Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Hotărârea privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte

(nr. 63/1998 M.Of. al României, in vigoare de la 16 februarie 1998 până la 18 ianuarie 2001, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 28/2001).

 

Guvernul României hotărăște:

 

Art. 1. -

Secretariatul de Stat pentru Culte este organul de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care asigură relațiile statului cu toate cultele din România.

În activitatea sa, Secretariatul de Stat pentru Culte se conduce după principiul constituțional conform căruia toate cultele religioase recunoscute sunt libere, autonome și egale față de autoritățile publice.

 

Art. 2. -

Secretariatul de Stat pentru Culte are următoarele atribuții:

(1) sprijină toate cultele religioase, potrivit statutelor de organizare și funcționare ale acestora, pe baza Constituției, în vederea participării lor la viața socială și spirituală a țării, urmărește ca în relațiile dintre culte să fie excluse orice forme, mijloace și acțiuni de învrăjbire religioasă și mediază în situațiile litigioase care apar;

(2) asigură legătura dintre cultele religioase și ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, în vederea respectării libertății și autonomiei cultelor, a prevenirii și înlăturării oricăror abuzuri, prin aplicarea legii; sprijină autoritățile administrației publice locale pentru rezolvarea problemelor specifice care apar în raporturile lor cu cultele, asociațiile și fundațiile religioase și, totodată, acordă asistență cultelor, la solicitarea acestora, în soluționarea problemelor pe care acestea le supun autorităților administrației publice locale;

(3) analizează cererile de înființare a unor noi culte religioase, întocmește documentațiile cerute de lege și face propuneri în vederea recunoașterii acestora;

(4) în baza documentațiilor prezentate conform prevederilor legale, avizează înființarea asociațiilor și fundațiilor cu caracter, în totalitate sau în parte, religios, în vederea înscrierii lor în registrul persoanelor juridice, potrivit legii; controlează respectarea obiectului avizării; în caz de nerespectare a scopurilor și obiectivelor avizate la constituire, Secretariatul de Stat pentru Culte sesizează instanța de judecată că își retrage, motivat, avizul dat;

(5) face propuneri pentru recunoașterea, conform legii, a șefilor cultelor religioase, a conducătorilor de eparhii, a celorlalți ierarhi și a celor asimilați acestora, la cererea cultelor;

(6) ia act de alegerea sau numirea persoanelor care urmează să ocupe funcții de conducere, precum și a personalului clerical și laic din cadrul cultelor religioase, inclusiv din învățământul teologic neintegrat în învățământul de stat, în vederea alocării de contribuții de la bugetul de stat pentru completarea surselor necesare salarizării acestora și acordării indemnizațiilor pentru funcțiile de conducere, potrivit legii;

(7) colaborează cu Ministerul Educației Naționale în probleme de învățământ, ca mediator între cultele religioase legal recunoscute și Ministerul Educației Naționale, și avizează, alături de acesta, planurile de învățământ și programele analitice elaborate de către cultele recunoscute oficial de către stat;

(8) sprijină cultele religioase în organizarea și desfășurarea activităților de asistență religioasă în armată, penitenciare, spitale, în cămine de bătrâni, case de copii și în alte instituții de asistență socială, precum și în familii care se confruntă cu nevoi speciale;

(9) în domeniul patrimoniului cultural-religios:

a) coordonează activitatea cultelor religioase privind evidența, păstrarea, conservarea, restaurarea și valorificarea bunurilor culturale mobile și imobile, cu prioritate a acelora ce fac parte din patrimoniul cultural național, aflate în proprietatea sau folosința cultelor, conform legilor specifice, în vederea aplicării lor;

b) analizează necesitatea și oportunitatea, avizează și promovează documentațiile tehnico-economice pentru construcții și reparații de lăcașuri și alte clădiri aparținând cultelor religioase, cu respectarea prevederilor legale; acordă unităților de cult sprijinul financiar solicitat în vederea întocmirii documentațiilor tehnice pentru construcții de lăcașuri de cult, bunuri mobile și imobile, precum și pentru întreținerea, restaurarea și punerea lor în valoare, cu respectarea normelor legale;

c) organizează, în colaborare cu cultele religioase și cu instituțiile de profil specializate, din țară și din străinătate, activități de instruire și de perfecționare profesională a personalului de specialitate din rețeaua obiectivelor patrimoniale ale cultelor, în condițiile legii;

(10) sprijină constituirea și activitatea unor asociații și fundații cu caracter neguvernamental și nonprofit, care au ca obiect de activitate conservarea și restaurarea monumentelor de arhitectură și artă religioasă, în condițiile legii;

(11) organizează și sprijină, în condițiile legii, activități și manifestări pentru cunoașterea și promovarea culturii religioase, pentru punerea în valoare a mărturiilor de artă și de arhitectură religioasă, prin expoziții, simpozioane, sesiuni de comunicări, spectacole artistice și prin promovarea turismului cultural-religios;

(12) în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, sprijină cultele religioase, la cererea acestora, în inițierea și desfășurarea acțiunilor de relații internaționale și de promovare a colaborării între bisericile din România și cele din străinătate, precum și în organizarea și funcționarea comunităților religioase ale românilor din diaspora; facilitează obținerea pașapoartelor și a vizelor necesare deplasării în străinătate, în interes de serviciu, a personalului încadrat al cultelor religioase, cu prilejul unor acțiuni externe ale acestora, cu respectarea normelor legale.

