Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

DECIZIE nr. 616 din 27 mai 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 297 alin. 2 din Codul de procedura civila

 

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA

PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iulie 2008


Ioan Vida - preşedinte

Nicolae Cochinescu - judecãtor

Aspazia Cojocaru - judecãtor

Acsinte Gaspar - judecãtor

Ion Predescu - judecãtor

Puskas Valentin Zoltan - judecãtor

Tudorel Toader - judecãtor

Augustin Zegrean - judecãtor

Simona Ricu - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent-şef


Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 297 alin. 2 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Parohia Ortodoxã Caşva, sat Caşva, comuna Gurghiu, în Dosarul nr. 1.236.2/39/2006 al Curţii de Apel Suceava - Secţia civilã

La apelul nominal se prezintã avocat Lucian Badiu, pentru autorul excepţiei, şi preot Ioan Bogdan Sorin, pentru Parohia Greco-Catolicã Caşva.

Cauza fiind în stare de judecatã, se dã cuvântul reprezentantului autorului excepţiei, care solicitã admiterea acesteia. În esenţã, susţine cã art. 297 alin. 2 din Codul de procedurã civilã este neconstituţional, întrucât încalcã principiul dublului grad de jurisdicţie, în sensul cã partea în defavoarea cãreia s-a pronunţat o hotãrâre beneficiazã doar de calea de atac a recursului, iar calea extraordinarã de atac poate fi exercitatã doar odatã cu soluţia ce se va pronunţa asupra fondului.
Reprezentantul Parohiei Greco-Catolice Caşva solicitã respingerea excepţiei, considerând cã textul de lege criticat nu contravine prevederilor constituţionale invocate ca fiind încãlcate.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, sens în care invocã jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.


CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:

Prin Încheierea din 16 ianuarie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 1.236.2/39/2006, Curtea de Apel

Suceava - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 297 alin. 2 din Codul de procedurã civilã. Excepţia a fost ridicatã de Parohia Ortodoxã Caşva, sat Caşva, comuna Gurghiu într-o cauzã având ca obiect revendicarea unui imobil.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine cã art. 297 alin. 2 din Codul de procedurã civilã "recunoaşte pãrţii în defavoarea cãreia s-a pronunţat hotãrârea de anulare numai calea de atac a recursului", iar calea extraordinarã de atac poate fi exercitatã "numai odatã cu soluţia ce se va pronunţa asupra fondului cauzei" şi numai pentru motive de legalitate. Autorul excepţiei considerã cã "în aceastã schemã proceduralã lipseşte chiar elementul care marcheazã existenţa principiului dublului grad de jurisdicţie, şi anume calea de atac a apelului", în condiţiile în care textul este plasat în capitolul "Judecarea apelului". Mai considerã cã, "în contextul în care instanţa de control judiciar are abilitatea ca ulterior anulãrii hotãrârii primei instanţe sã treacã la o nouã judecatã a cauzei, tot în primã instanţã", se încalcã dreptul la un proces echitabil, precum şi "regulile privind principiul ierarhizãrii instanţelor de judecatã şi principiul dublului grad de jurisdicţie". Art. 297 alin. 2 din Codul de procedurã civilã stabileşte în cadrul aceluiaşi proces cãi de atac diferite pentru cicluri procesuale diferite şi creeazã premizele concrete ale inegalitãţii pãrţilor. Pentru argumentele expuse, autorul excepţiei considerã cã sunt încãlcate şi dispoziţiile art. 6 pct. 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.

Curtea de Apel Suceava - Secţia civilã, însuşindu-şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, apreciazã cã, deşi textul de lege criticat "instituie douã regimuri juridice diferite, o face în considerarea existenţei a douã situaţii diferite, care nu puteau fi reglementate identic", precum şi cã reglementarea reprezintã o garanţie a aplicãrii principiului constituţional şi convenţional privind judecarea unei cauze în mod echitabil şi într-un termen rezonabil.

În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Avocatul Poporului apreciazã cã dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, sens în care invocã <>deciziile Curţii Constituţionale nr. 116/2002, nr. 515/2006 şi nr. 472/2007.

Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.


CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile pãrţilor şi ale reprezentantului Ministerului Public, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã constatã cã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 297 alin. 2 din Codul de procedurã civilã, care au urmãtorul cuprins: "(2) Dacã prima instanţã s-a declarat competentã şi instanţa de apel stabileşte cã a fost necompetentã, anulând hotãrârea atacatã, va trimite cauza spre judecare instanţei competente sau altui organ cu activitate jurisdicţionalã competent, afarã de cazul când constatã propria sa competenţã. În acest caz, precum şi atunci când existã vreun alt motiv de nulitate, iar prima instanţã a judecat în fond, instanţa de apel, anulând în tot sau în parte procedura urmatã şi hotãrârea pronunţatã, va reţine procesul spre judecare."

Autorul excepţiei susţine cã textul de lege criticat încalcã, în ordinea invocãrii lor, prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (1)-(3) privind "Accesul liber la justiţie", ale art. 16 alin. (1) "Cetãţenii sunt egali în faţa legii şi a autoritãţilor publice, fãrã privilegii şi fãrã discriminãri" şi alin.

(2) - "Nimeni nu este mai presus de lege", precum şi ale art. 24 privind "Dreptul la apãrare". De asemenea, se invocã încãlcarea prevederilor art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, referitoare la "Dreptul la un proces echitabil".
Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicatã, Curtea constatã cã dispoziţiile art. 297 alin. 2 din Codul de procedurã civilã au mai fost supuse controlului de constituţionalitate prin raportare la aceleaşi prevederi din Constituţie şi din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, Curtea pronunţându-se, de exemplu, prin <>deciziile nr. 102 din 13 februarie 2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 21 martie 2007, nr. 472 din 17 mai 2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 18 iunie 2007, şi nr. 681 din 11 septembrie 2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 22 octombrie 2007. Prin deciziile menţionate, respingând excepţia, Curtea a reţinut, în esenţã, cã, deşi art. 297 alin. 2 din Codul de procedurã civilã instituie douã regimuri juridice diferite, aceasta are în vedere existenţa a douã situaţii diferite, care nu pot fi reglementate identic. Totodatã, prin acele decizii, Curtea a mai statuat cã reglementarea prevãzutã de art. 297 alin. 2 din Codul de procedurã civilã constituie o garanţie a aplicãrii principiului prevãzut de art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, privind judecarea unei cauze în mod echitabil şi într-un termen rezonabil, în scopul înlãturãrii oricãror abuzuri din partea pãrţilor, prin care s-ar tinde la tergiversarea nejustificatã a soluţionãrii unui proces.
Cele statuate în jurisprudenţa Curţii cu privire la constituţionalitatea prevederilor de lege criticate îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauzã, întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã justifice schimbarea acesteia.


Faţã de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 297 alin. 2 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Parohia Ortodoxã Caşva, sat Caşva, comuna Gurghiu în Dosarul nr. 1.236.2/39/2006 al Curţii de Apel Suceava - Secţia civilã.

Definitivã şi general obligatorie.

Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 27 mai 2008.


PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA