Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na temelju članka IV. 4. a) a u svezi s člankom II. točka 3. g) i točka 5. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 22. siječnja 2004., i na 17. sjednici Doma naroda, održanoj 28. siječnja 2004., usvojila je

 

ZAKON O SLOBODI VJERE I PRAVNOM POLOŽAJU CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

I - Temeljne odredbe

 

Članak 1.

Ovim se zakonom, poštujući vlastita naslijeđa i tradicionalne vrijednosti tolerancije i suživota prisutnih u viševjerskom karakteru Bosne i Hercegovine, a u namjeri da se doprinese unapređivanju međusobnog razumijevanja i poštivanja prava na slobodu savjesti i vjere, uređuje jedinstveni pravni okvir u kojem će sve crkve i vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini djelovati i biti izjednačene u pravima i obvezama bez ikakve diskriminacije.

Ovim se zakonom garantira svakom čovjeku pravo na slobodu savjesti i vjere sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustav), najvišim međunarodnim standardima ljudskih prava sadržanih u međunarodnim deklaracijama i konvencijama o slobodi savjesti i vjere, koji su sastavni dio Ustava i pravnog sustava Bosne i Hercegovine.

 

Članak 2.

U svrhe ovoga zakona definira se:

1. Diskriminacija, utemeljena na vjeri ili uvjerenju, označava svako isključivanje, ograničavanje, davanje prednosti, izostavljanje ili svako drugo razlikovanje koje je utemeljeno na religiji ili uvjerenju, a koje ima za svrhu ili se njime može postići - izravno ili neizravno, namjerno ili nenamjerno - ukidanje ili umanjivanje priznanja, jednakog uživanja i ostvarenja ljudskih prava i temeljnih sloboda u građanskim, političkim, ekonomskim, socijalnim i kulturnim stvarima.

2. Nije diskriminacija, utemeljena na vjeri ili uvjerenju, pravljenje razlikovanja i prednosti od crkava i vjerskih zajednica u poštivanju religijskih obveza i potreba, unutar njih samih, kada crkve i vjerske zajednice ocijene to potrebnim.

3. Crkve i vjerske zajednice su zajednice, ustanove i organizacije vjernika, utemeljene sukladno vlastitim propisima, naučavanjima, vjerama, tradicijama i praksi, kojima je priznata pravna sposobnost i koje su upisane u registar crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini.

 

Članak 3.

1. Ovaj se zakon primjenjuje na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine.

2. Svi ostali zakoni i propisi u ovom području moraju biti usklađeni s odredbama ovoga zakona.

3. Vlasti entiteta, županija, Distrikta i općina, prilikom donošenja i u primjeni propisa iz svojeg djelokruga, dužne su osigurati prava na slobodu uživanja i ispovijedanja vjere i zabrane svake diskriminacije utemeljene na vjeri ili drugom uvjerenju.

 

II - Sloboda ispovijedanja vjere i uvjerenja

 

Članak 4. 

1. Svatko ima pravo na slobodu vjere i uvjerenja, uključujući slobodu javnog ispovijedanja, odnosno neispovijedanja vjere. Jednako tako, svatko ima pravo prihvatiti ili promijeniti vjeru, kao i slobodu - bilo sam ili u zajednici s drugima, javno ili privatno - da na bilo koji način očituje svoja vjerska osjećanja i uvjerenja obavljanjem obreda, izvršavanjem i pridržavanjem vjerskih propisa, držanjem do običaja i drugih vjerskih aktivnosti. Svatko ima pravo na vjersku pouku, koju će obavljati samo osobe koje na tu službu imenuje službeno tijelo ili predstavnik njegove crkve ili vjerske zajednice, kako u vjerskim ustanovama tako u javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama i višim razinama obrazovanja što će se regulirati posebnim propisima.

2. Crkve i vjerske zajednice u propovijedanju vjere i drugim djelovanjem ne smiju širiti netrpeljivost i predrasude prema drugim crkvama i vjerskim zajednicama i njihovim vjernicima ili građanima bez vjerskog opredjeljenja ili ih onemogućavati u slobodnom javnom očitovanju vjere ili drugog uvjerenja.
3. Crkve i vjerske zajednice ne smiju djelovati svojim sadržajem i načinom obavljanja vjerskih obreda i drugih očitovanja vjere koji su protivni pravnom poretku, javnoj sigurnosti, moralu ili na štetu života i zdravlja, odnosno na štetu prava i sloboda drugih.

 

Članak 5. 

1. Zabranjena je svaka diskriminacija koja je utemeljena na vjeri ili uvjerenju a koja je definirana u članku 2.1.

2. Zabranjena su također sljedeća djela: 

a. napadi i uvrede vjerskih službenika;

b. napadi i oštećenja vjerskih objekata ili druge imovine crkava i vjerskih zajednica;

c. aktivnosti ili djela usmjerena na raspirivanje vjerske mržnje protiv bilo koje crkve ili vjerske zajednice ili njezinih članova;

d. omalovažavanje ili izrugivanje bilo koje vjere;

e. javna uporaba službenih simbola, znamenja, atributa i naziva crkve ili vjerske zajednice bez suglasnosti mjerodavne vlasti crkve ili vjerske zajednice;

f. osnivanje udruga vjerskih službenika ili vjernika bez odobrenja mjerodavne vlasti crkve ili vjerske zajednice, niti postojeće takve udruge, osnovane bez mjerodavne crkvene vlasti, mogu postojati bez mjerodavna odobrenja;

g. izazivanje, podržavanje ili pozivanje vjerske netrpeljivosti i mržnje.

 

Članak 6. 

1. Crkve i vjerske zajednice imaju utvrđen kodeks vjerskih prava i dužnosti svojih članova koji su sukladni naravi njihova poslanja i drugim uredbama crkve ili vjerske zajednice kojoj pripadaju.
2. Sukladno utvrđenom kodeksu vjerskih prava i dužnosti iz stavka 1. ovoga članka:

a) Nitko se ne smije prisiljavati ili ometati da ispovijeda svoju vjeru ili uvjerenje, ili da na bilo koji način sudjeluje u vjerskim obredima ili svečanostima bilo kojeg obreda ili vjerske aktivnosti svoje crkve ili vjerske zajednice. 

b) Nitko se ne smije prisiljavati, izravno ili neizravno, da očituje svoja vjerska uvjerenja.

c) Nitko se ne smije prisiljavati da daje prisegu koja je oprečna njegovoj vjeri ili uvjerenjima.

d) Vjerski službenici i oni koji se pripremaju za tu službu bit će izuzeti od služenja vojne službe, ali im se ne može zabraniti služenje vojnog roka ako to zatraže sukladno zakonu.

 

Članak 7. 

Sloboda vjere ili uvjerenja uključuje pravo svake osobe, odnosno crkve i vjerske zajednice, da može očitovati svoju vjeru ili uvjerenje, bilo pojedinačno ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, uključujući, među ostalim, pravo:

1. Svakodnevno u javnosti iznositi i zastupati načela svoje vjere ili uvjerenja i prema njima se ravnati s tim da ne ugrožava slobodu drugih;

2. Obavljati vjerske obrede u svojim ili zakupljenim, odnosno iznajmljenim zgradama ili prostorijama koje, prema posebnim propisima, ispunjavaju uvjete za okupljanje većeg broja osoba, na otvorenim prostorima vjerskih objekata, na grobljima, te domovima i imanjima svojih vjernika.

3. Slobodno i javno organizirati vjerske svečanosti, priredbe i druga vjerska i vjerskokulturna okupljanja na javnim mjestima sukladno zakonu kojim se uređuje okupljanje građana.
4. Ustanovljavati, održavati i upravljati vjerskim ustanovama, uključujući ustanove osnovane radi ispunjenja humanitarnih i obrazovnih ciljeva sukladno zakonu.

