Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Politseiseadus

(terviktekst apr 2006)

(21.04.93 jõust.06.05.93 - RT I 1993, 20, 355)Vastu võetud 20. septembril 1990. a.(RT 1990, 10, 113),jõustunud 1. märtsil 1991. a.,muudetud järgmiste seadustega:20.04.2006 jõust.01.06.2006 - RT I 2006, 21, 162;<}100{>20.04.2006 entered into force 01.06.2006 - RT I 2006, 21, 162;<0}14.12.2005 jõust.08.01.2006, osaliselt 01.03.2006 - RT I 2005, 71, 548;28.06.2004 jõust.01.07.2004 - RT I 2004, 54, 390;13.04.2004 jõust.01.05.2004 - RT I 2004, 28, 188;03.12.2003 jõust.01.01.2004 - RT I 2003, 81, 544;29.01.2003 jõust.10.03.2003 - RT I 2003, 20, 116;12.06.2002 jõust.01.09.2002 - RT I 2002, 56, 350;11.10.2001 jõust.08.11.2001 - RT I 2001, 85, 511;13.06.2001 jõust.31.03.2002 - RT I 2001, 65, 377;20.12.2000 jõust.01.03.2001 - RT I 2001, 7, 17;13.05.98 jõust.19.06.98 - RT I 1998, 51, 756;14.05.98 jõust.15.06.98 - RT I 1998, 50, 753;26.06.96 jõust.26.07.96 - RT I 1996, 49, 953;28.06.95 jõust.01.01.96 - RT I 1995, 62, 1056;23.11.94 jõust.01.01.95;11.05.94 jõust.16.06.94;20.04.94 jõust.16.05.94;21.04.93 jõust.06.05.93;26.03.91 jõust.22.04.91.

I peatükk

Üldsätted

§ 1. Politseiseaduse ülesanded

(21.04.93 jõust.06.05.93 - RT I 1993, 20, 355)

Politseiseadus määrab kindlaks politsei koha ja osa riigi- ja kohaliku omavalitsuse organite süsteemis, sätestab politsei põhiülesanded, kohustused, õigused ja vastutuse, organisatsioonilised alused ning järelevalve politsei tegevuse üle.

[...]

§ 4. Politsei tegevuse põhialused

(1)       Õiguskorra kaitsel ja turvalise ühiskonna kindlustamisel lähtub politsei seaduslikkuse ja humanismi põhimõtetest.

(2)       Talle pandud ülesannete täitmisel teeb politsei koostööd teiste riigiorganitega, ühiskondlike organisatsioonide ja kodanike ning nende ühendustega.

(3)       Politsei kaitse all on kõik Eesti Vabariigi territooriumil viibivad ning tema jurisdiktsioonile alluvad isikud sõltumata nende kodakondsusest, rahvusest või rassist, nahavärvist, soost, keelest, usutunnistusest, sotsiaalsest päritolust, ühiskondlikust ja varanduslikust seisundist, haridusest või muudest asjaoludest.

(4)       Politsei tegevuses ei tohi kasutada ebaseaduslikku füüsilist ega psüühilist vägivalda, inimese väärikust alandavat kohtlemist või karistust.

(5)       (Kehtetu - 14.05.98 jõust.15.06.98 - RT I 1998, 50, 753)

[...]

VI - VIII peatükk

(Kehtetud - 14.05.98 jõust.15.06.98 - RT I 1998, 50, 753)

 

©FB

 

 
Trascina file per caricare

Police Act

(consolidated text Apr 2006)

(21.04.93 entered into force 06.05.93 - RT I 1993, 20, 355)Passed 20 September 1990(RT1 1990, 10, 113),entered into force 1 March 1991,amended by the following Acts:20.04.2006 entered into force 01.06.2006 - RT I 2006, 21, 162;14.12.2005 entered intoforce 08.01.2006, partially 01.03.2006 - RT I 2005, 71, 548;28.06.2004 entered into force 01.07.2004 - RT I 2004, 54, 390;13.04.2004 entered into force 01.05.2004 - RT I 2004, 28, 188;03.12.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 81, 544;29.01.2003 entered into force 10.03.2003 - RT I 2003, 20, 116;12.06.2002 entered into force 01.09.2002 - RT I 2002, 56, 350;11.10.2001 entered into force 08.11.2001 - RT I 2001, 85, 511;13.06.2001 entered into force 31.03.2002 - RT I 2001, 65, 377;20.12.2000 entered into force 01.03.2001 - RT I 2001, 7, 17;13.05.98 entered into force 19.06.98 - RT I 1998, 51, 756;14.05.98 entered into force 15.06.98 - RT I 1998, 50, 753;26.06.96 entered into force 26.07.96 - RT I 1996, 49, 953;28.06.95 entered into force 01.01.96 - RT I 1995, 62, 1056;23.11.94 entered into force 01.01.95;11.05.94 entered into force 16.06.94;20.04.94 entered into force 16.05.94;21.04.93 entered into force 06.05.93;26.03.91 entered into force 22.04.91.

Chapter I

General Provisions

 

§ 1. Purposes of Police Act

(21.04.93 entered into force 06.05.93 - RT I 1993, 20, 355)

The Police Act determines the position and role of the police within the system of state and local government bodies, provides for the main functions, duties, rights and liability of the police, the organisational bases of the police, and supervision over the activities of the police.

(21.04.93 entered into force 06.05.93 - RT I 1993, 20, 355)

[...]

§ 4. General principles of activities of police

(1)       The police shall be guided by the principles of legality and humanism upon the protection of public order and the guarantee of public safety.

(2)       The police shall co-operate with other state bodies, non-profit organisations, and persons and associations of persons upon the performance of the duties assigned to the police.

(3)       All persons who stay in the territory of the Republic of Estonia or who are under the jurisdiction of the Republic of Estonia regardless of their citizenship, nationality or race, colour, sex, language, religion, social origin, social and financial status, education or other circumstances shall be under the protection of the police.

(4)       Unlawful physical or psychological violence and degrading treatment or punishment shall not be used in the activities of the police.

(5)       (Repealed - 14.05.98 entered into force 15.06.98 - RT I 1998, 50, 753)

[...]

Chapters VI - VIII

(Repealed - 14.05.98 entered into force 15.06.98 - RT I 1998, 50, 753)

 

©FB

Trascina file per caricare