Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Lege nr. 193 din 28 octombrie 2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010  privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare

 

EMITENT:    PARLAMENTUL

Publicat în Monitorul Oficial nr. 876 din 2 noiembrie 2016


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articolul I

Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:

"Art. 19^1. -

(1) Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor, indiferent de data obţinerii acestuia, beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază/indemnizaţia de încadrare, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific sau conducătorul instituţiei apreciază că pregătirea doctorală este utilă compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea persoana respectivă;

b) nu a beneficiat de acordarea acestui spor sau nu i-a fost introdus în salariul de bază, potrivit reglementărilor legale anterioare, ca sumă compensatorie.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică persoanelor care îndeplinesc condiţiile de acordare, începând cu luna următoare aprobării cererii."

2. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul cuprins:

"Art. 37^1. -

(1) Salarizarea personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal încheiate, până la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate.

(2) După expirarea perioadei de valabilitate a contractelor colective de muncă legal încheiate, salarizarea personalului prevăzut la alin. (1) se face potrivit anexei nr. VIII la prezenta lege, majorate cu 10%.

(3) În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin. (2), rezultă un salariu de bază mai mic, se menţine în plată cuantumul salariului de bază avut la data expirării contractului colectiv de muncă

(4) Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi al celor aflate în coordonarea prim-ministrului şi al celor aflate sub controlul Parlamentului, nou-înfiinţate, beneficiază de salariile stabilite potrivit anexei nr. VIII la prezenta lege, majorate cu 10%."

3. La anexa nr. II - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Învăţământ", capitolul II "Unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare", litera b) "Funcţii de execuţie", după punctul 3 al notei se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:"

4. Pentru funcţiile de execuţie de cercetare ştiinţifică din domeniul agricol se acordă 6 clase de salarizare succesive suplimentare."

 

Articolul II

Pentru persoanele care ocupă funcţii de execuţie de cercetare ştiinţifică în domeniul agricol şi beneficiază de 6 clase de salarizare succesive suplimentare, salariul de bază se stabileşte corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulteriore

 

Articolul III

La data intrării în vigoare a prezentei legi, articolul 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

Florin Iordache


Preşedintele senatului

Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu

 

Bucureşti, 28 octombrie 2016. Nr. 193.