Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Zakon o implementaciji odluke Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika iz Aneksa 8

 

Na osnovu člana 23. Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Skupština Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine na 33. sjednici održanoj 14. decembra 2001. godine, usvaja

 

ZAKON
O IMPLEMENTACIJI ODLUKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA IZ ANEKSA 8

 

Svrha Zakona

Član 1.

Ovaj Zakon o implementaciji odluke Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika iz Aneksa 8. (u daljem tekstu: Zakon) utvrđuje mjere zaštite i obnove dobara koja su utvrđena kao nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljene u skladu sa Aneksom 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ( u daljem tekstu: Komisija).

 

Član 2.

Odredbe drugih zakona i propisa neće se primjenjivati ako su u suprotnosti sa ovim Zakonom. Definicije pojmova

 

Član 3.

Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu imaju slijedeće značenje: -“Nacionalni spomenik” predstavlja dobro koje je Komisija utvrdila kao nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 5. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Aneks 8”). Sve odredbe Zakona koje se primjenjuju na nacionalne spomenike primjenjivat će se i na dobra koja su upisana na “Privremenu listu nacionalnih spomenika”, u prilogu, sve do donošenja konačne odluke Komisije u vezi sa predmetnim nacionalnim spomenikom u skladu sa članom 5. stav 4. Aneksa 8; -“Odjel” se odnosi na Odjel za urbanizam imovinsko pravne odnose i ekonomski razvoj Brčko Distrikta; -“Obnova nacionalnog spomenika BiH” odnosi se na vraćanje oštećenog ili uništenog dobra u stanje u kojem je to dobro bilo prije njegovog uništenja do razumno moguće mjere uključujući i ponovnu izgradnju nacionalnog spomenika, na istom mjestu i u istom obliku, istih dimenzija i od istog materijala kao što je bilo i prije rušenja, uz korištenje iste tehnologije građenja kad je to razumno moguće. Zaštita nacionalnog spomenika koje je utvrdila Komisija u skladu sa Aneksom 8

 

Član 4.

Podrazumjeva se da nacionalni spomenici uživaju najveći stepen zaštite prema zakonima Brčko Distrikta BiH.

 

Član 5.

Nadležni organi i institucije Brčko Distrikta će spriječavati i suzdržavati se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu i obnovu. Odobrenja koja se tiču nacionalnih spomenika

 

Član 6.

Sva odobrenja za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i obnovu nacionalnih spomenika izdaje Odjel.

 

Član 7.

(1) Odjel je dužan da izda odobrenje iz prethodnog člana u roku 30 dana od podnošenja zahtjeva. (2) Zahtjev iz prethodnog stava ovog člana sadrži sve priloge koji su navedeni u članu 11. ovog Zakona.

 

Član 8.

(1) U postupku izdavanja odobrenja u smislu ovog Zakona primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano. (2) Odluke koje donose Odjel u skladu sa ovim Zakonom su konačne.

 

Član 9.

Odluke koje su u suprotnosti sa odredbama ovog Zakona ništavne su.

 

Član 10.

Svi planovi prostornog uređenja izrađeni suprotno odredbama ovog Zakona ne primjenjuju se na zaštićeni prostor nacionalnih spomenika.

 

Član 11.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obnovu, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti izvod iz katastarskog plana, dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja zemljišta, objekta ili kompleksa, historijski i graditeljski opis izvornog stanja objekta ili kompleksa sa postojećom arhitektonskom, fotografskom i drugom dokumentacijom, opis sadašnjeg stanja objekta ili kompleksa i projekta obnove objekta ili kompleksa. Zahtjev za obnovu objekata koji su potpuno uništeni uključujući i prijedlog glavnog projekta.

 

Član 12.

U slučaju kad ne postoji dokumentacija na osnovu koje je moguće izvesti obnovu potpuno uništenih spomenika, u skladu sa odredbama člana 11. ovog Zakona, može se tražiti od Komisije da dostavi kriterije na osnovu kojih će se izdati odobrenje. Obaveza prema Aneksu 8

 

Član 13.

(1) Brčko Distrikt će uložiti sve dodatne napore da preduzme odgovarajuće pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere neophodne za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i obnovu nacionalnih spomenika. (2) Odjel može osigurati mjere iz prethodnog stava ovog člana putem instrukcija. Obaveza saradnje

 

Član 14.

Službenici, organi i institucije Brčko Distrikta će u potpunosti surađivati sa Komisijom.

 

Član 15.

Službenici, organi i institucije Brčko Distrikta će u potpunosti sarađivati sa Odjelom i na njegov zahtjev osigurati mu svu relevantnu dokumentaciju.

 

Član 16.

Službenici, organi i institucije Brčko Distrikta će u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovog Zakona proslijediti Odjelu zahtjeve koji su u postupku, a koji se odnose na nacionalne spomenike. Nadgledanje i stupanje na snagu

 

Član 17.

Nadzor nad provođenjem ovog Zakona vršiće Odjel.

 

Član 18.

Inspekcijski nadzor biće vođen u sladu sa Zakonom o prostornom uređenju.

 

Član 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “ Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”.