Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

HOTĂRÂRE Nr. 572 din 30 iulie 2013

privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 499 din 8 august 2013

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1 –

(1) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, denumită în continuare Autoritatea, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personali tate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru.

(2) Autoritatea este finanţată de la bugetul de stat.

(3) Autoritatea are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Floreasca nr. 202, sectorul 1.

 

Art. 2 –

Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) acordă sprijin şi îndrumare metodologică autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale, precum şi celorlalte persoane juridice deţinătoare de imobile care fac obiectul restituirii în natură sau al acordării de măsuri compensatorii, potrivit Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace dintre România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii

cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, cu modificările ulterioare, pentru aplicarea corectă şi unitară a prevederilor acestor acte normative;

b) monitorizează modul de aplicare a Legii nr. 165/2013, a Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 393/2006, cu modificările ulterioare;

c) întocmeşte sau, după caz, centralizează următoarele:

1. situaţia imobilelor restituite în natură în temeiul Legii nr. 165/2013; situaţia se întocmeşte pe baza comunicărilor făcute de comisiile judeţene de fond funciar;

2. situaţia imobilelor restituite în natură şi a imobilelor restituite în echivalent în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; situaţia se întocmeşte pe baza comunicărilor făcute de birourile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. situaţia terenurilor restituite în natură şi a celor pentru care s-a propus acordarea de despăgubiri în baza titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare; situaţia se întocmeşte pe baza comunicărilor făcute de către instituţia prefectului, potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

4. situaţia imobilelor retrocedate în natură şi a propunerilor privind acordarea de despăgubiri sau măsuri compensatorii, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retroceda rea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. situaţia imobilelor retrocedate în natură şi a propunerilor privind acordarea de despăgubiri sau măsuri compensatorii, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată;

6. situaţia despăgubirilor acordate potrivit prevederilor Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Legii nr. 393/2006, cu modificările ulterioare;

7. situaţia cererilor depuse în temeiul Legii nr. 239/2007 privind reglementarea regimului luridi al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult;

8. situaţia deciziilor de compensare emise potrivit Legii nr. 165/2013;

9. situaţia titlurilor de plată emise potrivit Legii nr. 165/2013;

10. situaţia comparativă a cererilor şi disponibilului de teren, comunicată de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în temeiul Legii nr. 165/2013;

11. situaţia centralizată a terenurilor agricole şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului, sau, după caz, al unităţilor administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate;

12. situaţia cu datele de identificare a imobilelor pentru care este necesară menţinerea afectaţiunii de interes public;

13. situaţia imobilelor din Fondul naţional al terenurilor agricole şi al altor imobile constituit potrivit Legii nr. 165/2013;

d) prezintă periodic Guvernului, prin Cancelaria Primului-Ministru, informări privind stadiul aplicării Legii nr. 165/2013, a Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, a Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 393/2006, cu modificările ulterioare;

e) elaborează şi supune spre adoptare Guvernului proiectele de acte normative necesare luării măsurilor prevăzute de Legea nr. 165/2013, Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 393/2006, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor a căror elaborare este atribuită, potrivit legii, în competenţa altor autorităţi; f) asigură organizarea şi funcţionarea secretariatului Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor;

g) asigură organizarea şi funcţionarea secretariatelor Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România;

h) realizează, din oficiu sau pe baza unor sesizări justificate ale persoanelor îndreptăţite, controlul fazei administrative a aplicării Legii nr. 165/2013, a Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi ompletările ulterioare, a Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 393/2006, cu modificările ulterioare, de către entităţile învestite de lege cu atribuţii în procesul de restituire a imobilelor şi de stabilire a măsurilor reparatorii;

i) controlează, potrivit competenţelor prevăzute de lege, modul de aplicare a legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţii funciare şi asigură aplicarea unitară a acesteia;

j) verifică modul în care comisiile locale şi judeţene au dispus de terenul preluat de la Agenţia Domeniilor Statului şi ia măsurile prevăzute de lege pentru trecerea suprafeţelor nerestituite la Fondul naţional al terenurilor agricole şi al altor imobile;

k) asigură, împreună cu celelalte instituţii abilitate, buna desfăşurare a procedurii de valorificare a punctelor în cadrul licitaţiilor publice naţionale de imobile din Fondul naţional al terenurilor agricole şi al altor imobile;

l) soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

m) analizează şi validează/invalidează, prin decizie, hotărârile comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

n) soluţionează, prin decizie, contestaţiile formulate împotriva hotărârilor comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

o) acordă despăgubiri în numerar beneficiarilor Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 393/2006, cu modificările ulterioare, din sumele prevăzute, în acest scop, în bugetul Autorităţii; p) emite titluri de plată, în condiţiile Legii nr. 165/2013;

q) constată faptele contravenţionale şi aplică sancţiunile prevăzute de Legea nr. 165/2013, Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 393/2006, cu modificările ulterioare.

 

Art. 3 –

(1) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În cadrul structurii organizatorice a Autorităţii se pot constitui, prin ordin al preşedintelui Autorităţii, servicii, birouri şi compartimente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(3) Atribuţiile şi responsabilităţile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrulAutorităţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin alpreşedintelui Autorităţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art. 4 –

(1) Conducerea Autorităţii se exercită de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de 3 vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a primministrului.

(2) Preşedintele are calitatea de ordonator principal de credite.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii, ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

(4) Prin ordin, preşedintele are dreptul de a delega atribuţii şi competenţe, în condiţiile legii.

(5) Preşedintele reprezintă Autoritatea în relaţiile cu instituţiile şi autorităţile administraţieipublice centrale şi locale, cu persoanele juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiţie.

(6) În subordinea preşedintelui se constituie cabinetul acestuia, potrivit legii. Numirea/Eliberarea din funcţie a personalului încadrat la cabinetul demnitarului se face prin ordin al preşedintelui.

(7) Fiecare vicepreşedinte coordonează, în mod individual, pe domeniile de competenţă, applicare legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţii funciare, aplicarea Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 393/2006, cu modificările ulterioare.

(8) Desemnarea domeniilor de competenţă a vicepreşedinţilor, stabilite potrivit alin. (7), se face prin ordin al preşedintelui Autorităţii.

 

Art. 5 –

(1) Numărul maxim de posturi al Autorităţii este de 176, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului preşedintelui.

(2) Structura posturilor pe compartimente, statul de funcţii şi structura de personal, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă, respectiv a raporturilor de serviciu se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii, în condiţiile legii. Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

(3) Persoanele care ocupă funcţii de conducere supuse reorganizării, în aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, se trec pe un post vacant de execuţie, corespunzător studiilor şi condiţiilor de vechime, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

(4) Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art. 6 –

(1) Personalul Autorităţii este format din funcţionari publici şi personal contractual.

(2) Atribuţiile, competenţele şi răspunderea personalului Autorităţii se stabilesc prin fişa postului, elaborată în conformitate cu structura organizatorică şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare.

(3) Salarizarea personalului Autorităţii se stabileşte potrivit reglementărilor legale în vigoare.

 

Art. 7 –

Cheltuielile curente şi de capital ale Autorităţii se asigură de la bugetul de stat.

 

Art. 8 –

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 9 şi 10.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

 

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor,

George Băeşu

 

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

Secretar de stat

 

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Anexă

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

Trascina file per caricare