Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Ordonanța de urgență nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale

 

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 mai 2012

 

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului,

luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfășurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activității Guvernului și a administrației publice centrale,

pentru a continua procesul de modernizare a administrației publice se impune luarea unor măsuri adecvate de reorganizare a Guvernului, în scopul asigurării punerii în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament și îndeplinirii principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă și externă a țării și de a exercita conducerea generală a administrației publice,

ținând cont de situația economico-socială a României,

având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 

Art. I. -

În cadrul Ministerului Administrației și Internelor funcționează ministrul delegat pentru administrația publică, care coordonează activitățile din domeniul pentru care a fost învestit.

 

Art. II. -

În cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale funcționează ministrul delegat pentru dialog social, care coordonează activitățile din domeniul pentru care a fost învestit.

 

Art. III. -

În cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri funcționează ministrul delegat pentru mediul de afaceri, care coordonează activitățile din domeniul pentru care a fost învestit.

 

Art. IV. -

Miniștrii delegați prevăzuți în prezenta ordonanță de urgență emit ordine în domeniile pentru care au fost învestiți.

 

Art. V. -

Secretariatul de Stat pentru Culte, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, trece în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și se organizează ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat.

 

Art. VI. -

Alineatul (3) al articolului 3 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) În cazul în care viceprim-ministrul nu are și calitatea de ministru, acesta dispune de un aparat propriu de lucru care face parte din aparatul de lucru al Guvernului."

 

Art. VII. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"c) Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul pentru relația cu Parlamentul, care are calitatea de ordonator terțiar de credite. În cadrul departamentului funcționează unul sau mai mulți secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a primului-ministru;".

2. La articolul 1 alineatul (1), literele d) și i) se abrogă.

3. La articolul 2 alineatul (1), după litera a) se introduc trei noi litere, literele a1)-a3), cu următorul cuprins: Modificări (1)

a1) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

a2) Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; Modificări (1)

a3) Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel», instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;".

4. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se abrogă.

 

Art. VIII. -

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatele (1), (6) și (7) vor avea următorul cuprins:

Art. 3. -

(1) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională, se organizează ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat.

..........................................................................

(6) Membrii consiliului de administrație și directorul general sunt numiți și revocați din funcție prin decizie a primului-ministru.

(7) Organizarea, funcționarea, atribuțiile și competențele consiliului de administrație și ale directorului general se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

2. La articolul 8, alineatele (1), (7), (13) și (15) vor avea următorul cuprins:

Art. 8. -

(1) Activitatea Agenției Naționale și a unităților subordonate este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Agenția Națională poate beneficia de programe cu finanțare internațională.

........................................................................

(7) Tarifele se stabilesc, se modifică și se actualizează prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, la propunerea consiliului de administrație al Agenției Naționale.

........................................................................

(13) Agenția Națională își asumă întreaga responsabilitate în implementarea Proiectului cadastrului și publicității imobiliare, finanțat prin împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), și a celorlalte acorduri internaționale ce implică împrumuturi nerambursabile sau garanții de la stat, asumate anterior de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie, inclusiv pentru partea preluată de la Ministerul Justiției.

.......................................................................

(15) Se instituie Programul național de înregistrare a proprietăților imobiliare, care se realizează pe baza planului multianual propus de Agenția Națională și aprobat de Guvern. Finanțarea cheltuielilor privind realizarea programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, și se aprobă într-un program, anexă la bugetul Secretariatului General al Guvernului."

3. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Lucrările tehnice de cadastru se realizează utilizându-se reprezentarea grafică a limitelor unităților administrativteritoriale, precum și a limitelor intravilanelor, deținute de oficiile teritoriale. Hotarele unităților administrativ-teritoriale sunt delimitate și marcate de către comisia de delimitare, stabilită în acest scop prin ordin al prefectului. Delimitarea unităților administrativ-teritoriale se face prin materializarea la teren a limitelor recunoscute de către acestea, în condițiile legii. Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de delimitare se aprobă prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, la propunerea consiliului de administrație al Agenției Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

4. La articolul 64, alineatele (1) și (4) vor avea următorul cuprins:

Art. 64. -

(1) Agenția Națională este împuternicită să controleze activitatea tuturor persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități pe teritoriul României în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei.

........................................................................

(4) Amenzile se aplică persoanelor fizice și juridice, după caz, și limitele acestora se vor actualiza, pe baza indicilor de inflație stabiliți de Institutul Național de Statistică, prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

 

Art. IX. -

Ordonanța Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), după litera l) se introduce o nouă literă, litera l1), cu următorul cuprins:

l1) Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;".

2. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 21. -

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară transmite Comisiei Europene actele normative naționale adoptate pentru conformarea cu prevederile Directivei INSPIRE."

 

Art. X. -

În cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 4/2010, sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară".

 

Art. XI. -

Ordonanța Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 1. -

(1) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. se organizează ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului."

2. Articolul 3 se abrogă.

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

Art. 5. -

Conducerea Inspectoratului de Stat în Construcții -I.S.C. este asigurată de inspectorul general, cu rang de secretar de stat, numit și revocat din funcție prin decizie a primului-ministru."

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

Art. 7. -

Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

 

Art. XII. -

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind organizarea și funcționarea lor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

 

Art. XIII. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat și în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2012 corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea ordonatorilor principali de credite, în baza protocoalelor de predare-preluare.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se face de către ordonatorii principali de credite pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și cuprind prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.

(5) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) finanțarea instituțiilor cărora li se modifică raporturile de subordonare sau coordonare potrivit prezentei ordonanțe de urgență se asigură din bugetul ordonatorilor principali de credite din care se finanțau până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Contrasemnează:

Ministrul pentru relația cu Parlamentul,

Mircea Dușa

 

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Ministrul culturii și patrimoniului național,

Mircea Diaconu

 

Ministrul dezvoltării regionale și turismului,

Eduard Hellvig

 

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,

Ioan Mang

 

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Mariana Câmpeanu

 

Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,

Daniel Chițoiu

 

Ministrul administrației și internelor,

Ioan Rus

 

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Florin Georgescu