Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Hotărâre privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte

(numărul: 939 / 1990,  10 august 1990 în Monitorul Oficial 94 / 1992)

 

Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

 

Art. 1. -

(1) Secretariatul de Stat pentru Culte este organul central de specialitate al administrației de stat, care asigură relațiile statului cu toate cultele din România.

(2) Secretariatul de Stat pentru Culte are următoarele atribuții:

a) sprijină și susține întreaga activitate a cultelor potrivit statutelor de organizare și funcționare a acestora, precum și legilor în vigoare;

b) avizează regulamentele elaborate de culte potrivit statutelor lor;

c) asigură legătura dintre culte și ministere, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, colaborând cu acestea în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin;

d) analizează și face propuneri, potrivit legii, în vederea recunoașterii cultelor, în care scop întocmește formele necesare pentru aprobarea statutelor acestora;

e) încuviințează înființarea de asociații civile religioase, pe baza statutelor acestora, în vederea autorizării lor ca persoane juridice. Își retrage avizul de recunoaștere a acestor asociații dacă activitatea lor se dovedește a fi potrivnică legilor țării, ordinii publice și bunelor moravuri;

f) propune, potrivit legii, înființarea de eparhii pe baza cererilor organelor reprezentative ale cultelor și își dă acordul la delimitarea lor teritorială;

g) autorizează, în condițiile legii, înființarea celorlalte unități și părți componente (protopopiate, parohii, comunități și asimilatele acestora) ale cultelor recunoscute;

h) face propuneri conducerii statului pentru recunoașterea prin decret a șefilor cultelor, a conducătorilor de eparhii, a celorlalți ierarhi și a celor asimilați acestora;

i) ia act de forurile de conducere alese, precum și de persoanele care urmează a ocupa funcții de conducere, clericale și laice, din cadrul cultelor, cu excepția celor prevăzute la lit. h);

j) acordă persoanelor ce urmează să între în rândul personalului de cult autorizația de a exercita funcții corespunzătoare și ține evidența acestora;

k) autorizează înființarea așezămintelor monahale;

l) autorizează, potrivit legii, înființarea și funcționarea instituțiilor teologice de învățământ; confirmă și ține evidența personalului didactic din aceste instituții și sprijină, în colaborare cu Ministerul Învățământului și Științei, desfășurarea activității din aceste unități de învățământ și asigură corelarea permanentă a programelor analitice cu cerințele și necesitățile procesului de învățământ;

m) sprijină cultele în educarea religioasă a tineretului;

n) ia măsuri, potrivit legii, pentru inventarierea, organizarea evidenței, conservarea și valorificarea monumentelor și obiectelor de valoare istorică, culturală și artistică, a documentelor și arhivelor, din patrimoniul cultelor;

o) sprijină cultele, potrivit legii, în inițierea și desfășurarea acțiunilor de relații externe și de promovare a colaborării între bisericile din România și cele din străinătate;

p) sprijină Biserica Ortodoxă Română în organizarea și funcționarea comunităților religioase ale românilor din străinătate;

r) asigură respectarea dispozițiilor legale cu privire la relațiile dintre culte;

s) rezolvă, potrivit competenței sale, problemele de muncă, salarii din cadrul cultelor și acordă sprijinul necesar în scopul aplicării unitare a elementelor sistemului de retribuire corespunzător prevederilor legale;

ș) sprijină cultele în întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli, organizarea evidenței și utilizarea fondurilor conform legii;

t) contribuie, potrivit legii, cu fonduri bănești la întregirea surselor proprii ale cultelor;

ț) veghează asupra respectării normelor legale cu privire la utilizarea fondurilor primite de către culte de la stat, precum și a fondurilor proprii;

u) asigură, potrivit legii, întocmirea formelor necesare obținerii de repartiții și sprijină cultele în rezolvarea problemelor de aprovizionare tehnico-materială pentru construirea și întreținerea lăcașurilor de cult, ca și pentru producerea unor obiecte de cult;

v) întreprinde acțiunile necesare pentru acordarea de sprijin financiar din partea statului unităților de cult pentru construirea de lăcașuri noi, precum și pentru conservarea și întreținerea obiectivelor de patrimoniu; acordă unităților de cult sprijinul solicitat în vederea întocmirii documentațiilor tehnice pentru construcții de lăcașuri de cult, precum și pentru întreținerea și restaurarea lor, cu respectarea normelor legale;

z) asigură, potrivit legii, condițiile necesare în vederea facilitării primirii de către organizațiile de cult de ajutoare, donații sau legate, precum și a oferirii de către acestea de ajutoare sau donații; își dă acordul pentru dobândirea sau înstrăinarea, cu orice titlu, de bunuri imobile.

 

Art. 2. -

Secretariatul de Stat pentru Culte întocmește și asigură realizarea, potrivit legii, a bugetului propriu de venituri și cheltuieli, a bilanțului și dării de seamă contabile privind activitatea proprie.

 

Art. 3. -

Secretariatul de Stat Pentru Culte prezintă Guvernului și conducerii statului proiecte de acte normative din domeniul său de activitate și avizează proiectele de acte normative care interesează activitatea sa elaborate de ministere, de alte organe centrale, precum și de organele locale ale administrației de stat.

 

Art. 4. -

(1) Secretariatul de Stat pentru Culte are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Numărul maxim de posturi la Secretariatul de Stat pentru Culte este de 56, exclusiv demnitarul.

(3) Posturile de conducere pot fi stabilite până la cel mult 20% din numărul maxim de posturi aprobat.

(4) Numărul posturilor de specialiști și inspectori generali se stabilește în procent la numărul total al personalului cu studii superioare, de 10% pentru principal I, 15% pentru principal II și de 10% pentru inspectori generali.

(5) Structura compartimentelor, statul de funcțiuni, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu se aprobă prin ordin al secretarului de stat pentru culte.

(6) Nivelul de salarizare pentru funcțiile de conducere și de execuție tehnice, economice și de altă specialitate din aparatul propriu al Secretariatului de Stat pentru Culte este cel prevăzut pentru ministere la cap. I, lit. A din anexa nr. VI la Legea nr. 57/1974.

 

Art. 5. -

(1) Conducerea Secretariatului de Stat pentru Culte se exercită de secretarul de stat, consiliul de administrație și consiliul de conducere.

(2) Secretarul de stat reprezintă Secretariatul de Stat pentru Culte în raport cu celelalte ministere și organizații din țară, precum și în relațiile internaționale.

 

Art. 6. -

Secretariatul de Stat pentru Culte utilizează un parc propriu de transport pentru aparatul său, care se stabilește prin ordin al secretarului de stat, cu acordul ministrului de stat.

 

Art. 7. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 10.VIII.1990. Pe aceeași dată se abrogă orice dispoziții contrare.