Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Hotărârea pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor

(nr. 286/2001, Text publicat în M.Of. al României, in vigoare de la 13 martie 2001)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -

Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. –

(1) La nivelul județelor și al municipiului București inspectoratele pentru cultură și culte județene, respectiv al municipiului București, se reorganizează ca direcții județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, prin comasare cu oficiile județene pentru patrimoniul cultural național, ca servicii publice descentralizate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Culturii și Cultelor.

(2) Direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, sunt conduse de un director, care este funcționar public, potrivit legii.

(3) Personalul inspectoratelor pentru cultură și culte județene, respectiv al municipiului București, și al oficiilor județene pentru patrimoniul cultural național se consideră transferat la direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, până la ocuparea posturilor prin examen sau concurs, organizat, potrivit legii, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri."

2. Formula introductivă a alineatului (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. -

(1) Direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, au următoarele atribuții principale:"

3. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, precum și atribuțiile acestora, altele decât cele prevăzute în prezenta hotărâre, se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii și cultelor."

4. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Centrul de Pregătire și Formare a Personalului din Instituțiile de Cultură își schimbă denumirea în Centrul pentru Formare, Educație Permanentă și Management în Domeniul Culturii, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri extrabugetare, cu sediul în municipiul București, Calea Dorobanților nr. 99A, care funcționează în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor."

5. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"Art. 18. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA din Sibiu își schimbă denumirea în Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu, instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Sibiu, Piața Mică nr. 11, județul Sibiu, care funcționează în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor."

6. Punctul 1 din capitolul I "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

"1. Direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural Bugetul de național, respectiv a municipiului București, servicii publice stat descentralizate"

7. Nota de la capitolul I "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

"NOTĂ: Unitățile menționate la nr. crt. 1-5 pot utiliza un număr maxim de 718 posturi."

8. Nota de la capitolul II "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

"NOTĂ: Unitățile menționate la nr. crt. 6-47, precum și cele prevăzute la nr. crt. 1, 2 și 3 din cap. IV pot utiliza un număr maxim de 7.035 de posturi."

9. La capitolul III "Instituții publice finanțate din venituri extrabugetare" din anexa nr. 2, după nr. crt. 51 se introduce nr. crt. 511 cu următorul cuprins:

"511.  Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Național Venituri extrabugetare"

10. Persoanele juridice aflate sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor, prevăzute la capitolul V din anexa nr. 2, vor fi numerotate 1, 2, 3, 4.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Contrasemnează:

 

Ministrul culturii și cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Oană,

secretar de stat

 

București, 8 martie 2001.

Nr. 286.