Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Hotărârea nr. privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor

(Nr. 78/2005, M.Of. al României. in vigoare de la 15 februarie 2005 până la 21 ianuarie 2009, fiind înlocuit prin Hotărâre 78/2005(r1));

 

Formă aplicabilă de la 15 februarie 2005 până la 01 mai 2007, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 288 din 02 mai 2007

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. -

(1) Ministerul Culturii și Cultelor este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează și asigură aplicarea strategiei și politicilor în domeniile culturii și artei, cultelor și cinematografiei și care elaborează, în colaborare cu Consiliul Național al Audiovizualului, strategia în domeniul audiovizualului. Modificări (1)

(2) Ministerul Culturii și Cultelor are sediul în municipiul București, șos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1.

 

Art. 2. -

În activitatea sa, Ministerul Culturii și Cultelor asigură respectarea și promovarea libertăților și drepturilor fundamentale, consacrate de Constituția României și de tratatele și convențiile internaționale la care România este parte, în ceea ce privește:

a) libertatea de expresie și de creație;

b) șansele egale și accesul liber la cultură;

c) participarea la viața culturală, inclusiv la formularea politicilor culturale;

d) libertatea conștiinței și a credințelor religioase.

 

Art. 3. -

Ministerul Culturii și Cultelor își desfășoară activitatea pe baza următoarelor principii fundamentale:

a) cultura și libertățile culturale reprezintă un element esențial al dezvoltării umane;

b) creativitatea culturală este o sursă a progresului uman;

c) cultura este un factor important al dezvoltării durabile;

d) cultura este un factor al creșterii calității vieții și al asigurării coeziunii sociale;

e) cultele religioase recunoscute de lege sunt libere, autonome și egale în fața autorităților.

 

Art. 4. -

În activitatea sa, Ministerul Culturii și Cultelor urmărește îndeplinirea următoarelor obiective generale:

a) creșterea gradului de acces și de participare la cultură;

b) promovarea diversității și prezervarea identităților culturale;

c) promovarea multiculturalismului și protejarea culturii minorităților;

d) protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural material și imaterial;

e) promovarea și dezvoltarea creației contemporane și susținerea creatorilor;

f) susținerea circulației operelor și a creațiilor, promovarea dialogului intercultural și a creației culturale în circuitul mondial de valori;

g) sprijinirea mobilității creatorilor și artiștilor, precum și a specialiștilor din domeniul culturii;

h) stimularea vieții culturale în cadrul comunităților locale și apropierea acestora de valorile culturii;

i) susținerea participării comunităților la dezvoltarea societății cunoașterii, prin asumarea de către instituțiile publice de cultură a funcțiilor de centre de acces universal la informație;

j) proiectarea unui sistem specific de protecție socială pentru creatori și artiști;

k) stimularea dezvoltării sectorului industriilor culturale;

l) formarea și specializarea resurselor umane din sectorul culturii;

m) promovarea de programe și proiecte în domeniul educației adulților;

n) sprijinirea cultelor religioase recunoscute de lege.

 

Art. 5. -

În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale generale, Ministerul Culturii și Cultelor are următoarele atribuții principale:

1. elaborează, cu consultarea și participarea autorităților publice interesate, a operatorilor culturali și societății civile, strategii, programe naționale și direcții de acțiune pentru fiecare domeniu din sfera sa de competență;

2. sprijină și finanțează, în condițiile legii, proiecte, programe și acțiuni culturale în toate domeniile culturii și artei;

3. asigură buna funcționare a sistemului său instituțional, în aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității;

4. elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, potrivit legii, pentru domeniul specific de activitate sau având incidență cu acesta;

5. inițiază și negociază, în condițiile legii, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale în domeniul său de activitate sau face propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, după caz;

6. inițiază și dezvoltă parteneriate cu autoritățile administrației publice locale și cu structurile societății civile pentru diversificarea, modernizarea și optimizarea serviciilor oferite de instituțiile și așezămintele de cultură, în vederea satisfacerii nevoilor culturale și educative ale publicului;

7. sprijină, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, buna funcționare și activitatea instituțiilor și a așezămintelor de cultură aflate în subordinea autorităților județene sau locale;

8. promovează drepturile și interesele creatorilor, artiștilor și specialiștilor din domeniul culturii; Jurisprudență (1)

