Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON O OBRANI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Temeljem članka III.5.a) i IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkoga doma, održanoj 28. rujna 2005, i na sjednici Doma naroda, održanoj 5. listopada 2005, usvojila je

 

ZAKON O OBRANI BOSNE I HERCEGOVINE

 

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

(Predmet Zakona)

Ovaj Zakon propisuje jedinstveni obrambeni sustav Bosne i Hercegovine, uspostavlja i definira zapovjednu liniju i ulogu svih elemenata kako bi Bosna i Hercegovina imala puni kapacitet u civilnom nadzoru i zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Zakon utvrđuje prava, dužnosti i postupke institucija Bosne i Hercegovine, Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Oružane snage) i entitetskih tijela za obranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta, političke neovisnosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, kao i pružanje pomoći civilnim vlastima.

 

Članak 2.

(Oružane snage)

(1) Oružane snage su profesionalna, jedna vojna sila koju ustrojava i nadzire Bosna i Hercegovina. Oružane snage imaju djelatnu i pričuvnu komponentu. Oružane snage, kao instituciju Bosne i Hercegovine, čine pripadnici iz reda svih triju konstitutivnih naroda i iz reda ostalih, sukladno Ustavu i zakonima Bosne i Hercegovine.

(2) Oružane snage sastoje se iz rodova ustrojenih po sustavu pukovnija. Postoje tri pješačke pukovnije koje suorganizacije odgovorne za vojno naslijeđe i identitet postrojbi i naroda iz kojih potječu. One nemaju operativnih niti administrativnih ovlasti.

(3) Brigada je temeljna formacija Oružanih snaga. Zapovjedništva brigada sastoje se od pripadnika više pukovnija. Brigade se sastoje od bojni iz više od jedne pješačke pukovnije.

 

Članak 3.

(Vojne snage)

(1) Vojnim snagama, u smislu ovoga Zakona, smatraju se sve formacije i postrojbe, bojeve i za potporu, kopnene, zrakoplovne i snage za protuzračnu obranu ustrojene od institucija Bosne i Hercegovine. Vojne snage ne mogu biti ustrojene, obučavane, opremljene ili mobilizirane na teritoriju Bosne i Hercegovine, osim sukladno ovome Zakonu i Zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu Zakon o službi u OSBiH).

(2) Svako vođenje vojne evidencije ili evidencije za potrebe ustrojavanja ili obučavanja vojnih i paravojnih snaga odstrane osoba i tijela koji nisu propisani ovim Zakonom i Zakonom o službi u Oružanim snagama BiH kazneno je djelo i kažnjivo je prema odredbama Kaznenog zakona.

 

Članak 4.

(Zadaće Oružanih snaga)

Zadaće Oružanih snaga su:

a) sudjelovanje u operacijama zajedničke sigurnosti i operacijama za potporu miru i samoobrani, uključujući i borbu protiv terorizma;

b) pružanje vojne obrane Bosni i Hercegovini i njezinim državljanima u slučaju napada;

c) pomoć civilnim tijelima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesreće;

d) protuminsko djelovanje u Bosni i Hercegovini;

e) ispunjenje međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine.

 

Članak 5.

(Zabrana političkog angažiranja)

Oružane snage ne mogu se koristiti u političke svrhe niti za aktivnosti političkih stranaka.

 

POGLAVLJE II.

PRAVA I DUŽNOSTI INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

 

ODJELJAK A.

Mjerodavnost Bosne i Hercegovine

 

Članak 6.

(Ciljevi)

Bosna i Hercegovina ustrojava, razvija i održava vojni kapacitet i spremnost Oružanih snaga radi:

a) osiguranja suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti, političke neovisnosti i međunarodnoga subjektiviteta Bosne i Hercegovine;

b) unapređenja ciljeva vanjske politike Bosne i Hercegovine;

c) ispunjenja međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine;

d) zaštite državljana Bosne i Hercegovine.

 

Članak 7.

(Civilni nadzor)

Bosna i Hercegovina osigurava transparentan, demokratski civilni nadzor nad Oružanim snagama.

 

Članak 8.

(Zapovijedanje i nadzor)

(1) Bosna i Hercegovina obavlja zapovijedanje i nadzor nad Oružanim snagama.

(2) Zapovjedna linija i nadzor nad Oružanim snagama počinje od Predsjedništva Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo) do ministra obrane Bosne i Hercegovine, potom preko načelnika Zajedničkog stožera Oružanih snaga, zapovjednika Operativnog zapovjedništva Oružanih snaga i Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga do zapovjednika podređenih zapovjedništava i postrojbi.

 

Članak 9.

(Vojnoobavještajni poslovi)

(1) Planiranje, nadzor i obavljanje svih vojnoobavještajnih poslova spada u mjerodavnost Bosne i Hercegovine. Vojno obavještavanje je rod Oružanih snaga koji sakuplja, obrađuje i distribuira informacije vezane uz Oružane snage, s ciljem podupiranja vojnih misija Oružanih snaga.

(2) Osim dužnosti propisanih u stavku (1) ovoga članka, vojnoobavještajni rod Oružanih snaga pružit će pomoć Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine u sakupljanju strateških vojnih podataka i obavljanju protuobavještajnih djelatnosti.

(3) Sakupljanje strateških vojnih podataka i obavljanje protuobavještajnih djelatnosti iz stavka (2) ovoga članka koje zahtijeva posebne istražne aktivnosti i uporabu tehničkih sredstava za nadgledanje obavlja isključivo Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/04 i 20/04).

(4) Koordinacija između vojnoobavještajnog roda Oružanih snaga i Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovi ne podrobnije se uređuje sporazumom, koji će ministar obrane Bosne i Hercegovine i glavni ravnatelj Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine potpisati najkasnije 30 dana nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

ODJELJAK B.

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovi ne

 

Članak 10.

(Mjerodavnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine)

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlamentarna skupština) mjerodavna je:

a) proglasiti ratno stanje na zahtjev Predsjedništva u slučaju izravnoga napada na Bosnu i Hercegovinu ili dio Bosne i Hercegovine;

b) proglasiti izvanredno stanje na zahtjev Predsjedništva kada postoji prijetnja postojanju Bosne i Hercegovine, prijetnja napada na Bosnu i Hercegovinu ili bilo koji dio Bosne i Hercegovine ili izravna ratna opasnost;

c) provoditi demokratski parlamentarni nadzor nad Oružanim snagama i svim institucijama obrane na razini Bosne i Hercegovine;

d) donositi zakone koji se odnose na ustrojstvo, financiranje, popunu, obuku, opremanje, razmještaj i uporabu Oružanih snaga;

e) potvrđivati postavljenja načelnika i zamjenika načelnika Zajedničkog stožera Oružanih snaga, zapovjednika i dozapovjednika Operativnog zapovjedništva Oružanih snaga, zapovjednika i dozapovjednika Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga i svih časnika sa činom generala u Oružanim snagama;

f) nadzirati i istraživati sva pitanja koja se odnose na ustrojstvo, financiranje, popunu, obuku, opremanje, razmještaj i uporabu Oružanih snaga;

g) donositi propise o čuvanju tajnih podataka tijekom istraga i razmatranja.

 

ODJELJAK C.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine

 

Članak 11.

(Zapovijedanje i nadzor)

Predsjedništvo, djelujući prema konsenzusu, ima vrhovno zapovjedništvo i nadzor nad Oružanim snagama.

 

Članak 12.

