Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

 

UKAZ 
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VPRAŠANJIH NASLEDSTVA (MSVN)

 

Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o vprašanjih nasledstva (MSVN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. julija 2002.

 

Št. 001-22-106/02

Ljubljana, 22. julija 2002

 

Predsednik 
Republike Slovenije 
ilan Kučan l. r.

 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VPRAŠANJIH NASLEDSTVA (MSVN)

 

1. člen

Ratificira se Sporazum o vprašanjih nasledstva, podpisan na Dunaju 29. junija 2001.

2. člen

The Agreement shall be in the original in the English language and in the translation in the Slovene language:

 

SPORAZUM 
O VPRAŠANJIH NASLEDSTVA

Bosna in Hercegovina, Republika Hrvaška, Republika Makedonija, Republika Slovenija in Zvezna republika Jugoslavija, ki predstavljajo pet suverenih enakopravnih držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, 

se v interesu vseh držav naslednic in njihovih državljanov, interesu stabilnosti v regiji ter dobrih medsebojnih odnosov zavedajo potrebe, da rešijo vprašanja nasledstva držav, ki so nastala po razpadu nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, 

so razpravljale in se pogajale pod pokroviteljstvom Mednarodne konference o nekdanji Jugoslaviji in Visokega predstavnika, da bi opredelile in določile pravično razdelitev pravic, obveznosti, premoženja in dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, 

delujejo v okviru mandata, ki je bil dodeljen Visokemu predstavniku s sklepom Konference za uresničevanju miru v Londonu 8. in 9. decembra 1995, ter v duhu sporazumov med državami naslednicami in deklaracij, ki sta jih sprejela Svet za uresničevanje miru ter njegov usmerjevalni odbor, 
upoštevajo ugotovitev Varnostnega sveta iz Resolucije št. 1022 (1995), da bi bilo zaželeno, da bi nerešena vprašanja nasledstva rešili s konsenzom, 

potrjujejo odločitev z dne 10. aprila 2001 o razdelitvi sredstev nekdanje SFRJ pri Banki za mednarodne poravnave (besedilo odločitve je priloženo temu sporazumu), 

so pripravljene sodelovati pri reševanju nerešenih vprašanj o nasledstvu v skladu z mednarodnim pravom in so se zato dogovorile:

 

1. člen

V tem sporazumu “SFRJ“ pomeni nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo.

 

2. člen

Vsaka država naslednica priznava načelo, da mora vselej ustrezno ukrepati, da prepreči izgubo, škodo ali uničenje državnih arhivov, državnega premoženja in sredstev SFRJ, za katere ima ena ali več drugih držav naslednic interes v skladu z določbami tega sporazuma.

 

3. člen

Naštete priloge določajo pogoje, po katerih se rešuje zadeva iz vsake priloge:

Priloga A: Premično in nepremično premoženje

Priloga B: Premoženje diplomatskih in konzularnih predstavništev

Priloga C: Finančna sredstva in obveznosti (razen tistih, ki so obravnavani v dodatku tega            sporazuma)

Priloga D: Arhivi

Priloga E: Pokojnine

Priloga F: Druge pravice, pravne koristi in finančne obveznosti

Priloga G: Zasebno premoženje in pridobljene pravice

 

4. člen

(1) Ustanovi se Stalni skupni odbor visokih predstavnikov vsake države naslednice, ki jim lahko pomagajo strokovnjaki. 

(2) Glavna naloga odbora je nadzor nad učinkovitim uresničevanjem tega sporazuma, hkrati pa je to forum, na katerem se lahko razpravlja o vprašanjih, ki se utegnejo pojaviti med njegovim uresničevanjem. Odbor lahko, če je potrebno, daje ustrezna priporočila vladam držav naslednic. 

(3) Prvi formalni sestanek Stalnega skupnega odbora se skliče na pobudo Vlade Republike Makedonije v dveh mesecih od začetka veljavnosti tega sporazuma. Po podpisu tega sporazuma se odbor lahko začasno neformalno sestane, kadar koli to ustreza državam naslednicam. 

(4) Odbor sestavi svoj poslovnik.

 

5. člen

(1) Nesoglasja, ki lahko nastanejo pri razlagi in uporabi tega sporazuma, se rešujejo predvsem v razpravah med prizadetimi državami. 

(2) Če nesoglasij ni mogoče razrešiti v takih razpravah v enem mesecu od prvega sporočila, prizadete države predložijo zadevo: 

(a) neodvisni osebi po svoji izbiri, da bi dosegle hitro in avtoritativno odločitev, ki jo je treba spoštovati in v kateri so lahko, če je to primerno, navedeni določeni roki za ukrepanje ali 
(b) v razrešitev Stalnemu skupnemu odboru, ki se ustanovi v skladu s 4. členom tega sporazuma. 
(3) Nesoglasja, ki lahko nastanejo v praksi pri razlagi izrazov, uporabljenih v tem sporazumu ali v katerem koli kasnejšem sporazumu, ki je potreben za uresničevanje prilog tega sporazuma, se lahko dodatno, na pobudo katere koli prizadete države predloži v obvezno strokovno razrešitev, ki jo izvede neodvisni strokovnjak (ki ne sme biti državljan nobene pogodbenice tega sporazuma); imenuje se s soglasjem vseh strank v sporu ali pa ga, če takega soglasja ni, imenuje predsednik Sodišča za spravo in arbitražo pri OVSE. Strokovnjak določi vsa postopkovna vprašanja po posvetu s strankami, ki so zaprosile za tako strokovno rešitev, če meni, da je to primerno, s trdnim namenom, da zagotovi hitro in učinkovito razrešitev nesoglasja. 

(4) Postopek, predviden v tretjem odstavku tega člena, je strogo omejen na razlago izrazov, ki se uporabljajo v omenjenih sporazumih, in strokovnjaku v nobenih okoliščinah ne dovoljuje, da določi praktično uporabo katerega koli od teh sporazumov. Omenjeni postopek se ne sme uporabljati zlasti za: 
(a) Dodatek tega sporazuma 

(b) 1., 3. in 4. člen Priloge B 

(c) 4. člen in prvi odstavek 5. člena Priloge C 

(d) 6. člen Priloge D 

(5) Nič v prejšnjih odstavkih tega člena ne vpliva na pravice ali obveznosti pogodbenic tega sporazuma po kateri koli veljavni določbi, ki jih zavezuje glede reševanja sporov.

 

6. člen

Priloge tega sporazuma in dodatki sporazuma in prilog so sestavni del sporazuma.

 

7. člen

Ta sporazum skupaj z vsemi kasnejšimi sporazumi, ki so potrebni za uresničevanje prilog tega sporazuma, dokončno ureja medsebojne pravice in obveznosti držav naslednic glede vprašanj nasledstva, vključenih v ta sporazum. Dejstvo, da ne obravnava nekaterih drugih zadev, ki niso v zvezi z nasledstvom, ne vpliva na pravice in obveznosti držav pogodbenic tega sporazuma glede teh drugih zadev.

 

8. člen

Vsaka država naslednica na podlagi vzajemnosti sprejme potrebne ukrepe v skladu s svojim notranjim pravom, da zagotovi, da se določbe tega sporazuma priznajo in uveljavijo pred njenimi sodišči, upravnimi sodišči in organi, in da imajo druge države naslednice ter njihovi državljani dostop do teh sodišč, upravnih sodišč in organov, da se zagotovi uresničevanje tega sporazuma.

