Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. prosinca 2002. godine, donijela 

 

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I ISLAMSKE ZAJEDNICE U HRVATSKOJ O PITANJIMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

(Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 196/03, 86/14 - Ispravak i 46/16)

 

Vlada Republike Hrvatske i Islamska zajednica u Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: ugovorne strane)

–    želeći urediti odnose na području odgoja, obrazovanja i kulture, te dušobrižničku skrb za vjernike u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima, bolničkim zdravstvenim ustanovama i ustanovama za socijalnu skrb, kao i za vjernike pripadnike oružanih snaga i policije, te druge osobe stalno zaposlene u oružanim snagama i policiji i članove njihovih obitelji,

–    u nastojanju osiguranja materijalnih uvjeta za vjersko djelovanje,

–    imajući u vidu povijesnu i sadašnju ulogu Islamske zajednice u Hrvatskoj,

–    u namjeri stvaranja i održavanja boljih uvjeta vjerskog djelovanja,

–    u cilju uzajamne suradnje za dobrobit svih građana bez obzira na vjersko uvjerenje,

–    na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (»Narodne novine« broj 83/02. u daljnjem tekstu: Zakon)

–    pozivajući se na odredbe Ustava Republike Hrvatske, te na međunarodne konvencije i standarde, sporazumjele su se kako slijedi:


Članak 1.

U ovom Ugovoru u uporabi su slijedeći pojmovi:

Mešihat, muftija, imam, džemat, medžlis, džamija, mesdžid i murasela.

Ugovorne strane surađivat će u brizi za promicanje cjelovitog duhovnog i materijalnog razvoja čovjeka i općeg dobra.


Članak 2.

Ugovorne strane suglasne su da je Islamska zajednica u Hrvatskoj imala pravnu osobnost i prije stupanja na snagu Zakona.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj obavještava ministarstvo nadležno za poslove opće uprave radi upisa Islamske zajednice u Hrvatskoj i svojih ustrojstvenih oblika u Evidenciju u skladu sa Zakonom.


Članak 3.

Slobodno uređivanje unutarnjeg ustrojstva Islamske zajednice u Hrvatskoj, osnivanje, mijenjanje i ukidanje džemata, medžlisa, te drugih pravnih osoba pripada isključivo Mešihatu Islamske zajednice.


Članak 4.

Islamska zajednica u Hrvatskoj je nadležna za sva vlastita vjerska imenovanja i dodjelu službi, prema odredbama svojih propisa.

Imenovanje, premještaj i smjena muftije u isključivoj su nad­ležnosti Islamske zajednice u Hrvatskoj.

Islamska zajednica u Hrvatskoj će prije objavljivanja imenovanja muftije o tome, na povjerljiv način, obavijestiti Vladu Republike Hrvatske.


Članak 5.

O pokrenutom kaznenom postupku za kaznena djela za koja se poduzima progon po službenoj dužnosti protiv imama ili drugog vjerskog službenika sud će obavijestiti Mešihat.


Članak 6.

Islamska zajednica u Hrvatskoj ima pravo graditi džamije i džamijske zgrade, te povećavati ili preuređivati već postojeće, prema zakonodavstvu Republike Hrvatske.

Mešihat odlučuje o potrebi izgradnje džamijskog objekta ili mesdžida i izabire lokaciju u dogovoru i u skladu s odlukama nadležnih tijela Republike Hrvatske.


Članak 7.

Islamskoj zajednici u Hrvatskoj zajamčena je sloboda tiska, tiskanje i širenje knjiga, novina, časopisa, te druge djelatnosti povezane s njezinim djelovanjem.

U ustanovama iz članka 10. stavka 1. i 2., članka 19. stavka 1., članka 21. stavka 1. kao i u Oružanim snagama i policiji, te drugim javnim i državnim ustanovama i tijelima poštivat će se pravo vjernika na izbor prehrane u skladu s vjerskim potrebama.

Islamska zajednica u Hrvatskoj ima pravo na vjerski ukop umrlih vjernika.


Članak 7.a

Islamska zajednica u Hrvatskoj, u cilju zadovoljenja vjernika islamske vjeroispovijesti na izbor prehrane u skladu s vjerskim potrebama (halal) osnovala je Centar za certificiranje halal kvalitete, kao organizacijski oblik vjerske zajednice.
Centar za certificiranje halal kvalitete je jedini organizacijski oblik Islamske zajednice u Hrvatskoj koji je ovlašten tumačiti pojam halal (riječ halal kao vjerski termin), pružati uslugu certificiranja halal usluga i proizvoda, izdavati halal certifikate, kao i vršiti nadzor nad certificiranim proizvodima i uslugama na području Republike Hrvatske.


Članak 8.

