Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Hotărârea privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor

(nr. 28/2001 M.Of. al României,În vigoare de la 19 ianuarie 2001 până la 08 iulie 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 742/2003)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. -

Ministerul Culturii și Cultelor este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează și asigură aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii și artei, cultelor, cinematografiei și audiovizualului, protecției drepturilor de autor și drepturilor conexe, cu sediul în municipiul București, Piața Presei Libere nr. 1, sectorul 1.

 

Art. 2. -

Ministerul Culturii și Cultelor își desfășoară activitatea pe baza următoarelor principii fundamentale:

a) principiul potrivit căruia toate cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome și egale în fața autorităților;

b) principiul protejării patrimoniului cultural național, potrivit căruia valorile și bunurile care aparțin moștenirii culturale au calitatea de surse fundamentale ale cunoașterii trecutului și prezentului nostru;

c) principiul libertății de creație, potrivit căruia libertatea de exprimare artistică și de comunicare publică a operelor și prestațiilor artistice reprezintă nu numai un drept fundamental, ci și un element esențial al progresului uman;

d) principiul autonomiei instituțiilor de cultură, potrivit căruia inițierea și desfășurarea programelor și proiectelor culturale nu pot fi restrânse ori cenzurate pe criterii etnice, religioase, politice ori pentru satisfacerea unor interese de grup;

e) principiul primordialității valorii, potrivit căruia se asigură crearea condițiilor materiale și morale, se susțin și se promovează aplicarea criteriilor specifice de evaluare și selecție, afirmarea creativității și talentului;

f) principiul șansei egale la cultură, potrivit căruia prin armonizarea politicilor culturale la nivel național cu cele la nivel local se pot asigura accesul și participarea, libere și cât mai largi, ale tuturor cetățenilor la cultură, precum și dezvoltarea vieții spirituale a colectivităților, în toată diversitatea acestora;

g) principiul identității culturale în circuitul mondial de valori, potrivit căruia se asigură protejarea și punerea în valoare a moștenirii culturale, se susține și se promovează introducerea în circuitul cultural național și internațional a valorilor spiritualității naționale și se înlesnește circulația în țară a valorilor culturii universale.

 

Art. 3. - Jurisprudență (1)

(1) În cadrul Ministerului Culturii și Cultelor secretarul de stat pentru culte asigură condițiile necesare în vederea promovării și aplicării principiilor specifice care stau la baza activității cultelor religioase în relația cu statul și cu autoritățile publice, a dialogului cu reprezentanții vieții religioase, protejării pluralismului religios, precum și rezolvării problemelor privind patrimoniul eclezial și pentru acordarea de sprijin și asistență financiară specializate.

(2) În scopul exercitării atribuțiilor prevăzute la alin. (1), în bugetul Ministerului Culturii și Cultelor, aprobat anual prin legea bugetului de stat, se vor nominaliza credite bugetare distincte pentru culte, în condițiile legii.

 

Art. 4. -

(1) Pentru exercitarea funcțiilor sale Ministerul Culturii și Cultelor are următoarele atribuții principale:

a) asigură buna funcționare a sistemului său instituțional, în condițiile descentralizării procesului decizional;

b) dezvoltă mediul concurențial specific economiei de piață, astfel încât să asigure selecția, promovarea și finanțarea programelor și proiectelor din domeniul său de activitate;

c) elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, potrivit legii;

d) inițiază și negociază, în condițiile legii, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale în domeniul său de activitate sau face propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, după caz;

e) sprijină dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentală și neguvernamentală în domeniile sale de competență;

f) asigură, cu respectarea legislației în vigoare, colaborarea și consultarea cu sindicatele și patronatul din domeniile sale de activitate, precum și cu alte structuri ale societății civile, pentru rezolvarea problemelor care privesc interesele sau activitatea acestora;

g) asigură, în condițiile legii, relațiile cu Parlamentul, cu celelalte autorități, pentru armonizarea inițiativelor legislative și a măsurilor administrative din domeniile sale de interes;

h) acordă premii și distincții în toate domeniile sale de activitate;

i) elaborează norme, normative și metodologii pentru domeniul său de activitate, obligatorii pentru toate instituțiile și așezămintele, indiferent de subordonarea acestora;