 

9. člen

Države naslednice izvajajo ta sporazum v dobri veri skladno z Ustanovno listino Združenih narodov in mednarodnim pravom.

 

10. člen

Pridržki k temu sporazumu niso dopustni.

 

11. člen

(1) Ta sporazum je treba ratificirati. 

(2) Listine o ratifikaciji se čim prej deponirajo pri depozitarju, ki je določen v 13. členu tega sporazuma. Depozitar obvesti države naslednice in Urad visokega predstavnika o datumu deponiranja vsake listine o ratifikaciji.

 

12. člen

(1) Ta sporazum začne veljati trideset dni po deponiranju pete listine o ratifikaciji. Depozitar uradno obvesti države naslednice in Urad visokega predstavnika o datumu začetka veljavnosti. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se tretji odstavek 4. člena tega sporazuma, 5. člen Priloge A, 1. ter 5. in 6. člen Priloge B ter 6. člen Priloge C in dodatek te priloge začasno uporabljajo od dneva podpisa tega sporazuma v skladu z njihovimi določbami.

 

13. člen

(1) En izvod izvirnika tega sporazuma deponira Visoki predstavnik pri generalnem sekretarju Združenih narodov, ki je depozitar. 

(2) Depozitar ob začetku veljavnosti tega sporazuma poskrbi za njegovo registracijo v skladu s 102. členom Ustanovne listine Združenih narodov. 

Sestavljeno na Dunaju devetindvajsetega junija 2001 v sedmih izvirnikih v angleškem jeziku, od katerih po enega obdrži vsaka država naslednica, enega Urad visokega predstavnika, eden pa se shrani pri depozitarju.

Za Bosno in Hercegovino 

Zlatko Lagumdžija l. r. 

Za Republiko Hrvaško 

Tonino Picula l. r. 

Za Republiko Makedonijo 

Ilija Filipovski l. r. 

Za Republiko Slovenijo 

Dimitrij Rupel l. r. 

Za Zvezno republiko Jugoslavijo 

Goran Svilanović l. r. 

Wolfgang Petritsch l. r.

 

DODATEK 
Sporazuma o vprašanjih nasledstva

Sredstva pri Banki za mednarodne poravnave (BIS)

1. Pet delegacij, ki kot enakopravne države naslednice sodelujejo na pogajanjih, da bi rešile vprašanja nasledstva, ki so nastala po razpadu SFRJ, se je dogovorilo (potem ko so bili predhodno sklenjeni dogovori v imenu narodnih bank držav naslednic), da se finančna sredstva nekdanje SFRJ (zlato in druge rezerve ter delnice) v Banki za mednarodne poravnave razdelijo mednje v teh deležih:

Bosna in Hercegovina 13,20%

Hrvaška 28,49%

Makedonija 5,40%

Slovenija 16,39%

Zvezna republika Jugoslavija 36,52%

2. Privolitev petih delegacij v tako razdelitev je bila dana na podlagi dogovorov, doseženih na sestankih 21.–23. februarja in 9.–10. aprila 2001 in nima nobenega vpliva na morebitne dogovore o razdelitvi katerega koli drugega premoženja. 

Bruselj, 10. april 2001

 

PRILOGA A

Premično in nepremično premoženje

 

1. člen

(1) Da bi dosegli pravično rešitev, premično in nepremično državno premoženje federacije, ustanovljene kot SFRJ, (“državno premoženje“) preide na države naslednice v skladu z določbami členov te priloge. 

(2) Druge lastninske pravice in pravne koristi SFRJ so vključene v Prilogo F tega sporazuma. 
(3) Zasebno premoženje in pridobljene pravice državljanov in drugih pravnih oseb SFRJ so vključene v Prilogo G tega sporazuma.

 

2. člen

(1) Nepremično državno premoženje SFRJ, ki je bilo na ozemlju SFRJ, preide na državo naslednico, na katere ozemlju je to premoženje. 

(2) Države naslednice si po najboljših močeh prizadevajo, da si pomagajo pri opravljanju diplomatskih in konzularnih dejavnosti, s tem da priskrbijo primerne nepremičnine na svojih ozemljih.

 

3. člen

(1) Opredmeteno premično državno premoženje SFRJ, ki je bilo na ozemlju SFRJ, preide na državo naslednico, na katere ozemlju je bilo na dan, ko je razglasila neodvisnost. 

(2) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za opredmeteno premično državno premoženje in je velikega pomena za kulturno dediščino ene od držav naslednic in je po izvoru z ozemlja te države, kot so umetniška dela, rokopisi, knjige in drugi predmeti umetniškega, zgodovinskega ali arheološkega pomena za to državo in znanstvene zbirke ter pomembne zbirke knjig ali arhivov, ki preidejo na to državo. Posamezna država naslednica čim prej določi to premoženje, vendar najkasneje dve leti po začetku veljavnosti tega sporazuma. 

(3) Če je druga država naslednica opredmeteno premično državno premoženje SFRJ (razen vojaškega premoženja), ki je v skladu s prvim odstavkom tega člena prešlo na eno od držav naslednic, odstranila z njenega ozemlja brez dovoljenja, mora zagotoviti, da se to premoženje čim prej vrne, ali plačati polno nadomestilo za odstranjeno premičnino.

 

4. člen

(1) Ne glede na prvi odstavek 3. člena te priloge je opredmeteno premično državno premoženje SFRJ, ki je bilo del vojaškega premoženja te države, predmet posebnih dogovorov, ki se sklenejo med prizadetimi državami naslednicami. 

(2) Glede opredmetenega premičnega državnega premoženja in nepremičnega premoženja nekdanje Jugoslovanske ljudske armade, ki sta se uporabljali v civilne namene, bo v dogovorih iz prvega odstavka tega člena priznan pomen prvega odstavka 2. člena in prvega odstavka 3. člena te priloge.

 

5. člen

(1) Države naslednice ustanovijo Skupni odbor za nasledstvo premičnega in nepremičnega premoženja, ki zagotavlja pravilno izvajanje določb te priloge, ki veljajo za opredmeteno premično državno premoženje in nepremično premoženje (razen vojaškega premoženja), in reševanje vseh težav, ki bi se morda pojavile pri njihovi uporabi. 

(2) Skupni odbor začne z delom v treh mesecih od podpisa tega sporazuma.

 

6. člen

Država naslednica, na katere ozemlju je nepremično premoženje in opredmeteno premično državno premoženje, za namene te priloge določi, ali je bilo premoženje državno premoženje SFRJ v skladu z mednarodnim pravom.

 

7. člen

Če premoženje preide na državo naslednico v skladu s to prilogo, se šteje, da so lastninska pravica in druge pravice do tega premoženja nastale na dan razglasitve njene neodvisnosti, za lastninsko pravico in druge pravice glede tega premoženja katere koli druge države pa se šteje, da so na ta dan prenehale.

 

8. člen

(1) Če opredmeteno premično državno premoženje in nepremično državno premoženje SFRJ preideta na državo naslednico v skladu s 1. do 3. členom te priloge, se to premoženje za namene tega sporazuma ne ovrednoti, za njegov prehod na posamezno državo naslednico pa ni treba plačati nadomestila. 
(2) Če bi katera od držav naslednic menila, da je posledica uporabe 1. do 3. člena te priloge bistveno neenaka razdelitev državnega premoženja SFRJ (razen vojaškega) med države naslednice, lahko ta država to vprašanje sproži v skupnem odboru, ustanovljenem v skladu s 5. členom te priloge. Skupni odbor, ki deluje soglasno, lahko sprejme take ukrepe, ki se mu zdijo ustrezni v danih okoliščinah.

 

9. člen

Določbe te priloge ne vplivajo na določbe Prilog B in D o premoženju diplomatskih in konzularnih predstavništev in o arhivih.

 

PRILOGA B

Premoženje diplomatskih in konzularnih predstavništev

 

1. člen

(1) Kot začasno in delno razdelitev premoženja diplomatskih in konzularnih predstavništev SFRJ so države naslednice izbrale navedene nepremičnine za dodelitev vsaki od njih:

Bosna in Hercegovina London (veleposlaništvo)

Hrvaška Pariz (veleposlaništvo)

Makedonija Pariz (generalni konzulat)

Slovenija Washington (veleposlaništvo)

Zvezna republika Jugoslavija Pariz (rezidenca)

(2) Vsak postopek, ki bi bil potreben, da se vsaki državi naslednici omogoči, da dobi v posest premoženje, ki ji je bilo dodeljeno, mora biti končan v šestih mesecih od dneva podpisa tega sporazuma.

 

2. člen

(1) Premoženje diplomatskih in konzularnih predstavništev SFRJ se razdeli v naravi (tj. nepremično in premično premoženje) in ne kot denarna plačila.

(2) Pri taki delitvi dobita Bosna in Hercegovina in Makedonija večji delež, kot bi ga dobili po ključu

Mednarodnega denarnega sklada ali po katerem koli drugem za Bosno in Hercegovino in Makedonijo ugodnejšem merilu za razdelitev tega premoženja.

 

3. člen

Premoženje diplomatskih in konzularnih predstavništev, razen tistega, ki so ga države dobile v skladu s 1. členom te priloge, se razdeli tako, da je skupna in dokončna razdelitev premoženja diplomatskih in konzularnih predstavništev v naravi (vključno s tistim, pridobljenim v skladu s 1. členom) čim bližja temu vrednostnemu razmerju za vsako državo:

Bosna in Hercegovina 15%

Hrvaška 23,5%

Makedonija 8%

Slovenija 14%

Zvezna republika Jugoslavija 39,5%

 

4. člen

(1) Premoženje diplomatskih in konzularnih predstavništev SFRJ je navedeno v seznamu, dodanem prilogi. Ta seznam razvršča premoženje v skupine po geografskih regijah. Vsaka država naslednica je v vsaki geografski regiji upravičena do sorazmernega deleža, kot je določeno v 3. členu. 

(2) Premoženje se razdeli po dogovoru med petimi državami. Če dogovora o razdelitvi premoženja ni mogoče doseči, države naslednice sprejmejo postopek, pri katerem vsako premoženje, ki ga izbere samo ena država, ta država dobi. Če pa dve ali več držav izbere isto premoženje, se bodo te države skupaj posvetovale o tem, katera ga bo dobila. 

(3) Podlaga za sorazmerno razdelitev premoženja je določitev vrednosti v Poročilu z dne 31. decembra 1992 o določitvi vrednosti sredstev in obveznosti nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije s stanjem na dan 31. december 1990. 

(4) Premično državno premoženje SFRJ, ki je del diplomatskih in konzularnih predstavništev, preide na tisto državo naslednico, ki dobi določeno diplomatsko ali konzularno predstavništvo. 

(5) Premično državno premoženje SFRJ, ki je del diplomatskih in konzularnih predstavništev in je velikega pomena za kulturno dediščino za eno od držav naslednic, preide na to državo.

 

5. člen

Države naslednice ustanovijo skupni odbor, ki ga sestavlja enako število predstavnikov iz vsake države, da zagotovi učinkovito izvajanje 3. in 4. člena te priloge. Naloge skupnega odbora vključujejo: 
(a) preverjanje in po potrebi spreminjanje seznama iz prvega odstavka 4. člena; 

(b) presojanje pravnega statusa vsake nepremičnine, njenega fizičnega stanja in vseh z njo povezanih finančnih obveznosti in 

(c) proučitev ovrednotenja nepremičnine, kadar je to potrebno.

 

6. člen

Skupni odbor začasno začne z delom v treh mesecih od dneva podpisa tega sporazuma.

 

7. člen

Katera koli država naslednica, ki ima možnost vzdrževati in popravljati katero koli diplomatsko ali konzularno predstavništvo SFRJ, sprejme v ta namen potrebne ukrepe, pri čemer upošteva predvsem: 
(a) načelo, da mora vedno sprejeti potrebne ukrepe, da prepreči izgubo ali poškodovanje ali uničenje takega premoženja, in 

(b) zahtevo, da plača odškodnino za vsako izgubo, škodo ali uničenje, ki je posledica njenega neukrepanja.

 

DODATEK PRILOGE B

O E C D

Št.

DRŽAVA

VRSTA OBJEKTA

NASLOV

Celotna površina v m˛

Uporabna površina v m˛

OCENJENA VREDNOST OBJEKTA

OCENJENA VREDNOST ZEMLJIŠČA

PRIPOMBA

PRAVNI STATUS

1

AVSTRALIJA

veleposlaništvo

11 Nuyts Street

 P.O. Box 3161

 MANUKA, A.C.T. 2603

CANBERRA

  A u s t r a l i a

1.205

545

1,6 USD

 

99-letni zakup od 14.9.1965

lastnina

2

AVSTRALIJA

generalni konzulat

CONSULATE GENERAL OF THE FR OF YUGOSLAVIA

12, Trelawney Street Woolahra N.S.W.201

SYDNEY

A u s t r a l i a

2.040

616

3,3 USD

  

lastnina

3

AVSTRALIJA

rezidenca

31 Fishburn Street

Red Hill A.C.T. 2603

CANBERRA

A u s t r a l i a

1.416

516

1,3 USD

 

99-letni zakup od 14.9.1965

lastnina

4

AVSTRALIJA

zemljišče

31 Fishburn Street

Red Hill A.C.T. 2603

CANBERRA

A u s t r a l i a

1.416

  

0,8 USD

99-letni zakup od 14.9.1965

lastnina

5

AVSTRIJA

veleposlaništvo

BOTSCHAFT DER BR JUGOSLAWIEN

Renveg 3

1030 WIEN III

O e s t e r r e i c h

500

1.300

 2,7 USD

  

lastnina

6

AVSTRIJA

generalni konzulat

Radetzkystrasse 26

9020 CELOVEC

O e s t e r r e i c h

1.088

744

 0,8 USD

 

posest  Slovenije

lastnina

7

AVSTRIJA

rezidenca

Heuberggasse 10

1170 WIEN XVII

O e s t e r r e i c h

3.715

523

 1,8 USD

 

posest  Hrvaške

lastnina

8

BELGIJA

veleposlaništvo

AMBASSADE DE LA RF DE YOUGOSLAVIE

11, Avenue Emile de Mot

1050 BRUXELLES

B e l g i q u e

678

1.560

 3,5 USD

  

lastnina

9

ČEŠKA REPUBLIKA

veleposlaništvo

AMBASSADE DE LA RF DE YUGOSLAVIE

Mostecka 15

11800 PRAGUE 1

1.038

2.722

 2,6 USD

  

lastnina

10

DANSKA

veleposlaništvo

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

Svanevaeget 36

2100 COPENHAGEN

D a n n e m a r k

3.421

306

 0,6 USD

  

