Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ

 

PROIECT

 

HOTĂRÂRE
pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 255/17.12.2015 privind darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren, către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Arhiepiscopia Iaşilor

 

Consiliul local al oraşului Târgu Neamţ, judeţul Neamţ
Luând act de adresa nr. 3683 din 21.03.2016 a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei,

înregistrată sub nr. 5971/21.03.2016 şi adresa 18324 din 02.09.2015 a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei;

Având în vedere prevederile:

Art. 124 din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Art. 8 alin.1, art. 9 alin. 3, art. 10, art. 12, art. 29 alin. 1 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată;

Art. 1-2 din Legea 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult;

HG nr. 58/2008 privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române;

Art. 874 alin. 1, art. 551, art. 861, art. 866 din Noul Cod Civil;
Art. 136 alin. 4 din Constituţie;
Ţinând cont de Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi

Raportul de specialitate nr. 6267 din 24.03.2016 comun al Serviciului Juridic Contencios, al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi al Compartimentului Administrarea domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 45 alin. 3 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1.

Se modifică art. 1 din HCL nr. 255/17.12.2015 privind darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren, către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Arhiepiscopia Iaşilor după cum urmează: se aprobă darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren de 313 mp, teren aparţinând domeniului public al oraşului, identificat în anexă, parte integrantă la prezenta, către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Arhiepiscopia Iaşilor, în vederea edificării unui magazin pentru comercializarea obiectelor de cult şi carte religioasă.

Transmiterea în folosinţă gratuită se face pe o perioadă de 49 de ani.

 

Art. 2.

Celelalte prevederi rămân neschimbate.

 

Art.3.

Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate, prin compartimentul Administraţie Publică Locală.

    

Iniţiator,

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ,

Harpa Vasilică

 

Avizat legalitate,

Secretar oraş,

jr. Laura Elena Maftei

 

 

PRIMĂRIA ORAŞ TÎRGU NEAMT

Serviciului Juridic Contencios, Administraţie publică

Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Nr. 6267 din 24.03.2016

 

APROB,

Primar,

Harpa Vasilică

 

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 255/17.12.2015 privind darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren, către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Arhiepiscopia Iaşilor

 

Prin adresa nr. 18324 din 02.09.2015 Mitropolia Moldovei şi Bucovinei se aducea la cunoştinţă dorinţa acesteia de a face, în Tîrgu Neamţ, un magazin bisericesc pentru obiecte şi cărţi bisericeşti, magazin ce se doreşte a răspunde cerinţelor de manifestare a sentimentelor religioase de către creştinii ortodocşi din oraş şi nu numai, ţinându-se cont că oraşul nostru se află într-o zonă a mănăstirilor, fiind vizitat de numeroşi pelerini. Pentru acest lucru s-a solicitat atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren intravilan în suprafaţă de 313 mp situat în oraşul Tîrgu Neamţ – str. Ştefan cel Mare, cu vecinătăţile: N- str. Ştefan cel Mare; E- Blendea Ioan; S- teren domeniul public al oraşului; V- cale de acces (teren domeniul public al oraşului).

Prin HCL nr. 255/17.12.2015 Consiliul Local al oraşului aprobă darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 313 mp teren aparţinând domeniului public al oraşului, către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei – Arhiepiscopia Iaşilor, sub condiţia atribuirii în folosinţă gratuită a suprafeţei de 90 mp teren ce aparţine Parohiei Sf. Nicolae – Humuleşti, către oraşul Tîrgu Neamţ, în vederea construirii unui sens giratoriu pentru fluidizarea traficului din zonă.

Transmiterea în folosinţă gratuită a celor două suprafeţe de teren a fost stabilită pentru 49 ani.