j) colaborează cu autoritățile administrației publice locale, cu alte autorități și instituții, pentru diversificarea, modernizarea și optimizarea serviciilor, programelor și proiectelor oferite de instituțiile și așezămintele din domeniu;

k) coordonează și controlează activitatea instituțiilor subordonate, numește și revocă, în condițiile legii, conducerile acestora;

l) propune Guvernului înființarea sau reorganizarea unor instituții din subordinea sa, avizează înființarea instituțiilor și a așezămintelor publice de cultură, indiferent de subordonarea acestora; Modificări (1)

m) aprobă, potrivit legii, prețuri și tarife la serviciile asigurate de Ministerul Culturii și Cultelor și oferite de instituțiile din subordinea sa;

n) asigură, prin Consiliul tehnico-economic, avizarea documentațiilor tehnico-economice din competența sa de aprobare, potrivit legii;

o) exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ central de specialitate al administrației publice sub autoritatea căruia funcționează regia autonomă și agenții economici din domeniul său de activitate;

p) colaborează cu instituțiile specializate pentru elaborarea de indicatori statistici de specialitate, pentru colectarea datelor statistice primare și pentru prelucrarea acestora.

(2) Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

 

Art. 5. -

În domeniul culturii și artei Ministerul Culturii și Cultelor are următoarele atribuții:

a) sprijină, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, buna funcționare a instituțiilor și așezămintelor de cultură de interes județean sau local, precum și activitățile de educație din cadrul așezămintelor de interes județean sau local, desfășurate în folosul comunităților locale;

b) coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și în colaborare cu Academia Română, Ministerul Educației și Cercetării și cu alte instituții interesate, activitatea și programele centrelor culturale ale României din străinătate, promovează și susține programele și proiectele culturale derulate de acestea;

c) emite aviz obligatoriu pentru numirile și eliberările din funcții ale directorilor centrelor de cultură ale României din străinătate și ale personalului diplomatic cu atribuții exclusive în domeniul culturii;

d) propune Guvernului, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, înființarea de noi centre culturale ale României în străinătate;

e) sprijină, inclusiv financiar, în condițiile legii, instituții, organizații și centre din alte țări, care promovează programe și studii privind istoria, cultura și civilizația românească;

f) apără, potrivit legii, drepturile și interesele oamenilor de cultură, ocrotește și susține dezvoltarea personalității creatoare;

g) inițiază, organizează și finanțează, în condițiile legii, programe și proiecte în toate domeniile culturii și artei: editarea de cărți și publicații, achiziții de bunuri de patrimoniu și de opere de creație, de cărți și publicații pentru instituțiile publice de cultură, indiferent de subordonarea acestora; achiziții de monumente istorice, monumente de for public, case memoriale și colecții particulare; expoziții, festivaluri, turnee și alte manifestări culturale în țară și în străinătate;

h) inițiază, organizează și finanțează, în condițiile legii, concursuri interne și internaționale de creație și interpretare, acordă burse, sprijină participarea oamenilor de cultură și a artiștilor români la manifestări similare din străinătate;

i) stabilește, împreună cu Comisia Națională a Monumentelor Istorice, Comisia Națională de Arheologie și Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, strategia națională în domeniul patrimoniului cultural național;

j) elaborează normele, normativele și metodologiile necesare în domeniul patrimoniului cultural național, potrivit legii;

k) coordonează activitățile de cercetare, proiectare, evidență, conservare, restaurare și punere în valoare a patrimoniului cultural mobil și imobil și le finanțează, potrivit legii;

l) colaborează cu Ministerul Educației și Cercetării și cu Ministerul Turismului pentru cunoașterea, respectarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național;

m) colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale la elaborarea și avizarea, împreună cu Comisia Națională a Monumentelor Istorice și cu Comisia Națională de Arheologie, după caz, a programelor și planurilor de amenajare și dezvoltare a teritoriului, pentru zonele în care se găsesc monumente și situri arheologice;

n) acționează, potrivit competențelor sale, pentru recuperarea bunurilor din patrimoniul cultural național, furate sau exportate ilicit;

o) organizează, în cooperare cu organismele profesionale ale arhitecților, concursurile naționale de creație arhitecturală, având drept temă obiective publice de interes național sau, după caz, sprijină organizarea concursurilor internaționale de arhitectură, având drept temă obiective publice;

p) avizează temele de proiectare și soluțiile arhitecturale și de artă monumentală, cu consultarea organizațiilor profesionale și de creatori din domeniu, pentru obiectivele arhitecturale sau de artă monumentală care se realizează din bugetele publice;