lastnina

11

FINSKA

veleposlaništvo

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

Kulosaarentie 36

00570 HELSINKI 57

F i n l a n d

1.200

540

 1,3 USD

  

lastnina

12

FINSKA

rezidenca

Bomansonintie 13

00570 HELSINKI 57

F i n l a n d

1.040

322

 0,4 USD

  

lastnina

13

FRANCIJA

veleposlaništvo

AMBASSADE DE LA RF DE YUGOSLAVIE

54, Rue de la Faisanderie

75116 PARIS

F r a n c e

260

1.658

 14,1 USD

  

lastnina

14

FRANCIJA

konzulat

5, Rue de la Faisanderie

75116 PARIS

F r a n c e

384

809

 6,5 USD

  

lastnina

15

FRANCIJA

rezidenca

1, Boulevard Delessert

75116 PARIS

F r a n c e

1.493

2.740

 11,4 USD

  

lastnina

16

GRČIJA

veleposlaništvo rezidenca konzulat

AMBASSADE DE LA RF DE YOUGOSLAVIE

106 Vassilissis Sofias

ATHENES

G r e e c e

3.525

1.688

 4,8 USD

  

lastnina

17

GRČIJA

generalni konzulat

CONSULAT GENERAL DE  LA RF DE

 YUGOSLAVIE

Komnino 4

THESALONIKI

G r e e c e

273

400

 0,9 USD

 

Kraljevina Srbija

lastnina

18

ITALIJA

veleposlaništvo

AMBASCIATA DELLA RF DI JUGOSLAVIA

Via dei Monti Parioli 20

00197 ROMA

I t a l i a

2.817

2.035

 6,9 USD

  

lastnina

19

ITALIJA

generalni konzulat

CONSOLATO DELLA RF DI JUGOSLAVIA

Via Matilde Serao 1

20144 MILANO

I t a l i a

1.661

1.000

 4,7 USD

  

lastnina

20

ITALIJA

rezidenca

Via dei Monti Parioli 22-24

00197 ROMA

I t a l i a

1.950

2.004

 8,8 USD

  

lastnina

21

ITALIJA

stanovanje

Via A.Ximenes 8

ROMA

I t a l i a

 

323

 0,6 USD

  

lastnina

22

ITALIJA

stanovanje

Via Archimeda 104

ROMA

I t a l i a

 

215

 0,4 USD

 

posest  Slovenije

lastnina

23

ITALIJA

stanovanje

Viale Corsica 5

 MILANO

I t a l i a

 

61

 0,2 USD

  

lastnina

24

ITALIJA

stanovanje

Via Cordaroli 7/I

TRIESTE

I t a l i a

 

107

 0,4 USD

  

lastnina

25

ITALIJA

stanovanje

Viale D'Anunzio 27/I

TRIESTE

I t a l i a

 

131

 0,5 USD

 

posest  Slovenije

lastnina

26

ITALIJA

stanovanje

Via Bassegio 75/IV

TRIESTE

I t a l i a

 

72

 0,3 USD

  

lastnina

27

ITALIJA

stanovanje

Via Bassegio 69/I

TRIESTE

I t a l i a

 

49

 0,2 USD

  

lastnina

28

ITALIJA

stanovanje

Via Bassegio 69/II

TRIESTE

I t a l i a

 

52

 0,2 USD

  

lastnina

29

JAPONSKA

veleposlaništvo rezidenca

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

7-24, 4-chome, Kitashinagawa Shinagawa-ku

TOKYO

J a p a n

938

1.726

 16,0 USD

  

lastnina

30

KANADA 

veleposlaništvo

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

17, Blackburn Avenue

OTTAWA

Ontario, KIN8A2

C a n a d a

1.071

965

 2,5 USD

  

lastnina

31

KANADA 

generalni konzulat

CONSULATE GENERAL OF THE FR OF

YUGOSLAVIA

377, Spadina Road

TORONTO

Ontario M5P 2V7

C a n a d a

1.091

556

 1,3 USD

  

lastnina

32

KANADA 

rezidenca

21, Blackburn Avenue

OTTAWA

Ontario, KIN8A2

C a n a d a

2.623

805

 3,5 USD

  

lastnina

33

MADŽARSKA

veleposlaništvo

AMBASSADE DE LA RF DE YOUGOSLAVIE

Dozsa Gyorgy ut 92/b

1068 BUDAPEST VI

H o u n g r i e

949

1.247

 1,7 USD

  

lastnina

34

MADŽARSKA

rezidenca

Borbolya utca 4

1023 BUDAPEST

H o u n g r i e

1.066

484

 0,6 USD

  

lastnina

35

MADŽARSKA

hiša konzula

Dozsa Gyorgy ut 92/a

1068 BUDAPEST  VI

H o u n g r i e

829

1.539

 2,3 USD

  

lastnina

36

MEHIKA

veleposlaništvo

EMBAJADA DE LA RF DE YUGOSLAVIA

Av. Montanas Rocallosas No. 515

Apartado Postal 10-701

Lomas de Chapultepec

11000 MEXICO

M e x i c o

1.472

996

 2,3 USD

  

lastnina

37

NIZOZEMSKA

veleposlaništvo

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

Groot Hertoginnelaan 30

2517 THE HAGUE

N e t h e r l a n d s

616

485

 0,7 USD

  

lastnina

38

NOVA ZELANDIJA

veleposlaništvo

24, Hatton Street

WELLINGTON-5

N e w   Z e l a n d

1.962

281

 0,5 USD

 

prevzela vlada Nove Zelandije leta 1992

lastnina

39

NOVA ZELANDIJA

rezidenca

33, Rama Crescen

WELLINGTON

N e w   Z e l a n d

542

207

 0,3 USD

 

prevzela vlada Nove Zelandije leta 1992

lastnina

40

NORVEŠKA

veleposlaništvo

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

Drammensveien 105

OSLO 2

N o r w a y

984

732

 1,7 USD

  

lastnina

41

NORVEŠKA

rezidenca

Heyerdahls vei 9

OSLO

N o r w a y

3.082

380

 1,4 USD

  

lastnina

42

POLJSKA

veleposlaništvo

AMBASSADE DE LA RF DE YOUGOSLAVIE

Al. Ujazdowskie 23/25

VARSOVIE

P o l o g n e

3.251

1.799

 2,1 USD

 

100-letni zakup od 1947

lastnina

43

POLJSKA

rezidenca

Al. Ujazdowskie 23/25

VARSOVIE

P o l o g n e

 

512

 0,5 USD

 

100-letni zakup od 1947

lastnina

44

POLJSKA

hiša

Alea Ru` 5

VARSOVIE

P o l o g n e

815

1.408

 1,3 USD

 

80-letni zakup od 1.1.1950

lastnina

45

PORTUGALSKA

veleposlaništvo

EMBAIXADA DA RF DA IUGOSLAVIA

Av. Das Descobertas 12 - Restelo

1400 LISBOA

P o r t u g a l

1.995

704

 1,5 USD

  

lastnina

46

PORTUGALSKA

rezidenca

Rua Alcolena 11

Restelo

1400 LISBOA

P o r t u g a l

1.168

302

 0,8 USD

  

lastnina

47

ZDA

veleposlaništvo

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

2410 California Str. N.W.

WASHINGTON D.C. 20008

U  S  A

1.436

1.820

 7,3 USD

 

vzajemna zamenjava zemljišča

lastnina

48

ZDA

Stalna misija pri OZN

PERMANENT MISSION OF THE FR OF

 YUGOSLAVIA TO THE  UNITED NATIONS

854, Fifth Avenue

NEW YORK  N.Y. 10017

U S A

339

1.679

 11,8 USD

  

lastnina

49

ZDA

rezidenca

2221 R. Street, N.W.

WASHINGTON D.C.