(13) inițiază acțiuni de relații externe cu instituții de stat similare din alte țări și organizații internaționale neguvernamentale care se ocupă de garantarea și respectarea libertății religioase, precum și a celorlalte drepturi fundamentale ale omului și participă la manifestările organizate de acestea;

(14) elaborează studii și sinteze documentare referitoare la viața religioasă din România, cât și despre activitatea cultelor și organizațiilor religioase din alte țări; organizează dezbateri cu participarea specialiștilor români și străini, privind teoria și practica laică și ecleziastică în acest domeniu;

(15) contribuie, în condițiile legii, la întregirea surselor financiare ale cultelor cu fonduri alocate de la bugetul de stat și ține evidența acestora, pentru:

- construirea și repararea lăcașurilor de cult, inclusiv pentru întocmirea documentațiilor care stau la baza acestor lucrări;

- consolidarea, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu cultural mobil și imobil din administrația cultelor religioase, inclusiv pentru întocmirea documentațiilor tehnice care stau la baza acestor lucrări, în condițiile legilor specifice;

- întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse;

- susținerea unor acțiuni religioase cu caracter internațional realizate de către conducerile de cult din România;

(16) acordă, la cerere, contribuții de la bugetul de stat pentru întregirea fondurilor proprii necesare salarizării personalului din cadrul cultelor și din învățământul teologic, din subordinea acestora, neintegrat în învățământul de stat, inclusiv a indemnizațiilor pentru funcțiile de conducere, prevăzute de lege;

(17) verifică modul de utilizare a fondurilor primite de către culte de la bugetul de stat, potrivit destinației stabilite și cu respectarea prevederilor legale;

(18) sprijină cultele religioase, la cerere, în organizarea evidenței contabile, statistice, în concordanță cu legislația de specialitate, asigurând colaborarea acestora cu instituțiile de sinteză;

(19) facilitează cultelor religioase primirea de ajutoare, donații sau legate din străinătate, cu respectarea prevederilor legii, și sprijină cultele în oferirea, de către acestea, de ajutoare sau donații comunităților românești din diaspora sau unor biserici cu care acestea colaborează;

(20) în colaborare cu autoritățile publice locale, acordă sprijin cultelor în rezolvarea problemelor legate de concesionarea terenurilor necesare construirii de noi lăcașuri de cult și aplicării prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991;

(21) sprijină cultele, la cerere, pentru rezolvarea problemelor de aprovizionare cu materii prime și materiale necesare, precum și în găsirea celor mai economicoase forme de obținere a acestora. Împreună cu organele centrale de specialitate din subordinea Guvernului și cu autoritățile publice locale, urmărește respectarea aplicării legislației cu privire la producerea și valorificarea în exclusivitate de către culte a unor articole și bunuri specifice;

(22) acordă sprijin cultelor religioase în domeniul sponsorizării;

(23) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de actele normative pentru domeniul său de activitate.

 

Art. 3. -

Secretariatul de Stat pentru Culte constituie un consiliu consultativ al cultelor, în vederea analizării unor probleme curente de interes general privind viața religioasă.

 

Art. 4. -

Secretariatul de Stat pentru Culte prezintă Guvernului proiecte de acte normative din domeniul vieții religioase și avizează proiecte de acte normative elaborate de ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu implicații în viața cultelor.

 

Art. 5. -

Secretariatul de Stat pentru Culte întocmește și asigură realizarea, potrivit legii, a bugetului de venituri și cheltuieli propriu, a bilanțului și dării de seamă contabile, privind activitatea proprie.

 

Art. 6. -

Secretariatul de Stat pentru Culte are structura organizatorică prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Numărul maxim de posturi la Secretariatul de Stat pentru Culte este de 54, exclusiv demnitarul. Modificări (1)

Structura Secretariatului de Stat pentru Culte se poate completa cu servicii, birouri și compartimente, prin ordin al secretarului de stat. Atribuțiile acestora se stabilesc pe baza regulamentului de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al secretarului de stat.

 

Art. 7. -

Conducerea Secretariatului de Stat pentru Culte se exercită de către un secretar de stat, numit prin decizia primului-ministru. Pe lângă secretarul de stat funcționează un colegiu de conducere, ca organ consultativ. Componența acestuia se stabilește prin ordin al secretarului de stat.

Secretarul de stat conduce întreaga activitate a Secretariatului de Stat pentru Culte și îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane fizice și juridice, din țară și din străinătate.

 

Art. 8. -

Secretariatul de Stat pentru Culte are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, autoturisme, al căror număr se stabilește potrivit prevederilor legale.

 

Art. 9. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 218/1995 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

 

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat pentru Culte

Gheorghe F. Anghelescu,

secretar de stat

 

Ministrul finanțelor,

Daniel Dăianu

 

Ministru de stat,

ministrul muncii și protecției sociale,

Alexandru Athanasiu

 

Ministrul culturii,

Ion Caramitru

 

București, 9 februarie 1998.

Nr. 63.