Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Asociaţia Generală a Românilor Uniţi Greco-Catolici (AGRU)

Statut

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1.

Asociaţia Generală a Românilor Uniţi, Greco-Catolici (AGRU) este o Asociație de tip acţiune catolică (cf. AA nr. 20, Conciliul Vatican II) cu caracter religios, cultural, sportiv şi umanitar a credincioşilor laici greco-catolici din România. Este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, funcţionând în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare civile și canonice.

Denumirea, sediul şi numărul sentinţei civile prin care s-a acordat personalitate juridică vor fi înscrise în toate actele emise de aceasta.

Asociaţia poate înfiinţa filiale în structurile canonice ale Arhiepiscopiei Majore de Alba Iulia şi Făgăraş, cu respectarea prevederilor legale civile și canonice în vigoare.

 

Art. 2.

Sediul Asociaţiei este în Cluj Napoca, str. Moților, nr. 26.

Sediul Asociaţiei poate fi mutat la altă adresă din aceeaşi localitate sau în altă localitate, pe baza hotărârii Adunării Generale.

 

Art. 3.

Asociaţia este constituită pe perioadă nedeterminată.

 

Art. 4.

În cadrul AGRU este exclusă propaganda politică de orice fel.

 

Art. 5.

Asociaţia îşi desfășoară activitatea cu binecuvântarea și sub îndrumarea Arhiepiscopului Major şi a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

 

II. SCOPUL, OBIECTIVELE ȘI MIJLOACELE ASOCIAŢIEI

 

Art. 6.

Scopul AGRU este realizarea apostolatului general al Bisericii în mod liber, în formă comunitară şi organică, în directă colaborare cu Ierarhia.

 

Art. 7.

Obiectivele AGRU sunt:

a) coordonarea şi sprijinirea filialelor pentru realizarea proiectelor naţionale ale AGRU;

b) sprijinirea Bisericii în răspândirea credinţei, precum şi apărarea şi realizarea drepturilor acesteia;

c) intensificarea educaţiei religioase a membrilor şi a credincioşilor greco-catolici în general;

d) îndrumarea vieţii spirituale a membrilor săi, în concordanţă cu principiile moralei creştine catolice şi în sentimentul iubirii de neam;

e) identificarea, susţinerea, apărarea şi realizarea intereselor generale şi locale ale Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, prin sprijinirea preoţilor, parohiilor şi tuturor structurilor ecleziastice în strânsă colaborare cu ierarhia şi clerul local;

f) dezvoltarea, afirmarea şi valorificarea potenţialului comunităţii greco-catolice din întreaga ţară;
g) cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor spiritual-culturale specifice Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică;

h) promovarea şi apărarea valorilor moralei creştine catolice;

i) sprijinirea instituţiilor culturale şi de educaţie (preşcolară, şcolară şi universitară), patronate de Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică;

j) colaborarea cu tinerii şi familiile care împărtăşesc valorile spirituale şi culturale ale Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică; încurajarea acestora să participe activ la viaţa spirituală, culturală, socială şi de caritate a Asociaţiei;

k) sprijinirea instituţiilor de caritate ale Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în vederea asistenţei sociale a tuturor categoriilor de persoane defavorizate;

l) susţinerea şi consolidarea relaţiilor cu alte organizaţii religioase din ţară şi străinătate.

 

Art. 8.

Mijloacele de realizare a scopului şi obiectivelor AGRU:

1) Formativ-educative:

– promovarea catehezei permanente pentru toate categoriile de vârstă;

– organizarea de activităţi de formare a formatorilor;

– organizarea de reuniuni, dezbateri, simpozioane, conferinţe, colocvii, expoziţii, participarea la manifestări cu teme privind atingerea scopului Asociaţiei;

– organizarea de schimburi de experienţă, acordarea de burse de studiu;

– elaborarea de strategii şi acţiuni de informare prin publicaţii, cărţi, pliante şi alte mijloace.

2) Atragerea şi reunirea unor personalităţi şi specialişti din diferite domenii de activitate care pot contribui nemijlocit la realizarea scopului AGRU.

3) Colaborarea cu alte asociaţii, fundaţii, instituţii publice sau private, din România sau din străinătate, care au scop și obiective similare.

4) Afilierea la federaţii, asociaţii şi fundaţii cu scop și obiective similare celor ale Asociaţiei.

AGRU va urmări să concretizeze proiecte şi programe de acţiuni cu caracter cultural-religios, care să fie în acord deplin cu legislaţia română şi cea europeană.

