Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti dobara koja su odlukama Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine (Federacija BiH)

Koristeći se ovlastima koje su mi date člankom V Aneksa 10. (Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojemu je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja navedenog Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojemu Visoki predstavnik “pruža pomoć, kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u svezi s civilnom provedbom“;

Pozivajući se na stavak XI 2 Zaključaka Vijeća za provedbu mira koje se sastalo u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojemu je Vijeće za provedbu mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji glede tumačenja Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora da bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, “donošenjem obvezujućih odluka, kada to bude smatrao neophodnim,“ u svezi s određenim pitanjima, uključujući (sukladno podstavku (c) ovoga stavka) i “druge mjere u svrhu osiguranja provedbe Mirovnog sporazuma na čitavom teritoriju Bosne i Hercegovine i njenih entiteta“;

Uzimajući u obzir činjenicu da je propisna zaštita, konzervacija, prezentacija i rehabilitacija proglašenih nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini od iznimne važnosti za proces pomirenja u cijeloj Bosni i Hercegovini kao i za povratak prognanika i izbjeglica u njihova prijeratna prebivališta;

Imajući na umu da je u članku V(5) Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini predviđeno sljedeće: “ U svakom slučaju u kojem Povjerenstvo odluči da neku imovinu proglasi nacionalnim spomenikom, entitet na čijem se teritoriju nalazi ta imovina će (a) nastojati da poduzme sve odgovarajuće pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i financijske mjere potrebne radi zaštite, konzerviranja, prezentacije i rehabilitacije te imovine, i (b) uzdržavaće se od namjernog poduzimanja mjera koje mogu oštetiti tu imovinu.“

Uzimajući u obzir da su zakonom koji je usvojila Federacija u svezi s provedbom odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika iz Aneksa 8. obuhvaćeni i spomenici o kojima nije odlučilo Povjerenstvo;

Uzimajući u obzir da je zakon koji je usvojila Federacija u svezi s provedbom odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika iz Aneksa 8. potrebno uskladiti sa zakonom Republike Srpske kako bi se osiguralo da procedura u oba entiteta bude jednoobrazna;

Uzevši u obzir i razmotrivši gore narečena pitanja u cijelosti, donosim sljedeću odluku kojom proglašavam

 

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI DOBARA KOJA SU ODLUKAMA POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA PROGLAŠENA NACIONALNIM SPOMENICIMA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Zakon o zaštiti dobara koja su odlukama Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena nacionalnim spomeni- cima Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 02/02), mijenja se i glasi:

 

1. Naslov zakona odsada glasi “Zakon o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini“.

 

2. Članak 2., stavak 1. mijenja se i glasi:

“Nacionalni spomenik“ je dobro koje je Povjerenstvo proglasilo nacionalnim spomenikom sukladno članovima V i VI Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: “Aneks 8.“), kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika datoj u privitku, sve dok Povjerenstvo ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za šta ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira na to da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.“

 

3. Članak 7. stavak 1. postaje stavak 2. a ubacuje se novi stavak 1. koji glasi:

“Ministarstvo uzima u obzir sve nalaze, objašnjenja i odluke Povjerenstva donesene prema članku V(4) Aneksa 8.“

 

4. Članak 8. mijenja se i glasi:

“Pod uvjetom da su ispunjeni kriteriji 2.(2), 6. i 7.(1) ovog Zakona, Ministarstvo izdaje potrebne dozvole za rehabilitaciju nacionalnih spomenika u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva.“

 

5. Iza članka 15. stavak 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

“To ni u kojem slučaju ne usporava izdavanje dozvole za rehabilitaciju niti neku mjeru koja se poduzima sukladno toj dozvoli, ni neku drugu radnju koja se poduzima sukladno ovom zakonu ili Aneksu 8.“

 

6. Ova odluka će biti objavljena odmah u “Službenim novinama Federacije BiH“ i stupa na snagu na dan objavljivanja.

  

Broj 138/02 8.

veljače 2002. godine Sarajevo

Visoki predstavnik

Wolfgang Petritsch, v. r.