(Mjerodavnost Predsjedništva)

Predsjedništvo donosi odluke konsenzusom i mjerodavno je:

a) zahtijevati proglašenje ratnoga stanja od Parlamentarne skupštine;

b) zahtijevati proglašenje izvanrednoga stanja od Parlamentarne skupštine;

c) uputiti Oružane snage u operacije tijekom rata, izvanrednog stanja ili mirovnih operacija izvan zemlje, sukladno zakonu;

d) ovlastiti ministra obrane Bosne i Hercegovine da zapovijedi uporabu i razmještaj Oružanih snaga;

e) angažirati vojne snage za pomoć civilnim tijelima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesreće;

f) određivati i mijenjati veličinu i strukturu Oružanih snaga, sukladno zakonu;

g) utvrditi odgovarajuću nacionalnu zastupljenost u Oružanim snagama, uzimajući u obzir posljednji popis pučanstva, operativnu spremnost, potrebe za popunom, moral i koheziju Oružanih snaga. Predsjedništvo će se posebno pobrinuti za osiguranje, osim u pješaštvu, odgovarajuće nacionalne zastupljenosti i unutar postrojbi u drugim rodovima putem preciznog definiranja minimalne zastupljenosti osoba u tim postrojbama;

h) odobriti ustrojstvo vojnih snaga za zadaće i misije;

i) postavljati načelnika i zamjenike načelnika Zajedničkoga stožera Oružanih snaga, zapovjednika i dozapovjednike Operativnog zapovjedništva Oružanih snaga i zapovjednika i dozapovjednike Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga;

j) promicati djelatne vojne osobe u činove generala u Oružanim snagama;

k) postavljati i smjenjivati generale u Oružanim snagama;

l) smijeniti načelnika ili zamjenike načelnika Zajedničkog stožera Oružanih snaga, zapovjednika i dozapovjednike Operativnog zapovjedništva Oružanih snaga i zapovjednika i dozapovjednike Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga, na prijedlog ministra obrane Bosna i Hercegovine;

m) imenovati i smjenjivati vojnodiplomatske predstavnike i vojne predstavnike u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine i u međunarodnim organizacijama, kao i vojne predstavnike Bosne i Hercegovine u stranim, multinacionalnim ili međunarodnim vojnim zapovjedništvima i u drugim stranim, multinacionalnim ili međunarodnim institucijama;

n) informirati Parlamentarnu skupštinu o strateškim sigurnosnim i obrambenim pitanjima;

o) usvojiti Sigurnosnu politiku i Obrambenu politiku Bosne i Hercegovine, s ciljem pružanja strateških smjernica u vanjskim poslovima i pitanjima obrane.

 

ODJELJAK D.

Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine

 

Članak 13.

(Mjerodavnost Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine)

(1) Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo obrane) mjerodavno je:

a) za stvaranje i održavanje obrambenog kapaciteta kako bi se osigurala zaštita suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke neovisnosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine;

b) za predlaganje proračuna za obranu Bosne i Hercegovine i izdavanje odobrenja za rashode iz proračuna Bosne i Hercegovine za obranu;

c) za ustrojstvo, opremanje i opskrbu Oružanih snaga;

d) za propisivanje ustrojstva i vođenje pukovnija, njihovih zapovjedništava i osoblja;

e) za provedbu definiranih politika i smjernica te osiguranje provedbe zakona, ostalih propisa i općih akata iz područja obrane;

f) za izvršavanje obveza u svezi s izgradnjom i održavanjem vojnih i drugih objekata, kao i objekata od posebnoga značenja za obranu Bosne i Hercegovine;

g) za upravljanje i uporabu sredstava namijenjenih za potrebe Oružanih snaga;

h) za nabavu, čuvanje i obnavljanje pričuvnih proizvoda posebne namjene za potrebe Oružanih snaga;

i) za izradbu kriterija o uvjetima i načinu uskladištenja, čuvanja i održavanja naoružanja i vojne opreme i briga o zaštiti materijalnih sredstava i objekata u Oružanim snagama;

j) za ispitivanje, nadzor kvalitete i verificiranje naoružanja i vojne opreme za potrebe Oružanih snaga;

k) za planiranje, izvođenje geodetskih, fotogrametrijskih i kartografsko-reprodukcijskih poslova od interesa za obranu, provedbu nadzora nad izvođenjem tih poslova i briga o čuvanju, uskladištenju i distribuciji geodetskih, fotogrametrijskih i kartografskih materijala i dokumenata od značenja za obranu;

l) za organiziranje veze, protuelektroničkog osiguranja i kriptozaštite Oružanih snaga;

m) za organiziranje i provedbu inspekcijskog nadzora nad Oružanim snagama;

n) za organiziranje i provedbu mjera sigurnosti i zaštite obrambenog sustava, kao i tajnih podataka obrane;

o) za donošenje politika i temeljnih pravila za Oružane snage;

p) za donošenje propisa o školovanju, odgoju i obrazovanju u Oružanim snagama;

r) za donošenje propisa o vojnoj stezi i drugih propisa predviđenih ovim Zakonom;

s) za predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim odnosima vezanim uz pitanje obrane;

t) za nadzor nad svim subjektima Oružanih snaga;

u) za upućivanje prijedloga Vijeću ministara Bosne i Hercegovine s inicijativom o sudjelovanju u operacijama potpore miru, kao i druge mjerodavnosti propisane Zakonom o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu ("Službeni glasnik BiH", broj 14/05);

v) za izradbu, pregled i ažuriranje Obrambene politike Bosne i Hercegovine, koju odobrava Predsjedništvo;

z) za izradbu i odobravanje politika i propisa u pogledu ustrojstva, administracije, osoblja, obuke, opremanja i uporabe Oružanih snaga;

aa) za osiguranje da Bosna i Hercegovina poštiva međunarodne obveze vezane uz pitanja obrane;

bb) za izradbu procedura za odobravanje vojne pomoći civilnim vlastima u slučaju prirodnih i drugih katastrofa i nesreća, prema ovlastima Predsjedništva;

cc) za osiguranje transparentnosti funkcija Ministarstva obrane;

dd) za utvrđivanje politike stambenog zbrinjavanja pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga;

ee) za planiranje i organiziranje znanstvenoistraživačkog rada od značenja za obranu;

ff) za davanje stručnih mišljenja o nastavnim programima koji se tiču isključivo vojnih aspekata civilne obrane, a na zahtjev mjerodavnih institucija;

gg) za ostale mjerodavnosti definirane zakonom.

(2) Ministar obrane Bosne i Hercegovine donosi propise radi obavljanja dužnosti navedenih u stavku (1) ovoga članka.

 

Članak 14.

(Popuna Ministarstva obrane)

Ministarstvo obrane popunjava se državnim službenicima, zaposlenicima i djelatnim vojnim osobama raspoređenim u Ministarstvo obrane sukladno valjanim zakonima i sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane.

 

ODJELJAK E.

Ministar obrane Bosne i Hercegovine

 

Članak 15.

(Ustrojstvene i administrativne nadležnosti)

Ministar obrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar obrane) ima sljedeće ustrojstvene i administrativne nadležnosti, koje su predmetom vrhovnoga zapovijedanja i nadzora Predsjedništva:

a) predlaže i donosi propise, izdaje naloge i zapovijedi, koje se odnose na ustrojstvo, administraciju, osoblje, obuku, opremanje, razmještaj i uporabu Oružanih snaga kako bi se osigurala maksimalna međuoperabilnost unutar Oružanih snaga i međuoperabilnost s NATO snagama;

b) obavlja ulogu međunarodnog predstavnika Bosne i Hercegovine za pitanja obrane na ministarskoj razini;

c) daje preporuke Predsjedništvu vezane uz veličinu i strukturu Oružanih snaga;

d) utvrđuje ustrojstvo i formaciju zapovjedništava i postrojbi Oružanih snaga na prijedlog načelnika Zajedničkog stožera Oružanih snaga;

e) daje preporuke Predsjedništvu vezane uz ustrojstvo vojnih snaga za zadaće i misije;

f) uspostavlja strateško planiranje za oružane sukobe, operacije potpore miru i reagiranje u slučaju prirodnih i drugih katastrofa i nesreća;

g) predlaže postavljenje, promicanje i smjenu generala, sukladno odredbama ovoga Zakona;

h) planira i provodi nadzor nad provedbom svih vojnoobavještajnih aktivnosti za Oružane snage;

i) daje preporuke Predsjedništvu vezane uz postavljanje vojnodiplomatskih predstavnika i vojnih predstavnika;

j) angažira profesionalno vojno osoblje radi popune odobrenih slobodnih mjesta u Oružanim snagama;

k) promiče, postavlja i razrješuje vojne osobe ispod čina generala;

l) propisuje nabavu roba i usluga za Oružane snage koje su izuzete Zakonom o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04 i 19/05);

m) upravlja i donosi propise o uporabi pokretne i nepokretne imovine.