În acţiunile sale, pentru realizarea scopului şi a obiectivelor, Asociaţia va fi permanent sub îndrumarea preoţilor şi Ierarhiei Arhiepiscopiei Majore Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, de Alba Iulia şi Făgăraş.

 

III. MEMBRII AGRU

 

Art. 9.

Poate deveni membru al prezentei Asociaţii, pe baza liberului consimţământ exprimat în scris prin adeziune adresată filialei eparhiale sau parohiale în care domiciliază, după caz, orice credincios laic al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Membrii Asociaţiei pot fi: membri fondatori, membri de onoare şi membri.

Membrii fondatori sunt semnatarii actului de constituire.

AGRU naţional nu îngrădeşte libertatea de iniţiativă şi de acţiune a filialelor componente, ci le sprijină şi le coordonează în activitate, pe baza strategiei şi programelor naţionale pe care le adoptă.

 

Art. 10.

Poate deveni membru al Asociaţiei orice laic greco-catolic care doreşte acest lucru şi depune o cerere de adeziune, acceptând prevederile prezentului statut.

 

Art. 11.

Membrii vor achita cotizaţia anuală stabilită de Consiliului Director şi aprobată de Adunarea Generală a Asociaţiei. Membrii pot, de asemenea, sprijini Asociaţia prin donaţii benevole sau alte forme legale de sprijin financiar sau nonfinanciar.

 

Art. 12.

Membrii de onoare sunt personalităţi marcante ale vieţii religioase, ştiinţifice, sociale, culturale din ţară şi străinătate, care sprijină ideile conţinute în prezentul statut şi principalele obiective ale Asociaţiei. Calitatea de membru de onoare se acordă de către preşedintele Asociaţiei, cu aprobarea majorităţii simple a Consiliului Director. Aceştia pot avea o contribuţie benevolă la activitatea și finanţarea Asociaţiei. Membrii de onoare nu au drept de vot şi nu pot fi aleşi în structurile Asociaţiei.

 

Art. 13.

Nu pot fi membri ai Asociaţiei, persoane care activează în organizaţii sau structuri care sunt ostile Bisericii Catolice, şi nici persoanele care sunt excomunicate.

 

Art. 14.

Membrii care nu au achitat cotizaţia timp de trei ani şi au fost anunţaţi asupra acestui lucru, pot fi excluşi din AGRU.

Pierderea calităţii de membru al asociaţiei se poate face prin renunţare, excludere, deces.

Renunţarea la calitatea de membru al Asociaţiei se face prin înştiinţare scrisă, remisă Consiliului Director eparhial sau parohial. Îşi pierd calitatea de membru cei care: desfăşoară sau au desfăşurat activităţi care contravin doctrinei Bisericii Catolice, legii sau scopului Asociaţiei, calomniază Biserica Catolică, Asociaţia sau pe membrii acesteia.

 

IV. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE MEMBRILOR AGRU

 

Art. 15

Membrii AGRU au următoarele drepturi:

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administraţie sau control ale Asociaţiei;

b) să participe la acţiunile şi manifestările organizate de Asociaţie şi să facă propuneri către organele de conducere ale Asociaţiei;

c) să iniţieze programe proprii şi să facă propuneri pentru susţinerea acestora;

 

Art. 16 .

Membrii AGRU au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile prezentului statut;

b) să plătească cotizaţia;

c) să sprijine Asociaţia, în măsura posibilităţilor, în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor sale;

d) să respecte hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei.

Este datoria membrilor AGRU să susţină asociaţia şi să trăiască în conformitate cu conduita morală creştină catolică, să fie solidari şi loiali între ei şi faţă de Asociaţie.

 

V. ORGANIZAREA, CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA ASOCIAŢIEI

 

Art. 17.

Asociaţia are următoarele structuri de conducere:

– Adunarea Generală;

– Consiliul Director.

 

Art. 18.

Adunarea Generală: este organul suprem de conducere al Asociației alcătuit din câte 5 delegați din cele 5 eparhii și din Vicariatul de București.

În afara delegaților, la Adunarea Generală poate participa orice membru AGRU, membru care nu va avea drept de vot.

