Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

 Na osnovu člana 36. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na 4. sjednici održanoj od 03. do 09. septembra 2002. godine, donijela je slijedeće

 

KRITERIJE

za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

 

I

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika vrši proglašenje dobra nacionalnim spomenikom na osnovu kriterija, zasnovanih na predmetu pravne zaštite, obuhvatu i vrijednosti svakog dobra:

 

I. PREDMET PRAVNE ZAŠTITE

 

A) POKRETNO NASLIJEĐE (POJEDINAČNO ILI U ZBIRKAMA), PREMA SLJEDEĆOJ KLASIFIKACIJI:

 

- mali predmeti (pokućstvo, odjevni predmeti, radni pribor, alati, rukotvorine, itd.),

- slike,

- knjige,

- skulpture,

- fragmenti građevina,

- natpisi, itd.

 

B) NEPOKRETNO KULTURNO NASLIJEĐE:

 

1.Historijske građevine i spomenici

- stambene,

- vjerske,

- školske,

- administrativne,

- javne,

- trgovačke,

- infrastrukturne,

- vojne,

- grobljanske,

- poljoprivredne,

- industrijske, itd.

 

2. Graditeljske cjeline (koje ili formiraju kompleks određene namjene ili su aglomeracija nastala kao rezultat kontinuiranog građenja u historijskom području

- stambene,

- vjerske,

- školske,

- administrativne,

- javne,

- trgovačke,

- infrastrukturne,

- vojne,

- grobljanske,

- poljoprivredne,

- industrijske, itd.

 

3. Područja

- gradsko,

- seosko,

- arheološko,

- historijsko,

- industrijsko,

- kulturni pejzaž,

- prirodno područje vezano za neki obred ili tradiciju,

- prirodno-naučno,

- miješano.

 

II. VRIJEDNOST

 

A. Vremensko određenje
(dobra nastala od prahistorije do kraja XX vijeka)

B. Historijska vrijednost
(veza građevine, cjeline ili područja sa historijskom ličnošću ili značajnim događajem u historiji)

C. Umjetnička i estetska vrijednost
I. Kvalitet obrade,
II. Kvalitet materijala,
III. Proporcije,
IV. Kompozicija,
V. Vrijednost detalja,
VI. Vrijednost konstrukcije.

D. Čitljivost (dokumentarna, naučna, obrazovna vrijednost)
I. Materijalno svjedočanstvo o manje poznatim historijskim razdobljima,
II. Svjedočanstvo o historijskim mijenama,
III. Djelo značajnog umjetnika ili graditelja,
IV. Svjedočanstvo o određenom tipu, stilu ili regionalnom maniru,
V. Svjedočanstvo o tipičnom načinu života u određenom razdoblju.

E. Simbolička vrijednost
I. Ontološka vrijednost,
II. Sakralna vrijednost,
III. Tradicionalna vrijednost,
IV. Vezanost za rituale ili obrede,
V. Značaj za identitet skupine ljudi.

F. Ambijentalna vrijednost
I. Odnos oblika prema ostalim dijelovima cjeline,
II. Značenje u strukturi i slici grada,
III. Objekat ili skupina objekata je dio cjeline ili područja.

G. Izvornost
I. Oblik i dizajn,
II. Materijal i sadržaj,
III. Namjena i upotreba,
IV. Tradicija i tehnike,
V. Položaj i smještaj u prostoru,
VI. Duh i osjećanja,
VII. Drugi unutarnji i vanjski činitelji.

H. Jedinstvenost i reprezentativnost
I. Jedinstven ili rijedak primjerak određenog tipa ili stila,
II. Vrhunsko umjetničko ili arhitektonsko djelo,
III. Djelo vrhunskog umjetnika ili graditelja.

I. Cjelovitost (cjeline, područja, zbirke)
I. Fizička cjelovitost (kompaktnost),
II. Homogenost,
III. Zaokruženost (kompletnost),
IV. Nenarušenost stanja.
Za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom posebno nisu relevantni imovinski i politički kriteriji. 