Hotărârea a fost comunicată Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. Prin adresa cu nr. 3683/21.03.2016, înregistrată în instituţie sub nr. 5971/21.03.2016, Mitropolia solicită din nou atribuirea în folosinţă gratuită, către Arhiepiscopia Iaşilor, a unui teren intravilan, în suprafaţă de 313 mp, teren situat în Tg. Neamţ, str. Ştefan cel Mare cu vecinătăţile N- str. Ştefan cel Mare; E- Blendea Ioan; S- teren domeniul public al oraşului; V- cale de acces (teren domeniul public al oraşului), fără a fi condiţionată de transmiterea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 90 mp teren ce aparţine parohiei Sf. Nicolae – Humuleşti.

Motivul pe care este invocat este faptul că Parohia Sf. Nicolae – Humuleşti este o unitate de cult cu personalitate juridică distinctă de Arhiepiscopia Iaşilor.

I. În considerentele acestui ultim alineat aducem următoarele contra-argumente, din prevederile HG nr. 58/2008 privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, şi anume:

Art.43 - Parohia este comunitatea creştinilor ortodocsi, clerici si mireni, situata pe un anume teritoriu si subordonata Centrului eparhial din punct de vedere canonic, juridic, administrativ si patrimonial, condusa de un preot paroh numit de Chiriarhul (arhiepiscopul sau episcopul) eparhiei respective.

Art.50 - In cadrul intreitei slujiri preotesti: invatatoreasca, sfintitoare si pastoralmisionara, parohul exercita urmatoarele atributii: ( )

e. Cu aprobarea prealabila scrisa a Chiriarhului, reprezinta parohia in justitie, in fata autoritatilor locale si fata de terti, personal sau prin delegati. In aceeasi masura, clericii din parohii, in virtutea juramantului de ascultare (subordonare) fata de Chiriarh depus la hirotonie si, respectiv, monahii, in virtutea votului monahal al ascultarii, pot sa compara in fata instantelor judecatoresti numai cu aprobarea prealabila scrisa a Chiriarhului, inclusiv in cauze de interes personal; ( )

j. Administreaza patrimoniul parohiei in conformitate cu hotararile Adunarii Parohiale si ale Consiliului Parohial si controleaza modul de administrare a bunurilor institutiilor culturale, social-filantropice si fundationale bisericesti din parohie;

Art.55 - (1) Adunarea Parohiala exercita urmatoarele atributii: ( )

j. Face propuneri spre aprobare Consiliului Eparhial, cu privire la transmiterea cu orice titlu a folosintei sau proprietatii asupra bunurilor imobile parohiale (vanzare, cumparare, inchiriere, schimb etc.), precum si asupra grevarii cu sarcini sau afectarii de servituti a bunurilor parohiale, cu exceptia bunurilor sacre, care nu pot fi instrainate;

k. Aproba masuri pentru administrarea proprietatilor mobile si imobile ale parohiei, supraveghind buna intretinere a edificiilor bisericesti, culturale, social-filantropice si fundationale;

(2) Hotararile Adunarii Parohiale cu privire la atributiile aratate sub lit. d, e, i si j devin valabile numai dupa verificarea si aprobarea lor de catre Consiliul Eparhial.

Art.64 - (1) Parohul este administratorul intregii averi parohiale mobile si imobile impreuna cu Consiliul Parohial, sub controlul Centrului eparhial, si raspunde canonic- disciplinar, administrativ-bisericesc in fata acestuia, iar pentru administrarea si gestionarea defectuoasa a averii bisericesti, raspunde in fata instantelor civile, in baza legislatiei civile si penale.

Art.72 - Protopopul este, pe teritoriul protopopiatului sau, reprezentantul oficial al Centrului eparhial fata de autoritatile publice locale si fata de terti si indeplineste sarcinile ce-i sunt atribuite prin prezentul Statut, regulamentele bisericesti si alte dispozitii in vigoare. In aceasta calitate lucreaza cu incuviintarea Chiriarhului pe care il informeaza, in prealabil, asupra problemelor respective.

Art.84 - (1) Eparhiile sunt unitati bisericesti constituite dintr-un numar de parohii, grupate in protopopiate, precum si din manastirile aflate pe un anumit teritoriu. In cuprinsul eparhiilor pot functiona institutii de invatamant teologic si confesional, social-filantropice etc.

