Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Legea nr. 103/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România

 

Parlamentul României

M.Of. al României., În vigoare de la 27 mai 2016

 

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Inizio modulo

Fine modulo

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21 din 24 iunie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 29 iunie 2015, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

privind modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, a art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, precum și alte măsuri în domeniul restituirii proprietăților"

2. Articolul I se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. I. -

Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) și (52), cu următorul cuprins:

(51) Terenurile preluate de comisiile locale de fond funciar de la Agenția Domeniilor Statului în vederea finalizării procesului de restituire și care nu au făcut obiectul punerii în posesie revin, după caz, în domeniul public sau privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului și sunt supuse regimului general al retrocedării terenurilor către foștii proprietari.

(52) Sunt exceptate de la prevederile alin. (51) suprafețele de teren pentru care instanțele au dispus reconstituirea pe fostul amplasament, prin hotărâri irevocabile/definitive.»

2. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

Art. 151. -

(1) În situația în care, după solicitarea documentelor necesare stabilirii categoriei de folosință a terenurilor care fac obiectul cererilor formulate potrivit Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dosarele de despăgubire nu se completează cu informațiile solicitate, se prezumă următoarele:

a) în cazul terenurilor situate la data preluării abuzive în intravilanul localităților de tip urban și pe care existau construcții, o suprafață de până la 1.000 mp avea categoria de folosință curți și construcții;

b) în cazul terenurilor situate la data preluării abuzive în intravilanul localităților de tip rural și pe care existau construcții, o suprafață de până la 3.000 mp avea categoria de folosință curți și construcții.

(2) Pentru suprafețele care exced limitelor prevăzute la alin. (1) și pentru care, pe baza documentelor existente, nu se poate stabili dacă se încadrează în suprafața maximă prevăzută la art. 15, la propunerea Secretariatului Comisiei Naționale, Comisia Națională invalidează deciziile entităților învestite de lege, cu excepția celor emise în baza unor hotărâri judecătorești irevocabile/definitive prin care instanțele au stabilit existența și întinderea dreptului.»

3. La articolul 21, după alineatul (61) se introduce un nou alineat, alineatul (62), cu următorul cuprins:

(62) În cazul în care, prin documentele existente în dosarul de despăgubire, nu se pot/poate stabili suprafața și/sau descrierea, din punct de vedere arhitectural, a construcțiilor pentru care se stabilesc despăgubiri, se acordă măsuri compensatorii pentru o suprafață utilă de 21 mp. Evaluarea se face prin aplicarea valorii minime pentru zona sau categoria de imobil prevăzută de grila notarială aplicabilă pentru localitatea respectivă.»

4. La articolul 21, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

(10) Prin excepție de la prevederile art. 17 alin. (1) lit. a) și art. 21 alin. (5) și (8), în cazul dosarelor ce conțin decizii ale entităților învestite cu soluționarea notificărilor emise în executarea unor hotărâri judecătorești prin care instanțele s-au pronunțat irevocabil/definitiv asupra calității de persoane îndreptățite la măsuri compensatorii, Comisia Națională emite, la propunerea Secretariatului Comisiei Naționale, decizia de compensare prin numărul de puncte stabilit potrivit alin. (7).»

5. La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) În aplicarea alin. (1), deținătorul poate solicita, anual, după 1 ianuarie 2017, Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților emiterea unui titlu de plată pentru cel mult 20% din numărul punctelor acordate prin decizia de compensare și nevalorificate în cadrul licitațiilor naționale de imobile.»

6. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) Valoarea unui titlu de plată nu poate fi mai mică de 5.000 lei, cu condiția ca suma astfel acordată să nu depășească totalul despăgubirilor stabilite.»

7. La articolul 33, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Cererile se analizează în ordinea înregistrării lor la entitățile prevăzute la alin. (1). Prin excepție, se analizează cu prioritate cererile formulate de persoanele certificate de entități desemnate de statul român sau de alte state membre ale Uniunii Europene, ca supraviețuitoare ale Holocaustului, aflate în viață la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi.»

