Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Legea 22/2014 pentru modificarea si completarea OG 26 2000 cu privire la asociatii si fundatii


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 188 din 17 martie 2014


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Art. I

Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 7, alineatele (3) si (3^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(3) Este interzis ca denumirea asociatiei sa fie identica sau asemanatoare pana la confuzie cu denumirea altei persoane juridice fara scop patrimonial, constituite potrivit prevederilor prezentei ordonante. Astfel, o denumire este susceptibila de a fi apropriata daca nu apartine unei alte persoane juridice fara scop patrimonial de acelasi fel  asociatie, fundatie sau federatie prin inscrierea ei anterioara in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.
(3^1) Este interzisa utilizarea in denumirea asociatiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice. Prin sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice se intelege includerea in denumirea asociatiei a unor termeni si expresii precum: 'comisariat', 'inspectorat', 'garda', 'autoritate', 'politie', 'jandarmerie', 'protectia consumatorilor' sau derivatele acestora."

2. La articolul 7, dupa alineatul (3^2) se introduc trei noi alineate, alin. (3^3) (3^5), cu urmatorul cuprins:
(3^3) Este interzis ca denumirea asociatiei sa fie identica sau asemanatoare pana la confuzie cu denumirea oricarei structuri profesionale constituite in baza legii si care functioneaza in acord cu aceasta, cum ar fi: 'Barou', 'Camera', 'Uniunea Nationala a Barourilor din Romania', 'Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania', 'Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti', 'Consiliul de Mediere', 'Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania', 'Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania', precum si altele asemenea.

(3^4) Este interzis, sub sanctiunea nulitatii absolute a actului constitutiv si a statutului ca o filiala sau sucursala sa poarte o alta denumire decat cea a asociatiei sau fundatiei care o constituie.
(3^5) Interdictiile cu privire la denumire prevazute pentru asociatii si fundatii sunt aplicabile in mod corespunzator si pentru federatii."

3. La articolul 7, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) in cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (3) (3^3) si alin. (3^5), Ministerul Justitiei va refuza motivat eliberarea dovezii disponibilitatii denumirii."

4. La articolul 17, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Dispozitiile art. 7 alin. (1), alin. (3) (3^5) si alin. (4), ale art. 8 12 si ale art. 14 se aplica in mod corespunzator."

 

Art. II

(1) Asociatiile, fundatiile sau federatiile legal constituite la data intrarii in vigoare a prezentei legi au obligatia sa-si modifice denumirea, in conditiile incadrarii in prevederile art. 7 alin. (3), (3^1) si alin. (3^3)  (3^5) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

(2) Neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1) are ca efect dizolvarea de drept si radierea din Registrul asociatiilor si fundatiilor, in conditiile legii, dupa implinirea unui termen de 2 ani inlauntrul caruia asociatiile, fundatiile sau federatiile legal constituite pot utiliza, concomitent, si denumirea initiala.

(3) Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotarare a instantei in a carei circumscriptie se afla sediul persoanelor juridice prevazute la alin. (1), la cererea oricarei persoane interesate.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.