U  S  A

960

900

 2,2 USD

  

lastnina

50

ZDA

rezidenca

730 Park Avenue

NEW YORK  N.Y. 10021

U S A

 

216

 1,8 USD

  

lastnina

51

ZDA

hiša

1907 Quincy Street N.W.

WASHINGTON D.C.

U  S  A

1.052

495

 1,2 USD

  

lastnina

52

ŠPANIJA

veleposlaništvo

EMBAJADA DE LA RF DE YUGOSLAVIA

Calle de Velasqez 162

 MADRID 28002

E s p a n a

684

1.200

 3,2 USD

  

lastnina

53

ŠPANIJA

rezidenca

Ronda de Abubilla 34

Parq Conde de Orgaz

MADRID 28043

E s p a n a

1.480

413

1,0 USD

  

lastnina

54

NEMČIJA

veleposlaništvo

BOTSCHAFT DER BR JUGOSLAWIEN

Schlossallee 5

5300 BONN2

Bundesrepubik Deutschland

3.079

2.392

 5,4 USD

  

lastnina

55

NEMČIJA

generalni konzulat

GENERALKONSULAT DER BR JUGOSLAWIEN

Thueringer Strasse 3

6000 FRANKFURT AM MAIN

Bundesrepublik Deutschland

492

1.020

4,1 USD

  

lastnina

56

NEMČIJA

vojaška misija

BOTSCHAFT DER BR JUGOSLAWIEN

BURO IN BERLIN

Taubenstrasse 18

1 BERLIN 33 – GRUNEWALD

6.474

1.500

 4,5 USD

  

lastnina

57

ŠVEDSKA

veleposlaništvo

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

Valhallavagen 70

11427 STOCHOLM

S w e d e n

424

815

 5,3 USD

  

lastnina

58

ŠVEDSKA

rezidenca

Tyrgaten 6

11427 STOCKHOLM

S w e d e n

315

981

 4,8 USD

  

lastnina

59

ŠVICA

veleposlaništvo rezidenca

AMBASSADE DE LA RF DE YOUGOSLAVIE

Seminarstrasse 5

3006 BERN

S u i s s e

1.760

1.758

 7,7 USD

  

lastnina

60

ŠVICA

Stalna misija pri OZN

MISSION PERMANENTE DE LA RF DE YOUGOSLAVIE AUPRES NATIONS UNIES

5, Chemin Thury

GENEVE

S u i s s e

3.403

519

 1,5 USD

  

lastnina

61

ŠVICA

generalni konzulat

Eidmattstrasse 33

8032 ZURICH

S u i s s e

195

435

 1,5 USD

  

lastnina

62

TURČIJA

veleposlaništvo

AMBASSADE DE LA RF DE YOUGOSLAVIE

Paris Caddesi No. 47, Kavaklidere

P.K. 28 – Kavaklidere

ANKARA

T u r q u i e

8.899

617

 0,9 USD

  

lastnina

63

TURČIJA

rezidenca

Ataturk Bulevard No. 132-134

ANKARA

T u r q u i e

 

1.201

 0,8 USD

  

lastnina

64

TURČIJA

hiša

Paris Caddesi No. 47, Kavaklidere

ANKARA

T u r q u i e

 

240

 0,2 USD

  

lastnina

65

TURČIJA

zemljišče

Istambul

3.840

  

$ 0,3

Kraljevina Srbija

lastnina

66

VELIKA BRITANIJA (ZK)

veleposlaništvo

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

5-7 Lexham Gardens

LONDON, W.8.5JU

Great Britain

463

1.308

 10,9 USD

  

lastnina

67

VELIKA BRITANIJA (ZK)

rezidenca

25 Hyde Park Gate

LONDON, S.W. 7.5DJ

Great Britain

365

490

 2,0 USD

  

lastnina

    

Skupaj

201, 00 USD

    

PREOSTALA EVROPA

Št.

DRŽAVA

VRSTA OBJEKTA

NASLOV

Celotna površina v m˛

Uporabna površina v

OCENJENA VREDNOST OBJEKTA

OCENJENA VREDNOST ZEMLJIŠČA

PRIPOMBA

PRAVNI STATUS

68

BOLGARIJA

veleposlaništvo

AMBASSADE DE LA RF YUGOSLAVIE

Veliko Trnovo 3, Rue G. Geueorguiou-Dej

SOFIA

B u l g a r i a

3.062

1.574

 1,9 USD

 

Kraljevina Srbija

lastnina

69

CIPER

veleposlaništvo rezidenca

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

Vasilassias Olgas Street 2

P.O. Box 1968

NICOSIA

C y p r u s

1.391

695

 1,0 USD

  

lastnina

70

ROMUNIJA

veleposlaništvo

AMBASSADE DE LA RF DE YOUGOSLAVIE

Calea Dorobanilor Nr. 34

BUCAREST

R o u m a n i e

1.671

722

 1,2 USD

 

Kraljevina Srbija

lastnina

71

ZSSR (Rusija)

veleposlaništvo

POSOLSTVO  SR JUGOSLAVII

Mosfiljmovskaja 46

MOSKVA

R o s s i a

14.746

5.484

 15,4 USD

 

vzajemna zamenjava zemljišča

lastnina

72

ZSSR  (Rusija)

rezidenca

Mosfiljmovskaja 46

MOSKVA

R o s s i a

 

591

 1,2 USD

 

vzajemna zamenjava zemljišča

lastnina

73

ZSSR  (Rusija)

garaža

Mosfiljmovskaja 46

MOSKVA

R o s s i a

 

874

 0,2 USD

 

vzajemna zamenjava zemljišča

lastnina

    

Skupaj

20,9 USD

    

LATINSKA AMERIKA IN KARIBI

74

ARGENTINA

veleposlaništvo

EMBAJADA DE LA RF DE YUGOSLAVIA

Marcelo T. de Alvear 1705

1060 BUENOS AIRES

A r g e n t i n a

238

818

 1,7 USD

  

lastnina

75

BOLIVIJA

veleposlaništvo rezidenca

Calle Benito Joarez 315

Florida

LA PAZ

3.088

481

 0,8 USD

  

lastnina

76

BRAZILIJA

veleposlaništvo

Avenida das Nacoes loe 15

Caixa Postal 1240

70000 BRASILIA D.F.

B r a z i l

25.000

2.070

 4,0 USD

  

lastnina

77

BRAZILIJA

rezidenca

Avenida das Nacoes, lote 15

Caixa Postal 1240

70000 BRASILIA D.F.

B r a z i l

 

1.646

   

lastnina

78

BRAZILIJA

generalni konzulat

Rua Alm. Pereira Guimaraes 258

01250 SAO PAULO

B r a z i l

605

521

 0,6 USD

  

lastnina

79

BRAZILIJA

hiša

Avenida das Nacoes loe 15

Caixa Postal 1240

70000 BRASILIA D.F.

B r a z i l

 

