Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Legea nr. 165/2013 - masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

 

Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 278, din 17 mai 2013. Actul normativ contine prevederi care se aplica din 2014.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. -

(1) Imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist se restituie in natura

(2) In situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila, singura masura reparatorie in echivalent care se acorda este compensarea prin puncte, prevazuta in cap. III

(3) In situatia in care titularul a instrainat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietatii, singura masura reparatorie care se acorda este compensarea prin puncte potrivit art. 24 alin. (2), (3) si (4)

(4) Punctele prevazute la alin. (2) si (3) se valorifica potrivit prezentei legi.

 

Art. 2.

Principiile care stau la baza acordarii masurilor prevazute de prezenta lege sunt:

a) principiul prevalentei restituirii in natura;

b) principiul echitatii;

c) principiul transparentei procesului de stabilire a masurilor reparatorii;

d) principiul mentinerii justului echilibru intre interesul particular al fostilor proprietari si interesul general al societatii.

 

Art. 3.

In intelesul prezentei legi, expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. cereri - notificarile formulate in temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile formulate in temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile formulate potrivit Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile de retrocedare formulate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata, aflate in curs de solutionare la entitatile investite de lege sau, dupa caz, la Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor;

2. persoana care se considera indreptatita - persoana care a formulat si a depus, in termen legal, la entitatile investite de lege cereri din categoria celor prevazute la pct. 1, care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi;

3. persoana indreptatita - persoana careia i-a fost recunoscut dreptul la restituire in natura sau, dupa caz, la masuri reparatorii;

4. entitatea investita de lege - urmatoarele structuri cu atributii in procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv si de stabilire a masurilor reparatorii:

a) unitatea detinatoare, in intelesul Hotararii Guvernului nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata;

b) entitatea investita cu solutionarea notificarii, in intelesul Hotararii Guvernului nr. 250/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) comisia locala de fond funciar, comisiile comunale, orasenesti si municipale, constituite in temeiul Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) comisia judeteana de fond funciar sau, dupa caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, constituite in temeiul Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase si comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania;

f) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica;

g) Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor, infiintata potrivit prezentei legi;

decizia entitatii investite de lege - decizia/dispozitia/ordinul/hotararea emisa de catre entitatea investita de lege, prevazuta la pct. 4;

restituirea in natura - restituirea imobilului preluat in mod abuziv; in ceea ce priveste terenurile, reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament sau pe un alt amplasament;

grila notariala - ghidurile privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare utilizate de camerele notarilor publici, actualizate in conditiile impuse de art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art. 4.

Dispozitiile prezentei legi se aplica cererilor formulate si depuse, in termen legal, la entitatile investite de lege, nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cauzelor in materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instantelor, precum si cauzelor aflate pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului suspendate in temeiul Hotararii-pilot din 12 octombrie 2010, pronuntata in Cauza Maria Atanasiu si altii impotriva Romaniei, la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL II

Restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist

 

Art. 5.

(1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se constituie, prin ordin al prefectului, Comisia locala pentru inventarierea terenurilor

(2) Comisia se compune din urmatoarele persoane:

a) un reprezentant al institutiei prefectului, care are si calitatea de presedinte al Comisiei;

b) primarul comunei/orasului/municipiului;

c) secretarul comunei/orasului/municipiului;

d) un specialist in masuratori topografice si in identificarea tarlalelor si parcelelor din cadrul unitatii administrativ-teritoriale (specialist cadastru, inginer topograf, inginer agricol, subinginer agricol, referent agricol);

e) un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara

(3) In functie de specificul localitatii, Comisia se completeaza cu urmatoarele persoane:

a) un reprezentant al Agentiei Domeniilor Statului;

b) un reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”;

c) un reprezentant al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva;

d) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

(4) Procedura de constituire, modul de functionare, atributiile Comisiei, precum si normele privind intocmirea situatiei prevazute la art. 6 se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, care vor fi adoptate in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.

 

Art. 6.

