Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Decizie nr. 154 din 28 mai 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 54 si 55 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, cu modificarile ulterioare

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

(Monitorul Oficial nr. 520 din 18 iulie 2002 )


Nicolae Popa - preşedinte
Costica Bulai - judecãtor
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Constantin Doldur - judecãtor
Kozsokar Gabor - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Şerban Viorel Stanoiu - judecãtor
Lucian Stangu - judecãtor
Ioan Vida - judecãtor
Gabriela Ghita - procuror
Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se afla soluţionarea exceptiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 54 şi 55 din Decretul nr. 31/1954 , excepţie ridicatã de Marin Frunza în Dosarul nr. 995/2001 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia civilã.
La apelul nominal se constata lipsa pãrţilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea, ca fiind inadmisibila, în temeiul <>art. 23 alin. (1) şi (6) din legea nr. 47/1992 , republicatã, a exceptiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor legale criticate, întrucât nu au legatura cu soluţionarea cauzei.


CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constata urmãtoarele:
Prin Încheierea din 16 noiembrie 2001, pronunţatã în Dosarul nr. 995/2001, Curtea de Apel Galaţi - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 54 şi 55 din Decretul nr. 31/1954 , excepţie ridicatã de Marin Frunza.
În motivarea exceptiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine ca dispoziţiile legale criticate incalca principiul egalitãţii în drepturi consacrat la art. 16 din Constituţie. Se arata în acest sens ca "autorul uneia dintre faptele prevãzute la <>art. 54 din Decretul nr. 31/1954 , cãruia instanta i-a impus îndeplinirea unei mãsuri de natura sa restabileasca dreptul încãlcat, este obligat, în caz de refuz, la plata unei amenzi, însã nu în favoarea celui prejudiciat, ci în favoarea statului, creandu-i acestuia un privilegiu în raport cu celelalte subiecte de drept".
Curtea de Apel Galaţi - Secţia civilã considera ca "prevederile <>art. 54 şi 55 din Decretul nr. 31/1954 nu contravin în nici un fel dispoziţiilor art. 16 din Legea fundamentalã, ci, dimpotriva, le consolideaza", arãtând totodatã ca "dispoziţiile legale criticate nici nu-şi gãsesc aplicabilitate în cauza".
Potrivit dispoziţiilor <>art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor doua Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstituţionalitate ridicate.
Preşedintele Camerei Deputaţilor apreciazã ca nu se poate retine neconstituţionalitatea prevederilor legale criticate, deoarece acestea nu incalca dispoziţiile constituţionale invocate de autorul exceptiei, reglementarea în materia drepturilor personale nepatrimoniale fiind unitarã, fãrã discriminãri şi fãrã privilegii.
Guvernul considera ca, fata de motivarea exceptiei, criticile de neconstituţionalitate privesc doar prevederile <>art. 55 din Decretul nr. 31/1954 care nu contravin principiului constituţional al egalitãţii în drepturi. Se mai arata ca "nici un text constituţional nu îl impiedica pe legiuitor sa conceapa un instrument de constrângere pentru executarea hotãrârilor judecãtoreşti, prin sancţionarea cu amenda a nerespectãrii acestora. Stabilirea amenzii în favoarea statului este fireasca, de vreme ce hotãrârea judecãtoreascã este un act de autoritate, devine parte integrantã a ordinii de drept şi respectarea ei este obligatorie".
Preşedintele Senatului nu a transmis punctul sau de vedere asupra exceptiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Guvernului, raportul judecãtorului-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , retine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã este competenta, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1) ale <>art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992 , republicatã, sa soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.
Obiectul exceptiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 54 şi 55 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 8 din 30 ianuarie 1954, cu modificãrile ulterioare, dispoziţii potrivit cãrora:
- Art. 54: "Persoana care a suferit o atingere în dreptul sau la nume ori la pseudonim, la denumire, la onoare, la reputaţie, în dreptul personal nepatrimonial de autor al unei opere ştiinţifice, artistice ori literare, de inventator sau în orice alt drept personal nepatrimonial, va putea cere instanţei judecãtoreşti încetarea sãvârşirii faptei care aduce atingerea drepturilor mai sus arãtate.
Totodatã, cel care a suferit o atingere a unor asemenea drepturi va putea cere instanţei sa oblige pe autorul faptei sãvârşite fãrã drept sa îndeplineascã orice mãsuri socotite necesare de cãtre instanta, spre a se ajunge la restabilirea dreptului atins." (textul este redat astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 4/1956 , publicatã în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 13 din 18 aprilie 1956);
- Art. 55: "Dacã autorul faptei sãvârşite fãrã drept nu îndeplineşte, în termenul stabilit prin hotãrâre, faptele destinate sa restabileasca dreptul atins, instanta judecãtoreascã va putea sa-l oblige la plata, în folosul statului, a unei amenzi pe fiecare zi de întârziere, socotitã de la data expirãrii termenului de mai sus. Aceasta amenda poate fi pronunţatã şi prin hotãrârea data asupra cererii fãcute potrivit art. 54."
Autorul exceptiei susţine ca textele legale criticate incalca art. 16 din Constituţie, privind egalitatea în drepturi.
Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã într-o cauza având ca obiect soluţionarea recursului declarat de autorul exceptiei impotriva hotãrârii judecãtoreşti prin care i s-a respins acţiunea privind restituirea cotizatiei sindicale pentru perioada 1995-1996, ca fiind prescrisã, iar pentru perioada 1996-1999, ca fiind introdusã impotriva unei persoane fãrã calitate procesuala pasiva.
Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constata ca aceasta este inadmisibila. Potrivit dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 144 lit. c), Curtea Constituţionalã "hotãrãşte asupra excepţiilor ridicate în fata instanţelor judecãtoreşti privind neconstituţionalitatea legilor şi a ordonanţelor". În aplicarea acestor dispoziţii, <>art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicatã, prevede: "Curtea Constituţionalã decide asupra excepţiilor ridicate în fata instanţelor judecãtoreşti privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta în vigoare, de care depinde soluţionarea cauzei." Rezulta ca în cadrul controlului constituţionalitãţii legilor, prevãzut de dispoziţiile art. 144 lit. c) din Constituţie, sesizarea instanţei de contencios constituţional, în vederea declansarii controlului, poate fi facuta numai pe calea ridicãrii exceptiei de neconstituţionalitate în fata instanţei judecãtoreşti, cu condiţia ca soluţionarea cauzei sa depindã de legea sau ordonanta ori de dispoziţia dintr-o lege sau dintr-o ordonanta criticata ca neconstitutionala.
În soluţionarea cauzei aflate pe rolul instanţei de judecata nu au incidenta dispoziţiile <>art. 54 şi 55 din Decretul nr. 31/1954 , criticate de autorul exceptiei pentru neconstituţionalitate. Astfel fiind, excepţia urmeazã sa fie respinsã, ca fiind inadmisibila.

Fata de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 şi al <>art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicatã,


CURTEA
În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibila, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 54 şi 55 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, cu modificãrile ulterioare, excepţie ridicatã de Marin Frunza în Dosarul nr. 995/2001 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia civilã.
Definitiva şi obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publica din data de 28 mai 2002.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,
Florentina Geangu