9. asigură, cu respectarea legislației în vigoare, colaborarea și consultarea cu sindicatele și patronatul din domeniile sale de activitate, precum și cu alte structuri ale societății civile, pentru formularea politicilor culturale, elaborarea actelor normative cu incidență asupra sectorului culturii și pentru rezolvarea problemelor care privesc interesele sau activitatea operatorilor culturali;

10. asigură, în condițiile legii, relațiile cu Parlamentul, cu celelalte autorități, pentru armonizarea inițiativelor legislative și a măsurilor administrative din domeniile sale de interes;

11. asigură promovarea programelor și proiectelor din domeniul său de activitate, într-un sistem competițional deschis, pe baza principiilor transparenței și primordialității valorii;

12. elaborează norme, normative și metodologii pentru domeniul său de activitate, obligatorii pentru toate instituțiile și așezămintele culturale, indiferent de subordonarea acestora;

13. coordonează și controlează activitatea instituțiilor subordonate, numește și revocă, în condițiile legii, conducerile acestora;

14. asigură dezvoltarea capacității instituționale a structurilor din subordinea sa și formarea profesională a angajaților acestora;

15. propune Guvernului măsurile pentru descentralizarea administrativă și financiară a instituțiilor din subordine;

16. inițiază proiecte de acte normative pentru înființarea sau reorganizarea unor instituții din subordine, avizează, în condițiile legii, înființarea sau reorganizarea instituțiilor și a așezămintelor publice de cultură, indiferent de subordinea acestora;

17. aprobă, potrivit legii, prețuri și tarife la serviciile asigurate de Ministerul Culturii și Cultelor și oferite de instituțiile din subordinea sa;

18. asigură, prin Consiliul tehnico-economic, avizarea documentațiilor tehnico-economice din competența sa de aprobare, potrivit legii;

19. exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ central de specialitate al administrației publice sub autoritatea căruia funcționează agenții economici din domeniul său de activitate;

20. colaborează cu instituțiile specializate pentru elaborarea de indicatori statistici de specialitate, pentru colectarea datelor statistice primare și pentru prelucrarea acestora;

21. inițiază, organizează și susține, în condițiile legii, concursuri interne și internaționale, tabere, rezidențe de creație și interpretare, precum și alte manifestări similare;

22. acordă, în condițiile legii, burse, granturi de studii și călătorie, premii și distincții pentru toate domeniile sale de activitate și sprijină participarea oamenilor de cultură și a artiștilor români la manifestări similare din străinătate;

23. colaborează cu autoritățile și instituțiile din sectorul educațional pentru dezvoltarea programelor de învățământ artistic și diversificarea ofertei de specializări necesare domeniului culturii;

24. colaborează cu structurile din sistemul educațional pentru realizarea de programe de educație artistică și de dezvoltare a abilităților creative, în scopul creșterii nivelului de receptare a actului artistic, cu precădere în rândul tinerilor;

25. propune Guvernului recunoașterea statutului de utilitate publică pentru organizații neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii și cultelor, cu respectarea normelor legale.

 

Art. 6. -

(1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale, Ministerul Culturii și Cultelor are următoarele atribuții specifice:

1. coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și cu Institutul Cultural Român, în colaborare cu Academia Română și cu alte instituții interesate, după caz, activitatea și programele institutelor culturale ale României din străinătate, promovează și susține programele și proiectele culturale derulate de acestea.

2. numește și eliberează din funcție, prin ordin comun al ministrului culturii și cultelor, ministrului afacerilor externe și al președintelui Institutului Cultural Român, în condițiile legii, directorii și directorii adjuncți ai institutelor culturale ale României din străinătate;

3. avizează numirile și eliberările din funcție ale personalului diplomatic cu atribuții în domeniul culturii;

4. propune Guvernului, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și cu Institutul Cultural Român, înființarea de noi institute culturale ale României în străinătate;

5. promovează și susține, în condițiile legii, programe și proiecte culturale cu participarea diasporei românești și colaborează în acest scop cu autorități, instituții, organizații neguvernamentale sau cu alte entități;

6. stabilește, împreună cu Comisia Națională a Monumentelor Istorice, Comisia Națională de Arheologie și Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, Strategia națională în domeniul patrimoniului cultural național, mobil și imobil;

7. elaborează norme, normative și metodologii pentru domeniul patrimoniului cultural național, potrivit legii;

8. coordonează activitățile de cercetare, proiectare, evidență, conservare, restaurare și punere în valoare a patrimoniului cultural național, mobil și imobil, și le finanțează potrivit legii;