8. La articolul 34, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

(4) Dosarele se soluționează în ordinea înregistrării lor la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, respectiv Secretariatul Comisiei Naționale.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), se soluționează cu prioritate:

a) dosarele în care Secretariatul Comisiei Naționale a solicitat documente potrivit art. 21 alin. (5);

b) dosarele în care deciziile entităților învestite cu soluționarea notificărilor au fost emise în executarea unor hotărâri judecătorești irevocabile/definitive, prin care s-a constatat dreptul de proprietate și întinderea acestuia;

c) dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoanele prevăzute la art. 33 alin. (4).»

La articolul 36, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

i) fapta persoanei fizice, care are calitatea de membru al comisiei locale sau județene, de a împiedica în orice mod sau de a întârzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, după caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptățite.»"

Articolul II se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. II. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) Se prezumă ca fiind preluate în mod abuziv, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, imobilele trecute în proprietatea statului român prin acte de donație. Prezumția preluării abuzive poate fi înlăturată de deținătorul imobilului, prin orice mijloc de probă, în fața instanței de judecată, în condițiile art. 3 alin. (7).»

2. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

a) un reprezentant al Secretariatului de Stat pentru Culte;».

3. La articolul 3 alineatul (1), după litera e) se introduc două noi litere, literele f) și g), cu următorul cuprins:

f) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne;

g) un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.»

4. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Comisia specială de retrocedare emite decizii sub semnătura președintelui acesteia. Comisia specială de retrocedare lucrează în ședință în prezența a minimum 5 membri și decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenți.»

5. La articolul 3, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

(5) Membrii Comisiei speciale de retrocedare beneficiază de indemnizație lunară reprezentând 50% din indemnizația lunară a președintelui Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, iar persoanele din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților care asigură secretariatul tehnic al acesteia beneficiază de indemnizație lunară reprezentând 1% din salariul de încadrare. Indemnizația se acordă în lunile în care Comisia specială de retrocedare desfășoară cel puțin o ședință.»"

4. După articolul II se introduc cinci noi articole, articolele III-VII, cu următorul cuprins:

Art. III. -

Alineatul (3) al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Prin comunitatea minorităților naționale se înțelege entitatea juridică de drept privat, constituită și organizată potrivit legii române, care reprezintă interesele cetățenilor unei comunități ale unei minorități naționale ce a deținut în proprietate imobile preluate în mod abuziv și care dovedește că este continuatoarea recunoscută a persoanei juridice titulare de la care s-au preluat bunurile de către stat. În situația în care continuitatea entității juridice de drept privat, care se pretinde succesoarea fostului titular al dreptului de proprietate, nu reiese din actele normative în vigoare, această continuitate se recunoaște de către instanța judecătorească ce a autorizat funcționarea entității juridice de drept privat, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare.»

Art. IV. -

Se instituie un nou termen, respectiv data de 1 august 2016, până la care Agenția Domeniilor Statului publică pe pagina sa de internet și transmite Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților lista imobilelor din Fondul național, în condițiile prevăzute la art. 20 alin. (4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. V. -

Se instituie un nou termen, respectiv data de 1 octombrie 2016, până la care Comisia Națională va face publică valoarea fiecărui imobil din Fondul național, în condițiile art. 20 alin. (7) din Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, așa cum rezultă ea din aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. VI. -

Se instituie un nou termen, respectiv data de 1 octombrie 2016, până la care Comisia Națională aprobă, în condițiile art. 27 alin. (4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de organizare a licitației.

Art. VII. -

Se amnistiază obligațiile de plată reprezentând amenzi civile stabilite prin hotărâri judecătorești rămase irevocabile/definitive ca urmare a neexecutării unor obligații de a emite titluri de despăgubire, în condițiile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, numai dacă obligațiile de a face în baza cărora s-au stabilit amenzile civile au fost îndeplinite până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României în condițiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

FLORIN IORDACHE          

 

PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

București, 23 mai 2016 Nr. 103.