a criminal defence counsel, a representative who is an advocate, a minister of religion, notary or consular officer shall be allowed within sight but not within hearing distance from prison officers.

(26.01.2006 entered into force 04.02.2006 - RT I 2006, 7, 42; 13.12.2006 entered into force 01.02.2007 - RT I 2006, 63, 466)

(3)       A prison officer has the right to terminate immediately a short-term visit if the visit may endanger the security or violate the internal rules of the prison. It is not permitted to terminate visits from a criminal defence counsel.

[...]

Division 4

Education and Work in Prison

[...]

§ 47. Provision of food for prisoners

(1)       The provision of food for prisoners shall be organised in conformity with the general dietary habits of the population with a view to meet the food requirement necessary for survival. Food shall be provided for prisoners on a regular basis and it shall be such as to meet the requirements of food hygiene.

(2)       The medical officer shall supervise the preparation of the prison's menu and the provision of food.

(13.12.2006 entered into force 01.02.2007 - RT I 2006, 63, 466)

(3)       Prisoners shall be ensured with dietetic food as prescribed by a doctor. As far as possible, prisoners shall be permitted to observe the dietary habits of their religion.

[...]

Division 6

Social Welfare in Prison

[...]

§ 62. Religious assistance in prison

A prison shall ensure that prisoners are provided with an opportunity to satisfy their religious needs.

(13.12.2006 entered into force 01.02.2007 - RT I 2006, 63, 466)

[...]

Chapter 5

Imposition of Custody Pending Trial

§ 95. Visits from criminal defence counsel, representative who is advocate, minister of religion, notary and consular officer of country of nationality

(1)       A person in custody has unrestricted right to receive visits from his or her criminal defence counsel, representative who is an advocate, minister of religion and a consular officer of his or her country of nationality, and with a notary for performance of a notarial act. Visits shall be uninterrupted. Visits shall be within sight but not within hearing distance from prison officers.

(2)       A criminal defence counsel, a representative who is an advocate, or a consular officer has the right to hand over material necessary for the preparation of defence to a person in custody. Prison officers shall not review the content of such material. Prison officers shall not review the content of documents of a notary.

(13.12.2006 entered into force 01.02.2007 - RT I 2006, 63, 466)

[...]

Chapter 6

Organising Enforcement

Division 1

Prison

§ 105. Prison

(1)       A prison is a government agency in the area of government of the Ministry of Justice whose function is the execution of imprisonment and custody pending trial pursuant to the procedure provided for in this Act.

(12.02.2003 entered into force 01.04.2003 - RT I 2003, 26, 157; 13.12.2006 entered into force 01.02.2007 - RT I 2006, 63, 466)

(2)       A prison shall be founded and the statutes, composition of staff and internal rules of a prison shall be established by a regulation of the Minister of Justice.

(13.12.2006 entered into force 01.02.2007 - RT I 2006, 63, 466)

(21)      The rules of procedure of a prison shall provide the following concerning a prisoner or person in custody:

1)         reception and placement in the prison;

2)         schedule;

3)         organisation of working and studying;

4)         possibilities for leisure activities;

5)         doing the shopping;

6)         visits and the use of telephone;

7)         prison leave and prison leave under supervision;

8)         satisfaction of religious needs;

9)         medical surveillance;

10)       reception of officials;

11)       organisation of correspondence;

12)       conduct of disciplinary proceedings and execution of disciplinary punishments;

13)       transfer and release from prison;

14)       other circumstances which need to be regulated.

(13.12.2006 entered into force 01.02.2007 - RT I 2006, 63, 466)

(22)      The rules of procedure of a prison shall be communicated against a signature to prisoners and persons in custody who are received into prison and the rules of procedure of a prison shall also be published in the website of the prison.

(13.12.2006 entered into force 01.02.2007 - RT I 2006, 63, 466)

(3)       Directors of prisons shall approve the rules of procedure of prisons with the approval of the Minister of Justice.

[...]

Chapter 9

Implementing Provisions

[...]

§ 173. Entry into force of Act

This Act enters into force on 1 December 2000.

1 RT = Riigi Teataja = State Gazette

 

©FB

Trascina file per caricare