(1) In termen de 180 de zile de la data constituirii, comisia prevazuta la art. 5 intocmeste, conform normelor de aplicare a prezentei legi, situatia terenurilor agricole, cu sau fara investitii, si forestiere, aflate in domeniul public sau privat al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritoriala

(2) Situatia prevazuta la alin. (1) va indica, prin determinare grafica pe ortofotoplan:

a) terenurile ce constituie rezerva comisiei locale de fond funciar;

b) terenurile aflate in proprietatea publica si privata a statului, cu sau fara investitii, aflate in administrarea unor autoritati si institutii publice;

c) terenurile administrate de institute si statiuni de cercetare, cu sau fara investitii;

d) terenurile ocupate de izlazuri;

e) alte terenuri identificate ca disponibile in vederea restituirii

(3) Situatia prevazuta la alin. (1) se vizeaza de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se transmite comisiei judetene de fond funciar sau, dupa caz, Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti

(4) Comisia judeteana de fond funciar sau, dupa caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti centralizeaza situatiile intocmite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale in termen de 30 de zile de la primirea acestora. Rezultatul centralizarii se transmite Agentiei Domeniilor Statului si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor

(5) In termen de 60 de zile de la data primirii situatiilor centralizate pe fiecare judet, Agentia Domeniilor Statului si Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor demareaza procedurile legale necesare in vederea schimbarii regimului juridic al terenurilor ce fac obiectul situatiei centralizatoare, aflate in proprietatea publica a statului, si trecerii acestora, in conditiile legii, in proprietatea privata a statului pentru a fi afectate restituirii in natura sau, dupa caz, valorificarii punctelor acordate potrivit prezentei legi.

 

Art. 7.

(1) Pana la intocmirea situatiei centralizatoare la nivel local, se suspenda emiterea hotararilor de validare/invalidare de catre comisiile judetene de fond funciar sau, dupa caz, de catre Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea in posesie de catre comisiile locale de fond funciar, precum si orice alte proceduri administrative in domeniul restituirii fondului funciar

(2) Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile in cazul hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile.

 

Art. 8.

(1) In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, comisiile locale de fond funciar au obligatia de a centraliza toate cererile de restituire nesolutionate, in vederea stabilirii suprafetei de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire

(2) Pentru realizarea situatiei prevazute la alin. (1) se au in vedere:

a) cererile din dosarele nesolutionate la nivelul comisiei locale;

b) cererile din dosarele transmise comisiei judetene sau, dupa caz, Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, cu propuneri de despagubiri;

c) cererile din dosarele inregistrate la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, in cazul in care persoanele indreptatite opteaza, in conditiile art. 42, pentru returnarea dosarului la comisia locala, in vederea atribuirii de teren;

d) hotararile definitive si irevocabile pronuntate de instantele judecatoresti, avand ca obiect restituirea unor suprafete de teren;

e) cererile care au stat la baza dosarelor validate de comisiile judetene sau, dupa caz, de Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti si aflate la comisiile locale in vederea constituirii dosarelor de despagubire

(3) Situatia suprafetelor de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire se transmite comisiei judetene de fond funciar sau, dupa caz, Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, in termenul prevazut la alin. (1).

 

Art. 9.

(1) Institutele, statiunile de cercetare si institutiile publice sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului initiate conform art. 6 alin. (5), terenurile care fac obiectul acesteia. Procesele-verbale de predare-primire se comunica si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor

(2) In termen de 30 de zile de la preluarea terenurilor prevazute la alin. (1), Agentia Domeniilor Statului aduce la cunostinta comisiei judetene de fond funciar si Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti disponibilul de teren pe fiecare unitate administrativ-teritoriala

(3) Predarea terenurilor disponibile catre comisia locala de fond funciar se face numai dupa validarea de catre comisia judeteana de fond funciar si Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti a propunerilor de punere in posesie pe aceste terenuri, dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2015.

 

Art. 10.

(1) Pana la data de 1 martie 2014, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va realiza, pentru fiecare judet si la nivel national, situatia comparativa a cererilor si disponibilului de teren, in conditiile prevazute la art. 6 alin. (2)

(2) Dupa finalizare, situatia se comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si Agentiei Domeniilor Statului.

 

Art. 11.

(1) Comisiile locale si judetene de fond funciar sau, dupa caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti au obligatia de a solutiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile in posesie si de a elibera titlurile de proprietate pana la data de 1 ianuarie 2016

(2) In situatia neindeplinirii obligatiilor in termenul prevazut la alin. (1), persoana care se considera indreptatita poate formula plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul, in termen de 30 de zile. Hotararea pronuntata de instanta judecatoreasca este supusa numai apelului. Plangerea este scutita de taxa judiciara de timbru

(3) In termen de 30 de zile de la implinirea termenului prevazut la alin. (1), comisiile locale de fond funciar sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului suprafetele preluate si neutilizate in cadrul procesului de restituire

(4) In situatia in care plangerea formulata potrivit alin. (2) are ca obiect un teren predat Agentiei Domeniilor Statului conform alin. (3), aceasta institutie are calitatea de intervenient fortat in cauza.

