Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Ordonanța de urgență nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România

 

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 iunie 1999

 

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Fine modulo

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

 

Art. 1. -

Imobilele, compuse din construcții împreună cu terenul aferent, respectiv terenurile intravilane libere, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, care au aparținut comunităților (organizații, culte religioase) cetățenilor aparținând minorităților naționale din România și au fost trecute după anul 1940 în proprietatea statului român prin măsuri de constrângere, confiscare, naționalizare sau manevre dolosive, se restituie titularilor sau succesorilor acestora.

 

Art. 2. -

(1) În scopul verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 se instituie Comisia specială de restituire, denumită în continuare comisie, care are în componență 3 membri, după cum urmează:

- un reprezentant din partea Ministerului Justiției;

- un reprezentant din partea Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale;

- un reprezentant din partea organizației acelei minorități naționale a cărei solicitare este în discuție.

(2) Membrii comisiei vor fi desemnați prin ordin al ministrului sau prin mandat din partea organizației, după caz, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Comisia va avea sarcina de a analiza documentația prezentată de solicitanți pentru fiecare imobil în parte și va stabili în cadrul comunităților foștii proprietari sau succesorii acestora care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor revendicate.

(4) Comisia este abilitată să examineze, cu respectarea aceleiași proceduri, cereri de restituire și pentru alte imobile din această categorie, care au aparținut comunităților minorităților naționale din România.

(5) În urma analizei documentației fiecărui imobil, cuprins în anexa la prezenta ordonanță de urgență, precum și a altor imobile solicitate, cuprinse în hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 4, comisia va întocmi note de constatare.

 

Art. 3. -

(1) Departamentul pentru Administrație Publică Locală va solicita, prin prefecturi, prezentarea situației juridice pentru fiecare imobil în parte.

(2) Notele de constatare se vor întocmi numai după obținerea confirmării primite de la Departamentul pentru Administrație Publică Locală. Jurisprudență (1)

 

Art. 4. -

Se abilitează Guvernul să completeze prin hotărâre anexa la prezenta ordonanță de urgență, la propunerea comisiei, în urma identificării unor noi imobile, potrivit procedurii prevăzute la art. 2 alin. (3) și (4).

 

Art. 5. -

(1) Proprietarii sau succesorii acestora, care au redobândit imobilele în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, vor încheia cu deținătorii actuali ai imobilelor respective un protocol de predare-preluare în care se vor menționa drepturile eventualilor chiriași, în termen de 60 de zile de la data emiterii de către comisie a notei de constatare, cu respectarea legislației în vigoare.

(2) Prin protocolul prevăzut la alineatul precedent proprietarii sau succesorii acestora nu vor putea schimba destinația imobilelor decât după expirarea termenului stabilit de comun acord cu ministerele care le-au deținut cu drept de administrare.

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

 

Contrasemnează:

Ministru delegat pe lângă, primul-ministru pentru minorități naționale,

Peter Eckstein-Kovacs

 

Ministru de stat, ministrul justiției,

Valeriu Stoica

 

Ministrul educației naționale,

Mircea Fronescu,

Secretar de stat,

 

Ministrul sănătății,

Hajdu Gabor

Secretar de stat,

 

Seful Departamentului pentru Administrație Publică Locală,

Vlad Roșca

 

Secretariatul de Stat pentru Culte

Gheorghe F. Anghelescu,

secretar de stat