Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PRAVILNIK O AKTIVNOSTIMA KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA VEZANIM ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

 

Temeljem članka 9. stavka 2. Odluke o Komisiji za čuvanje nacionalnih spomenika (“Službeni glasnik BiH“, br. 1/02 i 10/02), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na 149. sjednici održanoj 6. rujna 2002. godine, na prijedlog Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, donijelo je

 

PRAVILNIK

O AKTIVNOSTIMA KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA VEZANIM ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

 

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuju načini provedbe međunarodne suradnje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, utemeljene temeljem Aneksa 8. Općega okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Komisija).

 

Članak 2.

Komisija daje poticaj za pokretanje postupka za zaključivanje međunarodnih ugovora, priprema prijedloge ugovora, sudjeluje u prethodnim pregovorima radi zaključivanja međunarodnih ugovora na ekspertnoj razini, izvršava međunarodne ugovore, te obavlja druge poslove međunarodne suradnje u oblasti zaštite nacionalnih spomenika, koji se odnose osobito na:

zastupanje interesa Bosne i Hercegovine u svezi s potpisivanjem i provedbom međunarodnih konvencija,

rješavanje spornih pitanja od zajedničkoga interesa za Bosnu i Hercegovinu i druge države, odnosno međunarodne organizacije;

odlučivanje o kandidaturi nacionalnih spomenika za upis u Listu svjetske baštine (UNESCO) i Listu 100 najugroženijih spomenika (WMW) i sl.;

suradnju sa INTERPOL-om, drugim međunarodnim organizacijama i državama u slučajevima nestanka pokretnih nacionalnih spomenika;

pitanja procedure za izvoz pokretnih nacionalnih spomenika i davanja jamstva za njihovu zaštitu u slučaju privremenog izvoza;

davanje koncesija stranim državljanima za istraživanja koja se odnose na nacionalne spomenike;

osiguranje sredstava iz donacija za financiranje rada Komisije i zaštitu nacionalnih spomenika;

angažman stranih eksperata za potrebe Komisije.

 

Članak 3.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine može u pojedinačnim slučajevima dati ovlast Komisiji da utvrdi sadržaj međunarodnoga ugovora i da ga potpiše.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka potpisuje predsjedatelj Komisije, ili ovlašteni član Komisije.

 

Članak 4.

Komisija podnosi Predsjedništvu Bosne i Hercegovine izvješće o međunarodnoj suradnji iz članka 2. ovog pravilnika, u okviru godišnjeg izvješća o radu Komisije.

 

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

  

Broj 01-2152-32/02

6 rujna 2002. godine Sarajevo

 

Predsjedatelj Predsjedništva BiH

Beriz Belkić, v. r.

 

REGOLAMENTO SULLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE PER PRESERVARE MONUMENTI NAZIONALI E PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

 

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 della decisione della Commissione per la conservazione dei monumenti nazionali ("Gazzetta Ufficiale", nn. 02/01 e 10/02), la Presidenza della Bosnia-Erzegovina, in occasione della sessione 149i tenutasi il 6 settembre 2002, a la proposta della Commissione di preservare monumenti nazionali ha adottato un

 

REGOLAMENTO
ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE PER PRESERVARE MONUMENTI NAZIONALI A PROGETTI INTERNAZIONALI

 

Articolo 1

La presente ordinanza stabilisce le modalità di cooperazione internazionale della Commissione di preservare monumenti nazionali, giustificate sulla base dell'allegato 8 dell'Accordo generale quadro per la pace in Bosnia-Erzegovina (in prosieguo: la Commissione).

 

Articolo 2

Commissione dà slancio di avviare la procedura per la conclusione di accordi internazionali, redazione di tali accordi, la partecipazione a precedenti negoziati per la conclusione di accordi internazionali in materia di livello di esperti, l'esecuzione di accordi internazionali, così come impegnarsi in altre forme di cooperazione internazionale nel campo della protezione dei monumenti nazionali, che si riferiscono, in particolare, a:

che rappresenta gli interessi della Bosnia-Erzegovina in concomitanza con la firma e l'attuazione delle convenzioni internazionali,

risoluzione di questioni di interesse comune per la Bosnia-Erzegovina e in altri paesi o organizzazioni internazionali;

decisioni a presentare monumenti nazionali per l'inclusione nel Patrimonio Mondiale (UNESCO) Elenco dei 100 monumenti più a rischio di estinzione (WMW), ecc.;

La cooperazione con l'Interpol, le altre organizzazioni e stati internazionali in caso di scomparsa dei monumenti nazionali mobili;

le procedure per l'esportazione dei monumenti nazionali mobili e di fornire garanzie per la loro protezione in caso di esportazione temporanea;

la concessione di agevolazioni per i cittadini stranieri per la ricerca in materia di monumenti nazionali;

fondi assicurativi da donazioni per finanziare il lavoro della Commissione e la tutela dei monumenti nazionali;

coinvolgimento di esperti stranieri per le esigenze della Commissione.

 

Articolo 3

La Presidenza della Bosnia-Erzegovina può in singoli casi, con l'autorità alla Commissione per determinare i termini dei trattati internazionali e di firmarlo.

Il contratto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è firmato dal presidente della Commissione, o un membro autorizzato della Commissione.

 

Articolo 4

La Commissione ha presentato alla Presidenza della Bosnia ed Erzegovina una relazione sulla cooperazione internazionale di cui all'articolo 2 del presente regolamento, nel contesto della relazione annuale della Commissione.

 

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua adozione ed è pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della BiH" e gazzette ufficiali delle Entità e Distretto di Brcko della Bosnia-Erzegovina.

 

No. 01-2152-32 / 02

6 settembre 2002 Sarajevo

 

Presidente della Presidenza della BiH

Beriz Belkić