 

Art. 12.

(1) In situatia in care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibila, dupa validarea intinderii dreptului lor de proprietate de catre comisiile judetene de fond funciar sau, dupa caz, de catre Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se va atribui un teren pe un alt amplasament, in urmatoarea ordine:

a) pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar;

b) pe izlazul comunal;

c) pe terenul proprietate publica, trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului, sau pe terenul proprietate privata a statului, care a fost administrat pe raza unitatii administrativ-teritoriale de institute, statiuni de cercetare si alte institutii publice;

d) pe terenul proprietate publica, trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului, sau pe terenul proprietate privata a statului, care a fost administrat de institute, statiuni de cercetare si institutii publice pe raza localitatilor invecinate, aflate in acelasi judet

(2) Pentru terenul prevazut la alin. (1) lit. b), regimul juridic si categoria de folosinta se pot schimba numai cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu acordul populatiei cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala, acord exprimat in urma organizarii unui referendum, in termenul prevazut la art. 6 alin. (1)

(3) Atribuirea terenurilor de catre comisia locala se face in ordinea de inregistrare a cererilor initiale de restituire, cu respectarea stricta a ordinii categoriilor de teren prevazute la alin. (1). Fostul proprietar sau mostenitorii acestuia pot refuza terenul din rezerva comisiei locale de fond funciar sau din izlazul comunal, propus in vederea restituirii.

 

Art. 13.

(1) In situatia in care restituirea terenurilor forestiere pe vechile amplasamente nu este posibila, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente de pe raza unitatii administrativ-teritoriale, chiar daca acestea s-au aflat in proprietatea statului roman inainte de anul 1948, au intrat ulterior in proprietatea statului sau au fost incluse in amenajamente silvice dupa aceasta data

(2) In situatia in care pe raza unitatii administrativ-teritoriale nu exista teren forestier disponibil, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe terenuri forestiere situate pe raza altor unitati administrativ-teritoriale din judet, cu aprobarea comisiei judetene de fond funciar sau, dupa caz, a Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti

(3) Notiunea de teren forestier in sensul prezentei legi este definita in normele de aplicare a acesteia.

 

Art. 14.

In situatia in care terenul destinat restituirii este pus la dispozitie pe raza unei alte unitati administrativ-teritoriale decat cea notificata, punerea in posesie se face de catre comisia locala la care proprietarul sau mostenitorii acestuia au depus cererea de reconstituire a dreptului de proprietate potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu informarea comisiei locale din unitatea administrativ-teritoriala respectiva.

 

Art. 15.

Cererile vizand restituirea terenurilor intravilane, agricole la data preluarii abuzive, formulate potrivit Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se solutioneaza cu respectarea limitei de 50 ha de proprietar deposedat, cu conditia ca aceasta suprafata sa nu fi fost restituita prin aplicarea legilor fondului funciar.

 

CAPITOLUL III

Acordarea de masuri compensatorii

 

Art. 16.

Cererile de restituire care nu pot fi solutionate prin restituire in natura la nivelul entitatilor investite de lege se solutioneaza prin acordarea de masuri compensatorii sub forma de puncte, care se determina potrivit art. 21 alin. (6) si (7).

 

Art. 17.

(1) In vederea finalizarii procesului de restituire in natura sau, dupa caz, in echivalent a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist, se constituie Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor, denumita in continuare Comisia Nationala, care functioneaza in subordinea Cancelariei Primului-Ministru si are, in principal, urmatoarele atributii:

a) valideaza/invalideaza in tot sau in parte deciziile emise de entitatile investite de lege care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii;

b) dispune emiterea deciziilor de compensare a imobilelor;

c) asigura coordonarea procesului de licitare/atribuire a imobilelor din Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile;

d) ia alte masuri legale necesare aplicarii prezentei legi

(2) Comisia Nationala este formata din 11 membri si are urmatoarea componenta:

a) presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor;

b) vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor;

c) un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru;

d) presedintele Agentiei Domeniilor Statului;

e) un reprezentant al Departamentului pentru Relatii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului;

f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

g) 2 reprezentanti ai Ministerului Justitiei;

h) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne

(3) Componenta nominala a Comisiei Nationale se stabileste prin decizie a prim-ministrului, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi

(4) Lucrarile Comisiei Nationale sunt conduse de

presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor

(5) Secretariatul Comisiei Nationale se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.

