Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I

Hotărârea Guvernului nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 aprilie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Sediul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor va fi stabilit prin ordin al preşedintelui Autorităţii şi va fi afişat pe web-site-ul oficial al instituţiei.”

2. La articolul 2, litera c) punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată, imobilele restituite în natură şi imobilele restituite în echivalent, constând în alte bunuri sau servicii şi despăgubiri acordate în baza Titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei; situaţiile se întocmesc în baza comunicărilor făcute de biroul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;”

3. La articolul 2, litera c) punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, imobilele retrocedate în natură şi deciziile privind acordarea de despăgubiri în baza Titlului VII din Legea nr.247/2005; situaţiile se întocmesc în baza evidenţelor Secretariatului tehnic al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România;”

4. La articolul 2, litera c) punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, imobilele retrocedate în natură şi deciziile privind acordarea de despăgubiri în baza Titlului VII din Legea nr.247/2005; situaţiile se întocmesc în baza evidenţelor Secretariatului tehnic al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România;”

5. La articolul 2, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

d) prezintă periodic Guvernului, prin Cancelaria Primului-Ministru, informări privind stadiul aplicării Legii nr. 10/2001, republicată, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, Legii fondului funciar nr. 18/1991,republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza concluziilor rezultate din analiza situaţiilor prevăzute la lit. c) pct. 1, 2, 3, 4 şi 5;

6. La articolul 2, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) Elaborează şi supune spre adoptare Guvernului, prin Cancelaria Primului-Ministru, proiectele de acte normative prevăzute de Legea nr. 10/2001, republicată, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, de Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, şi de Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, cu modificările ulterioare ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace dintre România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, de Legea nr. 18/1991 şi Legea nr. 1/2000, solicitate potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor a căror elaborare este atribuită, potrivit legii, în competenţa altor autorităţi;”

7. La articolul 2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera „f1)”, cu următorul cuprins:

„f1) coordonează şi controlează aplicarea legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţii funciare de către instituţiile administraţiei de stat şi comisiile de fond funciar, asigurând aplicarea unitară de către acestea a reglementărilor în domeniu.”

8. La articolul 2, literele g) şi h) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„g) prin intermediul corpului de control constată faptele contravenţionale şi aplică sancţiunile, ca urmare a încălcării obligaţiilor legale prevăzute de Legea nr. 10/2001, republicată, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;”

„h) asigură organizarea şi funcţionarea secretariatelor Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România;”

9. Alineatul (1) al articolului 3, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Autoritatea este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de doi vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea şefului Cancelariei Primului Ministru.”

10. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Rezultatele controalelor dispuse de către preşedintele Autorităţii se consemnează în procese-verbale prin care se vor dispune măsuri pentru intrarea în legalitate, care vor viza fie retragerea deciziei/dispoziţiei, fie constatarea faptelor contravenţionale şi aplicarea sancţiunilor, ca urmare a încălcării obligaţiilor legale, fie sesizarea organelor de urmărire penală, atunci când sunt indicii privind săvârşirea unor infracţiuni.”

11. După alineatul (2) al articolului 4, se introduce o nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Forma procesului-verbal de constatare a contravenţiilor va fi stabilită prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

12. Alineatul (1) al articolului 6, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Numărul maxim de posturi al Autorităţii este de 191, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Numărul maxim de posturi aprobat Cancelariei Primului Ministru se va suplimenta în mod corespunzător.”

13. alineatul (2) al articolului 6, se abrogă.

14. Alineatul (3) al articolului 6, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) În cadrul Autorităţii se pot organiza direcţii, servicii şi birouri prin ordin al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.”

15. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului angajat pe bază de contract din cadrul aparatului propriu al Autorităţii se face potrivit prevederilor legale care reglementează salarizarea personalului Cancelariei Primului Ministru.”

16. Alineatele (1), (3) şi (5) ale articolului 9, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti se organizează prin reorganizarea biroului pentru urmarirea aplicarii unitare a legii 10/2001, un birou judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru urmărirea aplicării unitare a legilor privind restituirea proprietăţilor.

(3) Biroul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, este format din 5-10 specialisti din domeniile juridic, economic, si administrativ, numiti prin ordin al prefectului .

(5) Prefectul sau persoanele desenmate de catre acesta, ori Corpul de control al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor exercită controlul aplicării fazei administrative prevăzută de Legea nr. 10/2001, republicată, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;”

17. Alineatul (1) al articolului 10, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Biroul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, centralizează datele din teritoriu de la persoanele juridice care deţin imobile ce intră sub incidenţa Legii nr. 10/2001, republicată, şi întocmeşte situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) pct.1 şi 4, pe care le transmite Autorităţii la termenele şi pe căile stabilite de aceasta.

18. Alineatul (2), literele a) şi d) ale articolul 10, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) monitorizează aplicarea corecta si unitara a legilor privind restituirea proprietăţilor, şi acordă îndrumare persoanelor fizice implicate in procedurile administrative de restituire, solutioneaza petitile ce ii sunt adresate”.

„d) la cererea Secretariatului tehnic al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România si a Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, în urma verificării în teritoriu, comunică situaţia juridică şi locativă a imobilelor solicitate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată precum si a Titlului VII din L247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii, justitiei precum si unele masuri adiacente.”

 

Art. II

Hotărârea Guvernului nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 aprilie 2005, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Art. III

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa la Hotărârea Guvernului nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 aprilie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU