Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

 

Temeljem članka IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 57. sjednici Zastupničkoga doma, održanoj 17. svibnja 2005. i na 42. sjednici Doma naroda, održanoj 18. svibnja 2005., usvojila je

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU

NA DODANU VRIJEDNOST

 

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", broj 9/05) u članku 29. stavak 1. iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi: "4. snabdijevanje dobrima i uslugama u okviru međunarodnih projekata pružanja pomoći u kojima je Bosna i Hercegovina obvezana međunarodnim ugovorom osigurati da takvi projekti ne budu opterećeni PDV-om".

 

Članak 2.

U članku 32. stavak 5. u alineji 1. broj "8" zamjenjuje se brojem "7".

 

Članak 3.

U članku 72. riječi, uključujući i naslov: "30.6.2006. godine" zamjenjuju se riječima: "31.12.2006.", a riječi: "1.7.2005." zamjenjuju se riječima: "1.1.2006.".

U članku 73. riječi, uključujući i naslov: "30.6.2005." zamjenjuju se riječima: "31.12.2005.", a riječi: "1.7.2005." zamjenjuju se riječima: "1.1.2006.".

U članku 74. riječi: "30.6.2005." zamjenjuju se riječima: "31.12.2005.", riječi: "20.8.2005." zamjenjuju se riječima: "20.2.2006.", a riječi: "31.12.2005." zamjenjuju se riječima: "30.6.2006.".

U članku 75. riječi: "30.6.2005." zamjenjuju se riječima: "31.12.2005.".

U članku 76. riječi: "30.6.2005." zamjenjuju se riječima: "31.12.2005.", riječi: "10.7.2005." zamjenjuju se riječima: "10.1.2006.", riječi: "31.7.2005." zamjenjuju se riječima: "31.1.2006.", a riječi: "31.8.2005." zamjenjuju se riječima: "28.2.2006.".

U članku 77. riječi: "30.6.2005." zamjenjuju se riječima: "31.12.2005.", a riječi: "10.7.2005." zamjenjuju se riječima: "10.1.2006.".

U članku 78. riječi: "30.3.2005." zamjenjuju se riječima: "30.9.2005.", riječi: "31.5.2005." zamjenjuju se riječima: "30.11.2005.", a riječi: "30.6.2005." zamjenjuju se riječima: "31.12.2005.".

U članku 79. riječi: "30.6.2005." zamjenjuju se riječima: "31.12.2005.", a riječi: "31.12.2005" zamjenjuju se riječima: "30.6.2006.".

U članku 80. riječi: "31.12.2005." zamjenjuju se riječima: "30.6.2006.".

U članku 81. riječi: "1.7.2005." zamjenjuju se riječima: "1.1.2006.".

 

Članak 4.

Članak 82. mijenja se i glasi: "Od 1.1.2006. prestaje primjena Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Službeni glasnik BiH", broj 62/04)".

 

Članak 5.

U članku 83. stavak 1. mijenja se i glasi: "Ovaj Zakon stupa na snagu 15 dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 1.1.2006., izuzev odredaba sadržanih u čl. od 72. do 79. ovoga Zakona, koje se primjenjuju od 1.7.2005.".

 

PS BiH broj 178/05

18. svibnja 2005. godine

Sarajevo

 

Predsjedatelj Zastupničkoga doma

Parlamentarne skupštine BiH

Šefik Džaferović, v. r.

 

Predsjedatelj Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Velimir Jukić, v. r.