Vjersko vjenčanje od trenutka sklapanja ima učinke gra­đanskog braka prema odredbama zakonodavstva Republike Hrvatske ako ugovorne stranke nemaju građanske zapreke i ako su ispunjeni zahtjevi predviđeni odredbama zakonodavstva Repub­like Hrvatske.


Članak 9.

Islamska zajednica u Hrvatskoj može slobodno osnivati ustanove koje će osiguravati karitativno djelovanje i društvenu skrb, u skladu sa zakonom.


Članak 10.

Islamski vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama izvodi se za djecu čiji roditelj odnosno skrbnik o tome dade pisanu izjavu ravnatelju predškolske ustanove.

Islamski vjeronauk u javnim osnovnim i srednjim školama izborni je predmet i obvezan za one učenike koji ga izaberu, te se izvodi pod istim uvjetima pod kojima se izvodi nastava ostalih obveznih predmeta.

O izboru islamskog vjeronauka kao obvezatnog predmeta daje se pisana izjava ravnatelju škole. Za učenike mlađe od petnaest godina pisanu izjavu daje roditelj odnosno skrbnik, a za učenike od petnaest godina i starije izjavu daju zajednički roditelj odnosno skrbnik i učenik.

Za formiranje razrednog odjela odnosno odgojno-obrazovne skupine za izvođenje nastave islamskog vjeronauka u redovitim prilikama mora biti najmanje sedam (7) učenika.

Nastava islamskog vjeronauka koji se održava izvan škole, podliježe istim pedagoškim obvezama kao i nastava koja se odvija u školi u pogledu planiranja i programiranja, vođenja pedagoške dokumentacije, vrednovanja postignuća vjeroučenika i nadzora kvalitete nastave.

Godišnji plan i program predaje se na početku školske godine ravnatelju škole, a dokumentacija o ostvarivanju tog programa i postignućima vjeroučenika predaje se tijekom i na kraju odgojno obrazovnog razdoblja.

Školske ustanove će obavijestit nadležni džemat o broju prijavljenih kandidata za učenje islamskog vjeronauka.


Članak 11.

Islamski vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama izvodi se u okviru cjelokupnog odgoja prema programu islam­skog vjerskog odgoja predškolske djece.

U javnim osnovnim i srednjim školama nastava islamskog vjeronauka izvodi se u okviru nastavnog plana i programa s dva (2) školska sata tjedno.

Nastavne planove i programe islamskog vjeronauka za javne osnovne i srednje škole, te program islamskog vjerskog odgoja za javne predškolske ustanove izrađuje i odobrava Mešihat, a donosi ih odnosno na njih daje suglasnost ministar prosvjete i športa, u skladu sa Zakonom.

Vjeronaučni udžbenici su školski udžbenici koji su u svemu izjednačeni sa školskim udžbenicima za obvezni predmet, s time da moraju imati odobrenje Mešihata, što mora biti navedeno u impresumu udžbenika.


Članak 12.

Islamski vjeronauk odnosno vjerski odgoj izvode osobe kojima je Mešihat izdao ispravu o mandatu (Muraselu) i koje ispunjavaju potrebne uvjete u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: vjeroučitelji).

Mešihat ima pravo svojim dekretom opozvati mandat za izvođenje islamskog vjeronauka odnosno vjerskog odgoje zbog nedostatka s obzirom na ispravnost poučavanja i s obzirom na osobno ćudoređe.


Članak 13.

Nastavu islamskog vjeronauka u javnim osnovnim i srednjim školama mogu izvoditi vjeroučitelji s visokom stručnom spremom (VII/I) koja osim teoloških sadržaja obuhvaća i pedagoško psihološku i didaktičko-metodičku osposobljenost vjeroučitelja.

U svim razredima osnovne škole nastavu islamskog vjeronauka mogu izvoditi i vjeroučitelji s višom stručnom spremom (VI) koja osim teoloških sadržaja obuhvaća i pedagoško psiho­lošku i didaktičko-metodičku osposobljenost vjeroučitelja.

Vjerski odgoj u predškolskim ustanovama mogu izvoditi odgojitelji predškolske djece, pod uvjetom da uz stručnu spremu utvrđenu propisima Republike Hrvatske za rad u predškolskoj ustanovi imaju i dovoljnu teološku i pedagoško-psihološku spremu u vjerskom odgoju.

Kad se za izvođenje nastave islamskog vjeronauka u javnoj osnovnoj ili srednjoj školi odnosno vjerskog odgoja u javnoj predškolskoj ustanovi ne može osigurati odgovarajuća osoba u smislu stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, nastavu vjeronauka odnosno vjerski odgoj može izvoditi i druga osoba ako joj Mešihat izda ispravu o mandatu (muraselu).

Vjeroučitelji su članovi odgojiteljskog vijeća u predškolskim ustanovama, te učiteljskog odnosno nastavničkog vijeća u osnovnim i srednjim školama, u skladu sa zakonom.