 

Art. 18.

(1) Comisia Nationala functioneaza pe baza prevederilor prezentei legi si a regulamentului propriu de organizare si functionare. Regulamentul Comisiei Nationale se aproba prin decizie a prim-ministrului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi

(2) In indeplinirea atributiilor sale, Comisia Nationala emite decizii sub semnatura presedintelui acesteia. Comisia Nationala lucreaza in sedinta in prezenta a minimum 7 membri si decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti

(3) Comisia Nationala preia atributiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor si functioneaza pana la finalizarea procesului de retrocedare.

 

Art. 19.

In scopul evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere a membrilor Comisiei Nationale, in aplicarea prezentei legi se stabilesc urmatoarele masuri:

a) inlocuirea membrilor Comisiei Nationale si, dupa caz, a presedintelui acesteia se face prin decizie a prim-ministrului;

b) membrii Comisiei Nationale beneficiaza de indemnizatie lunara reprezentand 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Indemnizatia se acorda in lunile in care Comisia Nationala desfasoara cel putin o sedinta.

 

Art. 20.

(1) In vederea valorificarii punctelor acordate potrivit art. 16, se constituie Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile, administrat de Agentia Domeniilor Statului, denumit in continuare Fondul national

(2) Fondul national se constituie initial din terenuri agricole care nu fac obiectul restituirii in natura, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, afectate acordarii de masuri compensatorii potrivit prezentei legi

(3) Fondul national se poate completa cu alte imobile proprietate a statului, la propunerea institutiilor publice detinatoare

(4) Pana la data de 1 iulie 2014, Agentia Domeniilor Statului publica pe pagina sa de internet si transmite Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor lista imobilelor din Fondul national. Lista se completeaza cu imobilele care se transmit in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, in conditiile prezentei legi

(5) Terenurile puse la dispozitia comisiilor locale in vederea finalizarii procesului de restituire, dar nerestituite fostilor proprietari pana la data de 1 ianuarie 2016 intra, de drept, in Fondul national si sunt afectate valorificarii punctelor acordate potrivit prezentei legi

(6) La solicitarea Agentiei Domeniilor Statului, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor verifica modul in care comisiile locale si judetene sau, dupa caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti au dispus de terenul preluat de la Agentia Domeniilor Statului prin protocoale de predare-primire si ia masuri pentru trecerea suprafetelor nerestituite la Fondul national

(7) Pana la data de 1 ianuarie 2015, Comisia Nationala va face publica valoarea fiecarui imobil din Fondul national, asa cum rezulta ea prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Pentru imobilele trecute in Fondul national ulterior datei de 1 ianuarie 2015, valoarea se publica in termen de 30 de zile.

 

Art. 21.

(1) In vederea acordarii de masuri compensatorii pentru imobilele care nu pot fi restituite in natura, entitatile investite de lege transmit Secretariatului Comisiei Nationale deciziile care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii, intreaga documentatie care a stat la baza emiterii acestora si documentele care atesta situatia juridica a imobilului obiect al restituirii la momentul emiterii deciziei, inclusiv orice inscrisuri cu privire la constructii demolate

(2) Deciziile entitatilor investite de lege vor fi insotite de inscrisuri care atesta imposibilitatea atribuirii in compensare totala sau partiala a unor alte imobile/bunuri/servicii disponibile detinute de entitatea investita de lege

(3) Dispozitiile autoritatilor administratiei publice locale emise potrivit Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmit Secretariatului Comisiei Nationale dupa exercitarea controlului de legalitate de catre prefect. Dispozitiile art. 11 alin. (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile

(4) Comisiile judetene de fond funciar si Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti pot propune Comisiei Nationale solutionarea cererilor de retrocedare prin acordare de masuri compensatorii potrivit prezentei legi numai dupa epuizarea suprafetelor de teren agricol afectate restituirii in natura, identificate la nivel local

(5) Secretariatul Comisiei Nationale, in baza documentelor transmise, procedeaza la verificarea dosarelor din punctul de vedere al existentei dreptului persoanei care se considera indreptatita la masuri reparatorii. Pentru clarificarea aspectelor din dosar, Secretariatul Comisiei Nationale poate solicita documente in completare entitatilor investite de lege, titularilor dosarelor si oricaror altor institutii care ar putea detine documente relevante