 

Članak 16.

(Zapovjedne nadležnosti)

Ministar obrane ima sljedeće zapovjedne nadležnosti, koje su predmetom vrhovnoga zapovijedanja i nadzora Predsjedništva:

a) izdaje zapovijedi načelniku Zajedničkog stožera Oružanih snaga za razmještaj ili uporabu bilo koje postrojbe Oružanih snaga u zemlji ili izvan zemlje da bi se omogućila provedba odluka Predsjedništva;

b) izdaje zapovijed načelniku Zajedničkog stožera Oružanih snaga za aktiviranje pričuvnih postrojbi i kategorija pripadnika pričuve, sukladno ovome Zakonu;

c) izdaje zapovijed za razmještaj ili uporabu bilo kojeg dijela Oružanih snaga, s ciljem pomoći civilnim tijelima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesreće, sukladno članku 44. ovoga Zakona;

d) obavlja zapovijedanje i nadzor nad svim vojnoobavještajnim poslovima koje obavljaju Oružane snage.

 

Članak 17.

(Nadzor i inspekcija)

(1) Ministar obrane ima ovlast nadgledati, pratiti i provoditi inspekciju nad Oružanim snagama, kako bi se osiguralo poštivanje ovoga Zakona te njegovih zapovijedi, uputa i naloga. Ministar obrane imenovat će osobe za provedbu inspekcija, kako bi se potvrdilo takvo poštivanje i osigurala transparentnost.

(2) Ministar obrane bit će odgovoran Parlamentarnoj skupštini i njezinoj komisiji za obranu i na njezin zahtjev će se pred njom pojaviti i podnijeti izvješće o pitanjima koja su u mjerodavnosti Ministarstva obrane. Ministar obrane osigurat će sudjelovanje i pomoć osoblja Ministarstva obrane ako se bude tražila potpora parlamentarnim procesima.

 

Članak 18.

(Nemogućnost imenovanja)

Osoba ne može biti imenovana na dužnost ministra obrane ili zamjenika ministra obrane u razdoblju od tri godine nakon prestanka djelatne vojne službe u Oružanim snagama.

 

Članak 19.

(Odgovornosti zamjenika ministra obrane)

(1) Ministar obrane imat će dva zamjenika: zamjenika ministra obrane za politiku i planiranje i zamjenika ministra obrane za upravljanje resursima.

(2) Zamjenik ministra obrane za politiku i planiranje odgovoran je:

a) za politiku i planiranje,

b) za međunarodnu suradnju,

c) za vojnoobavještajne poslove i sigurnost,

d) za zapovijedanje, nadzor i veze.

(3) Zamjenik ministra obrane za upravljanje resursima odgovoran je:

a) za upravljanje osobljem,

b) za financije i proračun,

c) za nabavu i logistiku.

(4) Ministar obrane i njegova dva zamjenika neće biti iz reda istoga konstitutivnog naroda.

 

ODJELJAK F.

Zajednički stožer Oružanih snaga

 

Članak 20.

(Mjerodavnost)

(1) Zajednički stožer Oružanih snaga (u daljnjem tekstu: Zajednički stožer) je stručno stožerno tijelo podčinjeno ministru obrane.

(2) Zajednički stožer odgovoran je za planiranje, organiziranje i izvršenje naloga i zapovijedi ministra obrane, uključujući sljedeće:

a) priprema i nadgledanje izvršenja vojnih zapovijedi, prema uputi ministra obrane;

b) izradba vojnih strategija za provedbu Sigurnosne politike i Obrambene politike Bosne i Hercegovine, prema uputi ministra obrane;

c) planiranje i provedba angažiranja vojnih snaga sukladno zakonu;

d) izradba politika kao potpore nalozima i zapovijedima koje izda ministar obrane;

e) pružanje pomoći u vojnom osoblju Ministarstvu obrane.

(3) Zajednički stožer čine: načelnik Zajedničkog stožera, zamjenik načelnika Zajedničkog stožera za operacije i zamjenik načelnika Zajedničkog stožera za resurse i vojno osoblje iz Oružanih snaga.

 

Članak 21.

(Popuna Zajedničkog stožera)

(1) Načelnik Zajedničkog stožera predlaže ministru obrane popunu Zajedničkog stožera, sukladno ustrojstveno-formacijskoj strukturi i procedurama koje uspostavi Predsjedništvo.

(2) Najviše dva člana najvišeg vojnog osoblja koji su izravno podređeni načelniku i zamjenicima načelnika Zajedničkoga stožera bit će iz istog konstitutivnog naroda. Ostalo osoblje bira se na temelju načela profesionalne stručnosti i prikladne zastupljenosti konstitutivnih naroda i reda ostalih, sukladno posljednjem popisu pučanstva u Bosni i Hercegovini iz 1991. godine.

 

Članak 22.

(Nadležnosti načelnika Zajedničkog stožera)

(1) Načelnik Zajedničkoga stožera, u sklopu zapovjedne linije pod vrhovnim zapovjedništvom i nadzorom Predsjedništva, nadležan je za sljedeće:

a) obnaša dužnost vojnoga savjetnika Predsjedništva i ministra obrane;

b) osigurava operativnu spremnost Oružanih snaga;

c) izdaje zapovijedi sukladno mjerodavnosti Zajedničkoga stožera;

d) nadgleda i osigurava izvršenje naloga i zapovijedi ministra obrane;

e) daje preporuke i mišljenje ministru obrane u svezi s promicanjem i postavljenjem osobe u činu pukovnika, brigadira i generala;

f) predstavlja Bosnu i Hercegovinu u pitanjima obrane u svim međunarodnim organizacijama i u svim zemljama na razini načelnika Zajedničkog stožera – načelnika obrane;

g) usmjerava, nadgleda i odgovara za aktivnosti osoblja Zajedničkoga stožera.

(2) Načelnik Zajedničkog stožera, služeći u tom svojstvu, imat će čin general-pukovnika i bit će časnik s najvišim činom u Oružanim snagama.

 

Članak 23.

(Odgovornosti zamjenika načelnika Zajedničkog stožera)

(1) U sklopu Zajedničkoga stožera, zamjenik načelnika Zajedničkog stožera za operacije odgovoran je:

a) za vojnoobavještajne poslove, kontraobavještajne poslove i sigurnosne operacije,

b) za razvijanje kapaciteta za provedbu operativnih zapovijedi i planova, razvoj snaga i modernizaciju,

c) za održavanje odnosa između Oružanih snaga i civilnih vlasti.

(2) U sklopu Zajedničkoga stožera, zamjenik načelnika Zajedničkog stožera za resurse odgovoran je:

a) za ljudske resurse,

b) za opskrbu, održavanje, transport i usluge za Stožer,

c) za tehnološko-informativne sustave i veze.

 

Članak 24.

(Postavljenja)

(1) Načelnika i zamjenike načelnika Zajedničkog stožera predlaže ministar obrane, a postavlja Predsjedništvo, uz konzultiranje sa Stalnim komitetom za vojna pitanja. Parlamentarna skupština potvrđuje imenovanja u roku od 45 dana od dana kada joj Predsjedništvo dostavi svoju odluku o imenovanju.

(2) Predsjedništvo može smijeniti s dužnosti načelnika Stožera i zamjenike načelnika Stožera, na prijedlog ministra obrane.

(3) Načelnik Zajedničkoga stožera i njegova dva zamjenika ne mogu biti iz reda istoga konstitutivnog naroda niti će načelnik Zajedničkoga stožera biti iz reda istoga konstitutivnog naroda kao zapovjednik Operativnog zapovjedništva Oružanih snaga i zapovjednik Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga.

 

ODJELJAK G.

Operativno zapovjedništvo Oružanih snaga

 

Članak 25.