(2) Eparhiile sunt Arhiepiscopii sau Episcopii, conduse de către Arhiepiscop sau Episcop.

Art.85 - Organismele de conducere ale eparhiei sunt: Chiriarhul (Arhiepiscopul sau Episcopul eparhiot), Adunarea Eparhiala ca organism deliberativ, Consiliul Eparhial si Permanenta Consiliului Eparhial ca organisme executive.

Art.90 - Adunarea Eparhiala este organism deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice si patrimoniale ale eparhiei.

Art.92 - Atributiile Adunarii Eparhiale sunt: ( )

b. Vegheaza la respectarea, in cuprinsul eparhiei, a masurilor cu caracter unitar prevazute de Statut, regulamentele bisericesti si de hotararile organismelor bisericesti centrale privitoare la administrarea bunurilor mobile si imobile ale unitatilor de cult din intreaga eparhie, precum si a altor bunuri patrimoniale, culturale si epitropesti ale acestora; ( )

l. Hotaraste cu privire la modul de administrare a bunurilor eparhiei, precum si ale institutiilor si fundatiilor eparhiale, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

Art.95 - Consiliul Eparhial este organism executiv al Adunarii Eparhiale si are in competenta problemele bisericesti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale si fundationale pentru intreaga eparhie.

Art.98 - Consiliul Eparhial exercita in timpul dintre sedintele Adunarii Eparhiale atributiile acesteia prevăzute in art.92, lit. a, b, c si l, precum si următoarele atributii: ( )

k. Hotaraste cu privire la transmiterea cu orice titlu a folosintei sau proprietatii asupra bunurilor imobile ale unitatilor bisericesti din eparhie (vanzare, cumparare, inchiriere, schimb etc.), precum si asupra grevării cu sarcini sau afectării de servituti a bunurilor acestor unitati, cu exceptia bunurilor sacre care sunt inalienabile;

l. In cazul înstrăinării (vânzare, donatie etc.) bunurilor imobile ale Centrului eparhial (cladiri sau terenuri), Consiliul Eparhial propune, spre aprobare, Adunării Eparhiale, solutii statutare. Hotărârile privind înstrăinarea devin valide numai după aprobarea lor de către Sinodul Mitropolitan;

m. Administrează bunurile mobile si imobile ale eparhiei, ale institutiilor si fundatiilor eparhiale, in conformitate cu hotărârile Adunării Eparhiale;

Art.99 - Hotărârile Adunării Eparhiale, ale Consiliului Eparhial si ale Permanentei Consiliului Eparhial devin executorii după confirmarea lor, in scris, de către Chiriarhul locului.

Din analiza acestor prevederi putem concluziona că tocmai Arhiepiscopia Iaşilor are astfel de competenţe, şi anume de a hotărî darea în folosinţă gratuită a terenului de 90 mp, teren ce aparţine Parohiei Sf. Nicolae – Humuleşti - Tîrgu Neamţ, aceasta din urmă poate propune darea în folosinţă însă decizia finală revine Adunării Eparhiale, deci Arhiepiscopiei.

II. În ceea ce priveşte aspectul dării în folosinţă gratuită a terenului solicitat de către Mitropolie, se impun a fi analizate următoarele prevederi legale:

- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare art. 124 prevede ca „Consiliile locale (...) pot da în folosinţă gratuită pe termen limitat bunuri mobile şi imobile, proprietate publică şi privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică (...)’’;

- Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată:

- Art. 8 alin. 1 „Cultele recunoscute sunt persoane juridice de utilitate publică. Ele se organizează şi funcţionează în baza prevederilor constituţionale şi ale prezentei legi, în mod autonom, potrivit propriilor statute sau coduri canonice”. Biserica Ortodoxă Română este recunoscută ca fiind de utilitate publică conform Anexei la Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată, pct. 1.

- Art. 9 alin. 3 „Autorităţile publice cooperează cu cultele în domeniile de interes comun şi sprijină activitatea acestora”.

