Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Zakon o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu sa Aneksom 8. opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini

 

Koristeći se ovlašćenjima koja su mi data članom V Aneksa 10. (Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojemu je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja navedenog Sporazuma o implemenataciji civilnog dela Mirovnog sporazuma; i posebno uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojemu Visoki predstavnik “kada to oceni neophodnim. pomaže u iznalaženju rešenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom“;

Pozivajući se na stavak XI 2 Zaključaka Saveta za implementaciju mira koji se sastao u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojemu je Savet pozdravio nameru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog sporazuma, da bi, kao što je prethodno rečeno, pomogao u iznalaženju rešenja za probleme, “donošenjem obavezujućih odluka, kada to bude smatrao neophodnim,“ u vezi sa određenim pitanjima, uključujući ( u skladu sa podstavom (c) ovoga stava) i “mere u svrhu obezbeđenja implementacije Mirovnog sporazuma na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta“;

Uzimajući u obzir činjenicu da je pravilna zaštita, očuvanje, prezentacija i rehabilitacija proglašenih nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini od najviše važnosti za proces pomirenja u cieloj Bosni i Hercegovini kao i za povratak raseljenih lica i izbeglica u njihova predratna prebivališta;

Uzimajući dalje u obzir da je u članu V (5) Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini utvrđeno da: “ U svakom slučaju u kome Komisija donese odluku kojom neko dobro proglašava nacionalnim spomenikom, entitet na čijoj se teritoriji to dobro nalazinalazi (a) ulaže sve napore da preduzme odgovarajuće pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mere neophodne za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju proglašenih nacionalnih spomenika, i (b) suzdržava se od namernog preduzimanja bilo kojih mera koje mogu oštetiti ttakvo dobro“.

Svestan da domaći zakon Republike Srpske ne utvrđuje koji stepen zaštite treba obezbediti nacionalnim spomenicima koje je proglasila Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, ustanovljena u skladu sa članom I pomenutog Aneksa.

Takođe svestan činjenice da su prela članu (V) 4 pomenutog Aneksa "odluke Komisije konačne i da se sprovode u skladu sa domaćim zakonima".

S obzirom da nepostojanje odgovarajućeg zakona o ispunjenju obaveza koje Republika Srpska u skladu sa Aneksom 8., a koji bi bio usklađen sa Zakonom o sprovođenju odluka u Federaciji Bosne i Hercegovine, između ostalog usporava rehabilitaciju nacionalnih spomenika u Republici Srpskoj, ugrožava povratak izbeglica i raseljenih lica u Republiku Srpsku, i potkopava napore na stvaranju pozitivnog okruženja u celoj Bosni i Hercegovini.

Uzevši u obzir i imajući u vodu da gore navedeno, donosim sledeću odluku, kojom se proglašava Zakon o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu sa Aneksom 8 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Sledeći Zakon stupa na snagu u skladu sa odredbom člana 18 Zakona, na privremenoj osnovi, sve dok ga Narodna skupština Republike Srpske ne usvoji u odgovarajućem obliku, bez amandmana i bez ikakvih uslova.

 

ZAKON

O SPROVOĐENJU ODLUKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA USTANOVLJENE U SKLADU SA ANEKSOM 8. OPŠTEG OKVIRNOG SPORAZUMA ZA MIR U BOSNI I HERCEGOVINI

 

I. PREDMET I SVRHA ZAKONA

 

Član 1.

Ovaj zakon uređuje sprovođenje odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljene u skladu sa Aneksom 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu Komisija).

 

II. DEFINICIJE POJMOVA U SMISLU OVOG ZAKONA

 

Član 2.

"Nacionalni spomenik“ predstavlja dobro koje je Komisija proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine u skladu sa članovima V i VI Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu „Aneks 8.") te dobra koja su upisana na «Privremenu listu nacionalnih spomenika», koja se nalazi u prilogu, sve do donošenja konačne odluke Komisije u vezi sa njihovim statusom, a za šta ne postoji vremensko ograničenje te bez obzira na to da li je za dotično dobro podnesen zahtjev "Ministarstvo“ predstavlja Ministarstvo za urbanizam, stambeno-komunalne djelatnosti, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. “Rehabilitacija” predstavlja vraćanje oštećenog ili uništenog dobra u stanje u kojem je to dobro bilo prije njegovog oštećenja ili uništenja, do razumno moguće mjere, uključujući i izgradnju nacionalnog spomenika na istom mjestu, u istom obliku i formi, istih dimenzija i od istog materijala kao što je bio prije rušenja, uz korišćenje istih tehnologija građenja, kad god je to razumno moguće.

 

III. ZAŠTITA DOBARA NAVEDENIH U ANEKSU 8.

 

Član 3.

