Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Pravilnik o načinu vođenja registra udruga i fondacija i stranih i međunarodnih nevladinih organizacija

 

Na temelju članka 27. stavak 5. i članka 54. stavak 1. Zakona o udrugama i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH“, broj 45/02), federalni ministar pravde donosi

 

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA REGISTRA UDRUGA I FONDACIJA I STRANIH I MEĐUNARODNIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA

 

I - OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se postupak upisa u knjige registra (u daljnjem tekstu: registar) udruga i fondacija i stranih i međunarodnih nevladinih organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: subjekt upisa) promjene upisa u registar, oblik i sadržaj registra i način njegovog vođenja, izdavanje izvatka iz registra i druga pitanja od značaja za upis i vođenje registra subjekta upisa.

 

Članak 2.

Po odredbama ovog pravilnika vrši se i upis u registar udruga koje, sukladno članku 26. stavak 2. Zakona o udrugama i fondacijama, vodi kantonalni organ uprave nadležan za poslove uprave.

 

II - POSTUPAK UPISA U REGISTAR

 

Članak 3.

Upis u registar vrši se na zahtjev subjekta upisa.

Zahtjev za upis podnosi se na propisanom obrascu, i to:

1) Federalnom ministarstvu pravde - Zahtjev za upis u registar udruga/fondacija (Obrazac broj 1), Zahtjev za upis u registar stranih i međunarodnih nevladinih organizacija (Obrazac broj 2);

2) Kantonalnom organu uprave nadležnom za upravu - Zahtjev za upis u registar udruga (Obrazac broj 3).

 

Članak 4.

Zahtjev za upis u registar potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje subjekta upisa.

 

Članak 5.

Uz zahtjev za upis u registar udruga odnosno fondacija prilaže se: osnivački akt, statut, podaci o osnivaču, popis članova organa upravljanja i odluka nadležnog organa o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje subjekta upisa.

Uz zahtjev za upis u registar stranih i međunarodnih nevladinih organizacija prilaže se: rješenje o matičnoj registraciji, odluka nadležnog organa strane ili međunarodne nevladine organizacije o otvaranju predstavništva odnosno ureda, sjedište i adresa predstavništva, odnosno ureda u Federaciji i ovjerena fotokopija identifikacione isprave osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje.

Prilozi se podnose u izvorniku ili ovjerenom prijepisu odnosno fotokopiji.

Podaci o osnivaču podnose se na Obrascu broj 4, a popis članova organa upravljanja na Obrascu broj 5.

 

Članak 6.

Statut udruge odnosno fondacije ovjerava nadležno ministarstvo na način da se stranice statuta prošiju jamstvenikom, a oba kraja jamstvenika na posljednjoj strani pričvrste naljepnicom na koju se otisne pečat nadležnog ministarstva.

Na posljednjoj stranici statuta upisuje se tekst ovjere koji glasi:

“OVJERAVA __________________________

 (naziv nadležnog ministarstva)

Broj: U _______________________________

 (sjedište nadležnog ministarstva i datum)

Potpis ovlaštene osobe“

 

III - PROMJENE UPISA U REGISTRU

 

Članak 7.

Subjekt upisa dužan je podnijeti zahtjev za upis promjene naziva, sjedišta, osoba ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje ili pripajanje, razdvajanje ili transformaciju ili prestanak subjekta upisa.

Zahtjev za upis promjena iz stavka 1. ovog članka, podnosi se na Obrascu broj 6.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, prilažu se sljedeći dokazi: izmjene i dopune statuta ili novi statut, odluka o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji, odnosno prestanku subjekta upisa.

 

Članak 8.

Subjekt upisa dužan je podnijeti prijavu za upis promjene djelatnosti, statuta i članova organa upravljanja.

Prijava za upis promjena iz stavka l. ovog članka, podnosi se na Obrascu broj 7.

Uz prijavu iz stavka 1. ovog članka, prilažu se sljedeći dokazi: izmjene i dopune statuta ili novi statut i popis novih članova organa upravljanja na Obrascu broj 5.

 

Članak 9.

Strane i međunarodne nevladine organizacije dužne su podnijeti zahtjev za upis promjene naziva predstavništva, odnosno ureda, sjedišta, osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje ili prestanak rada predstavništva, odnosno ureda.

Zahtjev za upis promjena iz stavka l. ovog članka podnosi se na Obrascu broj 8.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka prilažu se slijedeći dokazi: odluka nadležnog organa o promjeni naziva, sjedišta, osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje, odnosno prestanku rada predstavništva, odnosno ureda.