Atribuţiile Adunării Generale:

– hotărăşte, cu respectarea legislaţiei în vigoare, asupra statutului şi sediului Asociaţiei;

– alege şi revocă Consiliul Director prin vot secret pe baza candidaturii individuale exprimate pentru una dintre funcţii;

– demite cu majoritate de 2/3 membrii Consiliului Director, dacă pe timpul mandatului lor acţionează în defavoarea Asociaţiei;

– dezbate şi aprobă, anual, raportul de activitate;

– examinează raportul cenzorului (sau al comisiei de cenzori);

– alege şi revocă cenzorul (sau comisia de cenzori), ca organ de control al Asociaţiei;

– adoptă strategia şi direcţiile prioritare ale activităţii Asociaţiei, sens în care va putea aproba normele interne de funcţionare şi organizare ale structurilor de conducere;

– adoptă sigla şi ştampila Asociaţiei;

– aprobă modificarea statutului Asociaţiei şi înfiinţarea de filiale;

– orice alte atribuţii prevăzute în lege.

Adunarea Generală se întruneşte în sesiuni anuale ordinare şi la iniţiativa preşedintelui sau a două treimi din numărul asociaţilor în sesiuni extraordinare. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale ordinare este necesară prezenţa a cel puţin 1/2 plus unu din numărul delegaților. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale extraordinare este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul delegaților, iar hotărârile se adoptă cu votul a ½ plus unu din numărul delegaților prezenţi.

 

Art. 19.

Consiliul Director: este constituit din Preşedinte, Vicepreşedinţi, Secretar general, Trezorier. Asistentul Spiritual participă la toate reuniunile Consiliului Director, dar nu are drept de vot.

Consiliul Director este organul de reprezentare al Asociaţiei, care asigură realizarea scopului şi a obiectivelor şi coordonarea unitară a activităţii acesteia între sesiunile Adunării Generale.

Consiliul Director se întruneşte de regulă de două ori pe an sau de câte ori este nevoie. Mandatul Consiliului Director este de 3 ani pentru membrii aleşi.

În virtutea mandatului lor, membrii Consiliului Director sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului statut, precum şi dispoziţiile regulamentului de ordine interioară. Totodată, răspund conform reglementărilor legale pentru gestionarea sau daunele aduse în desfăşurarea mandatului lor.

Consiliul Director este în drept de a lua hotărâri dacă se întrunesc minimum ½ plus unu din membrii săi.

Dacă la prima convocare nu s-a întrunit acest număr, a doua sedinţă va fi convocată după 20 de zile şi se pot lua hotărâri valabile cu ¼ dintre membrii Consiliului Director, iar în cazul egalităţii, Preşedintele are votul hotărâtor.

Atribuţiile Consiliului Director:

– asigură conducerea executivă a asociaţiei;

– aprobă structura organizatorică, stabileşte atribuţiile fiecărui membru al Consiliului Director;
– aprobă regulamentul de ordine interioară şi orice alte norme metodologice şi proceduri de lucru privitoare la modul de organizare şi funcţionare a structurilor de conducere ale asociaţiei;

– asigură punerea în executare a strategiei, direcţiilor prioritare ale activităţii şi programelor sociaţiei;
– încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

– verifică bilanţul şi bugetul de venituri şi cheltuieli;

– supune aprobării Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, bilanţul anual şi executarea bugetul de venituri şi cheltuieli, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli şi proiectul de program de activităţi al Asociaţiei;

– organizează şi controlează acţiunile de sponsorizare, colectare şi gestionare a fondurilor financiare primite;
– negociază şi aprobă modalităţile de atragere a fondurilor Asociaţiei;

– aprobă organigrama şi politica de personal;

– propune spre aprobare în Adunarea Generală persoana pentru funcţia de Secretar general.

 

Art. 21.

Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii:

– are votul decisiv în cazul în care voturile din cadrul Consiliului Director sunt egale;

– facilitează participarea la reuniuni, simpozioane, colocvii, conferinţe pe plan naţional şi internaţional a căror problematică prezintă importanţă pentru Asociaţie;

– autorizează plăţi pentru Asociaţie, în limitele stabilite de Consiliul Director;

– semnează în numele Asociaţiei orice contract şi va urmări ca Asociaţia să îşi îndeplinească obligaţiile asumate;

– poate delega atribuţii Vicepreşedinţilor.

Preşedintele sau, după caz, vicepreşedintele desemnat, reprezintă şi angajează Asociaţia în raporturile cu persoanele fizice şi juridice române sau străine şi are competenţa să aprobe, cu respectarea ordinii de drept şi a prevederilor prezentului statut, măsurile necesare pentru conducerea operativă a activităţii Asociaţiei. Totodată, poate împuternici terţe persoane pe perioade limitate cu aprobarea Consiliului Director.

 

Art. 21.

