Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

DECRET Nr. 113 din 29 iunie 1948 cu privire la bunurile ramase de pe urma evreilor, victime ale unor masuri de persecutie, decedati fara mostenitori

 

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

MONITORUL OFICIAL NR. 140 din 30 iunie 1948


In temeiul art. 44, pct. 2 si art. 45 din Constitutia Republicii Populare Romane.
Vazand decizia Consiliului de Ministri cu Nr. 948 din 29 iunie 1948.

Emite urmatorul decret:


Art. 1

Bunurile ramase de pe urma evreilor, victime ale unor masuri de persecutie rasiala, religioasa, sau altor masuri fasciste, decedati, fara mostenitori, trec in virtutea prezentei legi, in proprietatea Federatiei Uniunilor de Comunitati Evreesti, spre a fi folosite pentru ajutorarea populatiei nevoiase evreesti.
  

Art. 2

Sunt bunuri evreesti, in intelesul acestei legi, bunurile care apartineau la 28 iunie 1940, sau dupa aceasta data, evreilor aratati la art. I, sau care au facut obiectul unor legi antievreesti, pe intreg teritoriul tarii.

Orice instrainari, sub orice titlu si orice grevatiuni relative la aceste bunuri, sunt nule de drept.

Art. 3

Federatia Uniunilor de Comunitati Evreesti, are in aplicarea prezentei legi, urmatoarele atributiuni:

a) Inventarierea bunurilor si drepturilor evreilor prevazuti la art. I, precum si a bunurilor retinute evreilor cu ocazia deportarii, evacuarii si iesirilor din tara, oriunde s-ar afla si orice le-ar detine;

b) Preluarea si administrarea acestor bunuri, pana la clarificarea situatiei lor, sau pana la predarea lor catre titularii legitimi;

c) Luarea in proprietate a bunurilor intrate in prevederile prezentei legi si administrarea lor, in scopul aratat la art. I.

  

Art. 4

Detinatorii bunurilor intrind in prevederile prezentei legi, sunt obligati a face declaratiuni in termen de 15 zile de la publicarea legii de fata, aratand: numele, prenumele si domiciliul sau sediul declarantului, descrierea bunurilor, indicarea modului cum au obtinut aceste bunuri si aratarea actelor pe care le poseda. Declarantul va semna exemplarele declaratiunii, iar actele aratate vor fi alaturate in copie, in dublu exemplar.

Declaratia se va depune in trei exemplare, la registratura generala a tribunalului domiciliului sau sediului declarantului. Ea se va inregistra, intr-un registru special. Un exemplar prevazut cu numarul si data inregistrarii, va fi predat Federatiei Uniunilor de Comunitati Evreesti, din R.P.R., impreuna cu cate o copie de pe anexele depuse si unul se va restitui declarantului.

Registratorul Tribunalului va verifica identitatea declarantului si a imputernicirii depunatorului declaratiei va face mentiune despre aceasta si va semna sub aceasta mentiune.
Declaratiile sunt scutite de timbre si taxe de orice fel.

  

Art. 5

Federatia Uniunilor de Comunitati Evreesti are dreptul de a cere orice lamuriri si acte, a cere facerea unor cercetari, oriunde si la oricine s-ar afla bunurile intrind la prevederile prezentei legi.

Autoritatile publice sunt datoare a da sprijinul pentru aducerea la indeplinire a lucrarilor intreprinse de Federatia Uniunilor de Comunitati Evreesti, pentru conservarea si preluarea bunurilor in cadrul prezentei legi, sub sanctiunile prevazute de art. 243 din codul penal, privitoare la refuzul de serviciu legalmente datorat.

  

Art. 6

Cei care nu vor face in termen declaratia prevazuta la art. IV, precum si cei care vor refuza sa dea relatiunile ori actele ce li se vor cere, ori sa predea administratorilor sau custozilor bunurile in privinta carora a intervenit ordonanta prevazuta de art. VII, vor fi pedepsiti cu inchisoare corectionala de la 1-5 ani. Cercetarea, instructia si judecata se vor face conform legii pentru apararea patrimoniului public.

  

Art. 7

Preluarea bunurilor de catre Federatia Uniunilor de Comunitati Evreesti se va face pe baza ordonantei presedintelui tribunalului domiciliului sau sediului detinatorului bunurilor.

Ordonanta va fi data pe temeiul declaratiunilor depuse, potrivit art. IV. sau in temeiul elementelor prezentate de Federatia Uniunilor de Comunitati Evreesti si din care se invedereaza aparenta cu bunurile respective intra in prevederile prezentei legi. Ordonanta este executorie. Ea este supusa numai contestatiei la completul tribunalului, unde partile vor putea face dovezile prevazute de dreptul comun. Contestatia nu suspenda executarea.

 

Art. 8

Masurile de conservare se vor incuviinta la cererea Federatiei Uniunilor de Comunitati Evreesti fara cautiune. Ele vor putea fi luate de asemenea, conform legii pentru apararea patrimoniului public.

 

Art. 9

Termenele pentru exercitarea actiunilor prevazute de art. 19 din Legea Nr. 607 din 1945 si de art. I din Legea Nr. 899 din 1946, vor curge, in ceea ce priveste bunurile sau drepturile ramase de pe urma evreilor fara mostenitori, de la data prezentei legi.


Dat in Bucuresti la 29 iunie 1948.


C.I. Parhon

Marin Florea Ionescu

 

Ministerul Justitiei 

Avram Bunaciu