Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Ordonanța de urgență nr. 21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România

 

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 mai 1997

 

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

 

Art. 1. -

Clădirile, împreună cu terenul aferent, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, care au aparținut comunităților evreiești din România și au fost trecute după anul 1940 în patrimoniul statului român prin măsuri de confiscare și naționalizare, se retrocedează Federației Comunităților Evreiești din România (F.C.E.R.).

 

Art. 2. -

Pentru administrarea bunurilor prevăzute la art. 1, se va constitui o fundație care va desfășura activități nonprofit, având ca scop, în principal:

a) ajutorarea și protecția socială a membrilor comunităților evreiești din România și a altor persoane aflate în nevoie;

b) păstrarea și afirmarea identității culturale a comunităților evreiești din România;

c) prezentarea istoriei vechi și contemporane a poporului evreu, cu accent pe istoria comunităților evreiești din România;

d) combaterea antisemitismului, rasismului, xenofobiei și intoleranței, dezvoltarea respectului pentru diversitate, democrație, libertate și justiție;

e) păstrarea și dezvoltarea legăturilor dintre cetățenii României și cetățenii altor state, în special cetățenii Statului Israel, originari din România.

 

Art. 3. -

Din conducerea fundației menționate la art. 2 vor face parte, pe lângă reprezentanții Federației Comunităților Evreiești din România, și reprezentanți ai unor organizații care sunt mandatate să apere drepturile foștilor proprietari și ale succesorilor acestora, între care și asociația "Organizația Mondială Evreiască pentru Restituirea Bunurilor". Modul de constituire a organelor de conducere a fundației, precum și modul de funcționare a acesteia se vor stabili prin actele de constituire a fundației.

 

Art. 4. -

(1) În scopul verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 și al stabilirii măsurilor tehnice legate de retrocedarea imobilelor cuprinse în anexă, se instituie, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, o comisie specială formată pe baze paritare din reprezentanți ai Guvernului și ai Federației Comunităților Evreiești din România.

(2) Comisia va examina, pentru fiecare caz în parte, pe bază de acte doveditoare, drepturile de proprietate asupra imobilelor revendicate.

(3) Comisia prevăzută în acest articol este abilitată să examineze, cu respectarea aceleiași proceduri, cereri de retrocedare și pentru alte imobile din această categorie, care au aparținut comunităților evreiești din România. După identificarea acestor imobile, autoritățile care au inițiat prezenta ordonanță de urgență vor supune spre aprobare Guvernului propuneri corespunzătoare.

 

Art. 5. -

Predarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se va realiza prin protocoale încheiate între actualii deținători ai imobilelor și Federația Comunităților Evreiești din România.

 

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, orice dispoziții contrare se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

 

Contrasemnează:

Ministru delegat pe lângă primul-ministru pentru minorități naționale,

Gyorgy Tokay

 

Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Adrian Severin

 

Ministru delegat pe lângă primul-ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului și a Departamentului pentru Administrație Publică Locală,

Remus Opriș

 

Ministru de stat, ministrul finanțelor,

Mircea Ciumara