Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na temelju članka 13. i 18. Zakona o zakladama i fundacijama („Narodne novine“, broj 36/95 i 64/01), rješenja Ministarstva uprave o odobravanju osnivanja Zaklade i određivanju njezinog upisa u Zakladni upisnik, upravitelj Zaklade (ime i prezime) predlaže Ministarstvu uprave dana (navesti datum)

 

STATUT

ZAKLADE – NAVESTI IME

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: ime i sjedište Zaklade – navesti ime ( u daljnjem tekstu: Zaklada); podatke o osnivanju i osnovnoj imovini Zaklade; odredbe o svrsi zaklade, uporabi njezinih prihoda odnosno krugu osoba koje se Zakladom potpomažu, te o načinu na koji se odobrava potpora; odredbe o tijelima upravljanja i zastupanja zaklade, te odredbe o postupku za njihovo postavljanje i razrješenje, kao i odgovornosti za rad njihovih članova; odredbe o donošenju odluka i objavi tih odluka; odredbe o ovlastima zakladnih tijela, kao i o njihovom pravu na nagradu za posao koji obavljaju te na naknadu troškova; odredbe o podnošenju izvješća o radu i podnošenju računa Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija o imovinskom i financijskom stanju zaklade, odredbe o pravnim poslovima za obavljanje kojih je potrebna suglasnost, odnosno naknadno odobrenje Ministarstva uprave te odredbe o prenamijeni preostale imovine u slučaju prestanka Zaklade.

 

Članak 2.

Ime Zaklade je: Navesti naziv

Skraćeno ime Zaklade je: propisati ukoliko ga Zaklada rabi i ako je propisano aktom o osnivanju Sjedište Zaklade je u Zagrebu

Zaklada je osnovana sa svrhom (navesti kojom)

Osnivač Zaklade je (navesti podatke o osnivaču Zaklade – ime i prezime ili naziv pravne osobe, sjedište odnosno prebivalište), i to aktom o osnivanju (navesti naziv akta – Odluka, Izjava, Ugovor i sl.) dana (navesti datum).

 

Članak 3.

Ministarstvo uprave rješenjem (navesti klasu i urbroj rješenja) od (navesti datum) temeljem odredbe članka 2. stavka 6. Zakona o zakladama i fundacijama odobrilo je osnivanje i odredilo upis Zaklade u Zakladni upisnik (Zakladna knjiga broj I, registarski broj zakladnog uloška (navesti broj).

 

Članak 4.

Zaklada ima pečat okruglog oblika promjera 35mm koji je obodno ispisan punim imenom, a u sredini pečata je oznaka sjedišta Zaklade.

 

Članak 5.

Zaklada je pravna osoba.

 

Članak 6.

Osnovna imovina Zaklade u trenutku njezinog osnivanja sastoji se:

(navesti točnu osnovnu imovinu iz akta o osnivanju)

Vrijednost imovine navedene u stavku 1. ovog članka ne smije se umanjivati, osim uz suglasnost Ministarstva uprave, ako je to u izuzetnim slučajevima prijeko potrebno radi ostvarenja zakladne svrhe.

Osim imovine navedene u stavku I. ovog članka sredstva Zaklade prikupljaju se donacijama zakladnika, članova, podupiratelja, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba te gospodarskim iskorištavanjem imovine sukladno članku 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

 

II. SVRHA ZAKLADE I KRUG OSOBA KOJE SE ZAKLADOM POTPOMAŽU

 

Članak 7.

Svrha Zaklade je (navesti svrhu utvrđenu aktom o osnivanju)

Sredstva Zaklade koristiti će se (navesti kako i propisati način na koji se odobrava potpora).

 

III. PODUPIRATELJI ZAKLADE

 

Članak 8.

Zakladi mogu pristupiti kao članovi i podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene aktom o osnivanju, ovim statutom i drugim aktima Zaklade.

Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje doprinositi i do 01. ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:

Npr.  a.) pravne osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 1,000,00 EUR.

           b.) fizičke osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 100,00EUR.

Zaklada svakom podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu.

 

IV. TIJELA ZAKLADE

 

Članak 9.

Tijela Zaklade su:

1. Upravni odbor ( ili propisati drugi naziv npr. Zakladna uprava).

2. Upravitelj Zaklade.

 

Članak 10.

Upravni odbor ima ___ članova koje imenuje zakladnik na vrijeme od 4 godine.

Upravni odbor Zaklade:

- donosi izmjene i dopune Statuta Zaklade,

- donosi Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpore i druge opće akte Zaklade,

- donosi odluke o dodjeli potpore,

- bira i razrješava upravitelja Zaklade,

- upravlja i nadzire vođenje poslova Zaklade,

- utvrđuje godišnji proračun Zaklade,

- podnosi izvješća o radu Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija o imovinskom i financijskom stanju Zaklade,

- odlučuje o korištenju imovine Udruge,

 

Članak 11.

Zakladnik može opozvati članove upravnog odbora zbog opetovanog neopravdanog nesudjelovanja u radu Upravnog odbora, neizvršavanja povjerenih obveza, trajnije nesposobnosti za rad.

Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Zakladniku.

 

Članak 12.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih članova Upravnog odbora.

Odluke Zakladnih tijela objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade ili na drugi prikladan način.

 

Članak 13.

Članovi Zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Članovi Zakladnih tijela imaju pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu za rad sukladno odredbama Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad.

 

Članak 14.

Upravitelja Zaklade bira i razrješava Upravni odbor Zaklade za vrijeme od 4 godine.

Upravitelj Zaklade:

- zastupa Zakladu,

- provodi odluke Upravnog odbora,

- vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora,

- predlaže Upravnom odboru godišnji proračun,

- podnosi izvješća Upravnom odboru o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade,

- sastavlja izvješće Upravnom odboru

- priprema sve odluke koje donosi Upravni odbor

Upravni odbor može opozvati upravitelja Zaklade pod uvjetima propisanim odredbom članka 11. ovog Statuta.

 

V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

Članak 15.

Statut je temeljni opći akt Zaklade i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama statuta.

Tumačenje odredaba Statuta  daje Upravni odbor Zaklade.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 16.

Zaklada prestaje na način propisan Zakonom.

U slučaju prestanka Zaklade preostala imovina Zaklade pripada Zakladniku.

 

Članak 17.

Zakladna tijela i njihove članove prvi će puta na prijedlog upravitelja postaviti Ministarstvo uprave.

 

Članak 18.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje kada ga odobri Ministarstvo uprave.

 

UPRAVITELJ ZAKLADE           

(ime i prezime, potpis)