Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske (II.)

Na osnovu Amandmana XL tačke 2. na Ustav Republike Srpske

(″Službeni glasnik Republike Srpske″, broj 28/94), d o n o s i m

 

U K A Z

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

 

Proglašavam Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na sednici održanoj 26., 27. i 28. decembra 2001. godine.

 

Broj: 01-1017/01

31 decembra 2001. godine

Banja Luka     Predsjednik Republike

Mirko Šarović, s. r.

 

Z A K O N

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

 

Član 1.

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju (″Službeni glasnik Republike Srpske″, br. 18/99 i 51/01) u članu 53. tačka 6. menja se i glasi: ″6. za lica iz člana 10. tačke 6. i 8. ovog zakona – Republički zavod za zapošljavanje″.

Dodaje se nova tačka 6a. koja glasi: ″6a. za lica iz člana 10. tačka 7. ovog zakona Vlada Republike Srpske iz budžeta, preko Republičkog zavoda za zapošljavanje, a najviše do visine 0,5% na ukupno isplaćena neto primanja u Republici Srpskoj. ″

 

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ″Službenom glasniku Republike Srpske″.

 

Broj: 01-1321/01

28, decembra 2001. godine

 

Banja Luka Predsjednik

Narodne skupštine

Dr Dragan Kalinić, s.r

 

″Službeni glasnik Republike Srpske″, br. 70/2001. (31. prosinca 2001.).