Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Decretul privind organizarea și funcționarea Departamentului Cultelor*)

(nr. 334/1970 M.Of. al României, in vigoare de la 15 august 1970)

 

Consiliul de Stat

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Fine modulo

*) Acest decret a devenit Legea nr. 42/1970.

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

Pentru organizarea și funcționarea Departamentului Cultelor a fost emis decretul alăturat, prin care se stabilesc atribuțiile, structura organizatorică și modul de funcționare pe principiul conducerii colective.

Prin decret sînt precizate atribuțiile ce revin departamentului în înfăptuirea politicii statului cu privire la organizarea și activitatea cultelor și în exercitarea drepturilor statului de supraveghere și control asupra activității acestora.

Departamentul Cultelor este condus de Colegiul departamentului, organ deliberativ, care hotărăște în problemele generale privind activitatea departamentului.

Departamentul Cultelor are în conducerea sa un președinte și un vicepreședinte.

În scopul coordonării unor măsuri pe care le iau cultele pe baza legilor sau a statutelor lor de organizare, pe lîngă Departamentul Cultelor funcționează Consiliul consultativ al cultelor, a cărui organizare și principale atribuții sînt reglementate prin alăturatul decret.

Totodată, se abrogă Decretul nr. 37/1949 pentru organizarea Ministerului Cultelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 30 din 5 februarie 1949, precum și orice dispoziții contrare alăturatului decret.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

decretează:

 

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

 

Art. 1. -

Departamentul Cultelor, organ central al administrației de stat, înfăptuiește politica statului cu privire la organizarea și activitatea cultelor.

 

Art. 2. -

Departamentul Cultelor exercită drepturile statului de supraveghere și control asupra cultelor recunoscute conform legii.

 

Art. 3. -

Departamentul Cultelor colaborează cu ministerele, celelalte organe centrale și cu organele locale în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin.

 

Art. 4. -

Departamentul Cultelor asigură, în activitatea sa, aplicarea legilor, decretelor și a hotărîrilor Consiliului de Miniștri.

 

CAPITOLUL II

Atribuții

 

Art. 5. -

Departamentul Cultelor are următoarele atribuții:

a) supraveghează și controlează întreaga activitate a cultelor, pentru ca aceasta să se desfășoare în cadrul prevederilor legii;

b) întocmește, potrivit legii, rapoarte în vederea recunoașterii cultelor și a aprobării statutelor acestora;

c) propune Consiliului de Miniștri înființarea eparhiilor, pe baza cererii organelor competente ale cultelor și își dă acordul la delimitarea eparhiilor;

d) autoriză, în condițiile legii, înființarea celorlalte organizații și părți componente ale cultelor recunoscute;

e) aprobă regulamentele elaborate de culte potrivit statutelor lor;

f) autoriză înființarea instituțiilor monahale;

g) face recomandări pe care le supune Consiliului de Miniștri, în legătură cu recunoașterea de către Consiliul de Stat a șefilor cultelor, precum și a conducătorilor de eparhii și a celor asimilați acestora;

h) recunoaște forurile de conducere, precum și vicarii administrativi și similarii acestora, consilierii, canonicii, protopopii și pe oricare deținători de funcții de conducere în cadrul cultelor;

i) acordă persoanelor ce urmează să intre în rîndul personalului de cult autorizația de a exercita funcții corespunzătoare;

j) autoriză, în condițiile legii, înființarea și funcționarea instituțiilor de învățămînt pentru pregătirea personalului de cult și își dă acordul la numirea personalului didactic al acestor instituții;

k) supraveghează și controlează respectarea dispozițiilor legale cu privire la relațiile dintre culte;

l) asigură respectarea dispozițiilor legale cu privire la relațiile externe ale cultelor;

m) supraveghează și controlează respectarea dispozițiilor legale privitoare la evidența patrimoniului, veniturilor și cheltuielilor cultelor;

n) rezolvă, potrivit competenței sale, probleme de muncă și salarii din cadrul cultelor, elaborează indicații în scopul aplicării unitare a elementelor sistemului de salarizare și controlează modul lor de aplicare;

