Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Hotărâre nr. 240/2006

din 16/02/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 185 din 27/02/2006

Actul a intrat in vigoare la data de 27 februarie 2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I.

Hotărârea Guvernului nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 aprilie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele c)-e) vor avea următorul cuprins:

"c) întocmeşte şi ţine la zi următoarele situaţii:

1. potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, imobilele restituite în natură şi imobilele restituite în echivalent, constând în alte bunuri sau servicii şi despăgubiri acordate în baza titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile se întocmesc în baza comunicărilor făcute de biroul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;

2. potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, imobilele retrocedate în natură şi deciziile privind acordarea de despăgubiri în baza titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare; situaţiile se întocmesc în baza evidenţelor Secretariatului tehnic al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România;

3. potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, imobilele retrocedate în natură şi deciziile privind acordarea de despăgubiri în baza titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare; situaţiile se întocmesc în baza evidenţelor Secretariatului tehnic al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România;

d) prezintă periodic Guvernului, prin Cancelaria Primului-Ministru, informări privind stadiul aplicării Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza concluziilor rezultate din analiza situaţiilor prevăzute la lit. c);

e) elaborează şi supune spre adoptare Guvernului, prin Cancelaria Primului-Ministru, proiectele de acte normative prevăzute de Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, de Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, şi de Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace dintre România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor a căror elaborare este atribuită, potrivit legii, în competenţa altor autorităţi;".

2. La articolul 2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins: "f1) coordonează şi controlează aplicarea legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţii funciare de către instituţiile administraţiei de stat şi comisiile de fond funciar, asigurând aplicarea unitară de către acestea a reglementărilor în domeniu;".

3. La articolul 2, literele g) şi h) vor avea următorul cuprins:

"g) prin intermediul corpului de control constată faptele contravenţionale şi aplică sancţiunile, ca urmare a încălcării obligaţiilor legale prevăzute de Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

h) asigură organizarea şi funcţionarea secretariatelor Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România;".

4. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de doi vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea şefului Cancelariei Primului-Ministru."

5. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"(2) Rezultatele controalelor dispuse de preşedintele Autorităţii se consemnează în procese-verbale prin care se vor dispune măsuri pentru intrarea în legalitate, care vor viza fie retragerea deciziei/dispoziţiei, fie constatarea faptelor contravenţionale şi aplicarea sancţiunilor, ca urmare a încălcării obligaţiilor legale, fie sesizarea organelor de urmărire penală, atunci când sunt indicii privind săvârşirea unor infracţiuni."

6. După alineatul (2) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor cuprinde datele prevăzute de art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător, şi va avea forma stabilită prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor."

7. Alineatele (1)-(3) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Numărul maxim de posturi al Autorităţii este de 190, exclusiv demnitarii. Numărul maxim de posturi aprobat Cancelariei Primului-Ministru se va suplimenta în mod corespunzător.

(2) Structura organizatorică a Autorităţii se va stabili la propunerea acesteia, prin ordin al şefului Cancelariei Primului-Ministru.

(3) În cadrul Autorităţii se pot organiza direcţii, servicii şi birouri prin ordin al preşedintelui Autorităţii."

8. După alineatul (3) al articolului 6 se introduc cinci noi alineate, alineatele (4)-(8), cu următorul cuprins:

"(4) În cadrul Autorităţii funcţionează o direcţie pentru coordonarea şi controlul aplicării legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţii funciare de către instituţiile administraţiei de stat şi comisiile de fond funciar, asigurând aplicarea unitară de către acestea a reglementărilor în domeniu.

(5) Direcţia prevăzută la alin. (4) va cuprinde un număr de 40 de posturi preluate de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, agenţii, autorităţi sau alte instituţii aflate în coordonarea sau subordonarea acestuia.

(6) Direcţia va fi condusă de un vicepreşedinte al Autorităţii cu rang de subsecretar de stat.

(7) Cele 40 de posturi prevăzute la alin. (5), împreună cu bugetele aferente, pentru acoperirea cheltuielilor de personal, se preiau la Cancelaria Primului-Ministru pe bază de protocol de predare-preluare.

(8) Pe baza protocolului de predare-preluare se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2006 corespunzător prevederilor prezentei hotărâri, la propunerea ordonatorilor principali de credite."

9. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"(2) Salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului angajat pe bază de contract din cadrul aparatului propriu al Autorităţii se face potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile categoriilor respective."

10. Alineatele (1), (3) şi (5) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti se organizează, prin reorganizarea biroului pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un birou judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru urmărirea aplicării unitare a legilor privind restituirea proprietăţilor. ............................................................................................

(3) Biroul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, este format din 5-10 specialişti din domeniile juridic, economic şi administrativ, numiţi prin ordin al prefectului. ............................................................................................

Prefectul sau persoanele desemnate de acesta ori Corpul de control al Autorităţii exercită controlul aplicării fazei administrative, prevăzută de Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare."

11. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Biroul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, centralizează datele din teritoriu de la persoanele juridice care deţin imobile ce intră sub incidenţa Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi întocmeşte situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) pct. 1, pe care le transmite Autorităţii la termenele şi prin modalităţile stabilite de aceasta."

12. La articolul 10 alineatul (2), literele a) şi d) vor avea următorul cuprins:

"a) monitorizează aplicarea corectă şi unitară a legilor privind restituirea proprietăţilor şi acordă îndrumare persoanelor fizice implicate în procedurile administrative de restituire, soluţionează petiţiile ce îi sunt adresate;

............................................................................................

d) la cererea Secretariatului tehnic al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România şi a Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, în urma verificării în teritoriu, comunică situaţia juridică şi locativă a imobilelor solicitate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, precum şi titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare."

13. Anexa "Structura organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor" se abrogă.

 

Art. II.

Protocolul de predare-preluare prevăzut la art. 6 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2005 se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art. III.

Hotărârea Guvernului nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 aprilie 2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Contrasemneaza:

---------------

Seful Cancelariei

Primului-Ministru,

 

Aleodor Marian Francu

Ministrul administratiei si internelor,

 

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,

 

Gheorghe Flutur

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,

 

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

 

Alice Cezarina Bitu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 februarie 2006. Nr. 240