(6) Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi de catre Secretariatul Comisiei Nationale si se exprima in puncte. Un punct are valoarea de un leu

(7) Numarul de puncte se stabileste dupa scaderea valorii actualizate a despagubirilor incasate pentru imobilul evaluat conform alin. (6)

(8) Ulterior verificarii si evaluarii, la propunerea Secretariatului Comisiei Nationale, Comisia Nationala valideaza sau invalideaza decizia entitatii investite de lege si, dupa caz, aproba punctajul stabilit potrivit alin. (7)

(9) In cazul validarii deciziei entitatii investite de lege, Comisia Nationala emite decizia de compensare prin puncte a imobilului preluat in mod abuziv.

 

Art. 22.

Prin exceptie de la procedura de evaluare prevazuta de art. 21 alin. (6) si (7), Secretariatul Comisiei Nationale analizeaza dosarele care contin decizii emise in temeiul art. 6 alin. (4) si art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si propune Comisiei Nationale validarea sau invalidarea masurilor reparatorii la nivelul stabilit prin decizia entitatii investite de lege.

 

Art. 23.

(1) Titlurile de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice in temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si nevalorificate in cadrul unei oferte de capital disponibil emise in temeiul Hotararii Guvernului nr. 498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, se convertesc prin decizia de compensare a Comisiei Nationale, dupa parcurgerea procedurii prevazute de art. 21 alin. (5)

(2) Comisia Nationala ia in discutie dosarul transmis de entitatea investita de lege numai dupa depunerea cererii de convertire si a titlurilor de valoare nominala in original de catre persoana indreptatita

(3) In situatia in care Comisia Nationala dispune invalidarea deciziei entitatii investite de lege in baza careia s-au emis titluri de valoare nominala, acestea se indisponibilizeaza la Secretariatul Comisiei Nationale.

 

Art. 24.

(1) Punctele stabilite prin decizia de compensare emisa pe numele titularului dreptului de proprietate, fost proprietar sau mostenitorii legali ori testamentari ai acestuia, nu pot fi afectate prin masuri de plafonare

(2) In dosarele in care se acorda masuri compensatorii altor persoane decat titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau mostenitorii legali ori testamentari ai acestuia, se acorda un numar de puncte egal cu suma dintre pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate si un procent de 15% din diferenta pana la valoarea imobilului stabilita conform art. 21 alin. (6)

(3) Numarul de puncte acordat in conditiile alin. (2) nu poate reprezenta o valoare mai mare decat cea stabilita potrivit art. 21 alin. (6) si (7)

(4) In cazul in care din documentele depuse la dosarul de restituire nu rezulta pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate, punctele vor reprezenta echivalentul a 15% din valoarea stabilita conform art. 21 alin. (6)

(5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, persoanele care incheie tranzactii privind drepturi asupra imobilelor care fac obiectul legilor de restituire au obligatia sa comunice Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, in termen de 15 zile, un exemplar al actului prin care s-a incheiat tranzactia

(6) Documentele transmise dupa implinirea termenului prevazut la alin. (5) nu se iau in considerare de catre Comisia Nationala la emiterea deciziei

(7) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor transmite Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in termen de 5 zile de la primire, o copie a documentelor prevazute la alin. (5).

 

Art. 25.

(1) Decizia de compensare emisa de Comisia Nationala se comunica persoanelor indreptatite, in termen de 45 de zile de la data emiterii

(2) Decizia de invalidare emisa de Comisia Nationala se motiveaza si se comunica atat titularilor, cat si entitatilor investite de lege, in termen de 60 de zile de la data emiterii.

 

Art. 26.

Actele care au stat la baza deciziilor Comisiei Nationale au regim de arhivare de 50 de ani si se depun, la incetarea activitatii Comisiei Nationale, la Cancelaria Primului-Ministru.

 

Art. 27.

(1) Punctele acordate prin decizia de compensare pot fi valorificate prin achizitionarea de imobile din Fondul national la licitatia publica nationala, incepand cu data de 1 ianuarie 2016

(2) Licitatiile de imobile se organizeaza saptamanal la sediul central al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se desfasoara in regim de videoconferinta

(3) Participarea la licitatie a detinatorilor de puncte este gratuita, cu conditia inscrierii prealabile la sediile teritoriale ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

(4) Regulamentul de organizare a licitatiei se aproba de catre Comisia Nationala pana la data de 1 iulie 2015 si se publica pe pagina de internet a Agentiei Domeniilor Statului, a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor

(5) Comisia de licitatie va fi compusa din 7 membri, astfel:

a) 2 reprezentanti ai Agentiei Domeniilor Statului;

b) 2 reprezentanti ai Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

c) 3 reprezentanti ai Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor

(6) In vederea evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere, membrii comisiei de licitatie beneficiaza de o indemnizatie lunara reprezentand 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

 

Art. 28.

