Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Sentinta NR.78/CA/2009 –

P. I. Romania curtea de apeloradea sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal

 

Pe rol fiind pronuntarea asupra cauzei in prima instanta dupa casarea cu trimitere spre rejudecare, de contencios administrativ si fiscal privind pe: reclamanta E. ROMANA V. CU S. H. - D. - PRIN ORDINUL SF. E. C M. E. "T. B. E. SI E." ROMANIA - C N,(...), Judet C, in contradictoriu cu paratul STATUL ROMAN - prin GUVERNUL ROMANIEI cu sediul in B, sector 1, E. E., nr. 1, intervenient in nume propriu MANASTIREA ORTODOXA "T. B. E. SI E." - E.,(...), Judet S M si intervenient in numele altei persoane MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR cu sediul in B, sector 1,(...), avand ca obiect actiune in constatare.

La apelul nominal facut in cauza lipsesc partile.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei invederandu-se instantei ca actiunea este in rejudecare dupa casare, este scutita de plata taxei de timbru, dupa care:

Se constata ca dezbaterea in fond a cauzei a avut loc in sedinta publica din 13 aprilie 2009, cand partile prezente au pus concluzii consemnate in incheierea de sedinta din acea data, incheiere ce face parte integranta din prezenta hotarare si cand, in vederea deliberarii s-a amanat pronuntarea pentru data de 15 aprilie 2009.

 

CURTEA DE APEL

Deliberand:

 

Constata ca prin actiunea inregistrata la instanta la 24.07.2007 (dupa casare cu trimitere spre rejudecare -Decizia nr.3248/02.10.2008 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie B) reclamanta E. ROMANA V. CU S. H. - D. - PRIN ORDINUL SF. E. C M. E. "T. B. E. SI E." ROMANIA - C N a chemat in judecata paratul STATUL ROMAN - prin GUVERNUL ROMANIEI cu sediul in B, sector 1, E. E., nr. 1solicitand sa se constate reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilului E. situat in comuna E. , jud. S M inscris in CF 1515 E. la pozitia B. , in temeiul articolului 2 din Decretului Lege 126/1990 sa fie obliga parata sa emita o hotarare de guvern pentru predarea imobilului si sa se dispuna inscrierea in CF a dreptului de proprietate a reclamantei.

In motivarea actiunii reclamanta a aratat ca prin Decretul 358/1948 N., Episcopiile, Capitlurile, Organele , D., E., Manastirile, G., Asociatiunile, precum si orice alte institutii si organizatiuni sub orice denumire ale Biserici Romane unite cu S. H. D. au fost desfiintate.

In articolul 2 din acest decret s-a prevazut ca averea acestora trece in proprietatea statului.

In baza acestui decret imobilul a fost inscris la pozitia A +10 in CF 1262 E. in proprietatea statului

Acest decret a fost aprobat prin Decretului Lege nr. 9/1989 , iar prin Decretului Lege 126/1990 in articolul 2 s-a prevazut restituirea bunurilor preluate prin Decretul 358/1948 .

Astfel reclamanta a redobandit personalitate juridica, iar dreptul de proprietate a fost reconstituit prin Decretului Lege 126/1990 si s-a atribuit Guvernului obligatia de a identifica bunurile in scopul predarii acestora.

Reclamanta a solicitat la 12.06.2007 emiterea hotararii de Guvern , inscris constatator al dreptului de proprietate si predarea imobilului, dar nu a primit raspuns in termen de 30 zile .

Prin intampinare paratul Guvernul Romaniei a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiate.

In motivarea intampinarii paratul a aratat ca instanta de contencios administrativ a fost sesizata cu o cerere mixta, avand caracter civil (actiune in revendicare) si pseudo- administrativ (emitere act), petite a caror reglementare legala este diferita.

Desi printre temeiurile de drept pe care isi intemeiaza reclamanta pretentiile deduse judecatii figureaza si art. 8 din Legea 554/2004, aceasta justifica doar pretextul legal al admisibilitatii actiunii, cererea introductiva de instanta fiind solutionabila pe calea dreptului comun.

Cererea privind obligarea la emiterea unui act administrativ privind predarea imobilului in litigiu catre reclamanta este inadmisibila.

Bunul imobil din litigiu, care constituie locas de cult, nu poate fi atribuit in proprietate reclamntei pe calea actiunii in contencios administrativ in lipsa vreunei prevederi legale in acest sens.