5. Praviti, tražiti, posjedovati, uvoziti, izvoziti i koristiti predmete i materijale koji se odnose na obrede ili običaje njihove vjere ili uvjerenja sukladno zakonu.

6. Ustanovljavati, posjedovati i dokidati sve vrste sredstava javnoga priopćavanja sukladno zakonu.

7. Pisati, prevoditi, izdavati knjige, udžbenike i priručnike i širiti odgovarajuće javne proglase u pisanom ili slikovnom obliku u novinama, časopisima, elektronskim medijima i ostalim sredstvima elektronske komunikacije sukladno zakonu.

8. Slobodno javno organizirati posjete vjernika i hodočašća vjerskim svečanostima, svetim mjestima, procesijama u zemlji i inozemstvu.

 

III - Pravni status crkava i vjerskih zajednica

 

Članak 8. 

1. Crkve i vjerske zajednice na teritoriju Bosne i Hercegovine imaju status pravne osobe.

2. Ovim se zakonom potvrđuje kontinuitet svojstva pravne osobnosti povijesno utemeljenim crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini sukladno vjerskim propisima i unutarnjem ustrojstvu u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Katoličkoj crkvi i Židovskoj zajednici Bosne i Hercegovine, kao i svim ostalim crkvama i vjerskim zajednicama kojima je priznato svojstvo pravne osobnosti prije stupanja na snagu ovog zakona.

3. Nove crkve i vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini stječu svojstvo pravne osobe na način predviđen odredbama članka 18. ovoga zakona.

4. Sve crkve i vjerske zajednice imat će službene nazive koji su određeni njihovim kanonskim, ustavnim, odnosno statutarnim propisima i kao takvi koristit će se u javnoj uporabi.

5. Sve crkve i vjerske zajednice mogu osnivati, mijenjati i ukidati svoje unutarnje organe, odnosno oblike organiziranja koji imaju svojstvo pravne osobe.

6. Sve crkve i vjerske zajednice svojim aktima uređuju koji njihovi unutarnji organi imaju svojstvo pravne osobe koji će se onda takvima smatrati na teritoriju Bosne i Hercegovine.

7. Crkve i vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini mogu se udruživati u saveze crkava i vjerskih zajednica sukladno ovom zakonu.

8. Crkve i vjerske zajednice i njihovi organizacijski oblici, koji su stekli svojstvo pravne osobe upisom u registar, za svoje obveze odgovaraju svaki cjelokupnom svojom imovinom sukladno zakonu.

 

Članak 9. 

Crkve i vjerske zajednice mogu uživati beneficije na temelju svojeg statusa i privilegije koje su karakteristične za neprofitabilne organizacije, sukladno ovom zakonu, kao i statutarnim odredbama po kojim se upravlja u crkvama i vjerskim zajednicama pod uvjetom ili do granice da ne obavljaju raspodjelu prihoda ili profita u korist privatnih osoba, osim u slučaju kada same raspodjele imaju legitimnu karitativnu svrhu.

 

Članak 10.

Crkve i vjerske zajednice mogu: 

1. Osnivati poduzeća, ustanove i udruge; stjecati, raspolagati i upravljati imovinom, kao i poduzimati druge djelatnosti na temelju odluka svojih organa i svoga članstva, sukladno zakonu.

2. Proizvoditi, nabavljati, uvoziti, izvoziti i širiti vjersku literaturu, tiskane i audiovizualne materijale ili predmete i druga sredstva elektronskoga priopćavanja koja su u uporabi kod prakticiranja i podučavanja vjere, sukladno zakonu.

3. Osnivati kulturne, karitativne, zdravstvene i odgojno-obrazovne ustanove različitog smjera, vrste i stupnja, u pravima izjednačene s ustanovama čiji su osnivači država ili drugi ovlašteni osnivači, i obavljati u njima odgovarajuću djelatnost te navedenim ustanovama samostalno i neposredno upravljati sukladno zakonu.

4. Uspostavljati i održavati međunarodne odnose i kontakte s crkvama i vjerskim zajednicama i svim drugim subjektima, sukladno poslanju crkve, odnosno vjerske zajednice.

5. Raditi sve drugo što pozitivnim zakonima nije zabranjeno.

 

Članak 11. 

1. Crkve i vjerske zajednice upravljaju sobom na svom unutarnjem planu sukladno vlastitim aktima i naučavanju, što neće imati nikakvih građansko-pravnih učinaka i što se neće prinudno provoditi od javne vlasti niti može biti primjenjivano na nečlanovima.

2. Crkve i vjerske zajednice svoje unutarnje ustrojstvo samostalno uređuju sukladno svojim internim propisima, zakonima i naučavanjima.

3. Crkve i vjerske zajednice samostalne su pri izboru, imenovanju i smjeni svog osoblja sukladno svojim vlastitim zahtjevima, propisima i potrebama.

4. Crkve i vjerske zajednice imaju pravo tražiti i primati dobrovoljne priloge u novcu i druge priloge.

 

Članak 12. 

1. Crkve i vjerske zajednice mogu stjecati imovinu sukladno zakonu.

2. Crkve i vjerske zajednice posjeduju vlastitu imovinu i imovinska prava kojima slobodno raspolažu i upravljaju.

3. Crkve i vjerske zajednice imaju pravo na restituciju oduzete imovine na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, bez diskriminacije, sukladno zakonu.

 

Članak 13. 

1. Crkve i vjerske zajednice, njihove ustanove i poduzeća, sukladno zakonu, obvezni su plaćati porez i doprinos na zarade uposlenih djelatnika (mirovinsko, zdravstveno i invalidsko osiguranje), te izvršavati sve druge zakonom propisane obveze.

2. Crkve i vjerske zajednice mogu prikupljati članarinu i dobivati poklone iz zemlje i inozemstva.

3. Donacije i prihodi crkava i vjerskih zajednica tretirat će se sukladno zakonima i propisima koji se odnose na neprofitabilne, obrazovne i karitativne organizacije.

4. Država se obvezuje regulirati mirovinsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje vjerskih službenika, posebnim propisom, a na poticaj bilo koje institucije iz članka 15. točke 1. ovoga zakona.

 

IV - Odnos države i crkve i vjerske zajednice

 

Članak 14.

Crkve i vjerske zajednice odvojene su od države a to znači da:

1. Država ne može priznati status državne vjere niti jednoj vjeri ni status državne crkve ili vjerske zajednice niti jednoj crkvi ili vjerskoj zajednici.

2. Država nema pravo miješati se u unutarnje ustrojstvo i poslove crkava i vjerskih zajednica.

3. Nijedna crkva ili vjerska zajednica, niti njeni službenici, ne mogu dobivati posebne privilegije od države u odnosu na druge crkve ili vjerske zajednice i njihove službenike, niti može formalno sudjelovati u radu političkih ustanova, izuzev kako je navedeno u stavku 4. ovoga članka.

4. Država može, na temelju jednakosti prema svima, davati materijalnu potporu crkvama i vjerskim zajednicama za očuvanje kulturne i povijesne baštine, zdravstvene djelatnosti, obrazovne, karitativne i socijalne usluge koje pružaju crkve i vjerske zajednice, jedino pod uvjetom da crkve i vjerske zajednice spomenute usluge obavljaju bez ikakve diskriminacije, a posebice nediskriminacije na temelju vjere ili uvjerenja.

5. Crkve i vjerske zajednice na području obiteljskog, roditeljskog prava i prava djeteta mogu obavljati funkciju humanitarne, socijalne i zdravstvene pomoći, odgoja i obrazovanja sukladno odgovarajućim zakonima koji uređuju ta prava i materiju.