q) sprijină, în condițiile legii, activitatea instituțiilor de învățământ artistic și a persoanelor juridice de drept privat fără scop lucrativ din domeniul său de competență;

r) contribuie la crearea cadrului juridic și instituțional prin care să se asigure păstrarea, dezvoltarea și punerea în valoare a artei și culturii minorităților naționale din România, finanțează, în condițiile legii, programe și proiecte culturale ale acestor minorități; cooperează în acest scop cu alte autorități sau cu persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniu;

s) promovează și finanțează, în condițiile legii, programe și proiecte culturale cu participarea diasporei românești și colaborează în acest scop cu autorități, instituții, organizații neguvernamentale sau alte persoane juridice;

t) în condițiile legii, acționează prin măsuri specifice de protejare și susținere, pentru revitalizarea tradițiilor și obiceiurilor locale, promovează și coordonează programe pentru formarea de specialiști și meseriași în domeniul artizanatului autentic și al meșteșugurilor tradiționale;

u) coordonează activitatea de atestare a artiștilor liber-profesioniști, a traducătorilor, precum și a experților în domeniile specifice proiectării, restaurării, conservării și punerii în valoare a patrimoniului cultural național;

v) cooperează cu autoritățile administrației publice locale, cu instituțiile de specialitate și cu organizațiile din domeniu pentru formarea și perfecționarea profesională a personalului din instituțiile de cultură și artă, organizează și finanțează, în condițiile legii, cursuri sau alte forme specifice de pregătire postliceală și postuniversitară, precum și participarea la programe de perfecționare în țară și în străinătate, inclusiv prin acordarea de burse;

w) suspendă sau retrage, după caz, avizele și atestatele acordate, în cazul nerespectării de către titulari a actelor normative în vigoare;

x) editează publicații de specialitate și de informare în domeniul culturii și artei;

y) coordonează, asigură și urmărește, potrivit legii, alocarea resurselor bugetare și realizarea programului de dezvoltare a bazei materiale și de investiții din domeniul său de activitate;

z) colaborează cu uniunile și asociațiile de creatori, inclusiv în cadrul comisiilor de specialitate, care funcționează pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor.

 

Art. 6. -

(1) În domeniul cultelor Ministerul Culturii și Cultelor asigură relațiile statului cu toate cultele din România și are următoarele atribuții principale:

a) sprijină toate cultele religioase recunoscute de lege, potrivit statutelor de organizare și funcționare a acestora, pe baza Constituției, în vederea participării lor la viața socială și spirituală a țării, urmărește ca în relațiile dintre culte să fie excluse orice forme, mijloace și acțiuni de învrăjbire religioasă și mediază în situațiile litigioase care apar;

b) asigură legătura dintre cultele religioase și autoritățile publice, în vederea respectării libertății și autonomiei cultelor, a prevenirii și înlăturării oricăror abuzuri, prin aplicarea legii;

c) sprijină autoritățile administrației publice locale pentru rezolvarea problemelor specifice care apar în raporturile lor cu cultele, asociațiile și fundațiile religioase și, totodată, acordă asistență cultelor, la solicitarea acestora, în soluționarea problemelor pe care acestea le supun autorităților administrației publice locale;

d) analizează cererile de înființare a unor noi culte religioase, întocmește documentațiile cerute de lege și face propuneri în vederea recunoașterii acestora;

e) face propuneri pentru recunoașterea, conform legii, a șefilor cultelor religioase, a conducătorilor de eparhii, a celorlalți ierarhi și a celor asimilați acestora, la cererea cultelor;

f) ia act de alegerea sau numirea persoanelor care urmează să ocupe funcții de conducere, precum și a personalului clerical și laic din cadrul cultelor religioase, inclusiv din învățământul teologic neintegrat în învățământul de stat, în vederea alocării de contribuții de la bugetul de stat pentru completarea surselor necesare în vederea salarizării acestora și acordării indemnizațiilor pentru funcțiile de conducere, potrivit legii;

g) colaborează cu Ministerul Educației și Cercetării în probleme de învățământ, ca mediator între cultele religioase legal recunoscute și Ministerul Educației și Cercetării, și avizează, alături de acesta, planurile de învățământ și programele analitice elaborate de cultele recunoscute oficial de stat;

h) sprijină cultele religioase în organizarea și desfășurarea activităților de asistență religioasă și socială în armată, penitenciare, spitale, în cămine de bătrâni, case de copii și în alte instituții, precum și în familii care se confruntă cu nevoi speciale.