Članak 14.

Mešihat dostavlja Ministarstvu prosvjete i športa popis uči­lišta na kojima se stječu stručni nazivi te izvješćuje o svim pro­mjenama u svezi s time.

Mešihat u suradnji s Ministarstvom prosvjete i športa brine se o trajnom stručnom usavršavanju vjeroučitelja, o kvaliteti nastave vjeronauka, o pripravničkom stažu i stručnim ispitima vjero­­učitelja te o njihovom napredovanju u zvanje vjeroučitelja mentora i vjeroučitelja savjetnika.

Mešihat odredit će stručnu osobu za razmjenu informacija o islamskom vjeronauku između Mešihata i Ministarstva prosvjete i športa.


Članak 15.

Islamske škole s pravom javnosti imat će pravo na primanje novčane potpore kako je predviđeno zakonodavstvom Republike Hrvatske.


Članak 16.

Kulturna i umjetnička baština islama u Republici Hrvatskoj, te brojni dokumenti pohranjeni u arhivima i knjižnicama Islamske zajednice sačinjavaju dragocjeni dio cjelokupne hrvatske kulturne baštine. Islamska zajednica želi nastaviti služenje društvenoj zajednici i svojom kulturnom baštinom, omogućujući svima koje zanima da to bogatstvo upoznaju, da se njime koriste i da ga proučavaju.

Ugovorne strane će surađivati u popisu i zaštiti baštine iz stavka 1. ovoga članka i brinuti se da ona bude dostupna građa­nima sukladno propisima o zaštiti i očuvanju kulturne baštine Republike Hrvatske.

Republika Hrvatska se obvezuje da će Islamskoj zajednici u Hrvatskoj dati u vlasništvo, ali ne i u posjed, sve matične knjige i arhivsko gradivo koje je sada u vlasništvu Republike Hrvatske, a oduzeto za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, te se smatraju arhivskim gradivom. Matične knjige i arhivsko gradivo ostaju u posjedu u ustanovama kulture radi stručne obrade, zaštite i korištenja.


Članak 17.

Dušobrižništvo islamskih vjernika, pripadnika Oružanih snaga i policije, te drugih osoba stalno zaposlenih u Oružanim snagama i policiji, i članova njihovih obitelji, kao i dušobrižništvo u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima, te bolničkim zdravstvenim ustanovama i ustanovama za socijalnu skrb obavlja dušobrižnik.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj odredit će jednog imama za dušobrižnički rad iz stavka 1. ovoga članka.

Po potrebi dušobrižnika može mijenjati ili mu pripomoći i drugi dušobrižnik, koji ima pismeno odobrenje Mešihata, uz prethodnu obavijest državnog tijela iz stavka 1. ovoga članka.

U žurnim slučajevima duhovnu pomoć može pružiti svaki imam.


Članak 18.

Osobe zadužene za odnose s vjerskim zajednicama u Ministarstvu obrane i Ministarstvu unutarnjih poslova, u koordinaciji s dušobrižnikom, osigurat će prostor i vrijeme za dušobrižničku skrb za vjernike islamske vjere.


Članak 19.

Kaznionice, zatvori i odgojni zavodi osigurat će prostorije prikladne za obavljanje dušobrižništva.

Dušobrižnik će dušobrižništvo obavljati u skladu s rasporedom dnevnih aktivnosti kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda uz prethodni dogovor s upravom o vremenu i načinu sudjelovanja zatvorenika i odgajanika.

Osobni duhovni razgovor s osobama na izvršavanju kazne zatvora ili odgojne mjere dušobrižnik obavlja bez nadzora u posebno određenoj prostoriji, a iznimno u opravdanim slučajevima, može se dopustiti duhovni razgovor u zatvorskoj ćeliji.

Osobni duhovni razgovor s pritvorenicima odvija se po odobrenju nadležnog suda sukladno članku 115. Zakona o kaznenom postupku.


Članak 20.

Vjerski obred i dušobrižnički posjet zatvorenicima i odgajanicima ostvaruje se najmanje jednom tjedno, u skladu s ovim Ugovorom i Pravilnikom o kućnom redu kaznionice, zatvora i odgojnog zavoda.

Istražni sudac ili predsjednik sudskog vijeća može zatvoreniku ili odgajaniku privremeno iz opravdanih razloga zabraniti sudjelovanje u vjerskim obredima ili ga isključiti iz sudjelovanja.

Upravitelj kaznionice, zatvora ili odgojnog zavoda može, ako je to potrebno radi održavanja sigurnosti i reda, privremeno isključiti zatvorenika i odgajanika iz sudjelovanja u vjerskom obredu, o čemu će izvijestiti dušobrižnika.

Osobni duhovni razgovor ne smije se zatvoreniku ili odgajaniku uskratiti na duže vrijeme od vremena trajanja razloga zbog kojih mu je zabranjeno pravo sudjelovanja u vjerskim obredima odnosno zbog kojih je isključen iz sudjelovanja.