Asistentul spiritual naţional:

– este un preot numit de către Arhiepiscopul Major şi este în permanentă legătură cu ierarhia Bisericii;
– participă la toate reuniunile Consiliului Director şi la Adunările generale ale AGRU, dar nu are drept de vot, având drept de veto;

– sfătuieşte membrii Consiliului Director şi ai Asociației în toate chestiunile de credinţă şi morală, precum şi în ceea ce priveşte oportunitatea unor acţiuni ale Asociaţiei;

– ia parte la activitatea Asociaţiei în variatele ei sectoare, în vederea împărtăşirii vieţii spirituale şi a sensului apostolatului laicilor, şi pentru promovarea unității;

– promovează, cu binecuvântarea Arhiepiscopului Major şi a Episcopilor eparhiali, întâlniri ale clerului referitoare la activităţile AGRU;

– conduce Colegiul Asistenţilor Spirituali ai AGRU, Colegiu format din: Asistenţii Spirituali eparhiali, Asistentul Spiritual pentru AGRU Bucureşti şi Vechiul Regat, Asistenţii Spirituali locali/parohiali.

 

Art. 22.

Atribuţiile vicepreşedinţilor sunt cele stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi cele primite prin delegare de la preşedinte.

 

Art. 23.

Atribuţiile secretarului general:

– răspunde de întocmirea şi valabilitatea proceselor verbale;

– veghează la legalitatea şedinţelor tuturor organelor decizionale ale Asociaţiei;

– ţine evidenţa datelor de contact ale membrilor şi a tuturor documentelor primite sau transmise de Asociaţie;
– îndeplineşte atribuţiile conferite de Adunarea Generală sau Consiliul Director.

 

Art. 24.

Cenzorul (Comisia de cenzori) are ca sarcină să controleze din punct de vedere economico-financiar activitatea Asociaţiei. Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorul va avea acces la toate documentele şi actele, situaţia patrimoniului şi registrele Asociaţiei. Este numit şi revocat de Adunarea Generală.

 

Art. 25.

Trezorierul este numit şi poate fi schimbat de către Consiliul Director.

Trezorierul are următoarele atribuţii:

– încasează sumele cuvenite din cotizaţii, donaţii şi alte contribuţii legale, cu respectarea legislaţiei în domeniu;

– face plăţi în numerar doar pe baza documentelor justificative vizate pentru control de către Preşedinte;
– depune sau ridică numerar din contul de disponibilităţi deschis la bancă, eliberează chitanţele pentru sumele încasate şi înscrie în registrul de casă toate operaţiile de încasări şi plăţi.

Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, trezorierul răspunde conform legii.

 

Art. 26.

Structurile de conducere la nivelul Eparhiilor și parohiilor vor fi organizate după modelul AGRU național, (numărul vicepreşedinţilor fiind stabilit de fiecare structură AGRU eparhială, respectiv parohiala, în parte).

 

VI. DEPARTAMENTE

 

Art. 27.

Consiliul Director, cu aprobarea Adunării Generale, poate înfiinţa departamente pentru atingerea scopului şi obiectivelor Asociaţiei:

a) Departamentul spiritual şi ecumenic:

– organizează exerciţii spirituale, programe de cateheză, misiuni şi acţiuni ecumenice pentru membri;
– organizează pelerinaje;

– elaborează modalităţi şi acţiuni de promovare a moralei creştine catolice;

– sprijină cateheza permanentă a membrilor.

b) Departamentul pentru învăţământ şi cultură:

– organizează colocvii, expoziţii, conferinţe, simpozioane;

– elaborează strategii şi acţiuni de informare publică prin intermediul mijloacelor audio-video, publicaţiilor, cărţilor, pliantelor etc;

– se îngrijeşte de editarea şi difuzarea cărţilor cu conţinut religios şi educativ, precum şi de promovarea muzicii religioase şi artei sacre în general.

c) Departamentul social şi caritativ:

– se îngrijeşte de ajutorarea credincioşilor săraci, bolnavi şi singuri;

– colaborează cu instituţiile caritative patronate de Biserică.

d) Departamentul pentru copii și familie:

– încurajează şi sprijină familia creştină;

– promovează principiile creştine în contextul provocărilor morale din lumea contemporană;

– se preocupă de educaţia religioasă a copiilor, tinerilor și adulților.

e) Departamentul juridic:

– asigură legalitate mijloacelor şi acţiunilor Asociaţiei;

– se implică şi acţionează, cu aprobarea Consiliului Director, în numele AGRU în diferendele şi litigiile Asociaţiei.

f) Departamentul pentru imagine şi relaţii publice:

– asigură o cât mai bună imagine Asociaţiei;

– mediatizează activităţile AGRU.