6. Javnoj je vlasti zabranjeno bilo kakvo uplitanje prilikom izbora, imenovanja ili smjenjivanja vjerskih velikodostojnika, uspostave strukture crkava i vjerskih zajednica ili organizacija koje vrše službu Božju i druge obrede.

7. Javno očitovanje vjere ili uvjerenja može biti ograničeno jedino na temelju zakona i sukladno međunarodnim standardima kada mjerodavni organ dokaže da je to neophodno u interesu javne sigurnosti, zaštite zdravlja, javnog morala, ili u svrhu zaštite prava i sloboda drugih osoba sukladno međunarodnopravnim standardima. Crkve i vjerske zajednice imaju pravo priziva na ovu odluku. Prizivni organ, prije donošenja odluke po prizivu, mora zatražiti od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine mišljenje u svezi sa slučajem zabrane javnog očitovanja vjere ili uvjerenja.

 

Članak 15. 

1. Pitanja od zajedničkog interesa za Bosnu i Hercegovinu i neku ili više crkava i vjerskih zajednica mogu se uređivati i sporazumom koji zaključuje Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara, vlade entiteta i crkva, odnosno vjerska zajednica.

2. Za provedbu ovoga zakona i drugih propisa kojima se uređuju odnosi između države i crkava i vjerskih zajednica, kao i drugih pitanja značajnih za položaj i djelovanje crkava i vjerskih zajednica, u Zakonu o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine kao mjerodavno ministarstvo za odnose sa crkvama i vjerskim zajednicama određuje se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

 

Članak 16. 

1. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo pravde) donosi propise o uspostavi i vođenju jedinstvenog registra za upis svih crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika za koje to zatraži crkva i vjerska zajednica.

2. Registar iz prethodnog stavka vodi Ministarstvo pravde.

3. Crkve i vjerske zajednice, odnosno pravne osobe unutar njih iz članka 8. st. 2., 5. i 6. u prijavi za upis u registar daju sljedeće podatke:

- o nazivu pravne osobe;

- o sjedištu pravne osobe;

- o službi osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe;

- o pečatu i štambilju, koje u svom djelovanju koristi pravna osoba.

4. Neregistrirana, odnosno nova crkva i vjerska zajednica, pored podataka iz prethodnoga stavka, u prijavi podnosi podatke iz članka 18. ovoga zakona.

 

Članak 17. 

1. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice ima pravo i obvezu svim državnim, entitetskim, županijskim i općinskim vlastima ukazati na slučajeve kršenja prava na slobodu vjere, te zahtijevati poduzimanje zakonom propisanih mjera kojima se sprečavaju takva kršenja.

2. Organ vlasti, kojem se obrati Ministarstvo iz prethodnoga stavka, dužan je u roku od sedam dana izvijestiti Ministarstvo o mjerama zaštite ugrožene slobode vjere.

3. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice kontaktira i surađuje sa svim registriranim, i onim koje se spremaju za registraciju, crkvama i vjerskim zajednicama i raspravlja o svim pitanjima koja se odnose na slobodu vjere i pravni položaj crkava i vjerskih zajednica sukladno Ustavu, međunarodnim konvencijama i ovom zakonu.

 

V - Osnivanje novih crkava i vjerskih zajednica

 

Članak 18. 

1. Novu crkvu ili vjersku zajednicu može osnovati 300 punoljetnih državljana Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovo entitetsko državljanstvo. Pod istim ili sličnim imenom postojeće crkve ili vjerske zajednice ne može se osnovati nova crkva ili vjerska zajednica. Nitko ne može, bez suglasnosti mjerodavne vlasti crkve ili vjerske zajednice, koristiti njene službene simbole, znamenja i atribute.

2. Pismena prijava o osnivanju crkve ili vjerske zajednice podnosi se Ministarstvu pravde, a treba sadržavati:

Statut crkve ili vjerske zajednice iz kojeg je vidljiv sadržaj i način ispovijedanja vjere, obavljanja vjerskih obreda, područja i način djelovanja;

Dokument o njezinom službenom vjerskom naučavanju;

Potpise 300 građana-sljedbenika (ime i prezime, dan i mjesto rođenja, sadašnja adresa, jedinstveni matični broj i svojeručni potpis);

- Odluku o osnivanju, usvojenu od najmanje 30 osnivača crkve ili vjerske zajednice, ime i prezime predstojnika crkve ili vjerske zajednice, njegova zamjenika ili drugih predstavnika ovlaštenih da zastupaju crkvu ili vjersku zajednicu pred državnim organima.

3. U roku od 30 dana nakon podnesene prijave o osnivanju crkve ili vjerske zajednice, Ministarstvo pravde donosi rješenje o upisu u registar crkava i vjerskih zajednica.

4. Ministarstvo će, razmatrajući zahtjeve iz prethodnih stavaka ovog članka, poštivati pravo svake crkve i vjerske zajednice na samostalnost u organizaciji vlastitih poslova pod uvjetom da se to uredi sukladno ustavnim odredbama, ovom zakonu i međunarodnom pravu.

5. Ministarstvo može odbiti zahtjev za registraciju samo ako ocijeni da su sadržaj i način obavljanja vjerskih obreda i drugih očitovanja vjere protivni pravnom poretku, javnom moralu ili štete životu i zdravlju ili drugim pravima i slobodama vjernika i građana.

6. Ako ni u roku od 60 dana Ministarstvo ne donese rješenje o upisu u registar, nova crkva ili vjerska zajednica smatrat će se registriranom istekom 60 dana nakon nadnevka podnošenja prijave za registraciju crkve ili vjerske zajednice. Pravna osobnost ima pravnu snagu od dana donošenja rješenja o registraciji.

7. Protiv registracije, učinjene na način predviđen prethodnim stavkom ili odbijanja registracije nove crkve, odnosno vjerske zajednice, podnositelj prijave ili registrirana crkva, odnosno vjerska zajednica, mogu uložiti priziv Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na registraciju crkve ili vjerske zajednice, koje donosi konačno rješenje o registriranju ili odbija registracije. Priziv se može temeljiti i na razlozima da se legalizacijom dotične crkve ili vjerske zajednice krše odredbe Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njezinih protokola, kao i odredbe iz drugih međunarodnih ugovora koje se odnose na slobodu vjere i druge slobode i prava.

8. Protiv konačnog rješenja spor se može pokrenuti u roku od tri mjeseca pred Sudom Bosne i Hercegovine.

 

Članak 19. 

Savezi crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini 

1. Dvije ili više crkava i vjerskih zajednica iz Bosne i Hercegovine mogu osnivati saveze crkava i vjerskih zajednica.

2. Savezi se ustanovljuju sporazumom, izjavom ili drugim dokumentom u kojem su pobrojani osnivači, definirani ciljevi osnivanja saveza, način osnivanja zajedničke upravljačko-predstavničke strukture, vrijeme na koje je osnovana.

3. Savezi crkava ili vjerskih zajednica, koji su ustanovljeni na temelju članka 19.2, upisom u registar, imaju status pravne osobe.

 

VI - Prijelazne i završne odredbe

 

Članak 20. 

1. Ministarstvo mjerodavno za odnose sa crkvama i vjerskim zajednicama, u roku od šest mjeseci nakon stupanja na snagu ovoga zakona, donijet će uputu radi provedbe ovoga zakona.

2. Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica SRBiH ("Službeni list SRBiH", broj 36/76).

 

Članak 21.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

 

 

PS BiH broj 3/04

28. siječnja 2004. godine, Sarajevo

 


 

Predsjedatelj Zastupničkog doma

dr. Nikola Špirić, v. r.

