Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Hotărârea privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte

(nr. 595/1992, Text publicat în M.Of. al României, În vigoare de la 27 octombrie 1992 până la 19 aprilie 1995, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 218/1995).

 

Guvernul României hotărăște:

 

Art. 1. -

Secretariatul de Stat pentru Culte este organul central de specialitate al administrației publice, care asigură relațiile statului cu toate cultele din România, în activitatea sa, Secretariatul de Stat pentru Culte se conduce după principiul conform căruia toate cultele religioase legal recunoscute sînt libere, autonome și egale față de autoritățile publice.

 

Art. 2. -

Secretariatul de Stat pentru Culte are următoarele atribuții:

a) susține toate cultele, potrivit statutelor de organizare și funcționare ale acestora, pe baza Constituției țării, în vederea participării lor la viața socială și spirituală a țării; urmărește ca în relațiile dintre culte să fie excluse orice forme, mijloace și acțiuni de învrăjbire religioasă și mediază, la solicitarea acestora, în situațiile litigioase care apar;

b) asigură legătura dintre culte și ministere, celelalte organe centrale și locale ale administrației publice în vederea respectării libertății și autonomiei cultelor, a prevenirii și înlăturării oricăror abuzuri, prin aplicarea legii; sprijină autoritățile administrației publice locale pentru rezolvarea problemelor specifice care apar în raporturile lor cu cultele și asociațiile religioase și, totodată, acordă asistență cultelor, la solicitarea acestora, în soluționarea problemelor pe care acestea le supun autorităților administrației publice locale;

c) analizează cererile de înființare a unor noi culte, întocmește documentațiile necesare și face propuneri în vederea recunoașterii acestor culte, potrivit legii;

d) în baza documentațiilor întocmite și a statutelor prezentate, avizează înființarea de asociații și fundații religioase, în vederea autorizării lor ca persoane juridice, potrivit legii; în caz de nerespectare a scopului care a stat la baza constituirii asociației sau fundației religioase autorizate, Secretariatul de Stat pentru Culte își retrage avizul dat;

e) face propuneri pentru recunoașterea prin decret a șefilor cultelor, a conducătorilor de eparhii, a celorlalți ierarhi și a celor asimilați acestora, la cererea cultelor, în condițiile prevăzute de lege;

f) ia act de alegerea sau numirea persoanelor care urmează a ocupa funcții de conducere, cu excepția celor prevăzute la lit. e), precum și a personalului clerical și laic din cadrul cultelor, inclusiv din învățămîntul teologic, în vederea acordării de subvenții de la bugetul de stat pentru salarizarea acestora, potrivit legii;

g) în colaborare cu Ministerul Învățămîntului și Științei sprijină desfășurarea activității instituțiilor teologice de învățămînt, corelarea permanentă a programelor lor analitice cu cerințele și necesitățile procesului de învățămînt, organizarea învățămîntului religios în școlile de stat; autoriză, potrivit legii, la cererea cultelor, înființarea și funcționarea instituțiilor teologice de învățămînt;

h) sprijină cultele în desfășurarea activității de caritate și în asigurarea asistenței religioase în armată, spitale, penitenciare, azile și orfelinate, conlucrînd cu ministerele și organizațiile interesate;

i) acordă sprijin și asistență de specialitate cultelor religioase în activitățile privind evidența, păstrarea, conservarea, restaurarea și valorificarea bunurilor culturale mobile și imobile, cu prioritate a acelora ce fac parte din patrimoniul cultural național, aflate în proprietatea sau în folosința cultelor; constată în mod direct starea de conservare a bunurilor culturale imobile și mobile, cu valoare deosebită, aparținînd cultelor, în vederea acordării de subvenții de la bugetul de stat pentru lucrări de conservare, restaurare și punere în valoare a acestor bunuri; acordă unităților de cult sprijinul solicitat în vederea întocmirii documentațiilor tehnice pentru construcții de lăcașuri de cult, precum și pentru întreținerea și restaurarea lor, cu respectarea normelor legale; analizează, avizează și promovează documentațiile tehnico-economice pentru construcții și reparații de lăcașuri și alte clădiri aparținînd cultelor cu respectarea prevederilor legale; organizează, în colaborare cu cultele religioase și alte instituții de profil, din țară și din străinătate, activități de instruire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din rețeaua obiectivelor patrimoniale ale cultelor;

j) sprijină constituirea și activitatea unor asociații și fundații cu caracter neguvernamental și nonprofit pentru conservarea și restaurarea unor monumente de cultură și artă religioasă, cu valoare patrimonială;

k) organizează activități și manifestări pentru cunoașterea și promovarea culturii religioase, pentru punerea în valoare a mărturiilor de cultură religioasă prin expoziții, simpozioane, sesiuni de comunicări, spectacole artistice;

