Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O  OSNIVANJU KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA I UREDA KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA,

(Uredba n. 2725, Zagreb, 10. listopada 2013. Narodne Novine, Službeni list Republike Hrvatske)

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (»Narodne novine«, br. 83/2002 i 73/2013), te članka 26. i članka 27. stavaka 2. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. listopada 2013. godine donijela

 

UREDBU 

O OSNIVANJU KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA I UREDA KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Komisija za odnose s vjerskim zajednicama (u daljnjem tekstu: Komisija) kao međuresorno tijelo Vlade Republike Hrvatske za provedbu akata koji uređuju odnose države i vjerskih zajednica, kao i za druga pitanja od značenja za položaj i djelovanje vjerskih zajednica, te se određuje način imenovanja i djelokrug Komisije.

Ovom Uredbom osniva se i Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama (u daljnjem tekstu: Ured), kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske, uređuje se njegov djelokrug i unutarnje ustrojstvo, način upravljanja radom Ureda, okvirni broj potrebnih državnih službenika, te druga pitanja od značaja za rad Ureda.

 

II. IMENOVANJE I DJELOKRUG KOMISIJE

 

Članak 2.

Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom određuje sastav Komisije i imenuje predsjednika i članove Komisije.

 

Članak 3.

Komisija osim poslova navedenih u članku 1. stavku 1. ove Uredbe, pomaže vjerskim zajednicama u ostvarivanju prava i sloboda pripisanih Ustavom Republike Hrvatske, međunarodnim ugovorima i konvencijama, zakonima Republike Hrvatske i ugovorima sklopljenim između Vlade Republike Hrvatske i vjerskih zajednica.

Komisija razmatra pitanja odnosa između vjerskih zajednica i države, posebice pojedinih tijela državne vlasti te pitanja vezana uz sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora i ugovora Vlade Republike Hrvatske koji se odnose na uređivanje položaja i prava vjerskih zajednica.

 

Članak 4.

Komisija, po potrebi, osniva potkomisije za razmatranje pojedinih pitanja iz svoga djelokruga.

 

III. DJELOKRUG I UPRAVLJANJE UREDOM

 

Članak 5.

Ured obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz odnose s vjerskim zajednicama, a osobito:

– priprema i u ime predsjednika Komisije saziva sjednice Komisije;

– priprema i saziva sjednice mješovitih povjerenstava i komisija;

– obavlja stručne poslove u vezi s ostvarivanjem utvrđene politike zaštite prava vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj;

– surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave, kao i drugim institucijama, u radu na ostvarivanju prava vjerskih zajednica;

– prati međunarodne dokumente, priprema mišljenja i stručne analize u vezi s ostvarivanjem prava vjerskih zajednica, a koje su potrebne za rad Komisije;

– vodi evidenciju o vjerskim blagdanima vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj, te u ime Vlade Republike Hrvatske i Komisije upućuje prigodne čestitke;

– priprema nacrte akata i prati izvršavanje financijskih obveza Republike Hrvatske prema vjerskim zajednicama utvrđenih državnim proračunom Republike Hrvatske;

– obavlja i druge poslove koje mu povjere Vlada i Komisija.

 

Članak 6.

Radom Ureda upravlja ravnatelj Ureda, koji je rukovodeći državni službenik kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade, na temelju provedenog javnog natječaja.

Ravnatelj Ureda je za svoj rad i rad Ureda odgovoran Vladi Republike Hrvatske i Komisiji.

Ravnatelj Ureda ima prava i dužnosti čelnika tijela državne uprave u odnosu na državne službenike zaposlene u Uredu.

 

IV. POTREBAN BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

 

Članak 7.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda utvrdit će se radna mjesta u Uredu, broj potrebnih državnih službenika, s naznakom njihovih poslova i zadaća te stručnih uvjeta za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, kao i druga pitanja od značenja za rad Ureda.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj Ureda, uz prethodno pribavljenu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

 

Članak 8.

Okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda određuje se u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 9.

Vlada Republike Hrvatske će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, imenovati privremenog ravnatelja Ureda do imenovanja ravnatelja temeljem odredbe članka 6. ove Uredbe.

 

Članak 10.

Privremeni ravnatelj iz članka 9. ove Uredbe, donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Ureda u roku od 30 dana od dana imenovanja.

 

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, Ured preuzima državne službenike dosadašnje Komisije za odnose s vjerskim zajednicama osnovane Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 154/2011, 121/2012 i 7/2013), koji za to ispunjavaju zakonom propisane uvjete, kao i prostor, arhivu, te materijalna i financijska sredstva navedene Komisije.

Preuzeti državni službenici Komisije, nastavljaju s radom na dosadašnjim poslovima do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe.

Nakon donošenja Pravilnika iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe, preuzeti državni službenici rasporedit će se na odgovarajuća radna mjesta sukladno propisima o državnim službenicima.

 

Članak 12.

Vlada Republike Hrvatske uskladit će Poslovnik Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 154/2011, 121/2012 i 7/2013) s odredbama ove Uredbe.

 

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 022-03/13-03/117

Urbroj: 50301-09/09-13-2

Zagreb, 10. listopada 2013.

 

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

Trascina file per caricare

Regolamento concernente l'istituzione della Commissione per i rapporti con le comunità religiose e l'Ufficio della Commissione per i rapporti con le comunità religiose

(NN 126/2013)

 

GOVERNO CROATO

 

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge sullo status giuridico dei Religiosi Comunità ( "Gazzetta Ufficiale", n. 83/2002 e 73/2013), e l'articolo 26 e l'articolo 27 paragrafi 2 e 3 del Governo croato ( "Gazzetta ufficiale", n ° 150/2011), il governo croato nella sessione del 10 ottobre 2013, ha adottato

 

REGOLAMENTO

ISTITUIZIONE DELLA COMMISSIONE PER I RAPPORTI CON LE COMUNITÀ RELIGIOSE E L'UFFICIO DELLA COMMISSIONE PER I RAPPORTI CON LE COMUNITÀ RELIGIOSE

 

I. DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce la Commissione per i rapporti con le comunità religiose (in appresso denominata la Commissione) quale organo interministeriale del governo croato ad attuare le norme che regolano i rapporti tra le comunità statali e religiose, così come altre questioni importanti per la posizione e l'attività delle comunità religiose, e di determinare le modalità di nomina e la portata della Commissione.

Il presente regolamento istituisce l'Ufficio della Commissione per i rapporti con le comunità religiose (di seguito: Office) come un organismo professionale del Governo croato, è disciplinato dal suo campo di applicazione e l'organizzazione interna, il lavoro di gestione dell'Ufficio, il numero approssimativo dei dipendenti pubblici, e altre questioni importanza al lavoro dell'Ufficio.

 

II. NOMINA E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE

 

Articolo 2

Il governo croato da una decisione speciale determina la composizione della Commissione e nominati dal presidente e dei membri della Commissione.

 

Articolo 3

Commissione esclusi i servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento, aiuta le comunità religiose nell'esercizio dei diritti e delle libertà attribuiti alla Costituzione croata, trattati e convenzioni internazionali, le leggi e gli accordi tra il governo croato e le comunità religiose croate.

La Commissione ritiene che i problemi di rapporti tra le comunità religiose e lo Stato, in particolare alcuni enti governativi e le questioni relative alla conclusione e l'attuazione dei trattati e degli accordi del governo croato legati per modificare la posizione ei diritti delle comunità religiose internazionali.

 

Articolo 4

La Commissione, se necessario, stabilire Sotto-Commissione a prendere in considerazione i problemi specifici nel suo ambito.