 

II

Ovi kriteriji objaviće se u «Službenom glasniku BiH» i službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

  

Broj: 01-203/02 03. septembra 2002. godine Sarajevo

Predsjedavajući Komisije Dubravko Lovrenović

Criteri per la designazione di proprietà come monumenti nazionali

Ai sensi dell'articolo 36 del regolamento di procedura della Commissione di preservare monumenti nazionali, la Commissione per la salvaguardia monumenti nazionali, alla quarta sessione, tenutasi 03-09 settembre 2002 ha superato la seguente

 

CRITERI

per la designazione come monumenti nazionali

La Commissione di preservare monumenti nazionali esegue proclamazione di un monumento nazionale sulla base di criteri, in base all'oggetto della tutela legale, la portata e il valore di ogni elemento:

 

I. OGGETTO DELLA TUTELA GIURIDICA

 

A) i beni PORTATILE CULTURALI (individuale o in collezioni), SECONDO la seguente classificazione:

-  Piccoli oggetti (mobili per la casa, abbigliamento, attrezzature di lavoro, strumenti, artigianato, ecc)

-  immagini,

-  libri

-  sculture,

-  frammenti di edifici,

-  segni, ecc

B) IMMOBILE CULTURALE:

1.Historijske edifici e monumenti

-  residenziali,

-  religiosa,

-  scuola,

-  amministrativa,

-  pubblica,

-  commercio,

-  infrastrutture,

-  la guerra,

-  Lich,

-  agricola,

-  industriali, ecc

2. Gruppi di edifici (o per formare un determinato scopo o un agglomerato che è il risultato di costruzione costante in una zona storica

-  residenziali,

-  religiosa,

-  scuola,

-  amministrativa,

-  pubblica,

-  commercio,

-  infrastrutture,

-  la guerra,

-  Lich,

-  agricola,

-  industriali, ecc

3. Aree

-  urbano,

-  rurali,

-  archeologico,

-  storico,

-  industriali,

-  paesaggio culturale,

-  sito naturale relative a qualche rito o tradizione,

-  scienze naturali,

-  misto.

 

II. VALORE

 A. Tempo
(Proprietà nato dalla preistoria alla fine del XX secolo)

B. Valore storico
(Associazione di un edificio, di un gruppo o ad una figura storica o di un evento significativo nella storia)

C. Valore 
I. Qualità di lavorazione,
II. La qualità dei materiali,
III. proporzioni,
IV. composizione,
V. Il valore di dati
VI. Il valore della struttura.

 1. Clarity (documentario, valore scientifico e didattico)
  prove materiali di un'epoca storica meno conosciuta
  II. La prova di cambiamento storico,
  III. Il lavoro di un grande artista o costruttore
  IV. La prova di un tipo particolare stile o maniera regionali
  V. prova di un tipico modo di vita in un determinato periodo.

E. valore simbolico
I valore ontologico,
II. valore religioso
III. il valore tradizionale,
IV. Relazione con rituali o cerimonie
V importanza per l'identità di un gruppo di persone.

F. valore paesaggistico  
Fi relazione ad altri elementi del
II. Significato del paesaggio urbano
III. Edificio o gruppo di edifici è parte di un gruppo o di un sito.

G. autenticità
I. La forma e il design,
II. Materiali e contenuti,
III. Uso e la funzione
IV. Tradizioni e tecniche
posizione V e spazio,
VI. Spirito e sentimento
VII. Altri fattori interni ed esterni.

H. Unicità e rappresentatività
I. esempio unico o raro di un certo tipo o di stile
II. eccellente lavoro di arte o di architettura,
III. eccellente lavoro di arte o architettura.

I. Integrità (gruppi, siti, collezioni)
I. Integrità fisica (compattezza),
II. omogeneità,
III. Rotondità (completezza),
IV. condizioni integre.
Per designare la proprietà come un monumento nazionale, in particolare, non sono di proprietà e criteri politici.

 

II

Questi criteri sono pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale della BiH" e gazzette ufficiali delle Entità e Distretto di Brcko della Bosnia-Erzegovina.

 

Numero: 01-203 / 02 sul 3 settembre 2002 Sarajevo

Presidente della Commissione Dubravko Lovrenović