433

 0,4 USD

  

lastnina

80

BRAZILIJA

vila

Brasilia, Vila by the Lake

776

319

 0,4 USD

  

lastnina

81

ČILE

konzulat

EMBAJADA DE LA RF DE YUGOSLAVIA

Calle Exequias Alliende 2370

Casilla Postale 1659

SANTIAGO DE CHILE

C h i l e

450

381

 0,4 USD

  

lastnina

82

GVAJANA

veleposlaništvo

72, Brickdam

P.O. Box 10408

GEORGETOWN

521

480

 0,5 USD

  

lastnina

83

PERU

veleposlaništvo

EMBAJADA DE LA RF DE YUGOSLAVIA

Calle Carlos Porras Osores 360

San Isidor Casilla 18-0392

LIMA

P e r u

1.359

610

 0,7 USD

  

lastnina

84

PERU

rezidenca

Calle a Cibeles 110

San Isidor

LIMA

P e r u

1.052

901

 0,5 USD

  

lastnina

85

URUGVAJ

veleposlaništvo rezidenca

Bulevard Espana 2697

MONTEVIDEO

U r u g v a i

920

528

 0,6 USD

  

lastnina

86

VENEZUELA

veleposlaništvo

EMBAJADA DE LA RF DE YUGOSLAVIA

Apartado 68011 Altamira

Cuarta Avenida de Campo Alegre No. 13 Chacao

CARACAS 1060

V e n e z u e l a

2.210

600

 0,8 USD

  

lastnina

    

Skupaj

11,4 USD

    

AZIJA

Št.

DRŽAVA

VRSTA OBJEKTA

NASLOV

Celotna površina v

Uporabna površina v m˛

OCENJENA VREDNOST OBJEKTA

OCENJENA VREDNOST ZEMLJIŠČA

PRIPOMBA

PRAVNI STATUS

87

INDIJA

veleposlaništvo

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

3/50 G. Niti Marg, Chanakyapuri

110021 NEW DELHI

I n d i a

24.862

2.037

 4,5 USD

 

trajni zakup zemljišča od 11.11.1961

lastnina

88

INDIJA

rezidenca

3/50 G. Chantipath, Chanakyapuri

110021 NEW DELHI

I n d i a

 

1.358

 1,4 USD

 

trajni zakup zemljišča od 11.11.1961

lastnina

89

INDIJA

stanovanje za služinčad

3/50 G. Niti Marg, Chanakyapuri

110021 NEW DELHI

I n d i a

 

897

 0,2 USD

 

trajni zakup zemljišča od 11.11.1961

lastnina

90

INDONEZIJA

veleposlaništvo

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

H.O.S. Cokroaminoto No. 109

JAKARTA PUSAT

I n d o n e s i a

563

833

 0,5 USD

  

lastnina

91

KAMBODŽA

rezidenca

129-131 Vithei Preah Bat Nordom

PNOM PEN

K a m p u c h i a

1.120

653

 0,3 USD

  

lastnina

92

LIBANON

zemljišče

Beiruth

1.974

 

 0,6 USD

  

lastnina

93

PAKISTAN

zemljišče

Islamabad

16.452

 

 1,6 USD

  

lastnina

    

Skupaj

9,1 USD

  

 

SEVERNA AFRIKA

Št.

DRŽAVA

VRSTA OBJEKTA

NASLOV

Celotna površina v m˛

Uporabna površina v m˛

OCENJENA VREDNOST OBJEKTA

OCENJENA VREDNOST ZEMLJIŠČA

PRIPOMBA

PRAVNI STATUS

94

ALŽIRIJA

veleposlaništvo

AMBASSADE DE LA RF DE YUGOSLAVIE

7, Rue des Freres Benhafid – Hydra

B.P. 632

ALGER

A l g e r i e

641

540

 0,6 USD

  

lastnina

95

EGIPT

veleposlaništvo rezidenca konzulat

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

33, El Monsour Mohamed Street, Zamalek

CAIRO

Arap Republic of Egypt

2.678

 1.948

2,3 USD

  

lastnina

96

EGIPT

garaža

 33, El Monsour Mohamed Street, Zamalek

CAIRO

Arap Republic of Egypt

 

77

 0,1 USD

  

lastnina

97

MAROKO

veleposlaništvo rezidenca

23, Avenue Ben I Znassen, Souissi

B.P. 5014

RABAT

M a r o c

1.758

592

 0,8 USD

  

lastnina

98

TUNIZIJA

veleposlaništvo

AMBASSADE DE LA RF DE YUGOSLAVIE

4, Rue de Liberia

TUNIS

T u n i s i e

378

373

 0,4 USD

  

lastnina

99

TUNIZIJA

rezidenca

23, Avenue de la Republique

Carthage

TUNIS

T u n i s i e

856

400

 0,5 USD

 

se ne sme vključiti v nasledstvo

vzajemnost

    

Skupaj

4,7 USD

   

PODSAHARSKA AFRIKA

Št.

DRŽAVA

VRSTA OBJEKTA

NASLOV

Celotna površina v m˛

Uporabna površina v m˛

OCENJENA VREDNOST OBJEKTA

OCENJENA VREDNOST ZEMLJIŠČA

PRIPOMBA

PRAVNI STATUS

100

SREDNJE- AFRIŠKA REPUBLIKA

veleposlaništvo

AMBASSADE DE LA RF DE YOUGOSLAVIE

Avenue Leopold Sedar Senghor

B.P. 1049

BANGUI

2.009

432

 0,6 USD

  

lastnina

101

SREDNJE- AFRIŠKA REPUBLIKA

rezidenca

Avenue Leopold Sedar Senghor

B.P. 1049

BANGUI

 

360

 0,3 USD

  

lastnina

102

ETIOPIJA

veleposlaništvo rezidenca

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

P.O. Box 1341

ADIS ABEBA

E t h i o p i a

11.000

2.490

 3,6 USD

  

lastnina

103

GVINEJA

rezidenca

Domaine Public Martime a Camayenne

CONAKRY II

Republique de Guinee

625

243

 0,3 USD

  

lastnina

104

KENIJA

veleposlaništvo

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

State House Avenue

P.O. Box 30504

NAIROBI

K e n i a

8.784

698

 1,6 USD

 

zakup zemljišča do 1.7.2064

lastnina

105

KENIJA

rezidenca

Lower Kabete Road

NAIROBI

K e n i a

7.187

315

 1,0 USD

  

lastnina

106

KONGO  

veleposlaništvo

AMBASSADE DE LA RF DE YOUGOSLAVIE

Rue Lucien Fourneau

P.O. Box 2062

BRAZZAVILLE

1.535

337

 0,5 USD

  

lastnina

107

KONGO  

rezidenca

Avenue General de Gaulle

BRAZZAVILLE

2.890

498

 0,8 USD

  

lastnina

108

KONGO  

stanovanje

Sodafe Mfoa IV

BRAZZAVILLE

 

107

 0,1 USD

  

lastnina

109

MADAGASKAR

rezidenca

Route de Fort Ducheane

TENANARIVA

M a d a g a s c a r

4.223

322

 0,7 USD

  

lastnina

110

MALI

rezidenca

Rue Braseire Quartier Fleuve

BAMAKO

M a l i e

832

204

 0,3 USD

  

lastnina

111

SUDAN

veleposlaništvo

1 Street 31, 79-A

P.O. Box 1180

KHARTOOM

S u d a n

1.855

427

 0, 6 USD

  

lastnina

112

SUDAN

rezidenca

Sagiat Hamad 35

Plot 12

KHARTOOM-North

S u d a n

3.851

455

 0,8 USD

  

lastnina

113

TANZANIJA

veleposlaništvo

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

Plot No. 36, Upanga Road

P.O. Box 2838

DAR ES SALAM

T a n z a n i a

3.459

882

 1,2 USD

 

zakup zemljišča do 6.9.2048

lastnina

114

TANZANIJA

rezidenca

46, Ghuba Road

DAR ES SALAM

T a n z a n i a

5.090

378

 0,5 USD

  

lastnina

115

UGANDA

veleposlaništvo

11, George Street

P.O. Box 4370

KAMPALA

U g a n d a

2.279

457

 0,9 USD

 