Podrazumjeva se da nacionalni spomenici automatski uživaju najviši stepen zaštite u zakonu Republike Srpske, bez potrebe za donošenjem daljih odluka, zakona, propisa ili drugog. Vlada Republike Srpske i svi gore pomenuti organi su naročito odgovorni da obezbijede preduzimanje svih koraka da bi se ispunili zahtjevi iz člana V Aneksa 8.

 

IV. POSTUPAK IZDAVANJA ODOBRENJA ZA REHABILITACIJU NACIONALNIH SPOMENIKA

 

Član 4.

Odluke o izdavanju odobrenja za rehabilitaciju nacionalnih spomenika donosi Ministarstvo.

 

Član 5.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rehabilitaciju vlasnik je dužan priložiti (1) izvod iz katastarskog plana, (2) dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja zemljišta ili objekta, (3) istorijski i graditeljski opis izvornog stanja objekta ili kompleksa sa postojećom arhitektonskom, fotografskom i drugom dokumentacijom, uključujući (4) opis sadašnjeg stanja objekta ili kompleksa i (5) projekat rehabilitacije objekta ili kompleksa.

 

Član 6.

U postupku izdavanja odobrenja u smislu prethodnog člana primjenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku, ukoliko ovim zakonom nije drugačije propisano.

 

Član 7.

Ukoliko su ispoštovani uslovi iz članova 2(3), 5, i 11(2) ovog zakona, Ministarstvo izdaje odobrenje za rehabilitaciju nacionalnog spomenika u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva.

 

Član 8.

Odluke koje su u suprotnosti sa odredbama ovog zakona ništavne su.

 

Član 9.

Prostorni planovi izrađeni suprotno odredbama ovog zakona ne primjenjuju se na zaštićeni prostor nacionalnih spomenika.

 

Član 10.

Projekat rehabilitacije koji se odnosi na potpuno uništeni nacionalni spomenik je glavni projekat, i izrađuje ga pravno lice ovlašćeno za izradu takve dokumentacije. Obavezna saradnja

 

Član 11.

Republika Srpska, kroz svoje nadležne organe, ulaže sve napore da preduzme odgovarajuće pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere neophodne za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju proglašenih nacionalnih spomenika, i suzdržava se od namjernog preduzimanja bilo kojih mjera koje mogu oštetiti takvo dobro. Ministarstvo uzima u obzir sve relevantne nalaze, obrazloženja i odluke koje Komisija izdaje u skladu sa članom V(4) Aneksa 8.

 

Član 12.

Organi i institucije Republike Srpske sarađuju sa Komisijom i sa nadležnim ministarstvima.

 

Član 13.

Gradski i opštinski organi u Republici Srpskoj dostaviće ministarstvu sve zahtjeve za rehabilitaciju nacionalnih spomenika, u roku od 15 dana od dana stupanja ovog zakona na snagu.

 

VI. NADZOR

 

Član 14.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Urbanističko-građevinska inspekcija na nivou Republike Srpske, u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim u Zakonu o prostornom planiranju Republike Srpske.

 

VII. KAZNENE ODREDBE

 

Član 15.

Odgovorno lice u upravnom tijelu ili instituciji koja je prekršila odredbe članova 4., 8., 12. i 13. ovog zakona za taj prekršaj kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 1500 KM. To ne isključuje primjenu ostalih novčanih ili drugih kazni za kršenje bilo koje odredbe ovog zakona, u skladu sa zakonima Republike Srpske.

 

VIII. PRELAZNE I KONAČNE ODREDBE

 

Član 16.

Odredbe drugih zakona kojima se direktno ili indirektno uređuju pitanja u vezi sa zaštitom, konzervacijom, prezentacijom i rehabilitacijom nacionalnih spomenika ne primjenjuju se ukoliko su u suprotnosti sa ovim zakonom.

 

Član 17.

Ukoliko je prije stupanja na snagu ovog zakona pred nadležnim organom pokrenut upravni postupak za izdavanje odobrenja za rehabilitaciju te do tog datuma nije donesena prvostepena odluka, ili je odluka poništena, ili je vraćena prvostepenom organu na ponovljeni postupak, postupak se nastavlja u skladu sa odredbama ovog zakona. Ovaj zakon ni na koji način ne sprečava izdavanje odobrenja za rehabilitaciju niti preduzimanje mjera u skladu sa takvim odobrenjem, niti preduzimanje drugih mjera u skladu sa ovim zakonom ili sa Aneksom 8.

 

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon njegovog objavljivanja u Službenim novinama Republike Srpske.

 

 

8. februar 2002.

Volfgang Petrič Visoki predstavnik