Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Hotărârea nr. 244/2004 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România

 

În vigoare de la 08 martie 2004 până la 09 ianuarie 2007, fiind abrogat prin Hotărâre 1886/2006.

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 alin. (6) lit. a) și al art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. -

Se aprobă cuantumul chiriilor lunare aferente imobilelor care intră sub incidența art. 1 alin. (6) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, prevăzute în anexa nr. 1.

 

Art. 2. -

(1) Pentru imobilele afectate funcționării unor misiuni diplomatice, oficii consulare, reprezentanțe ale organizațiilor internaționale acreditate în România, titularul nudei proprietăți este îndreptățit la 30% din chiria lunară încasată de locatorul imobilului pentru restul duratei contractului de închiriere în vigoare la data emiterii deciziei de retrocedare, dar nu mai mult de 5 ani de la această dată.

(2) Plata cotei de chirie prevăzute la alin. (1) se face de către locator în termen de 5 zile de la data încasării chiriei de la locatar.

(3) În cazul în care contractul de închiriere încetează înainte de expirarea duratei sale, titularul nudei proprietăți este îndreptățit la întreaga chirie lunară pe care locatarul o datora fostului locator până la expirarea duratei prevăzute de lege. În acest caz titularul nudei proprietăți va încheia contractul de închiriere în formă scrisă cu utilizatorul imobilului, în termen de 15 zile de la data încetării contractului de închiriere precedent. În situația în care nu se încheie un contract de închiriere în formă scrisă, obligația de plată a chiriei lunare devine scadentă de plin drept la data de 10 a fiecărei luni.

 

Art. 3. -

Se aprobă cuantumul chiriilor lunare maxime aferente imobilelor care intră sub incidența art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, prevăzute în anexa nr. 2.

 

Art. 4. -

Pentru situațiile prevăzute la art. 1 și 3 titularul nudei proprietăți va încheia contractul de închiriere în formă scrisă cu utilizatorul imobilului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau de la data emiterii deciziei de retrocedare, după caz. În situația în care nu se încheie un contract de închiriere în formă scrisă, obligația de plată a chiriei lunare devine scadentă de plin drept la data de 10 a fiecărei luni.

 

Art. 5. -

Pe durata menținerii afectațiunii imobilului, titularul nudei proprietăți poate renunța la plata chiriei sau poate diminua chiria stabilită potrivit prevederilor prezentei hotărâri în schimbul unor prestații corelative.

 

Art. 6. -

Ordonatorii de credite asigură plata obligațiilor ce decurg din contractele de închiriere încheiate potrivit art. 4 din fondurile publice cu această destinație, prevăzute în bugetele aprobate, în condițiile legii.

 

Art. 7. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Contrasemnează:

Ministrul administrației și internelor,

Ioan Rus

 

Ministrul delegat pentru administrația publică,

Gabriel Oprea

 

Ministrul culturii și cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Ministrul finanțelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

București, 26 februarie 2004.

Nr. 244.

 

ANEXA Nr. 1

 CHIRIILE LUNARE 
aferente imobilelor care intră sub incidența art. 1 alin. (6) lit. a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care 
au aparținut cultelor religioase din România
 Nr. crt.Afectațiunea imobiluluiLei/m2 de suprafață construită desfășuratăLei/m2 de suprafață a terenului aferent (inclusiv terenul de sub construcție)
 1.Unități și instituții de învățământ de stat (grădinițe, școli, licee, școli profesionale, instituții de învățământ superior etc.)5.000 lei/m21.000 lei/m2
 2.Unități de cercetare de drept public acreditate, care fac parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes național10.000 lei/m21.500 lei/m2
 3.Unități din domeniul sănătății și asistenței sociale, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale (creșe, dispensare medicale, cămine-spital pentru bătrâni, spitale, policlinici, unități de asistență medico-sociale etc.)5.000 lei/m21.000 lei/m2
 4.Așezăminte social-culturale (sedii ale unor asociații și fundații declarate de interes public, sedii ale sindicatelor înregistrate legal, case parohiale, case de cultură, centre de plasament, unități de asistență socială din sistemul public etc.)5.000 lei/m22.000 lei/m2
 5.Sedii ale partidelor politice legal înregistrate15.000 lei/m25.000 lei/m2

 

ANEXA Nr. 2

CHIRIILE LUNARE MAXIME
aferente imobilelor care intră sub incidența art. 4 alin. (3) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea
unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România

Nr. crt.Categoria de utilizatoriLei/m2 de suprafață construită desfășuratăLei/m2 de suprafață a terenului aferent (inclusiv terenul de sub construcție)
1.Școli, grădinițe (unități de învățământ din sistemul de stat)6.000 lei/m21.500 lei/m2
2.Spitale (unități sanitare din sistemul public, unități de asistență medico-sociale)6.000 lei/m22.000 lei/m2
3.Centre de plasament, unități de asistență socială din sistemul public2.000 lei/m21.000 lei/m2

 

 

Trascina file per caricare