 

III. CAMPO DI APPLICAZIONE E GESTIONE UFFICIO

 

Articolo 5

L'Ufficio svolge compiti professionali e amministrativi relativi ai rapporti con le comunità religiose, in particolare:

- preparazione e per conto del presidente della Commissione convoca la seduta della Commissione;

- preparare e convocare riunioni di comitati e commissioni congiunte;

- svolge attività professionali attinenti alla applicazione della politica decisa di tutelare i diritti delle comunità religiose in Croazia;

- collaborare con i ministeri competenti e gli altri enti governativi, così come le altre istituzioni, di lavorare sulla realizzazione dei diritti delle comunità religiose;

- monitora documenti internazionali, elaborare pareri e analisi in relazione con l'esercizio dei diritti delle comunità religiose, che sono necessari per la Commissione;

- tenere un registro sulle feste religiose delle comunità religiose in Croazia, e per conto del governo croato e la Commissione suggerisce biglietti di auguri;

- preparare un progetto di legge e monitorare l'esecuzione degli obblighi finanziari nei confronti delle comunità religiose croate stabiliti dal bilancio dello Stato della Repubblica di Croazia;

- svolgere altre attività affidate al Governo e alla Commissione.

 

Articolo 6

L'Ufficio è gestito dal direttore dell'Ufficio, che è guidato da un funzionario che è nominato e revocato dal governo croato sulla proposta del Presidente del Consiglio, sulla base di un bando pubblico.

Il direttore dell'Ufficio per il suo lavoro e il lavoro dell'Ufficio responsabile nei confronti del governo croato e la Commissione.

Il direttore dell'Ufficio avrà i diritti ei doveri dei capi di enti governativi in ​​relazione ai funzionari impiegati presso l'Ufficio.

 

IV. NUMERO RICHIESTO DI FUNZIONARI

 

Articolo 7

Regolamento di organizzazione interna dell'Ufficio saranno stabiliti i messaggi in ufficio, il numero dei dipendenti pubblici, e descrive le loro funzioni e dei compiti e delle condizioni tecniche per le loro prestazioni, i loro poteri e responsabilità, così come altre questioni importanti per il lavoro dell'Ufficio.

Regolamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo da parte del direttore dell'Ufficio, previa approvazione dell'autorità Stato centrale responsabile per gli affari di servizio civile.

 

Articolo 8

Il numero approssimativo di dipendenti pubblici necessari per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio è stabilito nella tabella è una parte integrante del presente regolamento.

 

V. DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 9

Il governo croato sarà, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, può nominare un direttore ad interim dell'Ufficio per la nomina del direttore ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.

 

Articolo 10.

Il direttore ad interim di cui all'articolo 9 del presente regolamento, adottare l'ordinanza concernente l'organizzazione interna dell'Ufficio entro 30 giorni dalla nomina.

 

Articolo 11

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio prende il sopravvento gli ex funzionari della Commissione per i rapporti con le comunità religiose stabilite nel regolamento di procedura del governo croato ( "Gazzetta Ufficiale", n. 154/2011, 121/2012 e 7/2013), che soddisfano la legge le condizioni, così come lo spazio, archivi, e il materiale e requisiti finanziari stabiliti dalla Commissione.

Si supponga che i funzionari della Commissione, continuerà a lavorare su temi di attualità per l'ordinanza sulla l'ordine interno di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del presente documento.

Dopo l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del presente regolamento, assumere dipendenti pubblici saranno assegnati alle posizioni appropriate in conformità con le norme sul pubblico impiego.

 

Articolo 12

Il governo croato armonizzerà il regolamento del governo croato ( "Gazzetta Ufficiale", n. 154/2011, 121/2012 e 7/2013) con le disposizioni del presente regolamento.

 

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

 

Classe: 022-03 / 13-03 / 117

No: 50.301-09 / 09-13-2

Zagabria, 10 Ottobre, 2013.

 

Presidente
Zoran Milanovic, mp

 

Trascina file per caricare