(Zapovjednik Operativnog zapovjedništva Oružanih snaga)

(1) Zapovjednik Operativnog zapovjedništva Oružanih snaga je:

a) operativni zapovjednik za sve taktičke postrojbe u Oružanim snagama,

b) operativni zapovjednik za sve misije koje zahtijevaju razmještaj i uporabu bilo kojeg operativnog dijela Oružanih snaga,

c) zapovjednik za obuku i multinacionalne vježbe koje zahtijevaju razmještaj ili uporabu bilo kojeg dijela Oružanih snaga.

(2) Zapovjednik Operativnog zapovjedništva Oružanih snaga podređen je načelniku Zajedničkog stožera.

(3) Zapovjednik Operativnog zapovjedništva Oružanih snaga ima dva zamjenika, koji su mu podređeni u sklopu Operativnog zapovjedništva Oružanih snaga.

 

Članak 26.

(Nadležnosti)

(1) Zapovjednik Operativnog zapovjedništva Oružanih snaga, u sklopu zapovjedne linije pod vrhovnim zapovjedništvom i nadzorom Predsjedništva, nadležan je:

a) izdavati zapovijedi podređenim zapovjedništvima i snagama, nužne za izvršavanje misija dodijeljenih Zapovjedništvu;

b) provoditi politike Zajedničkog stožera;

c) pripremati operativne planove na temelju zapovijedi načelnika Zajedničkog stožera;

d) utvrđivati rješenja taktičkog zapovjedništva i nadzora za zapovjedništva i snage u sklopu Operativnog zapovjedništva Oružanih snaga;

e) ustrojavati zapovjedništva i snage unutar Zapovjedništva u sklopu svojih ovlasti za izvršavanje misija dodijeljenih Zapovjedništvu;

f) angažirati snage unutar Zapovjedništva u sklopu svojih ovlasti za izvršavanje misija dodijeljenih Zapovjedništvu;

g) postavljati zapovjednike privremenih sastava za izvršavanje misija;

h) usklađivati i odobravati one aspekte uprave i potpore, uključujući nadzor nad resursima i opremi, interno ustrojstvo i obuku, te stegu nužnu za izvršavanje misija dodijeljenih Zapovjedništvu;

i) izvješćivati načelnika Zajedničkoga stožera o operativnim potrebama;

j) predlagati inicijative za poboljšanje međuoperabilnosti Oružanih snaga s oružanim snagama država članica NATO-a.

(2) Zapovjednik Operativnog zapovjedništva Oružanih snaga, obnašajući tu dužnost, imat će čin general-bojnika.

 

Članak 27.

(Postavljenja)

(1) Ministar obrane predlaže zapovjednika Operativnog zapovjedništva Oružanih snaga i njegova dva zamjenika, a postavlja ga Predsjedništvo, uz konzultiranje sa Stalnim komitetom za vojna pitanja. Parlamentarna skupština potvrđuje imenovanja u roku od 45 dana od dana kada joj Predsjedništvo dostavi svoju odluku o imenovanju.

(2) Zapovjednik Operativnog zapovjedništva Oružanih snaga i njegova dva zamjenika ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda niti će zapovjednik biti iz reda istog konstitutivnog naroda kao i načelnik Zajedničkog stožera ili zapovjednik Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga.

(3) Predsjedništvo, na preporuku ministra obrane, može smijeniti s dužnosti zapovjednika Operativnog zapovjedništva Oružanih snaga i njegova dva zamjenika.

 

ODJELJAK H.

Zapovjedništvo za potporu Oružanih snaga

 

Članak 28.

(Zapovjednik Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga)

(1) Zapovjednik Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga je:

a) zapovjednik za osoblje,

b) zapovjednik za logistiku,

c) zapovjednik za obuku i doktrinu.

(2) Zapovjednik Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga podređen je načelniku Zajedničkog stožera.

(3) Zapovjednik Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga ima dva zamjenika, koji su mu podređeni u sklopu Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga.

 

Članak 29.

(Nadležnosti zapovjednika Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga)

(1) Zapovjednik Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga, u sklopu zapovjedne linije pod vrhovnim zapovjedništvom, uputama i nadzoru Predsjedništva, ima sljedeće nadležnosti:

a) izdaje zapovijedi i upute podređenim upravama i snagama, nužne za izvršavanje misija dodijeljenih Zapovjedništvu, uključujući zapovijedi i upute nad svim aspektima individualne vojne obuke i logistike;

b) provodi politike, propise i zapovijedi Ministarstva obrane i Zajedničkog stožera vezane uz osoblje, logistiku i obuku;

c) priprema planove za potporu operacijama na temelju zapovijedi načelnika Zajedničkog stožera;

d) pruža potporu Operativnom zapovjedništvu Oružanih snaga na temelju zapovijedi načelnika Zajedničkoga stožera;

e) ustrojava uprave i snage u sklopu Zapovjedništva na način koji on smatra nužnim za izvršavanje misija dodijeljenih Zapovjedništvu;

f) pruža potporu u razmještaju ili prerasporedu Oružanih snaga;

g) usklađuje i odobrava one aspekte uprave i potpore, uključujući nadzor nad resursima i opremi, interno ustrojstvo i obuku, te stegu nužnu za izvršavanje misija dodijeljenih Zapovjedništvu;

h) predlaže načelniku Zajedničkog stožera logističke potrebe te mjerila za obuku osoblja, opremanje i opskrbu Oružanih snaga;

i) utvrđuje potrebe za obukom Oružanih snaga, izrađuje Nacrt doktrine obuke te organizira izvođenje individualne obuke;

j) održava nepokretnu imovinu Oružanih snaga;

k) izrađuje i provodi planove za upravljanje lokacijama za uskladištenje streljiva i lokacijama za skladištenje oružja, sukladno međunarodnim obvezama, odgovarajućim zakonima i propisima koje izda Ministarstvo obrane i Zajednički stožer;

l) daje preporuke glede nabave robe i usluga za Oružane snage, sukladno valjanim zakonskim propisima;

m) predlaže inicijative za poboljšanje međuoperabilnosti Oružanih snaga s oružanim snagama država članica NATO-a;

n) odgovoran je za upravljanje evidencijama o osoblju, sukladno propisu koji donosi ministar obrane.

(2) Zapovjednik Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga, obnašajući tu dužnost, imat će čin general-bojnika.

 

Članak 30.

(Postavljenja i smjene)

(1) Ministar obrane predlaže zapovjednika Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga i njegova dva zamjenika, a postavlja ga Predsjedništvo, uz konsultiranje sa Stalnim komitetom za vojna pitanja. Parlamentarna skupština potvrđuje imenovanja u roku od 45 dana od dana kada joj Predsjedništvo dostavi svoju odluku o imenovanju.

(2) Zapovjednik Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga i njegova dva zamjenika ne mogu biti iz reda istoga konstitutivnog naroda niti će zapovjednik biti iz reda istoga konstitutivnog naroda kao i načelnik Zajedničkoga stožera ili zapovjednik Operativnog zapovjedništva Oružanih snaga.

(3) Predsjedništvo, na preporuku ministra obrane, može smijeniti s dužnosti zapovjednika Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga i njegova dva zamjenika.

 

Članak 31.

(Trajanje dužnosti)

Načelnik Zajedničkoga stožera i njegovi zamjenici, zapovjednici Operativnog zapovjedništva Oružanih snaga i Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga te njihovi zamjenici postavljaju se na te dužnosti na razdoblje do četiri godine.

 

ODJELJAK I.

Stalni komitet za vojna pitanja

 

Članak 32.

(Dužnosti)

Stalni komitet za vojna pitanja obavlja sljedeće dužnosti, ukoliko Predsjedništvo drukčije ne odluči:

a) razmatra i daje savjete glede Sigurnosne politike i Obrambene politike Bosne i Hercegovine, koje se pripremaju prema uputi ministra obrane,

b) daje savjete Predsjedništvu glede postavljenja načelnika i zamjenika načelnika Zajedničkoga stožera, zapovjednika i zamjenika Operativnog zapovjedništva Oružanih snaga i Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga,

c) kako svi članovi Stalnog komiteta za vojna pitanja s pravom glasa mogu uložiti žalbu ukoliko Predsjedništvo ne odobri postavljenje ili smjenu časnika s činom generala, takve žalbe razmatra cijeli Stalni komitet za vojna pitanja i mogu se preinačiti sukladno Poslovniku Stalnog komiteta za vojna pitanja.