(2) În domeniul patrimoniului eclezial Ministerul Culturii și Cultelor are următoarele atribuții principale:

a) coordonează activitatea cultelor religioase privind evidența, păstrarea, conservarea, restaurarea și valorificarea bunurilor culturale mobile și imobile, cu prioritate a celor care fac parte din patrimoniul cultural național, aflate în proprietatea sau în folosința cultelor, conform legilor specifice, în vederea aplicării lor;

b) acordă asistență de specialitate, la cererea cultelor, și avizează documentațiile tehnico-economice pentru construcții și reparații de lăcașuri și alte clădiri aparținând cultelor religioase, cu respectarea prevederilor legale;

c) acordă unităților de cult sprijin financiar în urma analizelor de necesitate și oportunitate, în vederea întocmirii documentațiilor tehnice și a construirii de lăcașuri de cult, precum și pentru întreținerea, repararea și punerea lor în valoare, cu respectarea normelor legale;

d) organizează, în colaborare cu cultele religioase și cu instituțiile specializate, din țară și/sau din străinătate, activități periodice de instruire și de perfecționare profesională a personalului de specialitate care asigură conservarea și punerea în valoare a bunurilor culturale ale cultelor, în condițiile legii;

e) organizează și sprijină, în condițiile legii, activități și manifestări pentru cunoașterea și promovarea culturii religioase, atât în țară, cât și în străinătate, pentru punerea în valoare a mărturiilor de artă și de arhitectură religioasă, prin expoziții, simpozioane, sesiuni de comunicări și prin promovarea turismului cultural-religios.

(3) Ministerul Culturii și Cultelor mai îndeplinește următoarele atribuții:

a) în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe sprijină cultele religioase, la cererea acestora, în inițierea și desfășurarea acțiunilor de relații internaționale și de promovare a colaborării dintre bisericile din România și cele din străinătate, precum și în organizarea și funcționarea comunităților religioase ale românilor din diaspora;

b) inițiază și desfășoară activități de cooperare cu instituții și organizații din țară și din străinătate;

c) elaborează studii și sinteze documentare referitoare la viața religioasă din România, cât și despre activitatea cultelor și organizațiilor religioase din alte țări; organizează dezbateri cu participarea specialiștilor români și străini privind fenomenul religios;

d) acordă sprijin financiar, în condițiile legii, pentru:

- construirea și repararea lăcașurilor de cult, inclusiv pentru întocmirea documentațiilor care stau la baza acestor lucrări;

- consolidarea și punerea în valoare a bunurilor imobile și mobile din patrimoniul eclezial aflate în proprietatea sau în posesia ori folosința cultelor religioase, inclusiv pentru întocmirea documentațiilor tehnice care stau la baza acestor lucrări, în condițiile legilor specifice;

- întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse;

- susținerea unor acțiuni religioase cu caracter național sau internațional realizate de conducerile de cult din România;

- dezvoltarea și susținerea activității de cercetare și analiză a fenomenului religios, potrivit legii;

- susținerea activității de asistență socială, organizată de cultele religioase în spitale, centre de plasament, cămine de bătrâni și/sau în alte instituții, precum și activitățile privind reinserția socială a persoanelor defavorizate și marginalizate, potrivit legii;

e) asigură, în condițiile legii, întregirea fondurilor proprii necesare salarizării personalului din cadrul cultelor și din învățământul teologic, din subordinea acestora, neintegrat în învățământul de stat, inclusiv a indemnizațiilor pentru funcțiile de conducere, prevăzute de lege;

f) sprijină cultele în oferirea de către acestea de ajutoare sau donații comunităților românești din diaspora sau unor biserici cu care acestea colaborează, potrivit legii;

g) urmărește respectarea aplicării legislației, în colaborare cu organele de specialitate din subordinea Guvernului și cu autoritățile publice locale, cu privire la producerea și valorificarea în exclusivitate de către culte a unor articole și bunuri specifice.