o) asigură, potrivit legii, întocmirea lucrărilor pentru aprovizionarea cu materiale a cultelor;

p) stabilește măsuri, potrivit legii, pentru supravegherea și conservarea monumentelor și obiectelor de valoare istorică sau artistică, a documentelor și arhivelor din patrimoniul cultelor;

r) își dă acordul cu privire la acceptarea de către organizațiile de cult de ajutoare, donații sau legate, precum și la oferirea de către acestea de ajutoare sau donații;

s) asigură legătura între culte și organele centrale și locale ale statului;

t) angajează personalul pentru aparatul propriu;

u) întocmește și execută, potrivit legii, planul propriu de venituri și cheltuieli;

v) prezintă Consiliului de Miniștri proiecte de acte normative și alte acte prevăzute de lege; avizează proiectele de acte normative și cu alt caracter, care interesează acest departament, elaborate de ministere și alte organe centrale sau de comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București;

x) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

 

Art. 6. -

Departamentul Cultelor poate cere organelor cultelor orice fel de date și informații necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale.

 

Art. 7. -

Departamentul Cultelor are dreptul să suspende regulamentele, instrucțiunile, circularele sau orice alte măsuri și dispoziții ale cultelor care sînt contrare, direct sau prin urmările lor, dispozițiilor legale sau statutelor de organizare, dînd îndrumări obligatorii pentru intrarea în legalitate.

 

CAPITOLUL III

Organizare și funcționare

 

Art. 8. -

Departamentul Cultelor este condus de Colegiul departamentului, organ deliberativ, care hotărăște în problemele generale privind activitatea departamentului.

 

Art. 9. -

Colegiul departamentului se compune din:

a) președintele și vicepreședintele Departamentului Cultelor;

b) directori, alte cadre de conducere, precum și specialiști cu experiență îndelungată și înaltă calificare din cadrul departamentului;

c) delegați ai unor ministere sau ai altor organe centrale, desemnați de conducerea acestora.

Componența colegiului se aprobă de Consiliul de Miniștri, la propunerea președintelui Departamentului Cultelor.

Președinte al acestui colegiu este președintele Departamentului Cultelor; în lipsa președintelui, atribuțiile sale se îndeplinesc de vicepreședinte.

 

Art. 10. -

La ședințele colegiului pot fi invitați delegați ai unor organe de stat sau ai unor culte interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii. De asemenea, la ședințele colegiului pot fi invitați specialiști din cadrul departamentului sau din afara acestuia.

 

Art. 11. -

Colegiul departamentului își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și adoptă hotărîri cu majoritatea membrilor ce-l compun.

În caz de divergență între președinte și majoritatea membrilor colegiului, problema asupra căreia nu s-a realizat un acord se supune vicepreședintelui Consiliului de Miniștri care coordonează activitatea departamentului; dacă una dintre părți nu este de acord cu soluția dată, problema va fi supusă Biroului Permanent al Consiliului de Miniștri, pentru a hotărî.

 

Art. 12. -

Ședințele colegiului au loc cel puțin o dată pe trimestru și se convoacă, în timp util, de președinte. Colegiul poate fi convocat și la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor săi.

 

Art. 13. -

Colegiul în întregul său și fiecare membru în parte răspund în fața Consiliului de Miniștri de întreaga activitate a departamentului; fiecare membru al colegiului răspunde în fața colegiului și a președintelui acestuia de îndeplinirea sarcinilor ce-i sînt încredințate.

 

Art. 14. -

Între ședințele colegiului, președintele departamentului rezolvă probleme curente ale activității Departamentului Cultelor și stabilește măsurile necesare pentru îndeplinirea operativă a hotărîrilor colegiului.

 

Art. 15. -

Președintele informează colegiul asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre ședințe.

 

Art. 16. -

În executarea hotărîrilor colegiului și în exercitarea atribuțiilor proprii, președintele Departamentului Cultelor emite, potrivit legii, ordine, instrucțiuni și alte acte prevăzute de lege.