PredsjedateljDoma naroda

Mustafa Pamuk, v. r

Trascina file per caricare
Trascina file per caricare
Trascina file per caricare

ZAKON

O SLOBODI VJERE I PRAVNOM POLOŽAJU CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Na temelju članka IV. 4. a) a u svezi s člankom II. točka 3. g) i točka 5. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 22. siječnja 2004., i na 17. sjednici Doma naroda, održanoj 28. siječnja 2004.,

(Sarajevo, 2004. "Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 5/2004. ,9. ožujka 2004.).

 

I - OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim zakonom se, poštujući vlastita naslijeđa i tradicionalne vrijednosti tolerancije i suživota prisutnih u viševjerskom karakteru Bosne i Hercegovine, a u namjeri da se doprinese unapređivanju međusobnog razumijevanja i poštivanja prava na slobodu savjesti i vjere, uređuje jedinstveni pravni okvir u kojem će sve crkve i vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini djelovati i biti izjednačene u pravima i obavezama bez ikakve diskriminacije.

Ovim zakonom garantira se svakom čovjeku pravo na slobodu savjesti i vjere u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustav), najvišim međunarodnim standardima ljudskih prava sadržanih u međunarodnim deklaracijama i konvencijama o slobodi savjesti i vjere, koji su sastavni dio Ustava i pravnog sistema Bosne i Hercegovine.

 

Član 2.

U svrhe ovog zakona definira se:

1. Diskriminacija, zasnovana na vjeri ili uvjerenju, označava svako isključivanje, ograničavanje, davanje prednosti, izostavljanje ili svako drugo razlikovanje koje je zasnovano na religiji ili uvjerenju, a koje ima cilj ili se njime može postići - direktno ili indirektno, namjerno ili nenamjerno - ukidanje ili umanjivanje priznanja, jednakog uživanja i ostvarivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u građanskim, političkim, ekonomskim, socijalnim i kulturnim stvarima.

2. Nije diskriminacija, zasnovana na vjeri ili uvjerenju, pravljenje razlikovanja i prednosti od strane crkava i vjerskih zajednica u poštivanju religijskih obaveza i potreba, unutar njih samih, kada crkve i vjerske zajednice ocijene da je to potrebno.

3. Crkve i vjerske zajednice su zajednice, ustanove i organizacije vjernika, osnovane u skladu s vlastitim propisima, naučavanjima, vjerama, tradicijama i praksom, kojima je priznata pravna sposobnost i koje su upisane u Registar crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini.

 

Član 3.

1. Ovaj zakon primjenjuje se na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

2. Svi ostali zakoni i propisi u ovoj oblasti moraju biti usklađeni s odredbama ovog zakona.

3. Vlasti entiteta, kantona, Distrikta i općina, prilikom donošenja i u primjeni propisa iz svoje nadležnosti, dužne su osigurati prava na slobodu uživanja i ispovijedanja vjere i zabrane svake diskriminacije zasnovane na vjeri ili drugom uvjerenju.

 

II - SLOBODA ISPOVIJEDANJA VJERE I UVJERENJA

 

Član 4.

1. Svako ima pravo na slobodu vjere i uvjerenja, uključujući slobodu javnog ispovijedanja, odnosno neispovijedanja vjere. Isto tako, svako ima pravo prihvatiti ili promijeniti vjeru, kao i slobodu - bilo sam ili u zajednici s drugima, javno ili privatno - da na bilo koji način očituje svoja vjerska osjećanja i uvjerenja obavljanjem obreda, izvršavanjem i pridržavanjem vjerskih propisa, držanjem do običaja i drugih vjerskih aktivnosti. Svako ima pravo na vjersku pouku, koju će vršiti samo osobe koje na tu službu imenuje službeno tijelo ili predstavnik njegove crkve ili vjerske zajednice, kako u vjerskim ustanovama tako u javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama i višim nivoima obrazovanja što će se regulirati posebnim propisima.

2. Crkve i vjerske zajednice u propovijedanju vjere i drugim djelovanjem ne smiju širiti netrpeljivost i predrasude prema drugim crkvama i vjerskim zajednicama i njihovim vjernicima ili građanima bez vjerskog opredjeljenja ili ih onemogućavati u slobodnom javnom očitovanju vjere ili drugog uvjerenja.

3. Crkve i vjerske zajednice ne smiju djelovati svojim sadržajem i načinom obavljanja vjerskih obreda i drugih očitovanja vjere koji su protivni pravnom poretku, javnoj sigurnosti, moralu ili na štetu života i zdravlja, odnosno na štetu prava i sloboda drugih.

 

Član 5.

1. Zabranjena je svaka diskriminacija koja je zasnovana na vjeri ili uvjerenju a koja je definirana u članu 2.1.

2. Zabranjena su također sljedeća djela:

3. napadi i uvrede vjerskih službenika;

4. napadi i oštećenja vjerskih objekata ili druge imovine crkava i vjerskih zajednica;

5. aktivnosti ili djela usmjerena na raspirivanje vjerske mržnje protiv bilo koje crkve ili vjerske zajednice ili njenih članova;

6. omalovažavanje ili izrugivanje bilo koje vjere;

7. javna upotreba službenih simbola, znamenja, atributa i naziva crkve ili vjerske zajednice bez saglasnosti nadležne vlasti crkve ili vjerske zajednice;

8. osnivanje udruženja vjerskih službenika ili vjernika bez odobrenja nadležne vlasti crkve ili vjerske zajednice, niti postojeća takva udruženja, osnovana bez nadležne crkvene vlasti, mogu postojati bez nadležnog odobrenja;

9. izazivanje, podržavanje ili pozivanje vjerske netrpeljivosti i mržnje.

 

Član 6.

1. Crkve i vjerske zajednice imaju utvrđen kodeks vjerskih prava i dužnosti svojih članova koji su u skladu s prirodom njihovog poslanja i drugim uredbama crkve ili vjerske zajednice kojoj pripadaju.

2. U skladu s utvrđenim kodeksom vjerskih prava i dužnosti iz stava 1. ovog člana:
a) Niko se ne smije prisiljavati ili ometati da očituje svoju vjeru ili uvjerenje, ili da na bilo koji način učestvuje u vjerskim obredima ili svečanostima bilo kojeg obreda ili vjerske aktivnosti svoje crkve ili vjerske zajednice;
b) Niko se ne smije prisiljavati, direktno ili indirektno, da očituje svoja vjerska uvjerenja;
c) Niko se ne smije prisiljavati da daje zakletvu koja je suprotna njegovoj vjeri ili uvjerenjima;
d) Vjerski službenici i oni koji se pripremaju za tu službu bit će izuzeti od služenja vojne službe, ali im se ne može zabraniti služenje vojnog roka ukoliko to zatraže u skladu sa zakonom.

 

Član 7.
Sloboda vjere ili uvjerenja uključuje pravo svake osobe, odnosno crkve i vjerske zajednice, da može očitovati svoju vjeru ili uvjerenje, bilo pojedinačno ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, uključujući, između ostalih, pravo:

1. Svakodnevno u javnosti iznositi i zastupati načela svoje vjere ili uvjerenja i prema njima se ravnati s tim da ne ugrožava slobodu drugih;

2. Vršiti vjerske obrede u svojim ili zakupljenim, odnosno iznajmljenim zgradama ili prostorijama koje, prema posebnim propisima, ispunjavaju uslove za okupljanje većeg broja osoba, na otvorenim prostorima vjerskih objekata, na grobljima, te domovima i imanjima svojih vjernika;

3. Slobodno i javno organizirati vjerske svečanosti, priredbe i druga vjerska i vjersko-kulturna okupljanja na javnim mjestima u skladu sa zakonom kojim se uređuje okupljanje građana;

4. Ustanovljavati, održavati i upravljati vjerskim ustanovama, uključujući ustanove osnovane radi ispunjenja humanitarnih i obrazovnih ciljeva u skladu sa zakonom;

5. Praviti, tražiti, posjedovati, uvoziti, izvoziti i koristiti predmete i materijale koji se odnose na obrede ili običaje njihove vjere ili uvjerenja u skladu sa zakonom;

6. Ustanovljavati, posjedovati i ukidati sve vrste sredstava javnog informiranja u skladu sa zakonom;

7. Pisati, prevoditi, izdavati knjige, udžbenike i priručnike i širiti odgovarajuće javne proglase u pisanom ili slikovnom obliku u novinama, časopisima, elektronskim medijima i ostalim sredstvima elektronske komunikacije u skladu sa zakonom;

8. Slobodno javno organizirati posjete vjernika i hodočašća vjerskim svečanostima, svetim mjestima, procesijama u zemlji i inozemstvu.