Članak 21.

Bolničke zdravstvene ustanove i ustanove za socijalnu skrb čiji je osnivač Republika Hrvatska, osigurat će prostoriju prikladnu za obavljanje dušobrižništva u okviru raspoloživog prostora.

Dušobrižnička pomoć i održavanje vjerskih obreda ostvaruje se u skladu s Pravilnikom o kućnom redu ustanove.

Pritužbe na rad dušobrižnika, ravnatelj ustanove iz stavka 1. ovoga članka će riješiti s njegovim poglavarom.

Bolničko osoblje dužno je nadležnom dušobrižniku žurno priopćiti zahtjev bolesnika za duhovnu pomoć.

Dušobrižnik može posjećivati bolesnike u svako doba poš­tujući Pravilnik o kućnom redu ustanove, kada to okolnosti zahtijevaju.


Članak 22.

Kako bi Islamska zajednica u Hrvatskoj mogla obavljati dušobrižništvo navedeno u članku 17. ovoga Ugovora, Republika Hrvatska će joj mjesečno davati iz godišnjeg državnog proračuna iznos koji odgovara dvjema bruto osnovicama za izračun plaća javnih i državnih službenika i namještenika.


Članak 23.

Da bi Islamske zajednice u Hrvatskoj mogla na doličan način nastaviti svoje djelovanje na promicanju općeg dobra, Republika Hrvatska će joj mjesečno davati iz godišnjeg državnog proračuna iznos koji odgovara dvjema bruto osnovicama za izračun plaća javnih i državnih službenika i namještenika pomnoženim sa brojem džemata, koliko postoji u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu ovoga Ugovora u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

Mešihat će svake godine do 1. studenog dostaviti ovlaštenome državnom uredu popis novih ili ukinutih džemata. U taj popis neće ulaziti džemati koji nemaju stalnog imama, kao i novoosnovani džemati koji u gradu broje manje od 300 vjernika, a na selu manje od 100.

Sredstva obračunata prema odredbi ovog članka daju se za namjene označene u odredbi članka 17. stavka 2. Zakona. U novčani iznos, o kojem se govori u stavku 1. ovoga članka, osim troškova za uzdržavanje duhovnika i drugih vjerskih službenika, uključeni su i troškovi izgradnje i uzdržavanje džamija, mesdžida i vjerskih središta koja nisu u popisu kulturnih dobara, te doprinos za karitativnu djelatnost Islamske zajednice u Hrvatskoj.

Iznos iz stavka 1. ovoga članka i članka 22. ovoga Ugovora dostavljat će se Mešihatu.

Ustanove iz ovog članka dužne su poštivati zakone Republike Hrvatske o financijskom poslovanju.

Odredbe ovog članka i članka 22. počet će se primjenjivati prve proračunske godine nakon stupanja na snagu ovoga Ugovora.


Članak 24.

Mješovito povjerenstvo sastavljeno od jednakog broja predstavnika obiju strana pripremat će prijedloge za provođenje kako odredaba ovoga Ugovora, tako i odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i to:

a) za rješavanje pravnih pitanja

b) za rješavanje odgoja i obrazovanja

c) za očuvanje kulturne i umjetničke baštine Islamske zajednice

d) za rješavanje gospodarskih pitanja

Povjerenstva iz ovoga članka jedanput će godišnje izvještavati nadležna tijela o provođenju ovoga Ugovora.


Članak 25.

Ugovorne strane u međusobnom će dogovoru tražeći pravedno rješenje, rješavati dvojbe ili teškoće koje bi mogle nastati glede tumačenja ili primjene odredbi ovoga Ugovora.


Članak 26.

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.

U slučaju da jedna od ugovornih strana bude smatrala da su se bitno promijenile prilike u kojime je sklopljen ovaj Ugovor, započet će pregovore o njegovoj promjeni sukladno novim okolnostima.


Članak 27.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa.


TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ANEKS I.

UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I ISLAMSKE ZAJEDNICE U HRVATSKOJ O PITANJIMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA
(„Narodne novine“, broj 46/16 od 18.05.2016.)

Članak 1.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da su dana 20. prosinca 2002. godine zaključile Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Islamske zajednice u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa.


Članak 2.

Ugovorne strane sporazumno dopunjuju Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Islamske zajednice u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa, na način da se iza članka 7. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Islamske zajednice u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa dodaje članak 7.a, koji glasi:


Članak 3.

Ugovorne strane sporazumjele su se da odredbe ovoga Aneksa I. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Islamske zajednice u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa, sklopljenog 20. prosinca 2002. godine, stupaju na snagu danom potpisa.


Članak 4.

Ovaj Aneks je potpisan u četiri (4) jednako vjerodostojnih primjeraka.