 

POGLAVLJE III.

SASTAV ORUŽANIH SNAGA

 

ODJELJAK A.

Opće odredbe

 

Članak 33.

(Sastav Oružanih snaga)

Oružane snage sastoje se od djelatnih vojnih osoba, pripadnika pričuvnog sastava koji su angažirani u vojnu službu, civilnih osoba i kadeta.

 

Članak 34.

(Dan Oružanih snaga)

(1) Dan Oružanih snaga je 1. prosinca, kao dan donošenja Odluke o utemeljenju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 2003. godine.

(2) Ministar obrane propisom utvrđuje dan pukovnija u Oružanim snagama.

 

ODJELJAK B.

Pričuvni sastav

 

Članak 35.

(Zadaća)

Oružane snage u svojem sastavu imaju pripadnike pričuvnog sastava, čija je zadaća pružanje potpore aktivnim mirnodopskim snagama, održavanje operativne spremnosti, dopuna operativnim potencijalima i poboljšanje održivosti aktivnih snaga.

 

Članak 36.

(Popuna)

(1) Pripadnici pričuvnog sastava su vojnici, dočasnici i časnici kojima je prestala djelatna vojna služba po ugovoru. Služba u pričuvnom sastavu definira se Zakonom o službi u OSBiH.

(2) Ministar obrane može novačiti dodatne pripadnike pričuvnog sastava, koji mogu biti bez prethodnog vojnog iskustva, kako bi popunio formacijska mjesta za koja su potrebni stručnost i iskustvo. Obveza služenja u pričuvnom sastavu takvih stručnjaka definira se ugovorom.

 

Članak 37.

(Veličina i struktura)

Predsjedništvo, sukladno članku 12. ovoga Zakona, određuje veličinu i strukturu pričuvnog sastava za Oružane snage, koja će biti 50% od odobrenog brojčanog stanja djelatnog vojnog sastava. Ministar obrane odgovoran je za ustrojavanje, opremanje i obuku snaga pričuvnoga sastava.

 

Članak 38.

(Obuka)

Pripadnici pričuvnoga sastava koji nemaju prethodno vojno iskustvo moraju proći vojnu obuku sukladno dodijeljenoj vojnoevidencijskoj specijalnosti, odnosno položaju. Svi pripadnici pričuvnog sastava moraju proći redovitu obuku, kako bi ispunili zakonske obveze.

 

Članak 39.

(Prava i odgovornosti)

Prava i odgovornosti pripadnika pričuvnog sastava reguliraju se sukladno odredbama Zakona o službi u OSBiH i drugim propisima.

 

POGLAVLJE IV.

PROGLAŠENJE RATNOG ILI IZVANREDNOG STANJA

 

Članak 40.

(Zahtjev za proglašenje ratnog stanja)

(1) Predsjedništvo zahtijeva proglašenje ratnog stanja od Parlamentarne skupštine u slučaju izravnog napada na Bosnu i Hercegovinu. Vojni napad na bilo koji dio Bosne i Hercegovine bilo kakvim vojnim sredstvima i u bilo kojem obliku smatra se napadom na cijelu Bosnu i Hercegovinu.

(2) U slučaju izravnoga napada na Bosnu i Hercegovinu, Parlamentarna skupština sazvat će izvanrednu sjednicu što je prije moguće kako bi se razmotrio zahtjev za proglašenje ratnog stanja.

 

Članak 41.

(Zahtjev za proglašenje izvanrednog stanja)

Predsjedništvo zahtijeva proglašenje izvanrednog stanja od Parlamentarne skupštine kada postoji prijetnja postojanju Bosne i Hercegovine, prijetnja normalnom funkcioniranju ustavnih institucija ili izravna ratna opasnost.

 

Članak 42.

(Proglašenje ratnog ili izvanrednog stanja)

(1) Proglašenje ratnog ili izvanrednog stanja razmatra Parlamentarna skupština na zahtjev Predsjedništva, ukoliko ona zasjeda u vrijeme zahtjeva.

(2) Ukoliko Parlamentarna skupština ne zasjeda u vrijeme zahtjeva za proglašenje ratnog ili izvanrednog stanja, Predsjedništvo može zapovjediti angažiranje postrojbi Oružanih snaga ili njihovu uporabu.

 

Članak 43.

(Rokovi za razmatranje)

(1) Ako postoje opravdani razlozi za proglašenje izvanrednog stanja ili u slučajevima kada je Predsjedništvo, zbog žurnosti, zapovjedilo uporabu postrojbi Oružanih snaga za uklanjanje uzroka za objavu izvanrednog stanja, Parlamentarna skupština sazvat će specijalnu sjednicu u roku od 48 sati kako bi razmotrila zahtjev za proglašenje izvanrednog stanja ili zapovijed o uporabi Oružanih snaga.

(2) Ako Parlamentarna skupština ne proglasi izvanredno stanje u roku od 72 sata od zahtjeva Predsjedništva ili zapovijedi za angažiranje i uporabu Oružanih snaga, zahtjev će se smatrati odbijenim, a zapovijed stavljena izvan snage.

 

POGLAVLJE V.

PRIRODNE I DRUGE KATASTROFE I NESREĆE

 

Članak 44.

(Angažiranje)

(1) Ministar obrane, po ovlasti Predsjedništva, može angažirati Oružane snage u slučaju prirodnih i drugih katastrofa i nesreća, na zahtjev odgovarajućih civilnih tijela Bosne i Hercegovine ili entiteta, o čemu izvješćuje Parlamentarnu skupštinu.

(2) Postrojbe Oružanih snaga mogu se razmjestiti kao pomoć civilnim vlastima u slučaju prirodnih i drugih katastrofa i nesreća, sukladno uputama koje donosi ministar obrane.

 

Članak 45.

(Sadržaj misije)

Zapovijed kojom se razmještaju postrojbe Oružanih snaga za pomoć civilnim vlastima sadrži:

a) konkretnu prirodu misije;

b) postrojbe i broj angažiranog ljudstva;

c) komu su postrojbe odgovorne;

d) trajanje misije;

e) zadaća.

 

POGLAVLJE VI.

SUKOB INTERESA I PROFESIONALIZAM

 

Članak 46.

(Osoba na službi)

Osoba na službi u Oružanim snagama štiti i održava državnu imovinu i uporabljuje je samo u ovlaštene svrhe. Dužnost je osobe na službi iznijeti na vidjelo prijevare i korupciju osoba u zapovjednoj liniji.

 

Članak 47.

(Sukob interesa)

Djelatne vojne osobe na službi u Oružanim snagama neće:

a) imati financijski interes koji je u sukobu sa savjesnim obavljanjem njihovih dužnosti,

b) imati zaposlenje izvan Oružanih snaga ili obavljati bilo koje druge djelatnosti koje su u sukobu sa zvaničnim dužnostima i odgovornostima.

 

Članak 48.

(Političko i javno djelovanje)

(1) Pripadnici Oružanih snaga, uključujući generale, neutralni su u političkim pitanjima i neće se angažirati u bilo kojoj vrsti aktivnosti političkih stranaka niti biti izabrani ili imenovani na javnu dužnost.

(2) Ovaj članak ne sprečava pripadnike Oružanih snaga da se registriraju za glasovanje i glasuju ili se kandidiraju za izbore sukladno odredbama Izbornoga zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04 i 20/04).

(3) Pripadnik pričuvnog sastava koji je izabran ili imenovan na javnu dužnost nije obvezan dati ostavku na dužnost ukoliko je angažiran na redovitoj obuci, ali ne može za vrijeme boravka u Oružanim snagama djelovati i nastupati s pozicije stranačke pripadnosti.

 

Članak 49.

(Potpora Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini)

Od vojnih osoba očekuje se potpora provedbi Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Djelovanje protiv Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i opstruiranje smatraju se temeljem za smjenu s dužnosti.

 

Članak 50.

(Zabrana službe)

(1) Časnicima s bilo kojim činom nije dopušteno služiti u Oružanim snagama ili biti zaposlenima u Ministarstvu obrane nakon službe u oružanim snagama druge države.