Temeiul de drept invocat de reclamanta- Decretul 358/1948 a fost abrogat, si nici chiar anterior acestui fapt juridic nu instituia o obligatie in sarcina Guvernului Romaniei. Prin Decretul-Lege 126/1990 s-a incuviintat organizarea si functionarea Bisericii Romane Unite cu S. (H.-D.)(B.R.U.R.).

Prin art. 2 din acestui act normativ se dispune, in mod general, restituirea catre B.R.U.R a bunurilor preluate de catre stat, cu exceptia mosiilor, iar potrivit aret. 3 se dispune constituirea unei comisii mixte formate din reprezentantii clericali ai celor doua culte religioase in vederea stabilirii situatiei juridice a lacasurilor de cult "tinand seama de dorinta credinciosilor din comunitatile care detin aceste bunuri".

Nu Guvernul avea obligatia inventarierii lacasurilor de cult si nici a stabilirii numarului de credinciosi majoritari pentru fiecare din acestea, motiv pentru care temeiul de drept invocat de reclamanta face inadmisibila pretentia de obligare a Guvernului la emiterea unei hotarari privind improprietarirea sa cu o biserica.

Cu privire la capetele de cerere 1 si 3 Guvernul Romaniei este lipsit de capacitate juridica civila si totodata de calitate procesuala pasiva.

Guvernul Romaniei poate sta in justitie, in calitate de parat, numai in litigiile de contencios administrativ, atunci cand este contestata legalitatea actelor administrative pe care le adopta in exercitarea atributiilor si competentelor sale legale, in acest caz fiind in prezenta unei capacitati juridice speciale de drept public fundamentata pe prevederile constitutionale si pe dispozitiile legii speciale de organizare si functionare.

Reclamanta trebuie sa-si poata obtine recunoasterea sau realizarea dreptului pretins in contradictoriu cu persoana chemata in judecata, paratul trebuie sa fie partea obligata la o anumita conduita in raport de dreptul reclamantului.

Guvernul Romaniei nu poate sta in instanta nici in nume propriu nici ca reprezentant al Statului Roman deoarece potrivit art. 25 din Decretul 31/1954 Statul este persoana juridica in raporturile in care participa nemijlocit, in nume propriu, ca subiect de drepturi si obligatii. El participa in astfel de raporturi prin Ministerul Finantelor, afara de cazurile in care legea stabileste anume alte organe in acest scop.

Cu privire la lacasurile de cult si casele E.le, restituirea se poate face numai cu respectul principiului libertatii cultelor religioase.

Intrucat imobilul ce formeaza obiectul material al prezentului litigiu se afla in posesia Manastirii ortodoxe T. B. E. si E., obligarea paratului de a emite o hotarare de restituire este inadmisibila, legea prevazand o procedura speciala, fata de care Guvernul nu are nici o responsabilitate.

Din 1926 si pana la adoptarea decretului 358/1948, asa cum se mentioneaza in CF 1515 E. la foaia de proprietate, inclusiv top.2938 (teren si biserica) au fost detinute cu titlu de posesiune faptica de catre E. H.- D. din E..

Urmare a cererii nr.11013/26.03.1975 a Consiliului Popular a Judetului S M prin Incheierea nr.2640/1.09.1975 a Notariatului de Stat al Judetului S M - cartea funciara, imobilele cuprinse in CF 153 E., printre care si nr top. 2938 se transcrie in CF 1515 si acolo dreptul de proprietate sa se intabuleze in baza legii 187/1945 drept reforma agrara in favoarea Statului Roman.

Astfel imobilele teren si biserica in suprafata de 234 mp au trecut in proprietatea statului ca urmare a reformei agrare si nu ca urmare a confiscarii prin decretul 358/1948, motiv pentru care nu puteau face nici obiectul decretului 129/1990, invocat de catre reclamanta.

Aceasta biserica se afla in posesia Manastirii ortodoxe din Comuna E. din anul 1980, cand prin grija Episcopiei Ortodoxe Romane O s-au efectuat lucrarile de consolidare si restaurare in baza Autorizatiei pentru executare lucrari nr.192/22.10.1980, lucrari necesare intrucat din 1948 si pana in 1980 E. nefiind utilizata a ajuns in stare de ruina.