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin unitatile sale teritoriale, are obligatia intocmirii situatiei cadastrale a imobilelor din Fondul national.

 

Art. 29.

Persoanelor adjudecatare de imobile in cadrul licitatiilor li se elibereaza, in termen de 10 zile, un proces-verbal de adjudecare, care se transmite Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea inscrierii in cartea funciara.

 

Art. 30.

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara finalizeaza inscrierea in cartea funciara in termen de 60 de zile de la primirea proceselor-verbale de adjudecare.

 

Art. 31.

(1) In termen de 3 ani de la emiterea deciziei de compensare prin puncte, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017, detinatorul poate opta pentru valorificarea punctelor si in numerar

(2) In aplicarea alin. (1), detinatorul poate solicita, anual, dupa 1 ianuarie 2017, Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor emiterea unui titlu de plata pentru cel mult 14% din numarul punctelor acordate prin decizia de compensare si nevalorificate in cadrul licitatiilor nationale de imobile. Ultima transa va reprezenta 16% din numarul punctelor acordate

(3) Sumele cuprinse in titlurile prevazute la alin. (2) se platesc de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere

(4) Punctele netransformate in numerar se pot valorifica in continuare in cadrul licitatiilor nationale de imobile

(5) Modalitatea de valorificare in numerar se stabileste prin normele de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL IV

Masuri privind urgentarea solutionarii cererilor de retrocedare

 

Art. 32.

(1) Se instituie un termen de decadere in procedura administrativa, de 90 de zile, in care persoanele care se considera indreptatite pot completa cu inscrisuri dosarele depuse la entitatile investite de lege. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunica in scris documentele necesare solutionarii cererii sale

(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit la cererea scrisa a persoanei care se considera indreptatita sau a reprezentantului legal, prin decizia conducatorului entitatii investite de lege sau a persoanei imputernicite de catre acesta, o singura data, pentru o perioada de 60 de zile, in situatia in care persoana care se considera indreptatita face dovada efectuarii unor demersuri privind completarea dosarului in raport cu alte institutii

(3) Cererea de prelungire a termenului se va formula in interiorul termenului prevazut la alin. (1) si va fi insotita de dovada demersurilor intreprinse

(4) Institutiile detinatoare au obligatia de a elibera, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii, actele doveditoare solicitate.

 

Art. 33.

(1) Entitatile investite de lege au obligatia de a solutiona cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora, dupa cum urmeaza:

a) in termen de 12 luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de pana la 2.500 de cereri;

b) in termen de 24 de luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar cuprins intre 2.500 si 5000 de cereri;

c) in termen de 36 de luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de peste 5.000 de cereri

(2) Termenele prevazute la alin. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2014

(3) Entitatile investite de lege au obligatia de a stabili numarul cererilor inregistrate si nesolutionate, de a afisa aceste date la sediul lor si de a le comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Datele transmise de entitatile investite de lege vor fi centralizate si publicate pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor

(4) Cererile se analizeaza in ordinea inregistrarii lor la entitatile prevazute la alin. (1).

 

Art. 34.

(1) Dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor vor fi solutionate in termen de 60 de luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu exceptia dosarelor de fond funciar, care vor fi solutionate in termen de 36 de luni

(2) Dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Nationale ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi solutionate in termen de 60 de luni de la data inregistrarii lor, cu exceptia dosarelor de fond funciar, care vor fi solutionate in termen de 36 de luni

(3) Numarul dosarelor prevazute la alin. (1) si data inregistrarii dosarelor prevazute la alin. (2) se publica pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si se comunica, la cerere, persoanelor indreptatite.

 

Art. 35.