- Art. 10 alin. 1 „Cheltuielile pentru întreţinerea cultelor şi desfăşurarea activităţilor lor se vor acoperi, în primul rând, din veniturile proprii ale cultelor, create şi administrate în conformitate cu statutele lor”.

- Art. 12 Utilizarea fondurilor băneşti primite de la bugetul de stat sau bugetele locale, precum şi respectarea destinaţiei bunurilor primite în proprietate sau folosinţă de la autorităţile publice locale ori centrale se supun controlului statului.

- Art. 29 alin. 1 „Cultele au dreptul exclusiv de a produce şi valorifica obiectele şi bunurile necesare activităţii de cult, în condiţiile legii”.

- Legea 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult

- Art. 1 „Biserica Ortodoxa Romana si celelalte culte religioase au, in exclusivitate, dreptul de producere si valorificare a obiectelor si vesmintelor de cult, precum si de tipărire a cartilor de cult, a celor teologice sau cu continut bisericesc, necesare practicării cultului. Prin obiecte de cult, in sensul prezentei legi, se înţeleg vasele liturgice, icoanele metalice sau litografiate, crucile, crucifixele, mobilierul bisericesc, cruciulitele si medalioanele cu imagini religioase specifice cultului, obiectele de colportaj religios si altele asemenea. Se asimilează obiectelor de cult si calendarele religioase, precum si produsele necesare exercitării activitatii de cult, cum ar fi tămâia si luminările, cu exceptia celor decorative si a celor pentru nunti si botezuri. Prin vesminte de cult, in sensul prezentei legi se inteleg si stofele si broderiile specifice, necesare realizării vesmintelor respective. De asemenea, se asimilează obiectelor de cult tipăriturile de cult, manualele si cursurile teologice necesare desfasurarii activitatii din institutiile de invatamint religios ale cultului respectiv.

- Art. 2 Producerea sau valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 de către alte persoane, fizice sau juridice, decât cultele religioase se poate face numai cu autorizarea lor prealabila, data in conditiile stabilite de către fiecare cult in considerarea propriei sale exclusivităţi”, din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult.

Analizând prevederile de mai sus putem concluziona că statul român recunoaşte B.O.R.-ului statutul de utilitate publică. Însă considerăm că statutul de utilitate publică ar trebui coroborat şi cu interesul local, tocmai pentru a satisface acest interes, în speţă al locuitorilor oraşului.

Acest lucru s-a realizat tocmai prin iniţiativa membrilor consiliului local de a aproba HCL nr. 255/17.12.2015 privind darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren, către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei – Arhiepiscopia Iaşilor, cu amendamentul: darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 313 mp teren aparţinând domeniului public al oraşului, către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei – Arhiepiscopia Iaşilor, se face sub condiţia atribuirii în folosinţă gratuită a suprafeţei de 90 mp teren ce aparţine Parohiei Sf. Nicolae – Humuleşti, către oraşul Tîrgu Neamţ, în vederea construirii unui sens giratoriu pentru fluidizarea traficului din zonă.

Scoaterea acestui amendament (introdus de către consilierii locali, în şedinţă) din cuprinsul hotărârii ar duce la concluzia unui favoritism, în condiţiile în care pe raza oraşului îşi desfăşoară activitatea alte două magazine ce comercializează obiecte de cult bisericesc – ortodox: magazinul Odorul al Protopopiatului Tîrgu Neamţ din str. Ştefan cel Mare şi magazinul IF Movilă Elena din str. Cuza-Vodă (ortodox de rit vechi). Precizăm şi faptul că pe teritoriul oraşului şi a zonelor limitrofe îşi desfăşoară activitatea şi alte culturi religioase recunoscute de către statul român.

Activitatea B.O.R.-ului presupune două laturi: una non profit şi una economică. Un magazin bisericesc serveşte interesului economic prin obţinerea de venituri; este un interes economic dar considerăm că poate fi privit ca şi unul spiritual, prin punerea la dispoziţie, prin vânzare, a obiectelor de cult, obiecte ce nu pot fi comercializate de alţi comercianţi, biserica asigurându-şi singură veniturile. Acest aspect vine în contradicţie cu, spre exemplu, edificarea unui lăcaş de cult. Activitatea unui locaş de cult (ex. biserică) este o activitate spirituală şi serveşte interesul local (organizarea ceremoniilor religioase, etc.).