9. coordonează activitatea de atestare a experților și a specialiștilor în domeniile specifice proiectării, restaurării, conservării și punerii în valoare a patrimoniului cultural național imobil;

10. avizează, potrivit legii, constituirea agenților economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetări, proiectarea și executarea de lucrări asupra monumentelor istorice;

11. coordonează activitatea de acreditare a experților, conservatorilor și restauratorilor în domeniul patrimoniului cultural național mobil;

12. colaborează cu autoritățile publice centrale și locale pentru educarea publicului cu scopul de a cunoaște, a respecta și a pune în valoare patrimoniul cultural național;

13. colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale la elaborarea și avizarea, împreună cu Comisia Națională a Monumentelor Istorice și cu Comisia Națională de Arheologie, după caz, a programelor și planurilor de amenajare și dezvoltare a teritoriului, pentru zonele în care se găsesc monumente istorice;

14. acționează, potrivit competențelor sale, pentru recuperarea bunurilor din patrimoniul cultural național, sustrase sau exportate ilicit;

15. avizează temele de proiectare și soluțiile arhitecturale și de artă monumentală, cu consultarea organizațiilor profesionale și de creatori din domeniu, pentru obiectivele arhitecturale sau de artă monumentală care se realizează din bugetele publice;

16. contribuie la crearea cadrului juridic și instituțional prin care să se asigure păstrarea, dezvoltarea și punerea în valoare a artei și culturii minorităților naționale din România;

17. susține programe pentru promovarea, protejarea și revitalizarea culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;

18. promovează și coordonează, în condițiile legii, programe de formare în domeniul meșteșugurilor și ocupațiilor tradiționale;

19. coordonează activitatea de atestare a artiștilor liber-profesioniști, a traducătorilor, precum și activitatea de atestare și avizare în domeniul impresariatului artistic;

20. suspendă sau retrage, după caz, avizele și/sau atestatele acordate, în cazul nerespectării de către titulari a actelor normative în vigoare;

21. colaborează cu autoritățile administrației publice, cu instituțiile de specialitate și cu organizațiile din domeniu pentru formarea și perfecționarea profesională a personalului din aparatul propriu și al serviciilor deconcentrate, precum și din instituțiile publice de cultură;

22. organizează și susține, în condițiile legii, cursuri sau alte forme specifice de pregătire;

23. editează publicații de specialitate și de informare pentru domeniile sale de competență;

24. coordonează, asigură și urmărește, potrivit legii, alocarea resurselor bugetare și realizarea programului de dezvoltare a bazei materiale și de investiții din domeniul său de activitate;

25. aprobă Strategia de dezvoltare a cinematografiei naționale, elaborată de Centrul Național al Cinematografiei

26. elaborează, în cooperare cu Consiliul Național al Audiovizualului, Strategia națională în domeniul audiovizualului;

27. sprijină, în condițiile legii, protecția drepturilor de autor și ale artiștilor interpreți;

28. asigură relațiile statului cu toate cultele religioase legal recunoscute din România;

29. sprijină toate cultele religioase legal recunoscute, potrivit statutelor de organizare și funcționare a acestora, în vederea participării lor la viața socială și spirituală a țării, și mediază situațiile litigioase;

30. acordă asistență cultelor religioase, în condițiile legii, pentru soluționarea problemelor specifice;

31. analizează cererile de înființare a noi culte religioase, întocmește documentațiile cerute de lege și face propuneri în vederea recunoașterii acestora;

32. formulează propuneri pentru recunoașterea, conform legii, a șefilor cultelor religioase, a conducătorilor de eparhii, a celorlalți ierarhi și a celor asimilați acestora, la solicitarea cultelor religioase;

33. gestionează resursele financiare publice alocate pentru completarea surselor necesare în vederea salarizării personalului clerical și laic din cadrul cultelor religioase, inclusiv din învățământul teologic neintegrat în învățământul de stat, potrivit legii;

34. colaborează cu sistemul educațional și avizează, alături de autoritățile publice cu competențe în domeniul învățământului, planurile de învățământ și programele analitice elaborate de cultele religioase recunoscute oficial;

35. sprijină cultele religioase în organizarea și desfășurarea activităților de asistență religioasă și socială în armată, penitenciare, spitale, în cămine de bătrâni, case de copii și în alte instituții, precum și în familii care se confruntă cu nevoi speciale;

36. sprijină cultele religioase în activitatea de evidență, păstrare, conservare, restaurare și punere în valoare a bunurilor culturale mobile și imobile, aflate în proprietatea sau în folosința cultelor, în condițiile legii;