Zagreb, 21. travnja 2016.

 

ZA ISLAMSKU ZAJEDNICU U HRVATSKOJ

Predsjednik Mešihata

Islamske zajednice u Hrvatskoj

Muftija dr. Aziz ef. Hasanović, v. r.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Vlade Republike Hrvatske


Tihomir Orešković, v. r.

 

Trascina file per caricare

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3 del Governo croato ("Gazzetta Ufficiale", n. 101/98, 15/2000 e 117/2001), il governo croato nella sessione del 12 dicembre 2002, ha portato

 

ACCORDO TRA IL GOVERNO CROATO E LA COMUNITÀ ISLAMICA in Croazia su temi di interesse comune

(Testo consolidato editoriale, "Gazzetta Ufficiale" n ° 196/03, 86/14 - correzione e 46/16)

 

Il governo croato e la Comunità islamica in Croazia (in prosieguo: le parti contraenti)

- desiderosi di regolare i rapporti nel campo dell'istruzione e della cultura, e la cura pastorale per i fedeli nei penitenziari, nelle carceri e istituti di correzione, strutture sanitarie e istituti di assistenza sociale, così come per i fedeli membri delle forze armate e di polizia, e altre persone permanentemente impiegate nel le forze armate e la polizia ei membri delle loro famiglie,

- in uno sforzo assicurare le condizioni materiali per l'attività religiosa,

- tenendo presente il ruolo storico e attuale della Comunità islamica in Croazia,

- al fine di creare e mantenere le condizioni migliori per le attività religiose,

- ai fini della cooperazione reciproca per il bene di tutti i cittadini a prescindere dal credo religioso,

- sulla base dell'articolo 9, comma 1 della legge sullo status giuridico dei Religiosi Comunità ("Gazzetta Ufficiale" 83/02 in appresso denominato Act)

- facendo riferimento alle disposizioni della Costituzione croata, e alle convenzioni e agli standard internazionali,

Hanno convenuto quanto segue:


Articolo 1

In questo accordo, l'uso dei seguenti termini:

Meshihat, mufti, imam, congregazione, majlis, moschea, Masjid e murasela.

Le parti contraenti collaborano nella cura per promuovere lo sviluppo spirituale e materiale dell'uomo e del bene comune.


Articolo 2

Parti concordano che la comunità islamica in Croazia aveva personalità giuridica e prima dell'entrata in vigore della legge.

La Comunità islamica in Croazia informa il ministero incaricato della amministrazione generale per l'ingresso della Comunità Islamica in Croazia e le loro forme organizzative nel registro in conformità con la legge.


Articolo 3

Sentitevi liberi di modificare la struttura interna della comunità islamica in Croazia, la creazione, la modifica e la soppressione della congregazione, Majlis e altri soggetti giuridici appartenenti esclusivamente Comunità islamica.


Articolo 4

La Comunità islamica in Croazia è responsabile di tutti i propri appuntamenti religiosi e l'assegnazione del servizio, alle disposizioni del suo regolamento.

La nomina, il trasferimento e la rimozione del Mufti di competenza esclusiva della Comunità islamica in Croazia.

La Comunità islamica in Croazia prima della pubblicazione della nomina dei Mufti su di esso, in via riservata, di informare il governo croato.


Articolo 5

A proposito di un procedimento penale avviato per reati per i quali è di perseguire d'ufficio contro l'imam o di altri funzionari religiosi, la Corte notifica Meshihat.


Articolo 6

La Comunità islamica in Croazia ha il diritto di costruire la moschea e la costruzione moschea, e aumentare o modificare quelli già esistenti, in base alla legislazione croata.

Meshihat decidere in merito alla necessità di costruire una moschea o di Masjid e scegliere una posizione nel contratto e in conformità con le decisioni delle autorità competenti della Repubblica di Croazia.


Articolo 7

Comunità islamica in Croazia garantisce la libertà di stampa, la stampa e la diffusione di libri, giornali, riviste, e altre attività connesse con le sue attività.

Le istituzioni di cui all'articolo 10, comma 1 e 2, l'articolo 19, paragrafo 1, l'articolo 21, paragrafo 1, così come nelle forze armate e la polizia e altre istituzioni e autorità statali e pubblici devono rispettare il diritto dei fedeli alla scelta di mangiare in in base alle esigenze religiose.

La Comunità islamica in Croazia ha il diritto di una sepoltura religiosa dei credenti defunti.


Articolo 7 bis

La Comunità islamica in Croazia, al fine di soddisfare i musulmani di scegliere il cibo in base alle esigenze religiose (halal) ha fondato il Centro per la Certificazione di Qualità Halal, come forma organizzativa delle comunità religiose.
Centro per la Certificazione di Qualità Halal è l'unica forma organizzativa della Comunità islamica in Croazia che è autorizzata a interpretare la nozione di halal (parola halal come termine religioso), per fornire il servizio di certificazione di prodotti e servizi halal, di rilasciare certificati halal, così come supervisionare i prodotti e servizi certificati nella zona il croato.