În doctrină şi în practică există discuţii în contradictoriu privind utilitatea publică a BOR – ului. Într-adevăr acest lucru este recunoscut de către legiuitor (legea 489/2006 art. 8 alin. 1) însă se pune şi următoarea problemă: după cum spuneam mai sus activitatea bisericii presupune două aspecte unul non profit (prin lăcaşele de cult, etc.) şi unul economic (prin comercializarea obiectelor de cult, etc.). Acest din urmă aspect este contracarat de prevederile legii 489/2006: art. 1, art. 10 şi art. 29, menţionate mai sus.

- Noul Cod Civil

- Art. 874 alin. 1 “dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate publică”;

- Art. 551 alin. 1 pct. 9 „Sunt drepturi reale: ( ) dreptul de folosinţă”;

- Art. 861: alin. 1 „bunurile proprietate publică sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile”; alin. 3 „În condiţiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau în folosinţă şi pot fi concesionate ori închiriate”.

- Art. 866 „drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice sunt dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul de folosinţă cu titlu gratuit”, din Noul Cod Civil.

Concluzionând cele relatate mai sus, rămâne la latitudinea organului deliberativ (cel care a introdus condiţia) de a hotărî dacă scoaterea amendamentului din cuprinsul hotărârii aduce sau nu atingere interesului public local.

Propunem, spre analiză şi aprobare, Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ, prezentul proiect.

 

Sef Serviciul Juridic,

Cons.jr. Oana -Maria Iftode

 

Şef Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

ing. Ion Rusu

 

Compartiment Planificare şi Dezvoltare locală

Ing. Amihăilesei Constantin Daniel

 

 

 

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ

Nr. 6267 din 24.03.2016

 

EXPUNERE DE MOTIVE

pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 255/17.12.2015 privind darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren, către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Arhiepiscopia Iaşilor

 

Luând act de adresa nr. 18324 din 02.09.2015 a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei prin care ni se aduce la cunoştinţă dorinţa Mitropoliei de a edifica, în oraşul Tîrgu Neamţ, un magazin bisericesc pentru obiecte şi cărţi bisericeşti, solicitând atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren intravilan în suprafaţă de 313 mp situat în oraşul Tîrgu Neamţ – str. Ştefan cel Mare, cu vecinătăţile: N- str. Ştefan cel Mare; E- Blendea Ioan; S- teren domeniul public al oraşului; V- cale de acces (teren domeniul public al oraşului) şi de adresa nr. 3683/21.03.2016, înregistrată în instituţie sub nr. 5971/21.03.2016 prin care se solicită atribuirea suprafeţei necondiţionată de darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 90 mp aparţinând Parohiei Sf. Nicolae Humuleşti;

Având în vedere prevederile:


Art. 124 din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


Art. 8 alin.1, art. 9 alin. 3, art. 10, art. 29 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată;


Art. 1 şi 2 din Legea 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult;


HG nr. 58/2008 privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române;


Art. 874 alin. 1, art. 551, art. 861, art. 866 din Noul Cod Civil;

Art. 136 alin. 4 din Constituţie;

 

Propun spre aprobare Consiliului Local al oraşului Tirgu Neamt modificarea art. 1 din HCL nr. 255/17.12.2015 privind darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren, către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Arhiepiscopia Iaşilor după cum urmează:

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren de 313 mp, teren aparţinând domeniului public al oraşului, identificat în anexă, parte integrantă la prezenta, către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Arhiepiscopia Iaşilor, în vederea edificării unui magazin pentru comercializarea obiectelor de cult şi carte religioasă.

Transmiterea în folosinţă gratuită se face pe o perioadă de 49 de ani.

Art. 2. Celelalte prevederi rămân neschimbate.

 

Iniţiator,

Primar, Vasilică Harpa