 

IV - NAČIN POPUNJAVANJA OBRAZACA

 

Članak 10.

Obrasci zahtjeva iz članka 3. i prijave iz čl. 7. do 9. ovog pravilnika, podnose se u dva primjerka.

Popunjavanje rubrika u obrascu obavlja se upisivanjem odgovarajućih podataka koji su naznačeni za svaku rubriku posebno.

Obrasci se popunjavaju pisaćim strojem ili kompjuterski ili štampanim slovima tintom ili kemijskom olovkom. Podaci koji se upisuju u rubrike obrasca moraju biti istovjetni podacima iz osnivačkog akta, statuta i odluka organa upravljanja na koje se ti podaci odnose.

 

Članak 11.

Obrasci br. 1. do 14. predviđeni ovim pravilnikom nalaze se u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

 

V - KNJIGE REGISTRA UDRUGA, FONDACIJA I STRANIH I
MEĐUNARODNIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA

 

Članak 12.

Upis subjekta upisa vrši se u odgovarajući registar.

Federalno ministarstvo pravde vodi slijedeće registre:

registar udruga na Obrascu broj 9,

registar fondacija na Obrascu broj 10, i

registar stranih i međunarodnih nevladinih organizacija na Obrascu broj 11.

Kantonalni organ uprave nadležan za upravu vodi registar udruga iz svoje nadležnosti na Obrascu broj 12.

 

Članak 13.

Registri iz st. 1. i 2. članka 12. ovog pravilnika, vode se u obliku knjige formata 350 x 250 mm uvezane u tvrde korice od trajnog materijala.

Stranice registra, osim naslovne i prve unutarnje stranice, označene su rednim brojevima.

Ovlaštena osoba prije prvog upisa ovjerava registar svojim potpisom i pečatom nadležnog ministarstva na način da na prvoj unutarnjoj stranici registra upiše tekst ovjere koji glasi: “Ovaj registar sadrži ukupno _____ stranica.“

 

Članak 14.

Svaki subjekt upisa koji se upisuje u registar dobija stalni registarski broj i taj broj se koristi na svim aktima registra koji se odnose na isti subjekt upisa. Taj broj upisuje se u rubriku broj 1. registra i ne mijenja se dok subjekt upisa postoji, odnosno dok subjekt upisa ne bude brisan iz registra.

Registarski broj subjekta upisa počinje od broja l i dalje se nastavlja bez prekida i ne mijenja se po kalendarskim godinama. Taj broj predstavlja redni broj registra pod kojim je subjekt upisa upisan u registar.

 

Članak 15.

Popunjavanje rubrika u registru obavlja se upisivanjem odgovarajućih podataka koji su naznačeni za svaku rubriku posebno.

Rubrike se popunjavaju čitko, tintom ili kemijskom olovkom, na način da se upisivanje obavlja od početka slobodne rubrike.

Upisani tekst u registru ne smije se brisati i ispravljati.

Iznimno, manje pogreške ispravljaju se precrtavanjem vodoravnom crtom i stavljanjem potpisa ovlaštene osobe zadužene za vođenje registra i datuma ispravke. Ako se radi o većim pogreškama, cijeli se upis poništava precrtavanjem registarske stranice crvenom kosom crtom i upis se obavlja na prvoj slobodnoj stranici.

 

Članak 16.

Izmjene koje su nastale nakon prvog upisa u registar upisuju se u rubriku koja se odnosi na izmjene odgovarajućih podataka (npr. sjedišta ili ovlaštene osobe i sl.). Nakon upisa novih podataka, rubrika koja sadrži stare podatke precrtava se kosom, crvenom crtom.

U slučaju kada su rubrike koje se odnose na izmjenu odgovarajućih podataka do kraja popunjene i u slučaju kada subjekt upisa mijenja svoj naziv, upis se mora nastaviti na prvoj slobodnoj registarskoj stranici. Na tu registarsku stranicu prenose se svi važeći podaci iz odgovarajućih rubrika s registarske stranice s koje se prenosi registracija, a nakon čega se ta stranica precrtava kosom crvenom crtom.

Prestanak rada subjekta upisa upisuje se u odgovarajuću rubriku registra, a nakon toga se registarska stranica koja se odnosi na taj subjekt upisa precrtava s dvije kose crvene crte.

 

VI - ZBIRKA ISPRAVA I NAČIN VOĐENJA ZBIRKE ISPRAVA

 

Članak 17.

