Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Decretul pentru infiintarea caselor de pensii si ajutoare in cadrul cultelor din Republica Populara Romana

(Decretul nr. 718/1956 M.Of. al României, În vigoare de la 16 ianuarie 1957)

 

Prezidiul Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane decreteaza:

 

Art. 1. -

Cultele recunoscute din Republica Populara Romana, in cadrul organizatiilor lor centrale, vor infiinta case de pensii si ajutoare pentru personalul propriu.

 

Art. 2. -

Scopul caselor de pensii si ajutoare din cadrul cultelor este de a acorda pensii si ajutoare, de a ingriji de asistenta medicala si de organizarea odihnei pentru membrii acestor case si pentru membrii lor de familie.

 

Art. 3. -

Casele de pensii si ajutoare din cadrul cultelor sint persoane juridice.

Ele au patrimoniu si organe de conducere si administrare proprii.

Casele de pensii si ajutoare din cadrul cultelor sint supuse controlului Ministerului Cultelor.

 

Art. 4. -

Organizarea si functionarea caselor de pensii si ajutoare din cadrul cultelor, cuantumul contributiilor de asigurari sociale calculate in raport cu salariile membrilor, veniturile pe care casele le pot avea, precum si data inceperii functionarii lor se vor stabili prin regulamentul fiecarei case, intocmit de conducerea centrala a cultului respectiv si aprobat de Ministerul Cultelor, cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor.

Intocmirea si aprobarea regulamentelor caselor de pensii si ajutoare din cadrul cultelor se va face in termen de cel mult un an de la data publicarii prezentului Decret.

La cererea organului central al cultului respectiv, Ministerul Cultelor va putea prelungi termenul din alineatul precedent cu cel mult un an.

 

Art. 5. -

Casele de pensii si ajutoare din cadrul cultelor vor asigura membrilor lor si membrilor de familie ai acestora toate drepturile ce se cuvin, potrivit normelor legale in vigoare, salariatilor si pensionarilor si membrilor lor de familie, din sistemul Asigurarilor Sociale de Stat.

 

Art. 6. -

Membrilor si pensionarilor caselor de pensii si ajutoare din cadrul cultelor, precum si membrilor lor de familie li se acorda asistenta medicala in mod gratuit prin unitatile sanitare din sistemul Ministerului Sanatatii.

Bolnavii internati in unitatile medico-sanitare primesc in mod gratuit medicamentele si materialele sanitare necesare tratamentului medical.

Pentru rambursarea cheltuielilor ocazionate cu acordarea gratuita a medicamentelor, casele de pensii si ajutoare din cadrul cultelor vor varsa la Bugetul Statului contributii banesti al caror cuantum se va stabili anual de catre Ministerul Finantelor si Ministerul Sanatatii de comun acord cu Ministerul Cultelor.

Certificatele medicale pe baza carora se acorda pensiile si ajutoarele, se elibereaza de unitatile medico-sanitare din sistemul Ministerului Sanatatii ca si pentru salariatii si pensionarii care fac parte din Asigurarile Sociale de Stat.

 

Art. 7. -

Trimiterea in sanatorii balneo-climaterice a membrilor caselor de pensii si ajutoare din cadrul cultelor se face prin grija cultelor respective, conform instructiunilor Ministerului Sanatatii, cu privire la normele de trimitere la cura balneo-climaterica, in limita locurilor ce le sint puse la dispozitie prin conventii incheiate intre casele de pensii si ajutoare, respectiv si Ministerul Sanatatii.

 

Art. 8. -

Pentru trimiterea la odihna a membrilor caselor de pensii si ajutoare din cadrul cultelor, conducerea cultelor respective va organiza case proprii de odihna.

Ele vor putea incheia conventii cu orice organe si institutii pentru folosirea caselor de odihna ale acestora.

 

Art. 9. -

Cultele care nu pot infiinta case proprii de pensii si ajutoare se pot asocia pentru infiintarea in comun de case de pensii si ajutoare sau se vor afilia la casa de pensii si ajutoare a unui alt cult, in ambele cazuri cu aprobarea Ministerului Cultelor.

 

Art. 10. -

Pensionarii de orice categorie, care au fost in serviciul cultelor si care au fost pensionati inainte de intrarea in vigoare a prezentului Decret, ramin in sarcina Asigurarilor Sociale de Stat.

 

Art. 11. -

La calcularea vechimii in cimpul muncii, casele de pensii si ajutoare din cadrul cultelor vor socoti atit timpul servit la cultele religioase recunoscute cit si timpul in care s-a prestat munca salariata la unitatile de orice fel.

 

Art. 12. -

Organele care fac ordonantarea si plata salariilor vor varsa contributiile de asigurari sociale la casele de pensii si ajutoare ale cultelor din care face parte categoria respectiva de salariati, de indata ce au fost incunostiintate ca aceste case au inceput sa functioneze.