(2) Pripadnici Oružanih snaga ne mogu pripadati oružanim snagama drugih država niti svim ostalim vojnim i paravojnim snagama i ne mogu ih novačiti druge države.

(3) Odredbe stavka (1) ovoga članka ne odnose se na časnike s bilo kojim činom koji su u djelatnu vojnu službu entitetskih vojski stupili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

Članak 51.

(Zabrana angažiranja državljana Bosne i Hercegovine)

Državljanima Bosne i Hercegovine čije je prebivalište na teritoriju Bosne i Hercegovine, uključivo i one s dvojnim državljanstvom, zabranjeno je služiti vojni rok i obučavati se u svojstvu novaka u oružanim snagama drugih država.

 

Članak 52.

(Kodeks ponašanja)

Ministar obrane može propisati kodeks ponašanja za pripadnike Oružanih snaga.

 

POGLAVLJE VII.

GENERALNI INSPEKTORAT

 

Članak 53.

(Generalni inspektorat)

(1) Generalni inspektorat je ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane.

(2) Generalni inspektorat vodi generalni inspektor koji je djelatna vojna osoba u činu generala i postavlja se na dužnost sukladno ovome Zakonu.

(3) Generalni inspektor može, po odobrenju ministra obrane i prema potrebi, angažirati dodatne inspektore radi obavljanja poslova Generalnoga inspektorata.

 

Članak 54.

(Mjerodavnost)

(1) Generalni inspektorat osigurava da vojne osobe u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama budu upoznate i ponašaju se sukladno Poglavlju VI. ovoga Zakona, kao i bilo kojem drugom kodeksu ponašanja ili propisima koje usvoji ministar obrane, a koji se odnose na etično ponašanje i profesionalizam.

(2) Generalni inspektorat, u tom smislu, mjerodavan je za sljedeće:

a) obuku i obrazovanje djelatnih vojnih osoba u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama u profesionalnom i etičnom smislu;

b) iniciranje, provedbu, nadzor i nadgledanje ispitivanja i istraga tvrdnji o lošem vladanju djelatnih vojnih osoba u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama,

c) davanje savjeta ministru obrane u svezi s uklanjanjem okolnosti koji štete moralu, djelotvornosti i reputaciji Oružanih snaga,

d) davanje preporuka glede propisa i usklađivanja uspostave profesionalnih standarda i pravila moralnog vođenja, kako bi se poboljšala profesionalnost, etično ponašanje i osobne sposobnosti vojnih osoba u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama.

 

Članak 55.

(Žalbe i pomoć)

(1) Bilo koja djelatna vojna osoba u Oružanim snagama ili drugi državljani Bosne i Hercegovine mogu uložiti žalbu ili zahtjev za pomoć Generalnom inspektoratu, a vezano uz pitanja koja su u njegovoj mjerodavnosti.

(2) Generalni inspektor predlaže ministru obrane donošenje uputa kojima se uspostavljaju odgovarajuće procedure za primjenu ovoga članka. Takve upute sačinjene su na način koji promovira povjerenje javnosti u etično ponašanje i profesionalnost djelatnih vojnih osoba u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama.

 

POGLAVLJE VIII.

PRISEGA

 

Članak 56.

(Polaganje prisege)

Osoba koja prvi puta pristupa Oružanim snagama položit će sljedeću prisegu: "Svečano prisežem da ću braniti suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i političku neovisnost Bosne i Hercegovine i odgovorno i savjesno obavljati sve dužnosti potrebne za njezinu obranu."

 

POGLAVLJE IX.

ZASTAVE, HIMNA I VOJNA OBILJEŽJA

 

Članak 57.

(Zastava, himna i obilježja Oružanih snaga)

(1) Oružane snage imat će svoju zastavu, himnu i obilježja. Zastava i himna bit će zastava i državna himna Bosne i Hercegovine, a obilježje će biti zastava Bosne i Hercegovine.

(2) Obilježja će nositi svi pripadnici Oružanih snaga. Uporaba zastave i državne himne bit će obvezatna za Oružane snage.

 

Članak 58.

(Zastave i obilježja pukovnija, brigada, postrojbi i institucija Oružanih snaga)

(1) Pukovnije će imati svoje zastave i obilježja.

(2) Brigade, postrojbe i institucije Oružanih snaga mogu imati svoje zastave i obilježja.

(3) Časnici u činu generala ne mogu nositi obilježja pukovnija.

(4) Ministar obrane donosi propise o izgledu zastava i obilježja iz st. (1) i (2) ovoga članka.

(5) Predsjedništvo je odgovorno za odobravanje izgleda zastava i obilježja iz st. (1) i (2) ovoga članka na prijedlog ministra obrane.

 

Članak 59.

(Zabrana)

Nikomu nije dozvoljeno reproducirati ili uporabljivati obilježja Oružanih snaga bez pisane ovlasti ministra obrane.

 

POGLAVLJE X.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

ODJELJAK A.

Stručni tim za provedbu tranzicije

 

Članak 60.

(Uspostava i poslovi Stručnog tima)

(1) Ministar obrane, sukladno ovome Zakonu, uspostavlja Stručni tim za provedbu tranzicije (u daljnjem tekstu: Stručni tim) u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Stručni tim odgovoran je ministru obrane i po njegovim zapovijedima i uputama obavljat će sljedeće poslove:

a) planira, organizira, pruža pomoć i nadgleda proces preuzimanja funkcija iz članka 67. ovoga Zakona u području obrane na državnu razinu,

b) dostavlja, u pisanom obliku, prijedloge i preporuke ministru obrane o svim pitanjima vezanim uz proces tranzicije,

c) ostale dužnosti koje odredi ministar obrane.

(3) Ministar obrane propisat će dužnosti, zadaće, sastav i trajanje mandata Stručnog tima.

(4) Stručni tim donosi Poslovnik o radu.

 

Članak 61.

(Izvješćivanje o procesu tranzicije)

(1) Stručni tim će o procesu tranzicije mjesečno i prema potrebi izvješćivati ministra obrane.

(2) Ministar obrane će, na temelju izvješća iz stavka (1) ovoga članka, izvješćivati Predsjedništvo, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i nadležnu komisiju Parlamentarne skupštine.

(3) Cjelokupno osoblje Ministarstva obrane, Zajedničkog stožera, zapovjedništava i pripadnici Oružanih snaga pružit će punu potporu Stručnom timu, sukladno nalozima i uputama koje izda ministar obrane.

 

ODJELJAK B.

Status državnih službenika i zaposlenika

 

Članak 62.

(Reguliranje statusa državnih službenika i zaposlenika)

(1) Iznimno od odredaba članka 19. stavak (4) i članka 32.a Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 14/04, 17/04, 26/04, 37/04 i 48/05), 1. siječnja 2006. svi državni službenici iz ranijih entitetskih ministarstava obrane kojima je u postupku nadležnih entitetskih agencija utvrđen status državnih službenika postaju državni službenici u Ministarstvu obrane i na njih se primjenjuje Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uz sljedeća izuzeća u primjeni:

a) članak 15. stavak (1) toč. a) i d) ne primjenjuju se;

b) Poglavlje IV. ne primjenjuje se, osim čl. 22., 30. i 31.;

c) Poglavlje V. ne primjenjuje se, osim čl. 38., 39. i 41.;

d) članak 51. st. (1) i (2) ne primjenjuju se.

(2) Izuzeća navedena u stavku (1) ovoga članka primjenjuju se do donošenja konačne odluke o statusu državnih službenika u Ministarstvu obrane od strane ministra obrane, nakon postupka izbora predviđenog člankom 64. ovoga Zakona.

(3) Dana, 1. siječnja 2006. namještenici/radnici iz ranijih entitetskih ministarstava obrane postaju zaposlenici Ministarstva obrane i na njih će se primjenjivati Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04 i 7/05).