 

Art. 17. -

Președintele reprezintă Departamentul Cultelor în raporturile cu celelalte organe și organizații din țară, precum și în relațiile internaționale.

 

Art. 18. -

Departamentul Cultelor are în conducerea sa un președinte și un vicepreședinte.

Președintele Departamentului Cultelor se numește prin decret al Consiliului de Stat.

Vicepreședintele Departamentului Cultelor se numește prin hotărîre a Consiliului de Miniștri, iar atribuțiile acestuia se stabilesc de colegiul departamentului.

 

Art. 19. -

Departamentul Cultelor are următoarea structură organizatorică:

a) Direcția pentru supraveghere și control;

b) Direcția de studii, documentare și relații externe;

c) Direcția de plan, organizarea muncii și secretariat;

d) Direcția financiară și de îndrumare contabilă;

e) Oficiul juridic.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în județe și în municipiul București, Departamentul Cultelor are inspectori și inspectori teritoriali pentru probleme de culte, care fac parte din Direcția pentru supraveghere și control.

Numărul maxim de posturi al aparatului Departamentului Cultelor, raportul minim dintre numărul funcțiilor de execuție și cel al funcțiilor de conducere, precum și ponderea personalului de deservire față de totalul salariaților, sînt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul decret*).

*) Anexa se comunică celor interesați.

 

Art. 20. -

Atribuțiile, structura organizatorică și normele de funcționare ale unităților prevăzute la art. 19 se stabilesc de către colegiul departamentului, potrivit legii.

 

CAPITOLUL IV

Consiliul consultativ al cultelor

 

Art. 21. -

Pe lîngă Departamentul Cultelor funcționează Consiliul consultativ al cultelor.

În compunerea consiliului intră conducătorii statutari ai tuturor cultelor recunoscute potrivit legii, cîte unul de fiecare cult.

La lucrările Consiliului consultativ vor putea fi invitați membrii colegiului departamentului și, după caz, mitropoliți, episcopi, asimilații lor sau, în lipsă, locțiitorii acestora.

 

Art. 22. -

Consiliul consultativ al cultelor are următoarele atribuții:

a)elaborează recomandări pentru coordonarea aplicării dispozițiilor, instrucțiunilor și măsurilor cu caracter comun ce se iau de culte pe baza legilor ori a statutelor acestora;

b)elaborează recomandări privitoare la raporturile dintre culte;

c)face propuneri privind procedura trecerii de la un cult la altul;

d)analizează probleme interesînd relațiile externe ale cultelor;

e)inițiază măsuri comune pentru informarea clerului în problemele vieții contemporane ce au contingență cu activitatea cultelor;

f)examinează modul în care cultele participă la acțiuni de interes public;

g)recomandă acțiunile pe care cultele să le desfășoare în scopuri umanitare și pentru promovarea păcii în lume;

h)propune măsuri de aplicare a normelor legale referitoare la patrimoniul, veniturile și cheltuielile cultelor;

i)recomandă măsuri pentru supravegherea și conservarea monumentelor și obiectelor de valoare istorică sau artistică, a documentelor și arhivelor din patrimoniul cultelor;

j)avizează, la cererea președintelui Departamentului Cultelor, asupra oricăror probleme privind cultele.

 

Art. 23. -

Președinte al Consiliului consultativ al cultelor este președintele Departamentului Cultelor.

 

Art. 24. -

Consiliul consultativ al cultelor se convoacă de președintele acestuia, ori de cîte ori este nevoie.

 

CAPITOLUL V

Dispoziții speciale și finale

 

Art. 25. -

Modul de lucru al inspectorilor teritoriali pentru probleme de culte cu organele locale de stat se va stabili de către Departamentul Cultelor, de acord cu organele centrale competente.

 

Art. 26. -

Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor asigura mijloacele materiale necesare desfășurării activității inspectorilor teritoriali pentru culte.

 

Art. 27. -

Decretul nr. 37/1949 pentru organizarea Ministerului Cultelor, precum și orice dispoziții contrare prezentului decret se abrogă.

 

Președintele Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU

 

București, 13 iulie 1970.

Nr. 334.