(1) Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 si 34 pot fi atacate de persoana care se considera indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul entitatii, in termen de 30 de zile de la data comunicarii

(2) In cazul in care entitatea investita de lege nu emite decizia in termenele prevazute la art. 33 si 34, persoana care se considera indreptatita se poate adresa instantei judecatoresti prevazute la alin. (1) in termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevazute de lege pentru solutionarea cererilor

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), instanta judecatoreasca se pronunta asupra existentei si intinderii dreptului de proprietate si dispune restituirea in natura sau, dupa caz, acordarea de masuri reparatorii in conditiile prezentei legi

(4) Hotararile judecatoresti pronuntate potrivit alin. (3) sunt supuse numai apelului

(5) Cererile sau actiunile in justitie formulate in temeiul alin. (1) si (2) sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

 

Art. 36.

Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte, daca nu sunt comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

a) neindeplinirea de catre membrii comisiei locale a obligatiei prevazute la art. 6 alin. (1);

b) necomunicarea situatiei centralizatoare de catre presedintele comisiei prevazute la art. 5, in conditiile art. 6 alin. (4);

c) fapta persoanei care impiedica in orice mod intocmirea situatiei prevazute la art. 6 alin. (1);

d) refuzul de a preda suprafetele de teren ramase la dispozitia comisiilor locale si judetene sau, dupa caz, a Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti Agentiei Domeniilor Statului;

e) refuzul institutelor, statiunilor de cercetare si institutiilor publice de a preda Agentiei Domeniilor Statului imobilele solicitate in termenul prevazut de art. 9 alin. (3);

f) nerespectarea ordinii de atribuire prevazute la art. 12 alin. (1);

g) fapta persoanei care refuza sa puna la dispozitia comisiei locale de fond funciar suprafetele forestiere necesare finalizarii procesului de restituire;

h) nerespectarea termenelor prevazute de prezenta lege.

 

Art. 37.

Contraventiile prevazute la art. 36 se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei.

 

Art. 38.

In cazul in care, in urma aplicarii contraventiilor prevazute de legislatia fondului funciar si de prezenta lege,

presedintele comisiei locale continua sa intarzie finalizarea procedurii de validare, punere in posesie si emitere a titlului de proprietate, prefectul sau Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor poate dispune revocarea acestuia din functia de presedinte al comisiei locale si numirea unei alte persoane dintre conducatorii serviciilor deconcentrate de la nivel judetean sau, respectiv, salariatii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

 

Art. 39.

(1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 36 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 37 se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor sau de catre prefect ori imputernicitii acestuia

(2) Sumele provenite din amenzile aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.

 

Art. 40.

Dispozitiile art. 37 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 41.

(1) Plata sumelor de bani reprezentand despagubiri in dosarele aprobate de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi, precum si a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti, ramase definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se face in termen de 5 ani, in transe anuale egale, incepand cu 1 ianuarie 2014

(2) Cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 5.000 lei

(3) Pentru indeplinirea obligatiilor stabilite la alin. (1), Comisia Nationala emite titluri de despagubire, prin aplicarea procedurii specifice Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor

(4) Titlul de plata se emite de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor in conditiile alin. (1) si (2) si se plateste de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere

(5) Obligatiile privind emiterea titlurilor de despagubire stabilite prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor executa potrivit art. 21.

 

Art. 42.

(1) Persoanele indreptatite pot opta pentru returnarea dosarelor inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor catre comisiile locale de fond funciar in vederea restituirii in natura a terenurilor, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi

(2) In termenul prevazut la alin. (1), pot opta pentru returnarea dosarelor la comisiile locale de fond funciar si persoanele care nu au valorificat titlurile de despagubire emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor

(3) Dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor pentru care nu se exercita optiunea de returnare catre comisiile locale de fond funciar se transmit Secretariatului Comisiei Nationale, in vederea solutionarii potrivit prevederilor prezentei legi.

 

Art. 43.

Cererile depuse in temeiul art. 36 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, care vizeaza teren cu categoria de curti-constructii, nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se transmit comisiilor constituite pe langa autoritatile publice locale pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, invederea solutionarii.

 

Art. 44.

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, alineatul (1) al articolului 38 din Legea nr. 10/2001, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 38. -

(1) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta lege atrage raspunderea contraventionala a conducatorului autoritatii administratiei publice locale sau centrale, al institutiei sau, dupa caz, al societatii regiei autonome ori al organizatiei cooperatiste careia ii incumba aceste obligatii.”

 

Art. 45.