Zbirka isprava vodi se za svaki subjekt upisa upisan u registar.

Zbirka isprava predstavlja registar isprava koje su bile temelj za upis podataka o subjektu upisa u registar.

Zbirka isprava predstavlja omot od čvrstog kartona, formata 300 x 200 mm.

Na omotu zbirke isprava, ispod naslova: “Zbirka isprava“ upisuje se naziv subjekta upisa i registarski broj pod kojim je subjekt upisa upisan u registar.

 

Članak 18.

U zbirku isprava odlaže se: jedan primjerak zahtjeva za upis, akt o osnivanju, statut, izmjene i dopune statuta, rješenje o upisu u registar, kao i svi prilozi uz zahtjev na temelju kojih je izvršen upis odnosno promjena upisa.

 

VII - ČUVANJE REGISTRA I ZBIRKI ISPRAVA I UVID U REGISTAR I ZBIRKE ISPRAVA

 

Članak 19.

Registar i zbirke isprava propisane, ovim pravilnikom, smatraju se knjigama, odnosno ispravama trajne vrijednosti i čuvaju se trajno.

Ovlaštena službena osoba, zadužena za vođenje registra, dužna je čuvati registar i zbirke isprava na način da ih zaštiti od zlouporabe, oštećenja i uništenja.

 

Članak 20.

Knjige registra i zbirke isprava čuvaju se u posebnim prostorijama, smještene u željeznim ili drvenim ormarima osigurane bravom.

Knjige registra odlažu se na posebne police, odvojeno od polica predviđenih za odlaganje zbirki isprava.

 

Članak 21.

Svaka osoba ima pravo uvida u podatke upisane u registar i zbirke isprava, osim uvida u osobne podatke osnivača i članova fizičkih osoba i osoba ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje.

Uvid u registar i zbirke isprava obavlja se uz obveznu prisutnost ovlaštene osobe zadužene za vođenje registra.

 

VIII - IZDAVANJE IZVATKA IZ REGISTRA

 

Članak 22.

Na pismeni zahtjev zainteresirane osobe, Federalno ministarstvo pravde izdaje izvadak iz registra na Obrascu broj 13, odnosno nadležno kantonalno ministarstvo na Obrascu broj 14.

Izvadak iz registra sadrži posljednje podatke upisane u registar i odgovaraju najnovijem stanju.

 

IX - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 23.

Udruge i fondacije, kao i humanitarne organizacije iz članka 52. Zakona o udrugama i fondacijama, koje usklade svoje opće akte s odredbama tog zakona, dužne su podnijeti zahtjev za upis promjena u registar do kojih je došlo usklađivanjem tih akata.

Prijava promjena vrši se na odgovarajućim obrascima koji su predviđeni ovim pravilnikom.

Humanitarne organizacije, registrirane sukladno Zakonu o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama (“Službene novine Federacije BiH“, broj 35/98), dužne su nadležnom organu za upis u registar udruga, podnijeti zahtjev za upis u registar udruga na odgovarajućim obrascima utvrđenim ovim pravilnikom. Uz zahtjev za upis prilaže se: rješenje nadležnog organa o upisu u registar humanitarnih organizacija, potvrda nadležnog organa da nije brisana iz registra, dva primjerka statuta usklađena s odredbama Zakona o udrugama i fondacijama, popis članova organa upravljanja i ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje.

 

Članak 24.

Subjekt upisa dužan je uplatiti naknadu za troškove upisa u registar.

Visinu naknade iz stavka 1. ovog članka, sukladno članku 54. stavak 1. Zakona o udrugama i fondacijama, određuje federalni ministar pravde posebnim rješenjem.

Naknada iz stavka 1. ovog članka, uplaćuje se najkasnije do dana donošenja rješenja o upisu u registar i rješenje se ne može izdati dok se ta naknada ne uplati.

 

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra udruženja građana (“Službene novine Federacije BiH“, broj 4/96), Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra fondacija (“Službene novine Federacije BiH“, broj 37/98), Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra zakladnog upisnika (“Službene novine Federacije BiH“, broj 37/98) i Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra humanitarnih organizacija, dozvoli za humanitarni projekat i osobnoj iskaznici (“Službene novine Federacije BiH“, broj 45/98), osim čl. 20. do 24. tog pravilnika.

 

Članak 26.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH“.

 

Broj 04-02-551/02

21. studenoga 2002. godine Sarajevo

Ministar Zvonko Mijan, v. r.