l) în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, sprijină cultele în inițierea și desfășurarea acțiunilor de relații externe și de promovare a colaborării între bisericile din România și cele din străinătate, precum și în organizarea și funcționarea comunităților religioase ale românilor din străinătate; facilitează obținerea pașapoartelor și a vizelor necesare deplasării personalului încadrat al cultelor în străinătate, în interes de serviciu, cu prilejul unor acțiuni externe ale acestora;

m) inițiază acțiuni de relații externe cu instituții de stat similare din alte țări și organizații internaționale neguvernamentale care se ocupă de problemele drepturilor și libertăților religioase și participă la manifestările promovate de acestea;

n) realizează sinteze documentare privind viața religioasă din România, drepturile și libertățile cultelor, pe care le pune la dispoziția Parlamentului, a Guvernului, a organelor administrației publice centrale și locale interesate, precum și a ambasadelor țării noastre în străinătate cît și a ambasadelor străine în România, la cererea acestora; elaborează studii și materiale documentare referitoare la viața religioasă din alte țări, la organizarea și activitatea organizațiilor și asociațiilor religioase internaționale;

o) contribuie la întregirea surselor financiare ale cultelor, cu fonduri alocate de la bugetul de stat, în condițiile prevăzute de lege, pentru construirea și repararea lăcașurilor de cult, precum și pentru conservarea, restaurarea și punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu, mobiliare și imobiliare, din administrația acestora, inclusiv pentru întocmirea documentațiilor tehnice care stau la baza acestor lucrări;

p) rezolvă problemele de acordare, la cerere, a contribuției de la bugetul de stat pentru salarizarea personalului din cadrul cultelor și din învățămîntul teologic al cultelor și acordă sprijinul necesar în scopul aplicării unitare a sistemului de salarizare, în condițiile prevăzute de lege;

r) verifică modul de utilizare a fondurilor primite de către culte de la bugetul de stat potrivit destinației stabilite și cu respectarea prevederilor legale;

s) sprijină cultele, la cerere, în organizarea evidenței contabile și statistice în concordanță cu legislația de specialitate;

t) facilitează cultelor primirea de ajutoare, donații sau legate din străinătate cu respectarea prevederilor legii, sprijină cultele în oferirea, de către acestea, de ajutoare sau donații comunităților românești din diaspora;

u) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legi sau hotărîri ale Guvernului.

 

Art. 3. -

Secretariatul de Stat pentru Culte întocmește și asigură realizarea, potrivit legii, a bugetului propriu de venituri și cheltuieli, a bilanțului și dării de seamă contabile privind activitatea proprie.

 

Art. 4. -

Secretariatul de Stat pentru Culte prezintă Guvernului proiecte de acte normative din domeniul cultelor și avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere și alte organe centrale ale administrației publice cu privire la probleme care vizează cultele religioase.

 

Art. 5. -

(1) Secretariatul de Stat pentru Culte are structura organizatorică prevăzută în anexă.

(2) Numărul maxim de posturi la Secretariatul de Stat pentru Culte este de 64, exclusiv demnitarul.

(3) Structura compartimentelor, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu se stabilesc prin ordin al secretarului de stat pentru culte, în baza statului de funcții aprobat potrivit prevederilor legale.

(4) Nivelul de salarizare pentru funcțiile de conducere și de execuție tehnice, economice și de altă specialitate din aparatul propriu al Secretariatului de Stat pentru Culte este cel prevăzut în anexele Legii nr. 40/1991 și în Legea nr. 58/1992.

 

Art. 6. -

Secretariatul de Stat pentru Culte utilizează un autoturism propriu, în condițiile prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 487/1991.

 

Art. 7. -

(1) Conducerea Secretariatului de Stat pentru Culte se exercită de secretarul de stat și colegiul de conducere.

Atribuțiile colegiului de conducere se stabilesc prin ordin al secretarului de stat.

(2) Secretarul de stat reprezintă Secretariatul de Stat pentru Culte în relațiile cu autoritățile publice și persoanele juridice de drept privat.

 

Art. 8. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 939/1990 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte.

 

PRIM-MINISTRU

THEODOR STOLOJAN

 

Contrasemnează:

Ministrul economiei și finanțelor,

 

George Danielescu

Ministrul muncii și protecției sociale,

 

Dan Mircea Popescu

Secretariatul de Stat pentru Culte,

 

Gheorghe Vlăduțescu,

secretar de stat

 

București, 28 septembrie 1992.

Nr. 595.

 

ANEXĂ

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE

 

+----------------------+

¦   SECRETAR DE STAT   ¦

+----------------------+

+---------------------------+

¦   Colegiul de conducere   ¦

+---------------------------+

+-------------------------------------------------------+

+-------------------++--------------------++---------------------------------------------+

¦  Direcția pentru  ¦¦    Consilier al                    ¦¦ Direcția tehnico-economică pentru sprijinirea¦

¦problemele de culte ¦¦ secretarului de stat ¦¦   și rezolvarea problemelor pentru culte    ¦

+-------------------++--------------------++---------------------------------------------+