Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Hotărârea privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte

(nr. 218/1995, Text publicat în M.Of. al României, in vigoare de la 19 aprilie 1995 până la 16 februarie 1998, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 63/1998).

 

În temeiul prevederilor art. 115 din Constituția României și al altor reglementări legale,

 

Guvernul României hotărăște:

 

Art. 1. -

Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care asigură relațiile statului cu toate cultele din România. În activitatea sa Secretariatul de Stat pentru Culte se conduce după principiul conform căruia toate cultele religioase recunoscute sunt libere, autonome și egale față de autoritățile publice.

 

Art. 2. -

Secretariatul de Stat pentru Culte are următoarele atribuții:

1. sprijină toate cultele, potrivit statutelor de organizare și funcționare a acestora, pe baza Constituției, în vederea participării lor la viața socială și spirituală a țării, urmărește ca în relațiile dintre culte să fie excluse orice forme, mijloace și acțiuni de învrăjbire religioasă și mediază, din proprie inițiativă sau la solicitarea acestora, în situațiile litigioase care apar;

2. asigură legătura dintre culte și ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale și locale în vederea respectării libertății și autonomiei cultelor, a prevenirii și înlăturării oricăror abuzuri, prin aplicarea legii; sprijină autoritățile administrației publice locale pentru rezolvarea problemelor specifice care apar în raporturile lor cu cultele și asociațiile religioase și, totodată, acordă asistență cultelor, la solicitarea acestora, în soluționarea problemelor pe care acestea le supun autorităților administrației publice locale;

3. analizează cererile de înființare a unor noi culte, întocmește documentațiile necesare și face propuneri în vederea recunoașterii acestora, potrivit legii;

4. în baza documentațiilor întocmite și a statutelor prezentate, avizează înființarea de asociații și fundații religioase, în vederea autorizării lor ca persoane juridice, potrivit legii; controlează respectarea obiectului avizării; în caz de nerespectare a scopului care a stat la baza constituirii asociației sau fundației religioase autorizate, Secretariatul de Stat pentru Culte își retrage avizul dat;

5. face propuneri pentru recunoașterea prin decret a șefilor cultelor, a conducătorilor de eparhii, a celorlalți ierarhi și a celor asimilați acestora, la cererea cultelor, în condițiile prevăzute de lege;

6. ia act de alegerea sau numirea persoanelor care urmează să ocupe funcții de conducere, precum și a personalului clerical și laic din cadrul cultelor, inclusiv din învățământul teologic, neintegrat în învățământul de stat, în vederea acordării de subvenții de la bugetul de stat pentru completarea surselor necesare salarizării acestora și acordării indemnizațiilor de conducere, potrivit legii;

7. în colaborare cu Ministerul Învățământului sprijină desfășurarea activității institutelor teologice de învățământ, corelarea permanentă a programelor analitice cu cerințele și necesitățile procesului de învățământ, organizarea învățământului religios în școlile de stat; autorizează, potrivit legii, la cererea cultelor, înființarea și funcționarea institutelor teologice de învățământ;

8. sprijină cultele în organizarea și desfășurarea activităților de caritate, asigurarea asistenței religioase în armată, spitale, penitenciare, aziluri și orfelinate, conlucrând cu ministerele și cu organizațiile de profil;

9. acordă asistență de specialitate cultelor religioase în activitățile privind evidența, păstrarea, conservarea, restaurarea și valorificarea bunurilor culturale mobile și imobile, cu prioritate a acelora ce fac parte din patrimoniul cultural național, aflate în proprietatea sau folosința cultelor; constată în mod direct starea de conservare a bunurilor culturale imobile și mobile, cu valoare deosebită, aparținând cultelor, în vederea acordării de subvenții de la bugetul de stat pentru lucrări de consolidare, conservare, restaurare și punere în valoare a acestor bunuri; acordă unităților de cult sprijinul solicitat în vederea întocmirii documentațiilor tehnice pentru construcții de lăcașuri de cult, precum și pentru întreținerea și restaurarea lor, cu respectarea normelor legale; analizează, avizează și promovează documentațiile tehnico-economice pentru construcții și reparații de lăcașuri și alte clădiri aparținând cultelor, cu respectarea prevederilor legale; organizează, în colaborare cu cultele religioase și alte instituții de profil, din țară și din străinătate, activități de instruire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din rețeaua obiectivelor patrimoniale ale cultelor;

10. sprijină constituirea și activitatea unor asociații și fundații cu caracter neguvernamental și nonprofit pentru conservarea și restaurarea monumentelor de arhitectură și artă religioasă;

11. organizează activități și manifestări pentru cunoașterea și promovarea culturii religioase, pentru punerea în valoare a mărturiilor de artă și arhitectură religioasă prin expoziții, simpozioane, sesiuni de comunicări, spectacole artistice;

12. în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe sprijină cultele, la cererea acestora, în inițierea și desfășurarea acțiunilor de relații externe și de promovare a colaborării între bisericile din România și cele din străinătate, precum și în organizarea și funcționarea comunităților religioase ale românilor din străinătate; facilitează obținerea pașapoartelor și a vizelor necesare deplasării în străinătate în interes de serviciu a personalului încadrat al cultelor, cu prilejul unor acțiuni externe ale acestora, cu respectarea normelor legale în vigoare;

13. inițiază acțiuni de relații externe cu instituții de stat similare din alte țări și organizații internaționale neguvernamentale care se ocupă de problemele drepturilor și libertăților religioase și participă la manifestările promovate de acestea;

