Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Petar Klarić, predsjednik Suda, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec, Željko Potočnjak, Emilija Rajić, Smiljko Sokol, Nevenka Šernhorst i Vice Vukojević odlučujući o prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom drugog propisa, na sjednici održanoj 5. lipnja 2007. godine, donio je

 

RJEŠENJE


Odbacuje se prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Zaključka Vlade Republike Hrvatske klasa: 070-01/03-03/03, ur. broj: 5030104-04-3 od 23. prosinca 2004. godine.

Obrazloženje

1. SAVEZ CRKAVA "RIJEČ ŽIVOTA" iz Zagreba, CRKVA CJELOVITOG EVANĐELJA iz Zagreba i PROTESTANSKA REFORMIRANA KRŠĆANSKA CRKVA U REPUBLICI HRVATSKOJ iz Tenje, svi zastupani po Liljani Maravić, odvjetnici iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelji) podnijeli su prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Zaključka Vlade Republike Hrvatske klasa: 070-01/03-03/03, ur. broj: 5030104-04-3 od 23. prosinca 2004. godine (u daljnjem tekstu: osporeni Zaključak).


2.
Osporeni zaključak glasi:

1. Za sklapanje ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa za Republiku Hrvatsku i neku ili više vjerskih zajednica, koji sklapa Vlada Republike Hrvatske i vjerska zajednica, potrebno je da jedna ili više vjerskih zajednica koje bi sklopile ugovor, ispunjavaju jedan od dva uvjeta:

- da su djelovale na području Republike Hrvatske na dan 6. travnja 1941. godine i nastavile svoje djelovanje u kontinuitetu i pravnoj slijednosti, te da broj vjernika prelazi brojku od šest tisuća, prema zadnjem popisu stanovništva,

- da je povijesna vjerska zajednica europskog kulturnog kruga (Katolička crkva, Pravoslavna crkva, Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj, Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj, Islamska zajednica u Hrvatskoj, Židovska zajednica u Republici Hrvatskoj).

2. Crkva ili vjerska zajednica koja se izdvoji ili se izdvojila iz crkve ili vjerske zajednice smatra se novom crkvom odnosno vjerskom zajednicom, a početak njezinog djelovanja smatra se danom izdvajanja, odnosno osnivanja.

3. Zadužuje se Komisija za odnose s vjerskim zajednicama za provedbu ovog Zaključka. 

3.
Predlagatelji u prijedlogu navode da je osporenim Zaključkom povrijeđena odredba članka 41. Ustava Republike Hrvatske, kojim se "jamči i deklarira jednakost svih vjerskih zajednica pred zakonom, nadalje da su vjerske zajednice slobodne, u skladu sa zakonom, javno obavljati vjerske obrede, osnivati škole, učilišta druge zavode, socijalne i dobrotvorne ustanove te upravljati njima, a u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države".

Obrazlažući svoj prijedlog, predlagatelji navode da osporeni Zaključak nije objavljen u "Narodnim novinama", te da je donošenjem pobijanog Zaključka predlagateljima onemogućeno sklapanje ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa između Vlade Republike Hrvatske i predlagatelja, dok bi se, prema njihovu mišljenju, sklapanjem navedenog ugovora predlagateljima osigurala jednakost pred zakonom u odnosu na vjerske zajednice s kojima je Vlada Republike Hrvatske sklopila ugovore.

Nadalje ističu da je Vlada Republike Hrvatske sklopila ugovore s deset vjerskih zajednica koje nemaju uvjete određene osporenim Zaključkom. Stoga smatraju da osporeni Zaključak diskriminira priznate vjerske zajednice (registrirane pri nadležnom tijelu uprave), te je stoga suprotan odredbi članka 40. Ustava. Također ističu da suglasno odredbi članka 89. stavka 5. Ustava, Vlada Republike Hrvatske ne može primjenjivati osporeni Zaključak na vjerske zajednice koje su prijedlog za sklapanje ugovora podnijele Vladi prije donošenja osporenog zaključka.

Time se odredbe osporenog Zaključka stavljaju ispred odredbi Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica ("Narodne novine" broj 83/92.), "čime čine daljnju povredu odredaba Ustava RH, predviđenu člankom 19. Ustava ...".

Zaključno predlagatelji predlažu da Ustavni sud "usvoji zahtjev podnositelja u cijelosti, donese odluku kojom se podnositeljima zahtjeva jamči zaštita Ustavom zajamčenih prava i na jednakost vjerskih zajednica pred zakonom i ukine pobijani zaključak Vlade Republike Hrvatske u cijelosti".


Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje.


4.
Člankom 128. alinejom 2. Ustava Republike Hrvatske propisano je da Ustavni sud Republike Hrvatske odlučuje o suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom.

Pod drugim propisom u smislu navedene ustavne odredbe podrazumijeva se propis donesen unutar zakonskog ovlaštenja od strane nadležnog tijela državne vlasti radi provedbe zakona, odnosno propisa kojeg tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne osobe s javnim ovlastima donose unutar svog djelokruga utvrđenog Ustavom i zakonom.

Dakle, pod drugim propisom podrazumijeva se općenormativni akt obveznog karaktera, donesen od strane nadležnih tijela državne vlasti ili tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, koji uređuje odnose na općenit način i koji se odnosi u pravilu na neodređeni krug adresata.


5.
Osporeni Zaključak donijela je Vlada Republike Hrvatske, na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 101/98., 15/00., 117/01., 199/03. i 30/04.), prema kojem se zaključkom utvrđuju stajališta Vlade u pitanjima provedbe utvrđene politike te određuju zadaće tijelima državne uprave.


6.
Ustavni sud je utvrdio da se u konkretnom slučaju ne radi o propisu čiju ustavnost i zakonitost ocjenjuje Ustavni sud, jer osporeni akt ne sadrži bitna obilježja drugog propisa, čiju ustavnost i zakonitost ocjenjuje Ustavni sud prema ovlastima iz članka 128. stavka 2. Ustava.

Ovo pravno stajalište Sud je već izrazio u svojim rješenjima broj: U-II-1689/2000, U-II-1372/2000, U-II-1582/2000, U-II-2394/2001, U-II-1382/2003 i dr. 


7.
Slijedom navedenog, na temelju odredbi članka 32. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst) riješeno je kao u izreci.

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE


Broj: U-II-3961/2005

Zagreb, 5. lipnja 2007.

 

PREDSJEDNIK
dr. sc.
Petar Klarić, v. r.