 

Art. 7. -

În domeniul cinematografiei și audiovizualului Ministerul Culturii și Cultelor are următoarele atribuții:

a) negociază și încheie, în condițiile legii și în colaborare cu alte instituții sau autorități, înțelegeri interguvernamentale în domeniul cinematografiei și audiovizualului;

b) solicită sprijin consiliilor locale și județene, altor autorități publice, în limitele competențelor acestora, pentru alocarea de fonduri, acordarea de facilități fiscale sau pentru închirierea ori concesionarea de terenuri adecvate construirii de noi cinematografe, cu unul sau mai multe ecrane, de către persoane juridice sau fizice, române sau străine, care doresc să investească în acest domeniu;

c) exercită, în condițiile legii, calitatea de reprezentant al României la organismele interguvernamentale cu activități în domeniul cinematografiei și audiovizualului;

d) inițiază și negociază, potrivit competențelor proprii, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale în domeniul cinematografiei și audiovizualului sau face propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, după caz;

e) sprijină formele de cooperare guvernamentală și neguvernamentală în domeniul cinematografiei și audiovizualului;

f) asigură, în limita bugetului propriu, alocarea de sprijin financiar pentru acțiunile și activitățile întreprinse în cadrul programelor internaționale sau regionale din domeniul cinematografiei și audiovizualului.

 

Art. 8. -

În domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe dreptului de autor Ministerul Culturii și Cultelor are următoarele atribuții:

a) elaborează măsuri legislative de natură să asigure o protecție eficientă a titularilor drepturilor de autor și/sau drepturilor conexe dreptului de autor;

b) coordonează activitățile de evidență și control al aplicării legislației în materie.

 

Art. 9. -

(1) În exercitarea atribuțiilor sale Ministerul Culturii și Cultelor colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorități ale administrației publice locale, cu organizații neguvernamentale din țară și din străinătate și finanțează, în condițiile legii, împreună cu acestea, programe și proiecte.

(2) Pentru exercitarea atribuțiilor sale Ministerul Culturii și Cultelor este abilitat să solicite și să primească de la autoritățile administrației publice centrale și locale, de la instituții publice și de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competență date și documente necesare în vederea exercitării competențelor sale.

(3) Ministerul Culturii și Cultelor colaborează cu uniunile de creatori și cu asociațiile profesionale, inclusiv în cadrul comisiilor de specialitate care funcționează pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor.

 

Art. 10. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Culturii și Cultelor este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii și cultelor se pot organiza servicii sau birouri, precum și colective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări.

(2) Numărul maxim de posturi este de 173, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (1)

(3) Atribuțiile și modul de funcționare ale compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Culturii și Cultelor, precum și relațiile funcționale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

 

Art. 11. -

(1) Conducerea Ministerului Culturii și Cultelor se exercită de către ministru.

(2) Ministrul culturii și cultelor conduce întreaga activitate a ministerului și îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice, instituții și organizații, precum și cu persoanele juridice și fizice din țară sau din străinătate.

(3) Pe lângă ministrul culturii și cultelor se organizează și funcționează Colegiul ministerului, ca organ consultativ.

(4) Ministrul culturii și cultelor este ordonator principal de credite.

(5) În exercitarea atribuțiilor sale ministrul culturii și cultelor emite ordine și instrucțiuni.

(6) În îndeplinirea atribuțiilor sale ministrul culturii și cultelor este ajutat de 5 secretari de stat și de un secretar general.

(7) Secretarii de stat îndeplinesc atribuțiile și însărcinările stabilite de ministru și coordonează unele compartimente, potrivit structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1.

 

Art. 12. -

(1) Secretarul general al ministerului este funcționar public, numit prin concurs sau prin examen, potrivit legii. Acesta asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile ministerului.

(2) Secretarul general este subordonat ministrului.

(3) Principalele atribuții și responsabilități ale secretarului general sunt următoarele:

a) coordonează funcționarea compartimentelor și a activităților cu caracter funcțional din cadrul ministerului și asigură legătura operativă dintre ministru și conducătorii tuturor compartimentelor din minister și unitățile subordonate;

b) conlucrează cu compartimentul de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului și cu secretarii generali din celelalte ministere în probleme de interes comun;

c) primește și transmite ministerelor, spre avizare, proiectele de acte normative;

d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative inițiate de minister, pentru a fi discutate în ședințele Guvernului;

e) urmărește și asigură aplicarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost inițiate de minister;