Prin cererea de interventie in interes propriu si in interesul paratului Guvernul Romaniei, intervenienta MANASTIREA ORTODOXA "T. B. E. SI E." - E. a solicitat respingerea actiunii reclamantei atat ca inadmisibila, cat si ca nefondata, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cerererii de interventie, interventa a aratat ca nici o dispozitie din cuprinsul legii 554/2004 nu da dreptul instantelor de judecata de a obliga Guvernul Romaniei la emiterea unei hotarari prin care sa satisfaca pretentiile invocate de vreo persoana fizica sau juridica.

Dispozitiile Decretului Lege 126/24.04.1990 au fost abrogate prin OUG 94/2000 .

Pe fond invoca faptul ca reclamanta nu a fost niciodata proprietarul acestui imobil. E. a fost construita prin anii 1764-1771 fiind preluata de credinciosii S. in 1773 de la un anume T. pe nume J. pe care au stapanit-o pana in 1918 .

Din 1926 si pana in 1948 imobilul a fost detinut cu titlu de posesiune faptica de catre E. H.-D. din E. asa cum rezulta din CF 1515 E. nr.top.1938 , foaie de proprietate.

In 1975 imobilul se transcrie in favoarea Statului Roman CF 1515 cu titlu de reforma agrara

Imobilul se gaseste in posesia Manastirii Ortodoxe din E. incepand din anul 1980 cand prin grija Episcopiei Ortodoxe Romane O s-au efectuat lucrarile de consolidare si restaurare, s-au efectuat lucrari de pictura din interiorul bisericii, s-au realizat imprejmuirea manastirii si construirea a doua porti de acces.

Prin Decizia din 11.12.1990 a Episcopiei Ortodoxe Romane a N. si T. s- a aprobat reinfiintarea Manastirii E. care pana atunci a functionat ca Parohie in cadrul E. S M .

In 1996 s-a edificat o cladire administrativa si au primit titlu de proprietate pentru o suprafata de 13 ha si 1822 mp teren intravilan.

Prin cererea de interventie in interesul paratului Guvernul Romaniei, intervenientul Ministerul Culturii si Cultelor a solicitat respingerea actiunii reclamantei ca prematura si ca vadit inadmisibila.

In motivarea cererii de interventie, intervenientul a aratat ca prin felul in care reclamanta a formulat actiunea este o actiune in realizarea dreptului ce intra sub incidenta reglementarii dreptului comun prevazut de articolul 480 cod civil , fiind inadmisibila calea aleasa sub jurisdictia de contencios .

Este inadmisibila actiunea in conditiile articolului 111 cod procedura civila , dupa care cererea de constatare nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului .

Pentru rezolvarea cererii reclamantei privind restituirea Bisericii s- a adoptat un act normativ special de reparatie , respectiv OUG 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania si care prevede o procedura speciala de redobandire. Instanta de judecata nu poate sa examineze fondul dreptului inainte de a se face dovada de catre reclamanta ca a parcurs procedurile prevazute de actul normativ invocat.

Examinand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin Decretul nr.358/02.12.1948 N., Episcopiile, Capitlurile , Organele, D., E., Manastirile, G., Asociatiunile, precum si orice alte institutii si organizatiuni sub orice denumire ale Biserici Romane Unite cu S. H. -D. au fost desfiintate.

In articolul 2 din Decretul nr.358/1948 prevedea ca averea organizatiilor si institutelor aratate la art. 1, intra in proprietatea statului.

Decretul nr.358/1948 a fost abrogat prin Decretul Lege nr.9/31.12.1989, iar prin Decretul-Lege nr.126/1990 s-a aratat ca urmare a abrogarii decretului 358/1948, prin decretul lege nr.9/31.12.1989, E. Romana Unita cu S. (greco-catolica) este recunoscuta oficial. E. Romana Unita cu S. (greco-catolica) se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regimul juridic general al cultelor religioase din Romania, iar bunurile preluate de catre stat prin efectul Decretului 358/1948, aflate in prezent in patrimoniul statului, cu exceptia mosiilor, se restituie, in starea lor actuala, Bisericii Romane Unite cu S. (greco-catolica). In vederea identificarii si predarii acestor bunuri se instituie o comisie formata din reprezentanti ai statului si ai Bisericii Romane Unite cu S. (greco- catolica), numiti prin hotarare a guvernului (art. 1 si 2 din Decretul- Lege 126/1990.