În funcţie de necesităţi, în vederea realizării scopului şi obiectivelor Asociaţiei, Consiliul Director va putea înfiinţa, cu aprobarea Adunarii Generale, şi alte departamente.

 

VII. PATRIMONIUL ŞI RESURSELE ASOCIAŢIEI

 

Art. 28.

Patrimoniul AGRU formează un singur tot şi este proprietatea Asociaţiei.

 

Art. 29.

Surse de finanţare, care se evidențiază în gestiunea asociației care a aprobat acţiunea, sunt:

– cotizaţia membrilor. Cuantumul cotizaţiei va fi stabilit anual de către Consiliul Director şi va fi supus aprobării prin majoritate simplă a Adunării Generale eparhiale. Cotizaţia este anuală; 20% din cotizaţiile anuale colectate în filialele eparhiale se varsă în contul AGRU naţional;

– fondurile provenite din finanţarea programelor aprobate de Consiliul Director;
– venituri realizate din activităţi proprii, ştiinţifice, culturale, artistice şi de altă natură, conform legislaţiei în vigoare;

– donaţii, sponsorizări, legate şi alte surse în condiţiile legii;

– programe educaţionale, culturale şi ştiinţifice subvenţionate de organisme din ţară şi străinătate;

– resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale sau de la Episcopii şi parohii;

– dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;

– alte surse prevăzute de lege.

 

Art. 30.

Resursele Asociaţiei sunt folosite pentru:

– cheltuieli necesare îndeplinirii propriului scop şi a obiectivelor;

– cheltuieli administrative;

– acoperirea drepturilor băneşti ale angajaţilor şi colaboratorilor;

– ajutorarea/sponsorizarea persoanelor fizice sau juridice, stabilite de către Consiliului Director;

– premii, burse pentru lucrări în interesul Asociaţiei;

– alte cheltuieli aprobate de Consiliul Director.

AGRU poate să aibă alte resurse în limitele prevederilor legale.

 

Art. 31.

Asociaţia are sigiliu şi însemne proprii, precum şi cod fiscal.

 

VIII. GESTIUNEA ŞI BILANŢUL

 

Art. 32.

Activitatea financiară a Asociaţiei se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli anual, aprobat de Adunarea Generală în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Toate operaţiunile financiar-contabile se desfăşoară după metodologia prevăzută pentru organizaţiile nonprofit.

Gestiunea anuală se încheie cu întocmirea bilanţului la data de 31 decembrie a fiecărui an, discutat şi verificat de Consiliului Director, aprobat de Adunarea Generală, care va fi însoţit şi de o prezentare a activităţii Asociaţiei semnată de Preşedinte şi Cenzor.

 

IX. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

 

Art. 33.

Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei se fac în condiţiile prevederilor legale în domeniul asociaţiilor si fundaţiilor.

 

Art. 34.

Arhiepiscopul Major şi Sinodul Episcopilor pot cere pentru motive grave dizolvarea Asociaţiei.

 

Art. 35.

În cazurile de dizolvare, lichidarea patrimoniului Asociaţiei se va face de către persoanele numite de Adunarea Generală a Asociaţiei.

În situaţia dizolvării, toate bunurile Asociaţiei vor trece în patrimoniul Arhiepiscopiei Majore Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, conform dispoziţiilor legale.

 

X. LITIGII

 

Art. 36.

Eventualele litigii între Asociaţie şi persoane fizice sau juridice se rezolvă în conformitate cu legile în vigoare din România.

 

XI. DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 37.

Arhiepiscopul Major de Alba Iulia şi Făgăraş al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, este de drept Preşedinte de onoare al AGRU şi poate participa din proprie iniţiativă sau ca invitat la şedinţele Consiliului Director şi la întrunirile Adunării Generale. În caz de participare, prezidează aceste întâlniri. Episcopii eparhiali sunt Preşedinţi de onoare ai AGRU-rilor eparhiale şi au aceleaşi drepturi ca şi Arhiepiscopul Major în cadrul AGRU naţional.

 

Art. 38.

AGRU este afiliat la Federaţia Acţiunea Catolică din România (ACRO), la Pax Romana, Asociaţia Internaţională a Intelectualilor Catolici, la Forumul European al Laicilor Catolici (ELF), la Forumul Internaţional al Acţiunii Catolice (FIAC) şi la Federaţia Europeană a Educatorilor Creştini (SIESC).

 

Art. 39.

Prezentul Statut intră în vigoare după aprobarea de către Adunarea Generală şi confirmarea prin decret de către Arhiepiscopul Major de Alba Iulia şi Făgăraş.