Articolo 8

matrimonio religioso dal momento della conclusione, ha effetti del matrimonio civile ai sensi della legislazione croata, se le parti contraenti non hanno impedimenti civili e se i requisiti previsti nelle disposizioni della legislazione croata.


Articolo 9

La Comunità islamica in Croazia può liberamente organizzare le istituzioni per la fornitura di attività caritative e di assistenza sociale, in conformità con la legge.


Articolo 10.

educazione religiosa islamica in istituzioni pre-scuola pubblica è fatto per i bambini i cui genitori o tutori su di esso ha dato una dichiarazione scritta del direttore di scuole dell'infanzia.

educazione islamica religiosa nella scuola primaria e secondaria pubblica materia facoltativa e obbligatoria per gli studenti che la scelgono, e viene eseguita nelle stesse condizioni in cui l'insegnamento di altre materie obbligatorie.

Una selezione di educazione religiosa islamica come materie obbligatorie dato una dichiarazione scritta del preside della scuola. Per gli studenti di età inferiore ai quindici anni una giustificazione scritta del genitore o tutore, e per gli studenti di quindici anni e la dichiarazione più vecchi forniti congiuntamente genitore o tutore e lo studente.

Per formare una sezione di classe o il gruppo educativo per l'insegnamento della religione islamica in situazione regolare deve essere di almeno sette (7) studenti.

L'insegnamento della religione islamica che si svolge al di fuori della scuola, soggetti agli stessi obblighi di insegnamento e di apprendimento che avviene nella scuola in termini di pianificazione e programmazione, gestione della documentazione pedagogica, la valutazione dei risultati conseguiti vjeroučenika e controllare la qualità dell'insegnamento.

piani e programmi annuali dovranno essere consegnate ad inizio dell'anno scolastico il preside della scuola, e la documentazione sulla realizzazione di questo programma e le realizzazioni vjeroučenika arrendono durante e al termine del periodo di istruzione.

strutture scolastiche informeranno la congregazione competente del numero dei candidati per l'insegnamento della religione islamica.


Articolo 11

educazione religiosa islamica nelle istituzioni prescolari pubbliche viene eseguita nel contesto dell'educazione globale in base al programma di educazione religiosa islamica di bambini in età prescolare.

Nelle scuole elementari e secondarie pubbliche che insegnano l'educazione religiosa islamica è effettuata nel quadro del piano di studi con due (2) ore settimanali.

I curricula di istruzione religiosa islamica nelle scuole elementari e secondarie pubbliche, e il programma di educazione religiosa islamica per scuole dell'infanzia pubbliche redatto e approvato Meshihat e li porta o su di loro dà il consenso da parte del Ministro della Pubblica Istruzione e Sport, in conformità con la legge.

libri di testo di educazione religiosa sono libri di testo scolastici, che sono uguali in tutto, dai libri di testo per materia obbligatoria, con la necessità di avere Meshihat approvazione, che deve essere indicato nella prefazione di un libro di testo.


Articolo 12

educazione religiosa islamica e l'educazione religiosa condotta da persone che Meshihat ha pubblicato un documento sul mandato (Muraselu) ed in possesso dei requisiti necessari in conformità alle norme vigenti croati (di seguito denominato catechisti).

Meshihat ha il diritto di revocare il decreto mandato per svolgere l'insegnamento della religione islamica e l'educazione religiosa a causa della mancanza di considerare la validità della dottrina in materia di morale personale.


Articolo 13

lezioni di educazione religiose in insegnanti pubblici scuola primaria e secondaria, che sono adatti possono essere eseguite con un alto grado (VII / I), che comprende oltre contenuto teologico e pedagogico catechisti competenza psicologica e metodologiche.

In tutti i gradi di insegnamento nella scuola primaria di istruzione religiosa islamica in grado di eseguire e catechisti con istruzione superiore (VI), che, oltre al contenuto teologico include la competenza pedagogica e psicologica e didattico-metodico degli insegnanti di religione.

L'educazione religiosa nella educatori in età prescolare può essere eseguito bambini in età prescolare, dotati di qualifiche professionali, come determinati regolamenti croati per il lavoro nelle istituzioni in età prescolare hanno sufficiente formazione teologica e pedagogica-psicologica in materia di istruzione religiosa.

Quando l'insegnamento di istruzione religiosa islamica nella scuola elementare o secondaria, pubblico o l'educazione religiosa in pubblico pre-scuola è in grado di fornire alla persona appropriata ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, l'insegnamento della religione e l'educazione religiosa può correre e un'altra persona, se il suo Meshihat emettere un documento sul mandato (muraselu).