99-letni zakup od 18.12.1969

lastnina

116

UGANDA

zemljišče

Kolo Hill Drave

2.780

  

 0,3 USD

99-letni zakup od 14.11.1969

lastnina

117

ZAIRE

veleposlaništvo rezidenca

AMBASSADE DE LA RF YOUGOSLAVIE

Q.U.E. l'etoile 112

B.P. 619

KINSHASA I

Republique du Zaire

503

681

 0,7 USD

  

lastnina

118

ZAMBIJA

veleposlaništvo

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

P.O. Box 31180

Diplomatic triangle, Plot no. 5216

LUSAKA

Z a m b i a

13.425

601

 1,9 USD

 

100-letni zakup od 20.7.1971

lastnina

119

ZAMBIJA

rezidenca

Lukulu Road, Plot no 5216

LUSAKA

Z a m b i a

2.331

280

 0,3 USD

 

99-letni zakup od 31.12.1964

lastnina

120

ZAMBIJA

hiša

5018 Rhodes Park

LUSAKA

Z a m b i a

2.498

117

 0,4 USD

 

99-letni zakup od 30.8.1967

lastnina

121

ZIMBABVE

veleposlaništvo

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

1, Lanark Road, Belgravia

P.O. Box 3420

HARARE

Z i m b a b w e

3.475

410

 0,9 USD

  

lastnina

122

ZIMBABVE

rezidenca

41, Argyle Drive, Highlands

HARARE

Z i m b a b w e

6.265

230

 0,9 USD

  

lastnina

123

ZIMBABVE

hiša

1, Lanark Road, Belgravia

HARARE

Z i m b a b w e

 

100

 0,1 USD

  

lastnina

    

Skupaj

19,3 USD

   
                  

 

PRILOGA C

Finančna sredstva in obveznosti

 

1. člen

Finančna sredstva SFRJ so obsegala vsa finančna sredstva SFRJ (kot so gotovina, zlato in druge drage kovine, hranilne vloge in vrednostni papirji), ki vključujejo predvsem: 

(a) račune in druga finančna sredstva na ime ministrstev in služb zvezne vlade SFRJ; 

(b) račune in druga finančna sredstva na ime Narodne banke Jugoslavije; 

(c) devizna sredstva SFRJ ali Narodne banke Jugoslavije skupaj z rezervami v zlatu in drugih dragih kovinah; 
(d) terjatve Narodne banke Jugoslavije do bank v drugih državah, ki izhajajo iz nedokončanih medbančnih klirinških dogovorov; take države so med drugimi tiste, ki so naštete v Dodatku 2 te priloge; 
(e) finančne kvote in pravice črpanja SFRJ, Narodne banke Jugoslavije ali drugih zveznih organov ali ustanov v mednarodnih finančnih organizacijah in finančna sredstva, ki so jih imeli pri takih organizacijah; 
(f) druga sredstva SFRJ, skupaj s terjatvami Narodne banke Jugoslavije ali SFRJ do drugih dolžnikov, ki niso zajeti v točkah (a) do (e) tega člena.

 

2. člen

(1) (a) Finančne obveznosti SFRJ so obsegale (glede na drugi in tretji odstavek tega člena) dolgove SFRJ, dolgove, za katere je jamčila SFRJ, in finančne terjatve do SFRJ ter so bile v glavnem:

(i) zunanji dolg SFRJ do uradnih upnikov in mednarodnih finančnih ustanov; 

(ii) zunanji dolg SFRJ do komercialnih upnikov; 

(iii) zneski, ki jih mora Narodna banka Jugoslavije plačati bankam v drugih državah, ki izhajajo iz nedokončanih medbančnih klirinških dogovorov. Take države so med drugimi tiste, ki so naštete v Dodatku 2 te priloge; 

(iv) zunanji dolg SFRJ do drugih upnikov, ki niso našteti v točkah (i) do (iii) tega pododstavka. 
(b) Zunanji dolg pod točkami (i) do (iv) pododstavka (a) je opisan kot alocirani dolg, če je končni uporabnik dolga na ozemlju določene države naslednice ali skupine držav naslednic. Alocirani dolg ni predmet nasledstva in ga prevzame država naslednica, na katere ozemlju je končni uporabnik. 

(c) Obveznosti SFRJ, Narodne banke Jugoslavije ali drugih zveznih ustanov do mednarodnih finančnih organizacij so vključene v zunanji dolg SFRJ. 

(2) Finančne obveznosti, ki se morajo upoštevati v skladu s prvim odstavkom tega člena, ne vključujejo finančnih obveznosti SFRJ po sporazumu, sklenjenem med SFRJ in Italijo 18. februarja 1983 o dokončni poravnavi medsebojnih obveznosti. 

(3) Druge finančne obveznosti vključujejo: 

(a) jamstva SFRJ ali Narodne banke Jugoslavije za hranilne vloge v trdni valuti pri komercialni banki ali kateri koli njeni podružnici v kateri koli državi naslednici pred datumom njene razglasitve neodvisnosti in 
(b) jamstva SFRJ za hranilne vloge, vložene pred določenimi datumi pri podružnicah Poštne hranilnice v kateri koli republiki SFRJ.

 

3. člen

(1) Večji del sredstev in obveznosti SFRJ je bil v praksi že razdeljen na podlagi sporazumov med državami naslednicami ali sporazumov med posameznimi državami naslednicami in ustreznimi ustanovami, in sicer: 

(a) delež sredstev in obveznosti SFRJ pri Mednarodnem denarnem skladu; 

(b) deleži SFRJ v Svetovni banki in ustanovah, ki so z njo povezane; 

(c) obveznosti SFRJ do Svetovne banke; 

(d) delnice v Evropski banki za obnovo in razvoj, Afriški razvojni banki in Medameriški razvojni banki, ki jih je imela SFRJ; 

(e) dolgovi SFRJ do Evropske investicijske banke; 

(f) zlato in druge rezerve in delnice SFRJ pri Banki za mednarodne poravnave, Basel; 

(g) jamstva SFRJ za hranilne vloge, vložene pred določenimi datumi pri Poštni hranilnici in njenih podružnicah; 
(h) tisti del zunanjega uradnega dolga SFRJ članicam tako imenovanega Pariškega kluba, ki so ga prevzele določene države naslednice v razmerjih, določenih v sporazumih med njimi in članicami Pariškega kluba; 

(i) tisti del zunanjega komercialnega dolga SFRJ bankam (po tako imenovanem Londonskem klubu) po Novem finančnem sporazumu iz leta 1988, ki so ga prevzele določene države naslednice v razmerjih, določenih v sporazumih med njimi in članicami Londonskega kluba. 