(4) Danom propisanim u st. (1) i (3) ovoga članka pravilnici o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji entitetskih ministarstava obrane postaju sastavnim dijelom Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane. Državni službenici i zaposlenici iz st. (1) i (3) ovoga članka nastavljaju obavljati prethodne poslove i zadaće u mjeri u kojoj to nije u suprotnosti s ovim Zakonom, dok ministar obrane ne donese konačnu odluku o njihovu statusu u Ministarstvu obrane nakon postupka izbora iz članka 64. ovoga Zakona.

(5) Državni službenici i zaposlenici iz st. (1) i (3) ovoga članka zadržavaju svoj položaj, plaću i naknade sve dok ministar obrane ne donese konačnu odluku o njihovu statusu u Ministarstvu obrane nakon postupka izbora predviđenog u članku 64. ovoga Zakona.

(6) Državni službenici i zaposlenici Ministarstva obrane koji su u slučaju razrješenja s dužnosti nastalog uslijed prekobrojnosti prema odluci ministra obrane iz članka 65. ovoga Zakona, donesenoj nakon okončanja postupka izbora iz članka 64. ovoga Zakona, imaju pravo na otpremninu u iznosu od šest mjesečnih plaća ili na otpremninu u iznosu od 12 mjesečnih plaća u slučaju državnih službenika s najmanje 15 godina radnoga iskustva.

 

Članak 63.

(Zabrana zapošljavanja)

Od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pa do dana preuzimanja državnih službenika i namještenika/radnika, propisanog u članku 62. st. (1) i (3) ovoga Zakona, entitetska ministarstva obrane i Ministarstvo obrane neće moći primati nove državne službenike, namještenike/radnike i zaposlenike.

 

Članak 64.

(Postupak izbora)

(1) Ministar obrane, na prijedlog Stručnoga tima, imenuje jedno ili više povjerenstava za izbor. Tijekom imenovanja ministar je dužan voditi računa o nacionalnoj strukturi, spolu, stupnju stručne spreme i stručnim sposobnostima osoba koje će biti imenovane u članstvo povjerenstva za izbor. U sastav svakoga povjerenstva ulaze po tri člana. Ministar obrane donosi odluku o radu povjerenstva za izbor, kojom će regulirati sastav povjerenstava za izbor, način rada, izborne kriterije i postupak, koje će donijeti poslovnik o radu.

(2) Prije osnutka povjerenstva za izbor, shodno stavku (1) ovoga članka, ministar obrane provodi provjeru članova povjerenstva kako bi utvrdio da oni ispunjavaju uvjete propisane u stavku (3) ovoga članka.

(3) Povjerenstvo za izbor ima odgovornost utvrditi ispunjavaju li državni službenici i zaposlenici Ministarstva obrane uvjete za nastavak radnog odnosa u Ministarstvu obrane koji su utvrđeni relevantnim propisima, kao i druge kriterije koje je utvrdio ministar obrane, a odobrilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

(4) Ministar obrane može imenovati međunarodne stručnjake kao pridružene članove povjerenstva za izbor. Međunarodni stručnjaci imat će isključivo savjetodavnu ulogu u radu povjerenstva i neće imati pravo glasa prilikom donošenja odluka.

(5) Povjerenstvo za izbor dostavlja prijedloge za sve državne službenike i zaposlenike Ministarstva obrane preuzete iz ranijih entitetskih ministarstava obrane, zajedno s izvješćem, ministru obrane na razmatranje prije nego što on donese odluku iz članka 65. i članka 66. ovoga Zakona.

 

Članak 65.

(Odlučivanje o statusu državnih službenika i zaposlenika)

Nakon okončanja postupka izbora iz članka 64. ovoga Zakona, ministar obrane donosi odluke o statusu svih državnih službenika i zaposlenika Ministarstva obrane, sukladno izvješću iz članka 64. stavak (5) ovoga Zakona.

 

Članak 66.

(Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu)

(1) Ministar obrane pripremit će i podnijeti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na davanje suglasnosti novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Nakon usvajanja Pravilnika iz stavka (1) ovoga članka, ministar obrane provodi postavljenja na predviđena radna mjesta izabranih državnih službenika i zaposlenika.

 

ODJELJAK C.

Prijenos funkcija

 

Članak 67.

(Plan preuzimanja funkcija)

(1) Ministar obrane do 1. siječnja 2006, na temelju prijedloga Stručnoga tima, donosi Plan preuzimanja funkcija.

(2) Nakon preuzimanja funkcija, ministar obrane će, uz pomoć Stručnoga tima, osigurati punu provedbu Plana iz stavka (1) ovoga članka.

 

Članak 68.

(Zapovjedna linija u razdoblju tranzicije)

(1) Od 1. siječnja 2006. zapovjednik Zajedničkog zapovjedništva Vojske Federacije BiH i načelnik Generalštaba Vojske Republike Srpske izravno su odgovorni načelniku Zajedničkoga stožera do ukidanja Zajedničkog zapovjedništva Vojske Federacije BiH i Generalštaba Vojske Republike Srpske.

(2) Zapovjednik Zajedničkog zapovjedništva Vojske Federacije BiH i načelnik Generalštaba Vojske Republike Srpske nemaju operativne zapovjedne ovlasti.

 

Članak 69.

(Privremeno upravljanje prijašnjim entitetskim ministarstvima obrane)

Ministar obrane, najkasnije do 1. siječnja 2006, određuje po jednu osobu za svako prijašnje entitetsko ministarstvo obrane radi obavljanja onih poslova i zadaća nužnih za učinkovito upravljanje prijašnjim entitetskim ministarstvima do završetka procesa tranzicije.

 

ODJELJAK D.

Prijenos imovine, aktive i arhive

 

Članak 70.

(Prijenos pokretne imovine, arhive, spisa i drugih dokumenata)

(1) Ministarstvo obrane i entitetska ministarstva obrane danom stupanja na snagu ovoga Zakona, na temelju svih podataka o pokretnoj imovini, počet će izradbu sveobuhvatnog popisa pokretne imovine u svojem posjedu koja služi za potrebe obrane, uključujući između ostaloga, arhivu, spise i druge dokumente (u daljnjem tekstu: pokretna imovina). Sveobuhvatni popis bit će dostavljen Ministarstvu obrane u roku od 30 dana.

(2) U roku od 30 dana od dana prijama sveobuhvatnoga popisa pokretne imovine, Stručni tim će Ministarstvu obrane predložiti plan za daljnje postupanje cjelokupnom pokretnom imovinom koja i dalje služi za potrebe obrane, koji će sadržavati prijedlog načina, metode i vremenske dinamike za konačno raspoređivanje na svim pravima i obvezama u odnosu na pokretnu imovinu.

(3) Ministarstvo obrane će 1. siječnja 2006. preuzeti pravo posjeda nad svom pokretnom imovinom iz stavka (2) ovog članka, uključujući arhive, spise i druge dokumente, koja i dalje služi za potrebe obrane.

 

Članak 71.

(Prijenos nepokretne imovine)

(1) Ministarstvo obrane i entitetska ministarstva obrane danom stupanja na snagu ovoga Zakona, na temelju svih podataka o nepokretnoj imovini, počet će izradbu popisa nepokretne imovine koja služi za potrebe obrane, a na kojoj pravo upravljanja i raspolaganja, pravo uporabe ili pravo vlasništva ima Federacija BiH, Vlada Republike Srpske, Vlada Federacije BiH, ministarstva obrane, Vojska Republike Srpske, Vojska Federacije BiH ili neko drugo tijelo Bosne i Hercegovine ili bilo koje njezine administrativne jedinice (u daljnjem tekstu: nepokretna imovina). Mjerodavne institucije dužne su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona dostaviti sveobuhvatne popise nepokretne imovine Ministarstvu obrane, ali u svakom slučaju najkasnije do 31. prosinca 2005.

(2) Stručni tim u roku od 30 dana od prijama sveobuhvatnog popisa nepokretne imovine predlaže ministru obrane plan za konačno postupanje cjelokupnom nepokretnom imovinom koja će i dalje služiti za potrebe obrane, sukladno valjanim propisima.

(3) Ministarstvo obrane će 1. siječnja 2006. preuzeti na korištenje i ući u posjed nepokretne imovine iz stavka (2) ovoga članka.

 

Članak 72.