Gli insegnanti di religione sono membri del Consiglio di insegnanti degli istituti in età prescolare, e gli insegnanti o consiglio degli insegnanti nelle scuole primarie e secondarie, in conformità con la legge.


Articolo 14

Meshihat al Ministero della Pubblica Istruzione e Sport della lista delle università per l'acquisizione di titoli professionali e di eventuali cambiamenti in relazione al tempo.

Meshihat in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e dello Sport si occupa del continuo sviluppo professionale degli insegnanti di religione, sulla qualità dell'insegnamento del catechismo, su stage ed esami professionali catechisti e la loro promozione alla posizione degli insegnanti mentore di religione e catechisti consiglieri.

Meshihat nomina di una persona esperta per lo scambio di informazioni su istruzione religiosa islamica tra il Meshihat e il Ministero della Pubblica Istruzione e Sport.


Articolo 15

scuole accreditate islamici avranno diritto a ricevere incentivi finanziari previsti dalla legislazione della Repubblica di Croazia.


Articolo 16

Il patrimonio artistico e culturale dell'Islam nella Repubblica di Croazia, e molti dei documenti memorizzati negli archivi e nelle biblioteche della Comunità islamica costituiscono una parte importante del patrimonio culturale croato in generale. La comunità islamica vuole continuare a servire la comunità e il suo patrimonio culturale, permettendo a chiunque interessato ad imparare che la ricchezza, che può essere utilizzato per studiarlo.

Le parti contraenti collaborano nella lista e la conservazione del patrimonio di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per fare in modo che esso sia accessibile ai cittadini in conformità con le norme sulla tutela e conservazione del patrimonio culturale della Croazia.

La Repubblica di Croazia si impegna per la Comunità islamica in Croazia data di proprietà, ma non in possesso di tutti i registri e gli archivi che è ora di proprietà del croato e confiscate durante il regime comunista jugoslavo, e sono considerati gli archivi. Registri e archivi rimangono in possesso delle istituzioni culturali al fine di trattamento professionale, la cura e l'uso.


Articolo 17.

La cura pastorale dei fedeli islamici, i membri delle forze armate e di polizia, e altre persone permanentemente impiegate nelle forze armate e la polizia, ei membri delle loro famiglie, così come la cura pastorale nei penitenziari, nelle carceri e istituti di correzione, e strutture sanitarie e le istituzioni di assistenza sociale eseguita pastore.

La Comunità islamica in Croazia designa un imam per il lavoro pastorale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Se necessario, i pastori possono modificare o lui e altri parroco, che ha scritto l'autorizzazione Meshihat, previa notifica alle autorità nazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo assistere.

In caso di urgenza aiuto spirituale in grado di fornire ogni hanno.


Articolo 18

I responsabili per i rapporti con le comunità religiose del ministero della Difesa e Ministero dell'Interno, in coordinamento con il parroco, forniranno lo spazio e il tempo per la cura pastorale per i fedeli dell'Islam.


Articolo 19

Penitenziari, carceri e istituti di correzione forniscono spazi adatti per le prestazioni di Pastorale della Salute.

Pastor pastorale si esibirà in accordo con il calendario delle attività quotidiane penitenziari, nelle carceri e istituti di correzione con previo accordo con la gestione del tempo e delle modalità di partecipazione dei detenuti e quelli in formazione.

Personal colloquio spirituale con le persone scontando una pena detentiva o una misura di pastore educativo svolge incustodito in una sala appositamente designato, ed eccezionalmente in casi giustificati, può consentire la conversazione spirituale, in una cella di prigione.

Personal colloquio spirituale con i detenuti effettuato con l'approvazione del giudice competente ai sensi dell'articolo 115 del codice di procedura penale.


Articolo 20

I servizi religiosi e prigionieri visita pastorale e quelli in formazione viene effettuata almeno una volta alla settimana, in conformità al presente accordo e le Regole della casa penitenziari, carceri e istituti educativi.

Il giudice istruttore o il giudice che presiede possono detenuto o in formazione temporanea per giustificati motivi proibiscono la partecipazione a servizi religiosi o di scegliere di partecipazione.

Responsabile penitenziario, prigione o istituto di istruzione possono, se è necessario per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine, escludono temporaneamente prigionieri e quelli in formazione dal partecipare a una cerimonia religiosa, che informerà i pastori.

Personal conversazione spirituale non dovrebbe essere un prigioniero in formazione o negare per un tempo superiore alla durata dei motivi per cui non è stato permesso di prendere parte a cerimonie religiose e per i quali è esclusa dalla partecipazione.


Articolo 21

strutture sanitarie ospedaliere e istituzioni di welfare fondato dalla Repubblica di Croazia, forniranno un adeguato spazio per l'esecuzione di cura pastorale all'interno dello spazio a disposizione.

il supporto e la manutenzione dei rituali religiosi Pastorale effettuate in conformità con le istituzioni regole della casa.