f) monitorizează și controlează elaborarea rapoartelor periodice prevăzute de reglementările în vigoare, precum și prezentarea sau depunerea acestora la forurile ierarhice competente;

g) asigură structura optimă de funcționare cu personal a ministerului, pe baza atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin actul normativ de organizare și funcționare;

h) coordonează întregul personal al ministerului, activitatea de elaborare a politicilor de personal și a principiilor directoare pentru managementul resurselor umane din cadrul compartimentelor;

i) coordonează nemijlocit unele compartimente de specialitate din cadrul ministerului, potrivit prevederilor anexei nr. 1;

j) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin legi sau prin hotărâri ale Guvernului, precum și însărcinări prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a ministerului ori încredințate de ministru.

 

Art. 13. -

(1) Ministrul culturii și cultelor poate constitui comisii de specialitate și alte organisme consultative, care să contribuie la realizarea reformei în domeniul culturii și la colaborarea cu structurile societății civile.

(2) Ministrul culturii și cultelor numește și revocă președintele și specialiștii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, Comisiei Naționale de Arheologie, Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, precum și ai altor comisii de specialitate din domeniul culturii.

(3) Fondurile necesare în vederea funcționării comisiilor se suportă din bugetul Ministerului Culturii și Cultelor.

(4) Prin ordin al ministrului culturii și cultelor, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat pentru cheltuieli de personal, se stabilesc, în condițiile legii, indemnizațiile cuvenite membrilor comisiilor care nu sunt salariați ai Ministerului Culturii și Cultelor.

 

Art. 14. - Modificări (1)

(1) La nivelul județelor și al municipiului București inspectoratele pentru cultură se reorganizează ca inspectorate pentru cultură și culte județene, respectiv al municipiului București, servicii publice descentralizate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Culturii și Cultelor.

(2) Inspectoratele județene pentru cultură și culte județene, respectiv al municipiului București, sunt conduse de un consilier teritorial șef, care este funcționar public, potrivit legii.

Art. 15. -

(1) Inspectoratele pentru cultură și culte județene, respectiv al municipiului București, au următoarele atribuții principale: Modificări (1)

a) acționează, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, pentru dezvoltarea bazei materiale, diversificarea, modernizarea și optimizarea serviciilor culturale necesare comunităților locale, pentru protecția și promovarea culturii, protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național;

b) asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe și proiecte culturale de către instituții publice sau alte persoane juridice și asigură, împreună cu autoritățile administrației publice locale, sprijin financiar pentru acestea;

c) colaborează cu instituțiile muzeale și cu alte persoane juridice în desfășurarea unor activități de cercetare, evidență, conservare, restaurare și punere în valoare a patrimoniului cultural național și pot acorda sprijin financiar pentru acestea;

d) participă la realizarea activităților de observare și de control asupra acțiunilor care pot da naștere la încălcări ale legislației dreptului de autor și a drepturilor conexe și constată, în condițiile legii, încălcările acesteia;

e) avizează numirea sau eliberarea conducătorilor instituțiilor publice cultural-artistice de importanță locală și județeană;

f) sprijină și monitorizează, în condițiile legii, activitatea organizațiilor neguvernamentale și a altor persoane juridice de drept privat cu activitate culturală sau artistică și transmite Ministerului Culturii și Cultelor constatările sale;

g) inițiază și sprijină, în condițiile legii, acțiuni de revitalizare a tradițiilor și obiceiurilor locale, a ocupațiilor specifice tradiționale, de formare a specialiștilor și meseriașilor în domeniul artizanatului și meșteșugurilor tradiționale;

h) pot edita sau sprijini, logistic ori financiar, în condițiile legii, publicații de specialitate și de informare în domeniul culturii și artei;

i) sunt abilitate să solicite și să primească, în nume propriu sau în numele și pentru Ministerul Culturii și Cultelor, de la autorități ale administrației publice centrale și locale, de la instituții publice și de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor și informării publice, date și documente necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin;

j) controlează respectarea îndeplinirii obligațiilor de plată a contribuțiilor la Fondul cultural național în condițiile și la termenele stabilite prin lege;

k) colaborează cu autoritățile publice locale și cu instituțiile specializate pentru protejarea și punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural național și aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;

l) îndeplinesc, la nivelul unităților administrativ-teritoriale, atribuțiile Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul cultelor.