 

III - PRAVNI STATUS CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA

 

Član 8.

1. Crkve i vjerske zajednice na teritoriji Bosne i Hercegovine imaju status pravne osobe.

2. Ovim zakonom potvrđuje se kontinuitet svojstva pravne osobe historijski zasnovanim crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini u skladu s vjerskim propisima i unutrašnjom organizacijom u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Katoličkoj crkvi i Jevrejskoj zajednici Bosne i Hercegovine, kao i svim ostalim crkvama i vjerskim zajednicama kojima je priznato svojstvo pravne osobe prije stupanja na snagu ovog zakona.

3. Nove crkve i vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini stiču svojstvo pravne osobe na način predviđen odredbama člana 18. ovog zakona.

4. Sve crkve i vjerske zajednice imat će službene nazive koji su određeni njihovim kanonskim, ustavnim, odnosno statutarnim propisima i kao takvi koristit će se u javnoj upotrebi.

5. Sve crkve i vjerske zajednice mogu osnivati, mijenjati i ukidati svoje unutrašnje organe, odnosno oblike organiziranja koji imaju svojstvo pravne osobe.

6. Sve crkve i vjerske zajednice svojim aktima uređuju koji njihovi unutrašnji organi imaju svojstvo pravne osobe koji će se onda takvima smatrati na teritoriji Bosne i Hercegovine.

7. Crkve i vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini mogu se udruživati u saveze crkava i vjerskih zajednica u skladu s ovim zakonom.

8. Crkve i vjerske zajednice i njihovi organizacioni oblici, koji su stekli svojstvo pravne osobe upisom u registar, za svoje obaveze odgovaraju svaki cjelokupnom svojom imovinom u skladu sa zakonom.

 

Član 9.
Crkve i vjerske zajednice mogu uživati beneficije na osnovu svog statusa i privilegije koje su karakteristične za neprofitabilne organizacije, a u skladu sa ovim zakonom, kao i kanonskim, ustavnim i statutarnim odredbama po kojim se upravlja u crkvama i vjerskim zajednicama pod uslovom ili do granice da ne vrše raspodjelu prihoda ili profita u korist privatnih osoba, osim u slučaju kada same raspodjele imaju legitimnu karitativnu svrhu.

 

Član 10.

Crkve i vjerske zajednice mogu:

1. Osnivati preduzeća, ustanove i udruženja; sticati, raspolagati i upravljati imovinom, kao i preduzimati druge djelatnosti na osnovu odluka svojih organa i svoga članstva, u skladu sa zakonom;

2. Proizvoditi, nabavljati, uvoziti, izvoziti i širiti vjersku literaturu, štampane i audiovizuelne materijale ili predmete i druga sredstva elektronskog informiranja koja su u upotrebi kod prakticiranja i podučavanja vjere, u skladu sa zakonom;

3. Osnivati kulturne, karitativne, zdravstvene i vaspitno-obrazovne ustanove različitog smjera, vrste i stepena, u pravima izjednačene sa ustanovama čiji su osnivači država ili drugi ovlašteni osnivači, i vršiti u njima odgovarajuću djelatnost, te navedenim ustanovama samostalno i neposredno upravljati u skladu sa zakonom;

4. Uspostavljati i održavati međunarodne odnose i kontakte sa crkvama i vjerskim zajednicama i svim drugim subjektima, u skladu s poslanjem crkve, odnosno vjerske zajednice;

5. Raditi sve drugo što pozitivnim zakonima nije zabranjeno.

 

Član 11.

1. Crkve i vjerske zajednice upravljaju sobom na svom unutrašnjem planu u skladu s vlastitim aktima i naučavanjem, što neće imati nikakvih građansko-pravnih učinaka i što se neće prinudno provoditi od strane javne vlasti niti može biti primjenjivano na one koji nisu članovi.

2. Crkve i vjerske zajednice svoju unutrašnju organizaciju samostalno uređuju u skladu sa svojim internim propisima, zakonima i naučavanjem.

3. Crkve i vjerske zajednice samostalne su pri izboru, imenovanju i smjeni svog osoblja u skladu sa svojim vlastitim zahtjevima, propisima i potrebama.

4. Crkve i vjerske zajednice imaju pravo tražiti i primati dobrovoljne priloge u novcu i druge priloge.

 

Član 12.

1. Crkve i vjerske zajednice mogu sticati imovinu u skladu sa zakonom.

2. Crkve i vjerske zajednice posjeduju vlastitu imovinu i imovinska prava kojima slobodno raspolažu i upravljaju.

3. Crkve i vjerske zajednice imaju pravo na restituciju oduzete imovine na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, bez diskriminacije, u skladu sa zakonom.

 

Član 13.

1. Crkve i vjerske zajednice, njihove ustanove i preduzeća, u skladu sa zakonom, obavezni su plaćati porez i doprinos na zarade zaposlenih radnika (penzijsko, zdravstveno i invalidsko osiguranje), kao i izvršavati sve druge zakonom propisane obaveze.

2. Crkve i vjerske zajednice mogu prikupljati članarinu i dobivati poklone iz zemlje i inozemstva.

3. Donacije i prihodi crkava i vjerskih zajednica tretirat će se u skladu sa zakonima i propisima koji se odnose na neprofitabilne, obrazovne i karitativne organizacije.

4. Država se obavezuje regulirati penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje vjerskih službenika, posebnim propisom, a na poticaj bilo koje institucije iz člana 15. tačke 1. ovog zakona.

 

IV - ODNOS DRŽAVE I CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA

 

Član 14.

Crkve i vjerske zajednice odvojene su od države a to znači da:

1. Država ne može priznati status državne vjere ni jednoj vjeri niti status državne crkve ili vjerske zajednice ni jednoj crkvi ili vjerskoj zajednici;

2. Država nema pravo miješati se u unutrašnju organizaciju i poslove crkava i vjerskih zajednica;

3. Nijedna crkva ili vjerska zajednica, ni njeni službenici, ne mogu dobivati posebne privilegije od države u odnosu na druge crkve ili vjerske zajednice i njihove službenike, niti može formalno učestvovati u radu političkih ustanova, osim kako je navedeno u stavu 4. ovog člana;

4. Država može, na osnovu jednakosti prema svima, davati materijalnu podršku crkvama i vjerskim zajednicama za očuvanje kulturne i historijske baštine, zdravstvene djelatnosti, obrazovne, karitativne i socijalne usluge koje pružaju crkve i vjerske zajednice, jedino pod uslovom da crkve i vjerske zajednice spomenute usluge obavljaju bez ikakve diskriminacije, a posebno nediskriminacije na osnovu vjere ili uvjerenja;

5. Crkve i vjerske zajednice u oblasti porodičnog, roditeljskog prava i prava djeteta mogu obavljati funkciju humanitarne, socijalne i zdravstvene pomoći, vaspitanja i obrazovanja, u skladu s odgovarajućim zakonima koji uređuju ta prava i materiju;

6. Javnoj vlasti zabranjeno je bilo kakvo uplitanje prilikom izbora, imenovanja ili smjenjivanja vjerskih velikodostojnika, uspostavljanja struktura crkava i vjerskih zajednica ili organizacija koje vrše službu Božiju i druge obrede;

7. Javno očitovanje vjere ili uvjerenja može biti ograničeno jedino na osnovu zakona i u skladu s međunarodnim standardima kada nadležni organ dokaže da je to neophodno u interesu javne sigurnosti, zaštite zdravlja, javnog morala, ili u cilju zaštite prava i sloboda drugih osoba u skladu s međunarodnopravnim standardima. Crkve i vjerske zajednice imaju pravo žalbe na ovu odluku. Žalbeni organ, prije donošenja odluke o žalbi, mora zatražiti od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine mišljenje u vezi sa slučajem zabrane javnog očitovanja vjere ili uvjerenja.

