Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Hotărârea pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor

(nr. 429/2000, Text publicat în M.Of. al României, in vigoare de la 03 mai 2001)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -

Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Litera l) de la alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"l) asigură reforma instituțională și funcțională a instituțiilor din subordinea sa, propune Guvernului înființarea sau reorganizarea unor instituții din subordine, avizează înființarea instituțiilor și a așezămintelor publice de cultură, indiferent de subordonarea acestora;"

2. După articolul 16 se introduce articolul 161 cu următorul cuprins:

"Art. 161. -

(1) Ministerul Culturii și Cultelor asigură utilizarea personalului instituțiilor de spectacole cuprinse în anexa nr. 2, în limita numărului de posturi prevăzute în această anexă.

(2) Ministrul culturii și cultelor va stabili anual, prin ordin, după aprobarea bugetului de stat, numărul de posturi pentru personalul angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată și pe perioadă determinată, cu respectarea numărului total de posturi aprobat.

(3) Ministerul Culturii și Cultelor va asigura ca până la sfârșitul anului 2004 toate instituțiile de spectacole prevăzute în anexa nr. 2 să utilizeze personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în procent de cel puțin 50% din totalul personalului necesar instituției."

3. După articolul 23 se introduce articolul 231 cu următorul cuprins:

"Art. 231. -

(1) Opera Națională Română din București se reorganizează și își schimbă denumirea în Opera Națională din București, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul București, bd Mihail Kogălniceanu nr. 70-72, sectorul 5, care funcționează în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.

(2) Opera Națională din București este condusă de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii și cultelor, potrivit legii.

(3) Personalul existent la Opera Națională Română din București va fi preluat de Opera Națională din București pe bază de examen sau concurs organizat, potrivit legii, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Opera Națională din București funcționează cu un număr de 595 de posturi, dintre care 100 de posturi vor fi ocupate de angajați cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată și 495 de posturi vor fi ocupate de angajați cu contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată.

(5) Opera Națională din București va prelua în termen de 15 zile activul și pasivul fostei Opere Naționale Române din București pe bază de protocol de predare-primire."

4. Punctul 33 din capitolul II "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

"33. Opera Națională din București Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat"

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Contrasemnează:

 

Ministrul culturii și cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Ministrul muncii și solidarității sociale,

Marian Sârbu

 

Ministrul finanțelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

București, 25 aprilie 2001.

Nr. 429