37. organizează, în colaborare cu cultele religioase și cu instituțiile specializate din țară și/sau din străinătate, activități periodice de instruire și de perfecționare profesională a personalului de specialitate care asigură conservarea și punerea în valoare a bunurilor culturale ale cultelor religioase, în condițiile legii;

38. organizează și sprijină, în condițiile legii, activități și manifestări pentru cunoașterea și promovarea culturii religioase, pentru punerea în valoare a mărturiilor de artă și de arhitectură religioasă, atât în țară, cât și în străinătate, prin expoziții, simpozioane, sesiuni de comunicări și prin promovarea turismului cultural-religios;

39. acordă sprijin financiar, în condițiile legii, pentru:

a) construirea și repararea lăcașurilor de cult, inclusiv pentru întocmirea documentațiilor care stau la baza acestor lucrări;

b) consolidarea și punerea în valoare a bunurilor imobile și mobile din patrimoniul eclezial, aflate în proprietatea sau în posesia ori în folosința cultelor religioase, inclusiv pentru întocmirea documentațiilor tehnice care stau la baza acestor lucrări, în condițiile legilor specifice;

c) întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse;

d) susținerea unor acțiuni religioase având caracter național sau internațional, realizate de conducerile cultelor religioase din România;

e) dezvoltarea și susținerea activității de cercetare și analiză a fenomenului religios, potrivit legii;

f) susținerea activității de asistență socială, organizată de cultele religioase în spitale, centre de plasament, cămine de bătrâni și/sau în alte instituții, precum și a activităților privind reinserția socială a persoanelor defavorizate și marginalizate, potrivit legii;

40. urmărește respectarea aplicării legislației, în colaborare cu organele de specialitate din subordinea Guvernului și cu autoritățile administrației publice locale, cu privire la producerea și valorificarea, în exclusivitate de către cultele religioase, a unor articole și bunuri specifice.

(2) Ministerul Culturii și Cultelor îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

 

Art. 7. -

Pentru realizarea obiectivelor și pentru îndeplinirea atribuțiilor sale generale și specifice, pentru conceperea și punerea în aplicare de politici și acțiuni intersectoriale și de parteneriate public-privat și central-local, Ministerul Culturii și Cultelor va acționa în cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu instituții publice de specialitate, cu operatorii culturali, cu structurile societății civile și ale mediului de afaceri, din țară și din străinătate.

 

Art. 8. -

Pentru exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Culturii și Cultelor este abilitat să solicite și să primească informații și date de la autoritățile administrației publice, de la instituții publice și de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competență.

 

Art. 9. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Culturii și Cultelor este prevăzută în anexa nr. 1; în cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii și cultelor, se mai pot organiza, în condițiile legii, servicii sau birouri, precum și colective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări. Modificări (1)

(2) Numărul maxim de posturi este de 177, exclusiv demnitarii și personalul aferent cabinetului ministrului culturii și cultelor.

(3) Atribuțiile și modul de funcționare ale compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Culturii și Cultelor, precum și relațiile funcționale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

(4) Ministrul culturii și cultelor poate constitui comisii de specialitate și alte organisme consultative, care să participe la elaborarea strategiilor din domeniu și la fundamentarea deciziilor de specialitate.

 

Art. 10. -

(1) Conducerea Ministerului Culturii și Cultelor se exercită de către ministrul culturii și cultelor.

(2) Ministrul culturii și cultelor conduce întreaga activitate a Ministerului Culturii și Cultelor și îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice, instituții și organizații, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară sau din străinătate.

(3) Ministrul culturii și cultelor este ordonator principal de credite.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale ministrul culturii și cultelor emite ordine și instrucțiuni.

(5) În îndeplinirea atribuțiilor sale ministrul culturii și cultelor este ajutat de trei secretari de stat și de un secretar general. Modificări (1)

(6) Ministrul culturii și cultelor poate dispune, în condițiile legii, exercitarea temporară de către alți demnitari sau funcționari a unor atribuții prevăzute prin Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Culturii și Cultelor.

 

Art. 11. -

(1) Secretarii de stat se subordonează ministrului culturii și cultelor și îndeplinesc atribuțiile și sarcinile stabilite de acesta.

(2) Secretarii de stat coordonează compartimente de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor, potrivit anexei nr. 1 și regulamentului de organizare și funcționare a ministerului.