Se retine ca in urma adoptarii Decretului-Lege nr.9/1989 care a abrogat Decretul nr.358/1948 si in temeiul art. 1 din Decretul- Lege 126/1990, Ordinul T. E. cel M, Provincia "T. B. E. si E." Romania si-a redobandit personalitatea juridica prin indeplinirea conditiilor impuse de art. 28 din Decretul nr.177/1949 raportat la art.2-14 din OG nr.26/2000 fiind inscris in Registrul persoanelor juridice al J u d e c a t o r i e i C l u j N in baza Incheierii civile nr.303/P.J./1990 pronuntata de J u d e c a t o r i a C l u j N.

In speta, reclamanta E. ROMANA V. CU S. H. - D. - PRIN ORDINUL SF. E. C M. E. "T. B. E. SI E." ROMANIA - C N a solicitat sa se constate dreptul sau de proprietate asupra imobilului E. situat in comuna E., judetul S M , inscris in CF 1515 E. la pozitia B. , in temeiul articolului 2 din Decretul Lege 126/1990, obligarea paratului Guvernul Romaniei sa emita o hotarare de guvern pentru predarea imobilului si sa se dispuna inscrierea in CF a dreptului sau de proprietate asupra imobilului E. mentionat.

Instanta constata , in ceea ce priveste imobilul in litigiu, ca in temeiul prevederilor art.2 din Decretul nr.358/1948, imobilul E. situat in comuna E., judetul S M , inscrisa la pozitia B. in CF 1262 E., a intrat in proprietatea Statului Roman . In momentul confiscarii, E. era inscrisa la pozitia B. nr. top.2398, 234 mp in CF 1262 E., dar a fost transcrisa in CF 1515 E. la pozitia A +13 nr. top. 2938, 234 mp.

Dreptul de proprietate a fost deja reconstituit prin Decretul Lege nr.126/1990, insa legiuitorul , dupa ce a reconstituit dreptul de proprietate prin teza I din art. 2 al Decretului Lege 126/1990, a atribuit Guvernului Romaniei obligatia de a le identifica in scopul predarii, prin Teza II a art. 2.

In exercitarea acestei obligatii, conferite prin art. 2 teza II a Decretului-Lege 126/1990, Guvernul Romaniei a emis Hotararea de Guvern nr.466/1992 prin care a predat E. ROMANA V. CU S. H. - D. prin organismele ei componente (episcopii, parohii, etc) o parte din imobilele asupra carora i s-a reconstituit dreptul de proprietate prin Decretul Lege nr.126/1990.

Hotararea de Guvern nr.466/1992 reprezinta dovada ca Guvernul Romaniei si-a exercitat prerogativa atribuita de art. 2 teza II din Decretul-Lege 126/1990 si, mai mult decat atat, prin HG 466/1992 poz. 43 si 64 s-au predat Bisericii reclamante curtea si cladirile (CF nr.1515 E. nr. top. 2939 si 2942) din jurul imobilului E. (CF nr.1515 E. nr top. 2938) revendicat prin prezenta actiune. Prin cererea inregistrata la 12.06.2007, reclamanta a solicitat Guvernului Romaniei emiterea unei

hotarari de guvern, inscris constatator al dreptului sau de proprietate, restituit in temeiul art. 2 din Decretul- lege nr.126/1990, precum si predarea imobilului, insa Guvernul Romaniei nu a solutionat cererea in termenul de 30 de zile prevazut de Legea contenciosului administrativ.

In ceea ce priveste dovada actului normativ prin care a fost preluat imobilul biserica, la care se face referire in Decizia de casare nr.3248/02.10.2008 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie B, respectiv Decretul-Lege nr.358/1948 sau a Legii agrare nr.187/1945, instanta a solicitat informatii Consiliului Judetean S M si Directiei Judetene a Arhivelor Statului despre adresa nr.11013/1975 (in care se arata ca imobilul Bisericii a fost preluat in temeiul Legii 187/1945) care a stat la baza Incheierii CF pronuntate in dosarul nr.2640/1975 (fila 47 din dosar (...) al Curtii de A p e l O r a d e a ). Niciuna dintre aceste institutii nu detine absolut nici o informatie despre pretinsa expropriere, in conditiile in care, daca E. ar fi fost confiscata in temeiul Legii 187/1945, comitetele locale alese in temeiul art. 9 ar fi trebuit sa o mentioneze in tabelele de expropriere intocmite conform art. 11 din lege.