14. realizează sinteze documentare privind viața religioasă din România, drepturile și libertățile cultelor, pe care le pune la dispoziția Parlamentului, a Guvernului, instituțiilor administrației publice centrale și locale interesate, precum și ambasadelor țării noastre în străinătate, cât și ambasadelor străine în România, la cererea acestora; elaborează studii și materiale documentare referitoare la viața religioasă din alte țări, la organizarea și activitatea organizațiilor și asociațiilor religioase internaționale;

15. contribuie la întregirea surselor financiare ale cultelor cu fonduri alocate de la bugetul de stat și ține evidența acestora, în condițiile prevăzute de lege, pentru construirea și repararea lăcașurilor de cult, pentru consolidarea, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu, mobiliare și imobiliare, din administrația acestora, inclusiv pentru întocmirea documentațiilor tehnice care stau la baza acestor lucrări; pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse, precum și pentru susținerea unor acțiuni cu caracter internațional realizate de către conducerile de cult din România;

16. rezolvă problemele de acordare, la cerere, a contribuției de la bugetul de stat pentru întregirea fondurilor proprii necesare salarizării personalului din cadrul cultelor și din învățământul teologic al cultelor neintegrat cu învățământul de stat, inclusiv a indemnizațiilor de conducere prevăzute de lege și acordă sprijinul necesar în scopul aplicării sistemului de salarizare, conform legii;

17. verifică modul de utilizare a fondurilor primite de către culte de la bugetul de stat potrivit destinației stabilite și cu respectarea prevederilor legale;

18. sprijină cultele, la cerere, în organizarea evidenței contabile, statistice, în concordanță cu legislația de specialitate, asigurând colaborarea acestora cu instituțiile de sinteză;

19. facilitează cultelor primirea de ajutoare, donații sau legate din străinătate cu respectarea prevederilor legii și sprijină cultele în oferirea, de către acestea, de ajutoare sau donații comunităților românești din diaspora sau unor biserici cu care acestea colaborează;

20. în colaborare cu autoritățile publice locale acordă sprijin cultelor în rezolvarea problemelor legate de concesionarea terenurilor necesare construirii de noi lăcașuri de cult și a aplicării prevederilor Legii fondului funciar;

21. sprijină cultele, la cerere, pentru rezolvarea problemelor de aprovizionare cu materii prime și materiale necesare, precum și în găsirea celor mai economicoase forme de obținere a acestora. Împreună cu organele centrale de specialitate din subordinea Guvernului și cu autoritățile publice locale, urmărește respectarea aplicării legislației cu privire la producerea și desfacerea în exclusivitate de către culte a unor articole și bunuri specifice;

22. acordă sprijin cultelor în domeniul sponsorizării;

23. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legi sau hotărâri ale Guvernului pentru domeniul său de activitate.

 

Art. 3. -

Secretariatul de Stat pentru Culte întocmește și asigură realizarea, potrivit legii, a bugetului propriu de venituri și cheltuieli, a bilanțului și dării de seamă contabile privind activitatea proprie.

 

Art. 4. -

Secretariatul de Stat pentru Culte prezintă Guvernului proiecte de acte normative din domeniul cultelor și avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale cu privire la problemele care vizează cultele, asociațiile religioase.

 

Art. 5. -

(1) Secretariatul de Stat pentru Culte are structura organizatorică prevăzută în anexă.

(2) Numărul maxim de posturi la Secretariatul de Stat pentru Culte este de 55, exclusiv demnitarul.

(3) Structura Secretariatului de Stat pentru Culte este formată din direcții, servicii și birouri; atribuțiile și sarcinile acestora se stabilesc și se aprobă prin ordin al secretarului de stat.

 

Art. 6. -

(1) Conducerea Secretariatului de Stat pentru Culte se exercită de secretarul de stat, numit prin decizia primului-ministru. Pe lângă secretarul de stat poate funcționa un colegiu de conducere, ca organ consultativ. Componența acestuia se stabilește prin ordin al secretarului de stat, cu avizul membrului guvernului care coordonează această activitate.

(2) Secretarul de stat conduce întreaga activitate a Secretariatului de Stat pentru Culte și îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice din țară sau străinătate.

 

Art. 7. -

Secretariatul de Stat pentru Culte are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme, stabilit potrivit prevederilor legale.

 

Art. 8. -

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 9. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 595/1992 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte.

 

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale,

Dan Mircea Popescu

 

Ministru de stat,

ministrul finanțelor,

Florin Georgescu

 

București, 10 martie 1995.

Nr. 218.

 

ANEXĂ Număr maxim de posturi = 55  (exclusiv demnitarul)

 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬

-  SECRETAR DE STAT  -

L¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬   -   -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬

-           CONTENCIOS            +¦¦¦+¦¦¦+    CONTROL FINANCIAR PROPRIU     -

L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-   -   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬                                  -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬

-      DIRECȚIA       -                                  -      DIRECȚIA       -

-   RELAȚII CULTE,    -                                  -  SPRIJIN LOGISTIC,  -

-ASOCIAȚII RELIGIOASE -                                  -   METODOLOGIE ȘI    -

-         ȘI          -                                  -   DEZVOLTARE BAZĂ   -

-ÎNDRUMARE TERITORIALĂ-                                  -   MATERIALĂ CULTE   -

L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-                                  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-