(Prijenos drugih prava i obveza)

(1) Ministarstvo obrane i entitetska ministarstva obrane u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona sačinit će sveobuhvatni popis ostalih prava i obveza prijašnjih entitetskih ministarstava obrane i predložiti plan o prijenosu ostalih prava i obveza Ministarstvu obrane, s 1. siječnjem 2006.

(2) Osim ukoliko nije drukčije predviđeno planom za prijenos ostalih prava i obveza iz stavka (1) ovoga članka odobrenog sukladno članku 73. ovoga Zakona, entitetske vlade i dalje su odgovorne za dugove, zaduženja i ostale obveze entitetskih ministarstava obrane nastalih do 1. siječnja 2006.

(3) Entitetske vlade ne mogu tražiti odštetu, doprinos ili obeštećenje od Bosne i Hercegovine u pogledu prijenosa ostalih prava i obveza, osim u slučaju ako ih za to ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili Parlamentarna skupština.

 

Članak 73.

(Sporazum o prijenosu imovinskih prava)

(1) Ministarstvo obrane dostavlja plan o konačnom raspolaganju imovinom iz članka 70. stavak (3), članka 71. stavak (3) i članka 72. na odobrenje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

(2) Nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odobri plan, a u roku od 60 dana, ali u svakom slučaju najkasnije do 31. prosinca 2005, Ministarstvo obrane podnosi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, vladama Republike Srpske i Federacije BiH na potpis sporazume, odluke, rješenja ili ostale relevantne akte potrebne za okončanje raspolaganja svim pravima i obvezama nad pokretnom i nepokretnom imovinom.

 

Članak 74.

(Zabrana raspolaganja imovinom)

Od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do dana stupanja na snagu sporazuma, odluke, rješenja ili drugoga relevantnog akta iz članka 73. ovoga Zakona kojim se okončava raspolaganje imovinskim pravima između prijašnjih entitetskih ministarstava obrane i Ministarstva obrane, zabranjuje se bilo kakvo raspolaganje imovinom iz članka 70. stav (3), članka 71. stav (3) i članka 72. ovoga Zakona.

 

ODJELJAK E.

Proračun i financijska pitanja

 

Članak 75.

(Proračun za obranu za 2006. godinu)

(1) Počevši od fiskalne 2006. godine, svi poslovi na pripremi proračuna, donošenju, izvršenju, računovodstvu, izvješćivanju i nadzoru nad proračunom za Ministarstvo obrane i Oružane snage obavljaju se sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 61/04)

(2) Sukladno odredbama članka 11. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, privremeno financiranje za fiskalnu 2006. godinu obračunavat će se na temelju "ukupnoga proračuna za obranu za Bosnu i Hercegovinu" za 2005. godinu, kako je utvrđeno u članku 46. Zakona o obrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 43/03).

 

Članak 76.

(Entitetski proračuni za obranu za 2005. godinu)

(1) Obveze entiteta nastale i uvrštene u proračun do 31. prosinca 2006, kao predviđeni troškovi entitetskih proračuna za obranu za 2005. godinu, ostaju obveza odgovarajućeg entiteta i neće ih na sebe preuzeti Bosna i Hercegovina, osim ako se izričito ne postigne dogovor između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade relevantnog entiteta.

(2) Obveze entiteta nastale u 2005. godini, a koje nisu uvrštene u proračun za 2005, izmirit će entitetske vlade – entitetska ministarstva financija. Ove obveze, na temelju dokumentacije koju su obradile osobe iz članka 69. ovoga Zakona, bit će dostavljene na knjiženje i realizaciju entitetskim ministarstvima financija.

(3) Ministar obrane pružit će pomoć entitetskim tijelima vlasti koja će preuzeti odgovornost za zatvaranje entitetskih proračuna za obranu za proračunsku 2005. godinu nakon 1. siječnja 2006.

 

Članak 77.

(Zabrana preuzimanja obveza)

(1) Od dana usvajanja ovoga Zakona do 1. siječnja 2006. entitetskim ministarstvima obrane zabranjuje se zaključivanje ugovora i preuzimanje obveza koje se ne mogu u potpunosti podmiriti iz sredstava proračuna za obranu za 2005. godinu.

(2) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka, ministar obrane može, u iznimnim slučajevima i kada je potrebno, osigurati stalno funkcioniranje i rad Oružanih snaga, dopustiti zaključivanje takvih ugovora.

 

Članak 78.

(Ostale financijske obveze)

Do 1. travnja 2006. Stručni tim za provedbu tranzicije pripremit će analizu svih financijskih pitanja koja nisu obuhvaćena odredbama zakona i predati ministru obrane izvješće i prijedloge za rješavanje tih pitanja.

 

ODJELJAK F.

Vojna obveza

 

Članak 79.

(Ukidanje vojne obveze)

Vojna obveza regulirana entitetskim zakonima ukida se na cijelome teritoriju Bosne i Hercegovine 1. siječnja 2006.

 

Članak 80.

(Evidencije u svezi s vojnom obvezom)

(1) Evidencije o osobama koje su regulirale vojnu obvezu u bilo kojem entitetu prenose se na odgovarajuća upravna tijela u entitetima, kantonima ili općinama.

(2) Evidencije o djelatnim vojnim osobama kojima je prestala služba u Vojsci Republike Srpske, odnosno Vojsci Federacije BiH, nakon 1. siječnja 2002. prenose se u Ministarstvo obrane.

 

ODJELJAK G.

Struktura i lokacije Oružanih snaga

 

Članak 81.

(Struktura i lokacije Oružanih snaga)

(1) Veličinu, strukturu i lokacije novih Oružanih snaga predložit će ministar obrane, a usvojiti Predsjedništvo najkasnije 1. srpnja 2006.

(2) Zapovjedništva brigada te njima dodijeljene bojne ustrojit će se i razmjestiti najkasnije 1. srpnja 2007.

(3) Pješačke pukovnije i njihova zapovjedništva ustrojit će se i razmjestiti najkasnije 1. srpnja 2007.

(4) Sve ostale pukovnije i službe ustrojit će se i razmjestiti najkasnije 31. prosinca 2007.

 

ODJELJAK H.

Pravni propisi

 

Članak 82.

(Stavljanje zakonskih propisa izvan snage)

(1) Entitetski parlamenti donijet će zakone kojima će se 1. siječnja 2006. staviti izvan snage Zakon o obrani Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 21/96, 46/01 i 33/04), Zakon o vojsci Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 31/96, 46/01 i 33/04), Zakon o obrani Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/04) i Zakon o službi u Vojsci FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/04).

(2) Drugi državni i entitetski zakoni i podzakonski akti koji zadiru u pitanja iz područja obrane uskladit će se s odredbama ovoga Zakona. U slučaju da je bilo koji entitetski zakon ili podzakonski akt u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, odredbe ovoga Zakona imaju prednost, a nedosljedne odredbe entitetskoga zakona ili podzakonskoga akta neće biti pravomoćne niti valjane.

(3) Entitetski zakoni i podzakonski akti uskladit će se s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

Članak 83.

(Usklađivanje međunarodnih sporazuma)

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i vlade dvaju entiteta nastavit će raditi na usklađivanju Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja, kao i svih drugih međunarodnih sporazuma, s načelima ovlasti državne razine za zapovijedanje i nadzor nad Oružanim snagama.

 

Članak 84.

(Aktivnosti za prijam u NATO)

Parlamentarna skupština, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo te svi subjekti obrane, u sklopu vlastite ustavne i zakonske nadležnosti, provest će potrebne aktivnosti za prijam Bosne i Hercegovine u NATO članstvo.

 

Članak 85.

(Stupanje na snagu i primjena)

(1) Početkom primjene ovoga Zakona stavlja se izvan snage Zakon o obrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 43/03).

(2) Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od 1. siječnja 2006, osim ukoliko nije drukčije propisano ovim Zakonom.

 

 

PSBiH broj 226/05

5. listopada 2005. godine

Sarajevo

 

Predsjedatelj

Zastupničkoga doma

Parlamentarne skupštine BiH

Nikola Špirić, v. r.

 

Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Mustafa Pamuk, v. r.