 

Član 15.

1. Pitanja od zajedničkog interesa za Bosnu i Hercegovinu i neku ili više crkava i vjerskih zajednica mogu se uređivati i sporazumom koji zaključuje Predsjedništvo BiH, Vijeće ministara, vlade entiteta i crkva, odnosno vjerska zajednica.

2. Za provođenje ovog zakona i drugih propisa kojim se uređuju odnosi između države i crkava i vjerskih zajednica, kao i drugih pitanja značajnih za položaj i djelovanje crkava i vjerskih zajednica, u Zakonu o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine kao nadležno ministarstvo za odnose sa crkvama i vjerskim zajednicama određuje se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

 

Član 16.

1. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo pravde) donosi propise o uspostavljanju i vođenju jedinstvenog registra za upis svih crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacionih oblika za koje to zatraži crkva i vjerska zajednica.

2. Registar iz prethodnog stava vodi Ministarstvo pravde.

3. Crkve i vjerske zajednice, odnosno pravne osobe unutar njih iz člana 8. st. 2.,5. i 6. u prijavi za upis u registar daju sljedeće podatke:
o nazivu pravne osobe;
o sjedištu pravne osobe;
o službi osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe;
o pečatu i štambilju, koje u svom djelovanju koristi pravna osoba.

4. Neregistrirana, odnosno nova crkva i vjerska zajednica, osim podataka iz prethodnog stava, u prijavi podnosi podatke iz člana 18. ovog zakona.

 

Član 17.

1. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice ima pravo i obavezu svim državnim, entitetskim, kantonalnim i općinskim vlastima ukazati na slučajeve kršenja prava na slobodu vjere, te zahtijevati preduzimanje zakonom propisanih mjera kojima se sprečavaju takva kršenja.

2. Organ vlasti, kojem se obrati Ministarstvo iz prethodnog stava, dužan je u roku od sedam dana obavijestiti Ministarstvo o mjerama zaštite ugrožene slobode vjere.

3. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice kontaktira i sarađuje sa svim registriranim, i onim koje se spremaju za registraciju, crkvama i vjerskim zajednicama i raspravlja o svim pitanjima koja se odnose na slobodu vjere i pravni položaj crkava i vjerskih zajednica u skladu sa Ustavom, međunarodnim konvencijama i ovim zakonom.

 

V - OSNIVANJE NOVIH CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA

 

Član 18.

1. Novu crkvu ili vjersku zajednicu može osnovati 300 punoljetnih državljana Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovo entitetsko državljanstvo. Pod istim ili sličnim imenom postojeće crkve ili vjerske zajednice ne može se osnovati nova crkva ili vjerska zajednica. Niko ne može bez saglasnosti nadležne vlasti crkve ili vjerske zajednice koristiti njene službene simbole, znamenja i atribute.

2. Pismena prijava o osnivanju crkve ili vjerske zajednice podnosi se Ministarstvu pravde, a treba sadržavati:
Statut ili drugi akt crkve ili vjerske zajednice iz kojeg je vidljiv sadržaj i način ispovijedanja vjere, obavljanja vjerskih obreda, područja i način djelovanja;
Dokument o njenom službenom vjerskom naučavanju;
Potpise 300 građana-sljedbenika (ime i prezime, dan i mjesto rođenja, sadašnja adresa, jedinstveni matični broj i svojeručni potpis);
Odluku o osnivanju, usvojenu od najmanje 30 osnivača crkve ili vjerske zajednice, ime i prezime predstojnika crkve ili vjerske zajednice, njegovog zamjenika ili drugih predstavnika ovlaštenih da zastupaju crkvu ili vjersku zajednicu pred državnim organima.

3. U roku od 30 dana nakon podnesene prijave o osnivanju crkve ili vjerske zajednice, Ministarstvo pravde donosi rješenje o upisu u registar crkava i vjerskih zajednica.

4. Ministarstvo će, razmatrajući zahtjeve iz prethodnih stavova ovog člana, poštivati pravo svake crkve i vjerske zajednice na samostalnost u organizaciji vlastitih poslova pod uslovom da se to uredi u skladu sa ustavnim odredbama, ovim zakonom i međunarodnim pravom.

5. Ministarstvo može odbiti zahtjev za registraciju samo ako ocijeni da su sadržaj i način obavljanja vjerskih obreda i drugih očitovanja vjere protivni pravnom poretku, javnom moralu ili štete životu i zdravlju ili drugim pravima i slobodama vjernika i građana.

6. Ukoliko ni u roku 60 dana Ministarstvo ne donese rješenje o upisu u registar, nova crkva ili vjerska zajednica smatrat će se registriranom istekom 60 dana nakon datuma podnošenja prijave za registraciju crkve ili vjerske zajednice. Svojstvo pravne osobe ima pravnu snagu od dana donošenja rješenja o registraciji.

7. Protiv registracije, obavljene na način predviđen prethodnim stavom ili odbijanja registracije nove crkve, odnosno vjerske zajednice, podnosilac prijave ili registrirana crkva, odnosno vjerska zajednica, mogu uložiti žalbu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na registraciju crkve ili vjerske zajednice, koje donosi konačno rješenje o registriranju ili odbija registraciju. žalba se može zasnivati i na razlozima da se legalizacijom dotične crkve ili vjerske zajednice krše odredbe Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenih protokola, kao i odredbe iz drugih međunarodnih ugovora koje se odnose na slobodu vjere i druge slobode i prava.

8. Protiv konačnog rješenja spor se može pokrenuti u roku od tri mjeseca pred Sudom Bosne i Hercegovine.

 

Član 19.
Savezi crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini

1. Dvije ili više crkava i vjerskih zajednica iz Bosne i Hercegovine mogu osnivati saveze crkava i vjerskih zajednica.

2. Savezi se ustanovljuju sporazumom, izjavom ili drugim dokumentom u kojem su pobrojani osnivači, definirani ciljevi osnivanja saveza, način formiranja zajedničke upravljačko-predstavničke strukture, vrijeme na koje je osnovana.

3. Savezi crkava ili vjerskih zajednica, koji su ustanovljeni na osnovu člana 19.2., upisom u registar, imaju status pravne osobe.

 

VI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 20.
1. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u roku šest mjeseci nakon stupanja na snagu ovog zakona, donijet će uputstvo radi provođenja ovog zakona.
2. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica SRBiH ("Službeni list SRBiH", broj 36/76).

 

Član 21.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
 
PS BiH broj 3/04
28. siječnja 2004. godine, Sarajevo
 
Predsjedatelj Zastupničkog doma
dr. Nikola Špirić, v. r.