Pe de alta parte, in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 187/1945 "sunt exceptate de la expropriere si lasate in proprietatea actualilor titulari: orezariile, bunurile agricole apartinand manastirilor, mitropoliilor, episcopiilor, bisericilor, parohiilor si asezamintelor bisericesti...". Drept urmare, cladirea bisericii nu se putea confisca in temeiul legii 187/1945 si, mai mult decat atat, in anul 1992 Statul Roman recunoaste confiscarea bunurilor imobile ale Manastirii in temeiul decretului nr.358/1948, asa cum indica si documentele din Arhivele secrete si pe cale de consecinta, restituie in temeiul Decretului-Lege nr.126/1990 prin HG nr.466/1992 poz. 63 si 64 curtea si cladirile din jurul Bisericii.

In consecinta in baza considerentelor expuse, in temeiul prevederilor art. 18 din Legea 554/2004 cu raportare la textele legale mentionate in cuprinsul hotararii, instanta va admite actiunea reclamantei E. ROMANA V. CU S., H. - D., prin ORDINUL SF. E. C M, E. "T. B. E. SI E." ROMANIA, impotriva paratului STATUL ROMAN - prin GUVERNUL ROMANIEI, va constata reconstituirea dreptului de proprietate al reclamantei asupra imobilului E. situat in comuna E., judetul S M , inscrisa in CF nr.1515 E. la pozitia B., in temeiul articolului 2 din Decretul Lege 126/1990.

Va obliga paratul Guvernul Romaniei sa emita o hotarare de guvern pentru predarea imobilului E. situat in comuna E., judetul S M , inscrisa in CF nr.1515 E. la pozitia B., in temeiul art. 2 din Decretul Lege 126/1990 in favoarea reclamantei.

Va dispune inscrierea in Cartea Funciara a dreptului de proprietate al reclamantei asupra imobilului E. situat in comuna E., judetul S M , inscrisa in CF nr.1515 E. la pozitia B..

Pentru aceleasi motive instanta va respinge cererea de interventie in interes propriu si in interesul paratului Guvernul Romaniei formulata de MANASTIREA ORTODOXA "T. B. E. SI E." - E. si cererea de interventie in interesul paratului Guvernul Romaniei formulata de MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR B.

Fara cheltuieli de judecata.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

 

ADMITE actiunea formulata de reclamanta E. ROMANA V. CU S., H. - D., prin ORDINUL SF. E. C M, E. "T. B. E. SI E." ROMANIA, cu sediul in C N,(...), Judet C, impotriva paratului STATUL ROMAN - prin GUVERNUL ROMANIEI cu sediul in B, sector 1, E. E., nr. 1. Constata reconstituirea dreptului de proprietate al reclamantei asupra imobilului E. situat in comuna E., judetul S M , inscrisa in CF nr.1515 E. la pozitia B., in temeiul articolului 2 din Decretul Lege 126/1990.

Obliga paratul Guvernul Romaniei sa emita o hotarare de guvern pentru predarea imobilului E. situat in comuna E., judetul S M , inscrisa in CF nr.1515 E. la pozitia B., in temeiul art. 2 din Decretul Lege 126/1990 in favoarea reclamantei.

Dispune inscrierea in Cartea funciara a dreptului de proprietate al reclamantei asupra imobilului E. situat in comuna E., judetul S M , inscrisa in CF nr.1515 E. la pozitia B..

RESPINGE cererea de interventie in interes propriu si in interesul paratului Guvernul Romaniei formulata de MANASTIREA ORTODOXA "T. B. E. SI E." - E.,(...), Judet S M si cererea de interventie in interesul paratului Guvernul Romaniei formulata de MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR cu sediul in B,(...), sector 1.

Fara cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din 15 aprilie 2009.

 

Presedinte Grefier

 

Red.hot.Blaga O.

In concept la 12.05.2009

Tehn.red.M.L./6 ex. 13.05.2009

Emis 4 comunicari hot+ inch.am pron.

1. reclamanta E. ROMANA V. CU S. H. - D. - PRIN ORDINUL SF. E. C M E. "T. B. E. SI E." ROMANIA - C N,(...), Judet C

2. parat STATUL ROMAN - PRIN GUVERNUL ROMANIEI - B, sector 1, E. E., nr. 1 3.intervenient in nume propriu - MANASTIREA ORTODOXA "T. B. E. SI E." - E.,(...), Judet S M 4. intervenient in numele altei persoane MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR –

B, sector 1,(...), Cod postal (...), Judet I

E. la exp. la 13.05.2009