(1) Imobilele prevazute in anexa nr. 2 lit. a) pct. 1, 2 si 4 la Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata, se restituie fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, cu conditia mentinerii afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si imobilelor ocupate de institutii publice de cultura solicitate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata

(3) Dispozitiile referitoare la mentinerea afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani se aplica si terenurilor aferente imobilelor prevazute la alin. (1) si (2), necesare desfasurarii in conditii optime a activitatilor de interes public

(4) La propunerea motivata a detinatorilor actuali, Guvernul, prin hotarare, stabileste imobilele prevazute la alin. (1) si (2) pentru care fostii proprietari sau, dupa caz, mostenitorii acestora au obligatia de a mentine afectatiunea de interes public

(5) In vederea promovarii hotararii prevazute la alin. (4), detinatorii actuali ai imobilelor comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, datele de identificare a imobilelor pentru care este necesara mentinerea afectatiunii de interes public

(6) In perioada prevazuta la alin. (1) si (2), plata cheltuielilor de intretinere aferente imobilului respectiv revine detinatorilor actuali. Noul proprietar beneficiaza de plata unei chirii, stabilita in functie de valoarea de piata, prin hotarare a Guvernului

(7) In situatia in care pentru activitatile de interes public nu este necesara intreaga suprafata a imobilului, aceasta poate fi restransa, chiria recalculandu-se in mod corespunzator

(8) In situatia in care, in perioada prevazuta la alin. (1), imobilul nu mai este necesar activitatilor de interes public, obligatia mentinerii afectatiunii inceteaza de drept.

 

Art. 46.

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, la articolul II din titlul VI „Modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997” al Legii nr. 247/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. II. -

(1) Se infiinteaza in cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor o directie pentru coordonarea aplicarii legislatiei din domeniul restituirii proprietatii funciare de catre institutiile administratiei de stat si comisiile de fond funciar, asigurand aplicarea unitara de catre acestea a reglementarilor in domeniu.”

 

Art. 47.

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, dupa alineatul (1) al articolului 51 din Legea nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu urmatorul cuprins: „(2) In cazul existentei unei suprapuneri totale sau partiale ca urmare a emiterii a doua sau mai multe titluri de proprietate pe aceleasi amplasamente, comisia judeteana este competenta sa dispuna anularea totala sau partiala a titlurilor emise ulterior primului titlu

(3) Comisia judeteana va dispune emiterea unui nou titlu in locul celui anulat sau, dupa caz, va propune acordarea de masuri compensatorii potrivit legii privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania

(4) Dispozitiile art. 53 alin. (2) raman aplicabile.”

 

Art. 48.

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, alineatul (2) al articolului 10 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) In cazul in care pe terenurile preluate in mod abuziv s-au edificat noi constructii autorizate, persoana indreptatita va obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libera, iar pentru suprafata ocupata de constructii noi, cea afectata servitutilor legale, spatiilor verzi, asa cum au fost stabilite prin art. 3 lit. a)-f) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si altor amenajari de utilitate publica ale localitatilor urbane si rurale masurile reparatorii se stabilesc in echivalent.”

 

Art. 49.

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, alineatul (4) al articolului 31 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(4) Recalcularea valorii actiunilor se face in baza valorii activului net din ultimul bilant contabil, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romaniei prin Ordinul nr. 3/2001 privind coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 pana la data de 14 februarie 2001 si a indicelui inflatiei stabilit de Institutul National de Statistica, precum si a prevederilor Legii nr. 303/1947 pentru recalcularea patrimoniului societatilor pe actiuni, in cazul in care bilantul este anterior acesteia. Actualizarea se face pana la data de 14 februarie 2001.”

 

Art. 50.

La data intrarii in vigoare a prezentei legi:

a) sintagma „despagubiri acordate in conditiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv”, cuprinsa in Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se inlocuieste cu sintagma „masuri compensatorii in conditiile legii privind unele masuri pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv, in perioada regimului comunist in Romania”;

b) orice dispozitie referitoare la evaluarea imobilelor potrivit standardelor internationale de evaluare si la masura reparatorie a compensarii cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent, prevazute in Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga;

c) articolele 13, 14, 141, 142, 15 literele a)-d) si f), articolele 16, 17, 18, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 si articolul 22 din titlul VII „Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv” al Legii nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice dispozitie contrara prezentei legi se abroga.

 

Art. 51.

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga articolele 5 si 12 din Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 819 din 21 noiembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art. 52.

La data de 1 ianuarie 2016, alineatul (3) al articolului 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga. Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, in urma angajari i raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din data de 17 aprilie 2013.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

PRESEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

 

Bucuresti, 16 mai 2013. Nr. 165.