PredsjedateljDoma naroda
Mustafa Pamuk, v. r

Trascina file per caricare
Trascina file per caricare
Trascina file per caricare

Freedom of religion and legal status of churches and religious organisations in Bosnia and Herzegovina

(Law 28 gennaio 2004, n°5, Official Gazette of Bosnia and Herzegovina)

I General Provisions

Article 1

Respecting own heritage and traditional values and tolerance, and coexistance of those present in multi-confessional character of Bosnia and Herzegovina and considering the contribution to the advancement of mutual understanding and respect for the right to freedom of conscience and religion, this Law governs a uniform legal framework within which all Churches and religious communities in Bosnia and Herzegovina shall act and be equal in rights and obligations, without any diiscrimination.

This Law guarantees the right of all to freedom of conscience and religion in conformity with the Constitution of Bosnia and Herzegovina (hereinafter referred to: the Constitution), the highest international standards of human rights comprised in the international declarations and conventions of freedom of conscience and religion, being an integral part of the Constitution of Bosnia and Herzegovina.
Article 2

For the purpose of this Law:

1. Discrimination on the grounds of religion or belief means any exclusion, restriction, preferential treatment, omission or any other form of differentiation on the grounds of religion or belief having for its purpose or which may bring about - directly or indirectly, intentionally or unintentionally - the revocation or diminution of the recognition, equal enjoyment and exercise of human rights and fundamental freedoms in civil, political, economic, social and cultural matters.

2. The making of distinctions or preferences by churches and religious communities when they judge it necessary to comply with religious obligations or needs shall not be considered as discrimination on the grounds of religion or belief.

3. Churches and religious communities are communities, institutions or organizations of believers founded in accordance with their own precepts and regulations, doctrines, beliefs, traditions and practices, and of which the legal personality is recognized and which are registered in the Register of Churches and religious communities in Bosnia and Herzegovina.

Article 3

1. This Law shall be applied uniformly throughout the territory of Bosnia and Herzegovina.

2. All other laws and regulations in Bosnia and Herzegovina in this field shall be brought into conformity with this Law.

3. The authorities of entities, cantons and municipalities, when issuing regulations from their own jurisdiction, shall take into account the right to freedom of enjoyment and confession and shall ban any discrimination on the ground of religion or different belief.

II Freedom of religion and belief

Article 4

1. Everyone has the right to freedom of religion or belief, including the freedom to publicly profess or not a religion. Also, everyone has right to adopt or change his or her religion, and the freedom - individually or in community with others, in public or private - to manifest his religion or belief in any manner in worship, practice and observance, maintenance of customs and other religious activities. Everyone shall have the right to religious education, which shall be provided solely by persons appointed so to do by an official representative of his Church or religious community, whether in religious institutions or in public and private pre-school institutions, primary schools and higher education which shall be regulated according to the specific regulations.

2. Churches and religious communities shall not, when teaching religion or in other actions, disseminate hatred and prejudices against any other Churches and religious communities or its members, or against the citizens of no religious affiliation, or prevent their freedom to manifest in public their religion or belief.

Article 5

1. All discrimination based upon religion or belief as defined in Art. 2.1. of this Law is prohibited.

2. The following acts are also prohibited:

a. Attacks upon or insults against religious officials;

b. Attacks against or damage to the religious buildings or other property of Churches and religious communities;
c. Activities or actions aimed at the dissemination of religious hatred against any church or religious community or its members;

d. The denigration or ridiculing of any religion;

e. The public use of religious symbols, signs, attributes or the name of a church or religious community without the consent of the said church or religious community;

f. The formation of associations of religious officials or believers without the consent of the relevant church or religious community authorities, nor such existing associations, established without relevant church authority, may exist without such a competent consent.

g. Incite, encourage or call for religious hatred and prejudices.

Article 6

1. Churches and religious communities have an established code of religious rights and duties pertaining to their members, which are in conformity with the nature of their calling and other precepts of the Church or religious community to which they belong.

2. In conformity with the established code of religious rights and duties under paragraph 1 of this Article:
a) No one shall be compelled to profess or prevented from professing a faith or belief or to participate in any way in religious worship, ritual or festivals of any rite whatsoever or any religious activity of his or her church or religious community.

b) No one shall be compelled, directly or indirectly, to reveal his religious beliefs.

c) No one shall be compelled to swear an oath contrary to his religion or belief.

d) Religious officials or persons preparing for such service shall be exempt from military service, but shall not be prohibited from military service if it is their wish to serve, in accordance with the law.
Article 7

Freedom of religion or belief includes the right of everyone, individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, including inter alia the right:

1. In daily life to practise the principles of his religion or belief and act in accordance with them;

2. To practise religious rituals in own, leased or rented buildings or premises which, according to specific regulations, meet the requirements for gathering larger number of people, in the open spaces of the religious buildings, cemeteries and houses and estates of its believers;

3. Freely to organize public religious celebrations and other religious and religio-cultural gatherings in public places in accordance with the Law on Public Assembly;

4. To establish, maintain and administer religious institutions, including institutions formed for humanitarian and educational purposes in compliance with the law;

5. To make, acquire, possess, import, export and use items and materials relating to the rituals or customs of his religion or belief in compliance with the law;

6. To establish, possess and dissolve public information services in compliance with the law;

7. To write, publish and distribute books, textbooks and handbooks and disseminate relevant publications in written or pictorial form via the press, electronic media and other forms of electronic communication in compliance with the law;

8. Freely to organize attendance at public religious celebrations, places of worship, processions, organized pilgrimages etc., both within the country and abroad;

III Legal status of churches and religious communities

Article 8

1. Churches and religious communities have the status of legal/juristic persons.

2. This Law confirms the continuity of legal personality of the historically based churches and religious communities in Bosnia and Herzegovina: the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina, the Serbian Orthodox Church, the Catholic Church and the Jewish Community of Bosnia and Herzegovina, together with all other churches and religious communities in Bosnia and Herzegovina of which the legal personality has been recognized prior to the entry into force of this Law.
3. Newly formed churches and religious communities also acquire legal personality in Bosnia and Herzegovina as provided for in provisions of Article 18.4 of this Law.

4. All churches and religious communities shall have an official title that shall be defined by their canonical, constitutional, statutory regulations and that as such shall be in general use.

5. All churches and religious communities may establish, alter and dissolve existing internal bodies that have the status of legal/juristic person.

6. All churches and religious communities shall determine by their own internal acts which of their internal bodies shall have the status of legal/juristic person and shall be deemed as such in the territory of Bosnia and Herzegovina.

7. Churches and religious communities in Bosnia and Herzegovina may form associations of churches and religious communities in Bosnia and Herzegovina in accordance with this Law.

8. Churches and religious communities and their organizational forms, having acquired status of legal/juristic person by registration into the register, shall individually be responsible for their relevant liabilities with their whole assets in compliance with the Law.

Article 9

On the basis of their status churches and religious communities shall enjoy such concessions and privileges as are characteristic of non-profit organizations, and in accordance with this Law and with statutory provisions for the internal regulation of religious communities, provided that or to the extent that they do not distribute assets or profits that inure to the benefit of private persons, except where such distributions themselves have a legitimate charitable purpose.

Article 10

Churches and religious communities may:

1. Establish business enterprises, institutions and associations; acquire, dispose of and administer property; and undertake other activities on the basis of resolutions of their bodies and membership, in compliance with the Law;

2. Produce, publish, import, export and distribute religious literature and other printed and audio-visual and other forms of electronically transmitted material or items of general use in the practice of religion, in compliance with the Law;

3. Found cultural, charitable, health and educational institutions of various types and for various purposes, with rights equal to those enjoyed by institutions founded by the State or other authorized entities, and carry out the activities appropriate to the said institutions and manage the said institutions autonomously and directly in compliance with the Law;

4. Establish and maintain international relations and contacts with churches and religious communities and all other subjects in conformity with the messages of the church or religious community;
5. Carry out all such activities as are not prohibited by positive law.

Article 11

1. Churches and religious communities shall be self-administering in accordance with their own laws and doctrines, which shall have no civil-legal effect and shall not be forcibly imposed by the public authorities nor applicable to non-members.