Reclami in merito al lavoro dei pastori, direttore dell'istituto di cui al paragrafo 1 del presente articolo risolverà con la sua governante.

Il personale ospedaliero informa tempestivamente i Pastori competente domanda di pazienti per aiuto spirituale.

Pastor può visitare i pazienti in qualsiasi momento rispettando le istituzioni Regole della casa, quando circostanze lo richiedono.


Articolo 22

Per la Comunità islamica in Croazia potrebbe svolgere il servizio di emergenza di cui all'articolo 17 del presente accordo, la Repubblica di Croazia darle un mese dalla importo annuo bilancio dello Stato pari al due per base di calcolo stipendio lordo dei dipendenti pubblici e civili.


Articolo 23

Per la Comunità islamica in Croazia potrebbe in modo decente per proseguire la sua azione per promuovere il bene comune, la Repubblica di Croazia il suo farà un mese per ottenere la quantità annuale di bilancio dello Stato corrispondente a due basi di calcolo salario lordo per i dipendenti pubblici e civili moltiplicato con il numero della congregazione, quanto c'è nella Repubblica di Croazia sulla data di entrata in vigore del presente accordo ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Meshihat sarà ogni anno entro il 1o novembre di presentare all'ufficio dello stato autorizzato un elenco di inversione nuovo o della congregazione. In questa lista non sarà djemats compresi che non hanno imam permanenti, così come di recente djemats cui la città contava meno di 300 fedeli, e in campagna, a meno di un centesimo

I fondi calcolati secondo le disposizioni del presente articolo sono forniti per le finalità indicate all'articolo 17, comma 2 della legge. La quantità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ad eccezione delle spese per la manutenzione di sacerdoti e altri funzionari religiosi, inclusi i costi di costruzione e manutenzione di moschee, moschee e centri religiosi che non sono nella lista dei beni culturali, e di contribuire alle attività di beneficenza comunità islamica in Croazia.

L'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 22 del presente accordo deve essere presentata Mešihatu.

Le istituzioni elencati in questo articolo sono tenuti a rispettare le leggi della Repubblica di Croazia sulle operazioni finanziarie.

Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 22 sono iniziare ad applicare il primo esercizio dopo l'entrata in vigore del presente trattato.


Articolo 24

La Commissione Mista composta da un numero uguale di rappresentanti di entrambe le parti preparerà delle proposte per l'attuazione delle disposizioni del presente trattato, e le disposizioni dello status giuridico delle comunità religiose, come segue:

a) per risolvere i problemi legali

b) per affrontare l'educazione

c) per la conservazione del patrimonio culturale e artistico della Comunità Islamica

d) per affrontare le questioni economiche

Commissione sensi del presente articolo una volta all'anno, alle autorità competenti in merito all'attuazione del presente Accordo.


Articolo 25

Le parti contraenti della comune accordo saranno alla ricerca di una giusta soluzione, risolvere dubbi o le difficoltà che possono sorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente accordo.


Articolo 26

Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato.

Qualora una delle parti contraenti ritengono che hanno cambiato in modo significativo le circostanze in cui ha concluso l'accordo per avviare negoziati sul suo cambiamento in base alle nuove circostanze.


Articolo 27

Il presente accordo entra in vigore all'atto della firma.


TESTO NON ISCRITTE il testo riveduto

ALLEGATO I ACCORDO TRA IL GOVERNO CROATO E LA COMUNITÀ ISLAMICA in Croazia su temi di interesse comune

( "Gazzetta Ufficiale", numero 46/16 dal 2016/05/18.)

Articolo 1

Le parti contraenti convengono che, come il 20 dicembre 2002 ha concluso l'accordo tra il governo croato e la Comunità islamica in Croazia su temi di interesse comune.


Articolo 2

Le parti contraenti di comune accordo che integra l'accordo tra il governo croato e la Comunità islamica in Croazia su temi di interesse comune, in modo che, dopo l'articolo 7 del Trattato tra il Governo croato e della Comunità islamica in Croazia su temi di interesse comune aggiunto all'articolo 7 bis, che leggi:


Articolo 3

Le parti contraenti hanno convenuto che le disposizioni del presente allegato I dell'accordo tra il governo croato e la Comunità islamica in Croazia su temi di interesse comune, concluso il 20 dicembre 2002, entra in vigore all'atto della firma.


Articolo 4

Questo allegato è firmato in quattro (4) copie ugualmente fede.


Zagabria, 21 aprile 2016.

 

Per la comunità islamica in Croazia

Presidente Meshihat

Comunità Islamica in Croazia


Mufti dr. Aziz ef. Hasanovic, mp

PER IL GOVERNO CROATO

Presidente

Governo Croato


Tihomir Oreskovic, mp

 

Trascina file per caricare