 

Art. 12. -

Secretarul general este subordonat ministrului culturii și cultelor și îndeplinește atribuțiile prevăzute prin lege și sarcinile stabilite de acesta.

 

Art. 13. -

(1) Ministrul culturii și cultelor numește și revocă președinții și specialiștii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, Comisiei Naționale de Arheologie, Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, precum și ai altor comisii de specialitate din domeniul culturii, potrivit legii.

(2) Fondurile necesare funcționării comisiilor se suportă din bugetul Ministerului Culturii și Cultelor, în condițiile legii.

(3) Prin ordin al ministrului culturii și cultelor, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat pentru cheltuieli de personal, se stabilesc, în condițiile legii, indemnizațiile cuvenite membrilor comisiilor care nu sunt salariați ai Ministerului Culturii și Cultelor.

 

Art. 14. -

(1) La nivelul județelor și al municipiului București funcționează direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Culturii și Cultelor.

(2) Direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, sunt conduse de un director executiv, care este funcționar public, potrivit legii.

 

Art. 15. -

(1) Direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, au următoarele atribuții principale:

1. îndeplinesc atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural național;

2. colaborează cu autoritățile publice și cu instituțiile specializate pentru protejarea și punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural național și aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;

3. participă la realizarea activităților de observare și de control asupra acțiunilor care pot de naștere la încălcări ale legislației dreptului de autor și a drepturilor conexe și constată, în condițiile legii, încălcările acesteia; Modificări (1)

4. avizează, în condițiile legii, numirea sau eliberarea conducătorilor instituțiilor publice cultural-artistice de importanță locală și județeană;

5. avizează, potrivit legii, înființarea, reorganizarea sau desființarea instituțiilor publice de cultură și a așezămintelor culturale care funcționează sub autoritatea consiliilor județene sau locale;

6. finanțează, în condițiile legii, programe, proiecte și acțiuni culturale, în situații de urgență;

7. sprijină, în condițiile legii, activitatea organizațiilor neguvernamentale și a altor persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniile culturii și cultelor;

8. inițiază și sprijină, în condițiile legii, acțiuni de revitalizare a tradițiilor și obiceiurilor locale, a ocupațiilor specifice tradiționale, de formare a specialiștilor și meseriașilor în domeniul artizanatului și meșteșugurilor tradiționale;

9. editează sau sprijină, în condițiile legii, publicații de specialitate și de informare în domeniul culturii și artei;

10. solicită și primesc, în condițiile legii, în nume propriu sau în numele și pentru Ministerul Culturii și Cultelor, de la autorități ale administrației publice, de la instituții publice și de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor și informării publice, date și informații necesare pentru exercitarea atribuțiilor ce le revin;

11. controlează respectarea îndeplinirii obligațiilor de plată a contribuțiilor la Fondul Cultural Național, în condițiile și la termenele stabilite prin lege;

12. îndeplinesc, la nivelul unităților administrativ-teritoriale, atribuțiile Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul cultelor;

13. îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de ministrul culturii și cultelor.

(2) Organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, precum și atribuțiile acestora, altele decât cele prevăzute în prezenta hotărâre, se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

 

Art. 16. -

(1) Unitățile care funcționează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor ori în coordonarea ministrului culturii și cultelor sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică, statele de funcții pentru instituțiile publice subordonate, precum și atribuțiile acestora se aprobă prin ordin al ministrului culturii și cultelor, dacă legea nu dispune altfel.

 

Art. 17. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul de Memorie Culturală își schimbă denumirea în "CIMEC - Institutul de Memorie Culturală", instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Comitetul Național Român pentru Deceniul Mondial al Dezvoltării Culturale își schimbă denumirea în "Comitetul Național pentru Dezvoltare Culturală", instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, finanțată integral din bugetul de stat.

 

Art. 18. -

(1) Ministerul Culturii și Cultelor are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.

(2) Ministerul Culturii și Cultelor are, de asemenea, în dotare, pentru activitățile sale specifice, un microbuz pentru transport de marfă și persoane, cu un consum lunar mediu de carburanți de 400 litri, și un autoturism, cu un consum mediu lunar de carburanți de 350 litri. Modificări (1), Jurisprudență (1)

 

Art. 19. -

Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

 

Art. 20. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Contrasemnează:

Ministrul culturii și cultelor,

Monica Octavia Muscă

 

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,

Gheorghe Barbu

 

Ministrul finanțelor publice,

Ionel Popescu

 

București, 27 ianuarie 2005.

Nr. 78.