2. Churches and religious communities shall autonomously regulate their internal organization in accordance with their internal regulations, laws and doctrines.

3. Churches and religious communities shall have autonomy in the selection, appointment and dismissal of their personnel in accordance with their respective requirements and regulations.

4. Churches and religious communities shall have right to solicit and receive voluntary financial and other contributions.

Article 12

1. Churches and religious communities may acquire property in accordance with the law.

2. Churches and religious communities may own property and property rights, which they shall be free to use and administer.

3. Churches and religious communities shall have the right to restitution of expropriated property throughout Bosnia and Herzegovina, without discrimination, in accordance with the law.

4. The State has the obligation to regulate the pensions, disability and health insurance for religious servants by special regulations, initiated by any institution under Article 15.1 of this Law.

Article 13

1. Churches and religious communities and their organizations and commercial enterprises shall, in accordance with the Law, pay taxes and contributions on the earnings of their employees (pension, health and invalidity insurance contributions) together with other legally prescribed contributions.

2. All churches and religious communities may collect membership fees and receive income from within the country and abroad.

3. Donations and income of churches and religious communities shall be treated in accordance with the laws and regulations relating to non-profit educational and charitable organizations.

IV Relations between the state and churches and religious communities

Article 14

Churches and religious communities are separate from the state and that means:

1. The state may not accord the status of state religion nor that of state church or religious community to church or any religious community.

2. The state shall not have the right to interfere in the affairs and internal organization of churches and religious communities.

3. Subject to clause 4) below of this Law, no church or religious community and their officials may obtain any special privileges from the state as compared with any other church or religious community or their officials, nor participate formally in any political institutions.

4. The state may provide material assistance for health-care activities, educational, charitable and social services offered by churches and religious communities, solely on condition that the said services be provided without discrimination on any grounds, in particular on the grounds of religion or belief, by the said organizations.

5. Churches and religious communities may perform functions relating to the field of family law and the rights of the child in the form of aid, upbringing or education, in conformity with the relevant laws on the said rights and domains of law.

6. The public authorities shall not have any involvement in the election, appointment or dismissal of religious dignitaries, the establishment of the structures of churches and religious communities, or of organizations performing religious services and other rituals.

7. Freedom to manifest religion or belief may be subject only to such limitations as are prescribed by law and in accordance with international standards when it is shown by the competent authorities to be necessary in the interests of public safety, to protect health, public morals, or for the rights and fundamental freedoms of others. Churches and religious communities shall have the right of appeal against such decisions. Prior to the decision on appeal the appellate body must request from the Ministry of Human Rights and Refugees of BiH an opinion relating to such case of limitation of the freedom to manifest religion or belief.

Article 15

1. The matters of common interest for Bosnia and Herzegovina or some or more churches and religious communities can be governed by an agreement made between the BiH Presidency, the Council of Ministers, the governments of entities and churches or religious communities.
2. Implementation of this Law and other regulations thereof, which regulate the relationships between the state and churches and religious communities, together with other issues significant for status and activity of churches and religious communities, shall be, according to the Law on Ministries and other bodies of administration of Bosnia and Herzegovina, under jurisdiction of the Ministry of Human Rights and Refugees of BiH.

Article 16

1. Ministry of Justice of Bosnia and Herzegovina (hereinafter referred to as: Ministry of Justice) issues regulations on establishment and maintenance of unified register for registration of all churches and religious communities, their associations and organizational forms requestes so by church and religious community.

2. The register under previous paragraph is kept by the Ministry of Justice.

3. Churches and religious communities under Article 8.2, show the following data in their application for registration:

• name of legal person;

• seat of legal person;

• service of the person authorized to represent legal person:

• seal and stamp used by legal person in its activity;

4. In addition to the information stated in the previous paragraph, non-registered or newly founded church or religious community provides in its application the information under Article 18 of this Law.
Article 17

1. The Ministry of Human Rights and Refugees shall have the right and duty to draw the attention of the entity, cantonal and municipal governments to every case of violations of the right to freedom of religion, and to require that the legally prescribed measures be undertaken to prevent such violations.
2. In such cases the authority referred to by the Ministry from the above paragraph shall within seven days inform the Ministry of the measures undertaken for protection against violations of freedom of religion.

3. Ministry of human rights and refugees shall establish contacts and cooperation with all registered and to be registered churches and religious communities and discuss all the issues relating to freedom of religion and legal status of churches and religious communities in conformity with the Constitution, international conventions and this Law.

V Formation of new churches and religious communities

Article 18

1. New church or religious communities may be formed by 300 (thee hundred) adult citizens of Bosnia and Herzegovina, without regard to their entity citizenship. A new church or religious community may not be founded bearing the same or similar name as that of an existing church or religious community. No one may use the symbols, insignia or attributes of church or a religious community without the said religious community’s or church’s consent.

2. Written application for the formation of a church or religious community shall be submitted to the Ministry of Justice, and shall comprise:

• The Statute or Bylaws of the church or religious community, with obvious content and method of practice of religion and confession, scope and manner of activities;

• A statement of its official religious doctrines;

• The signatures of at least 300 citizens-adherents (forename and surname, date and place of birth, current address, personal identity number and signature);

• A resolution on formation adopted by at least 30 founders of the church or religious community; the forename and surname of the leader of the church or religious community and a designated deputy or other representative who is authorized to represent the church or religious community before the state authorities.

 3. Within 30 days of submitting an application for the formation of a church or religious community the Ministry of Justice shall issue a decision on registration in its register of churches and religious communities.

4. In reviewing the submissions required pursuant to previous paragraphs of this Article., the Ministry shall respect the right of every church or religious group to autonomy in structuring its own affairs so long as it does so within the framework of the constitutional order, this Law and in accordance with international law.

5. The Ministry may refute the application for registration, provided it concludes that the content and manner of worship and other manifestation of religion is contrary to the legal order, public morale or is damageable to the life and health or other rights and freedoms of believers and citizens.

6. If the Ministry fails to issue such a decision within 60 days, the new church or religious community or shall be considered to be registered with the expiry of 60 days from the date of submission of the application for registration of the church or religious community. Legal personality shall be acquired on the date of the decision’s acquiring legal force.

7. The applicant or registered church or religious community shall have the right to file an appeal with the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina against the registration carried out in the manner provided for by the preceding paragraph or against refusal to register the new church or religious community. The Council of Ministers issues final decision on registration or rejection to register. The appeal may be justified on the basis that the legalization of the said church or religious community would violate the provisions of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Protocols thereto, or the provisions of other treaties relating to freedom of religion and other freedoms and rights.

8. Administrative litigation against such final decision may be instituted within three months before the Court of Bosnia and Herzegovina .

Article 19

Associations of churches and religious communities in Bosnia and Herzegovina
1. Two or more churches and religious communities of Bosnia and Herzegovina may found associations of churches and religious communities.

2. Associations shall be formed by agreement, statement or other document in which the founders shall be enumerated, and the aims and objectives of founding the association, the manner of forming joint administrative and representative structures, and the period for which the association is formed shall be set forth.

3. Associations of churches and religious communities formed on the basis of Article 19.2. shall have the status of juristic persons.

VI Transitional and final provisions

Article 20

1. Ministry for human rights and refugees of BiH shall, within the period of six months after coming into force of this Law, issue the Instruction for the purpose of implementation of this Law.
2. By coming into force of this Law, the "Law on legal status of religious communities of SR BiH" shall be out of force ("Official Gazette of SR BiH", No. 36/76)

Article 21

This Law comes into force on the eighth day after its publication in the «Official Gazette of Bosnia and Herzegovina».

Date of entry into force: 2004-03-17


© GC

Trascina file per caricare
Trascina file per caricare