(2) Organizarea și funcționarea inspectoratelor pentru cultură și culte județene, respectiv al municipiului București, precum și atribuțiile acestora, altele decât cele prevăzute în prezenta hotărâre, se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii și cultelor. Modificări (1)

 

Art. 16. -

(1) Unitățile care funcționează în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică, statele de funcții pentru instituțiile publice subordonate, precum și atribuțiile acestora se aprobă prin ordin al ministrului culturii și cultelor, dacă legea nu dispune altfel.

 

Art. 17. - Modificări (1)

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Centrul de Pregătire și Formare a Personalului din Instituțiile de Cultură își schimbă denumirea în Centrul de Formare, Educație Permanentă și Management, instituție publică finanțată integral din venituri extrabugetare, cu sediul în municipiul București, Calea Dorobanților nr. 99A, care funcționează în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.

 

Art. 18. - Modificări (1)

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA din Sibiu își schimbă denumirea în Complexul Național Muzeal ASTRA, Sibiu, instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Sibiu, str. Gh. Barițiu nr. 5, județul Sibiu, în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.

 

Art. 19. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Teatrul de Operetă "Ion Dacian" din București își schimbă denumirea în Teatrul Național de Operetă "Ion Dacian", instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul București, bd Nicolae Bălcescu nr. 2, sectorul 1, în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.

 

Art. 20. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Centrul de Cultură Tescani din județul Bacău își schimbă denumirea în Centrul de Cultură "Rosetti-Tescanu-George Enescu" instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în satul Tescani, comuna Berești-Tazlău, județul Bacău, în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.

 

Art. 21. -

(1) Oficiul Național pentru Protejarea Patrimoniului, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, își păstrează denumirea și atribuțiile.

(2) Cheltuielile de funcționare și de capital se asigură integral din venituri extrabugetare.

 

Art. 22. -

(1) Muzeul Bran, instituție publică de cultură în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, își păstrează denumirea și atribuțiile.

(2) Cheltuielile de funcționare și de capital se asigură integral din venituri extrabugetare și, în completare, din alocații de la bugetul de stat, potrivit legii.

 

Art. 23. -

(1) Institutul de Memorie Culturală, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, își păstrează denumirea și atribuțiile.

(2) Cheltuielile de funcționare și de capital se asigură integral din venituri extrabugetare.

 

Art. 24. -

(1) Ministerul Culturii și Cultelor are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.

(2) Ministerul Culturii și Cultelor are, de asemenea, în dotare un parc auto necesar pentru activitățile sale specifice, astfel: un microbuz, trei autovehicule pentru transport marfă și persoane, un autoturism BMW și un autoturism de teren ARO, cu un consum lunar mediu de carburanți de 400 litri pentru fiecare autovehicul.

(3) Se aprobă dotarea suplimentară a Ministerului Culturii și Cultelor cu un autoturism necesar pentru activitățile specifice, desfășurate pe perioada de derulare a Proiectului privind patrimoniul cultural, prevăzut în Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 4/1999, aprobată prin Legea nr. 87/1999, cu un consum mediu normat de carburanți de 250 litri/lună.

(4) Cheltuielile determinate de punerea în aplicare a prevederilor alin. (3) se suportă din fondurile alocate Ministerului Culturii și Cultelor cu această destinație prin acordul de împrumut menționat la alin. (3).

(5) După finalizarea proiectului menționat la alin. (3) autoturismul va intra în patrimoniul Ministerului Culturii și Cultelor, cu respectarea prevederilor legale privind normarea parcului auto.

 

Art. 25. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 26. -

Ministerul Culturii și Cultelor va prelua în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri activul și pasivul fostului Minister al Culturii și fostului Secretariat de Stat pentru Culte, pe bază de protocol de predare-primire.

 

Art. 27. -

(1) Încadrarea în numărul de posturi aprobat se realizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Până la data aplicării prevederilor alin. (1) personalul existent în fostul Minister al Culturii și în cadrul fostului Secretariat de Stat pentru Culte este preluat de Ministerul Culturii și Cultelor pe bază de examen sau concurs.

 

Art. 28. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 63/1998 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 16 februarie 1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 19 martie 1998, cu modificările și completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Contrasemnează:

Ministrul culturii și cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Ministrul administrației publice,

Octav Cozmâncă

 

Ministrul finanțelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

București, 11 ianuarie 2001.

Nr. 28.