(2) V zvezi s pododstavkoma (h) in (i) prvega odstavka tega člena so štiri od petih držav naslednic sklenile sporazume z upniki Pariškega kluba in Londonskega kluba. Preostala država naslednica, Zvezna republika Jugoslavija, bo prevzela obveznost za ves alocirani dolg do upnikov Pariškega kluba in Londonskega kluba in svoj delež nealociranega dolga do teh upnikov. Pričakuje se, da bodo s tem razrešene preostale terjatve Pariškega kluba in Londonskega kluba do SFRJ. Nemogoče je že zdaj napovedati izid te rešitve, vendar bo rešitev terjatev Pariškega kluba in Londonskega kluba s strani ZRJ kakor med državami naslednicami pomenila dokončno razrešitev njihovih obveznosti do Pariškega kluba in Londonskega kluba. Države naslednice ob podpisu tega sporazuma končajo vse obstoječe sodne postopke ali finančne terjatve, ki jih imajo druga do druge v zvezi z obveznostmi do Pariškega kluba in Londonskega kluba in ne bodo začele nobenih drugih takih sodnih postopkov ali finančnih terjatev v prihodnosti, ne glede na to, kakšen bo izid rešitve terjatev Pariškega kluba in Londonskega kluba s strani ZRJ. 
(3) Razdelitve, omenjene v prvem odstavku tega člena, so dokončne in jih ne bo ponovno načenjala nobena država naslednica v zvezi z vprašanji nasledstva.

 

4. člen

Razdelitev sredstev na neto podlagi vključuje: 

(a) 27-odstotni lastninski delež kapitala SFRJ v Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje, kot je znašal pred njenim preoblikovanjem v komercialno banko, se porazdeli med države v skladu z razmerji, dogovorjenimi v drugem odstavku 5. člena, in 

(b) neto znesek, ki ga banke v drugih državah dolgujejo Narodni banki Jugoslavije, ki izhaja iz nedokončanih medbančnih klirinških dogovorov, bo razvrščen v razpredelnico in razdeljen v skladu z razmerji, dogovorjenimi v drugem odstavku 5. člena. Take države so med drugimi tudi tiste države, ki so naštete v Dodatku 2 te priloge.

 

5. člen

(1) Finančna sredstva v tujini (kot so gotovina, zlato in druge drage kovine, hranilne vloge in vrednostni papirji), ki jih je imela SFRJ ali Narodna banka Jugoslavije neposredno ali pri tujih bankah, jugoslovanskih bankah z mešanim kapitalom in podružnicah jugoslovanskih bank v tujini, vključujejo: 

(i) monetarno zlato (271.642,769 unče) na dan 31. marca 2001 ocenjena vrednost: 70,18 milijona USD; 

(ii) devizni računi v tujih komercialnih bankah, na dan 31. marca 2001 ocenjeni na vrednost 307,61 milijona USD; 

(iii) devizni računi v bankah SFRJ z mešanim kapitalom v tujini in na dan 31. marca 2001 ocenjeni na vrednost 645,55 milijona USD ter

(iv) zlato (1209,78 unče), prej v lasti Komisije za zlato Francije, Združenega kraljestva in ZDA in na dan 22. maja 2001 ocenjeno na vrednost 343,76 tisoč USD. 

(2) Razpoložljiva finančna sredstva v tujini iz prvega odstavka tega člena se razdelijo v razmerjih, ki se uporabljajo za točke i), ii), iii), iv), in sicer za vsako posebej:

Bosna in Hercegovina 15,50%

Hrvaška 23%

Makedonija 7,50%

Slovenija 16%

Zvezna republika Jugoslavija 38%

(3) Če se v naslednjih petih letih ugotovi, da obstajajo finančna sredstva v tujini, ki zdaj še niso znana, se čim prej razdelijo v takšnem razmerju, kot je navedeno v drugem odstavku tega člena, in po postopku, opisanem v 6. členu.

 

6. člen

Vsaka država naslednica imenuje predstavnika osrednje banke ali drugega pooblaščenega predstavnika v odbor, ki se sestane v tridesetih dneh od podpisa tega sporazuma, da uredi pogoje in načine za začetno razdelitev iz 5. člena te priloge. Njihov cilj bo, da se vsa sredstva čim prej razdelijo. Poleg tega se bodo skupaj dogovorili, da preverijo, uredijo in opravijo razdelitev po 4. členu te priloge. Prav tako se bodo dogovorili za razdelitev sredstev iz točke (f) 1. člena in obveznosti iz podtočke (iv) točke (a) prvega odstavka 2. člena te priloge, kolikor je to mogoče v skladu z razmerji, dogovorjenimi v drugem odstavku 5. člena. Odbor bo tudi pripravil dokončen seznam vseh zunanjih dolgov SFRJ.

 

7. člen

O prevzemu jamstev SFRJ ali NBJ za devizne hranilne vloge v poslovni banki in kateri koli njeni podružnici v kateri koli državi naslednici pred dnem njene razglasitve neodvisnosti se nemudoma začnejo pogajanja, pri čemer je zlasti treba upoštevati zaščito deviznih hranilnih vlog posameznikov. Ta pogajanja bodo potekala pod pokroviteljstvom Banke za mednarodne poravnave.

 

8. člen

(1) Vračilo prispevkov v Zvezni sklad za razvoj manj razvitih republik in Kosova državam naslednicam, plačilo neplačanih prispevkov, ki jih države naslednice dolgujejo temu skladu, ter odplačilo kreditov, ki so jih te države dobile od tega sklada, so razveljavljeni. 

(2) Finančne obveznosti SFRJ po sporazumu, sklenjenem med SFRJ in Italijo 18. februarja 1983, o dokončni poravnavi medsebojnih obveznosti se razdelijo med države naslednice, ki so upravičenke po tem sporazumu. V skladu s sporazumom z Italijo, ki je bil sklenjen leta 1955 med SFRJ in Republiko Italijo o maloobmejni trgovini med območji Gorica–Udine in Sežana–Nova Gorica–Tolmin (Goriški sporazum) ter med SFRJ in Republiko Italijo za obmejna območja Trsta na eni strani in Buj, Kopra, Sežane na drugi strani (Tržaški sporazum) ter z njima povezani plačilni dogovori so izvzeti iz določb tega odstavka. Vprašanja, povezana s Tržaškim sporazumom, bosta obravnavali Hrvaška in Slovenija, vprašanja, povezana z Goriškim sporazumom, bo obravnavala le Republika Slovenija.

 

9. člen

V zvezi z razdelitvijo, dogovorjeno v prejšnjih členih te priloge, so države naslednice sklenile, da se tej prilogi doda Pooblastilo za razkritje in bodo, če tega še niso naredile: 

(a) omogočile prost dostop do tistih evidenc in podatkov, ki jih zahteva katera koli država naslednica, ki jih ima in se nanašajo na finančna sredstva in obveznosti SFRJ in priskrbijo njihove kopije. Zahteva o razkritju se ne nanaša na račune Narodne banke Jugoslavije, ki so bili odprti po datumu, ko so Združeni narodi prvič uvedli sankcije; 

(b) izmenjale informacije o tistih računih in finančnih sredstvih, ki jih imajo banke v tretjih državah in pripadajo povezanim osebam (kot so jih določili organi, ki v teh državah urejajo bančno poslovanje).

 

10. člen

Vsaka država naslednica je uvedla novo valuto in vzpostavila svojo monetarno neodvisnost. Kot taka nobena država naslednica proti nobeni drugi državi naslednici ne bo uveljavljala finančnih terjatev ali sprožala pravnih postopkov, povezanih z uvedbo svoje nove valute ali vzpostavitvijo svoje monetarne neodvisnosti.

 

DODATEK 1 PRILOGE C

Pooblastilo za razkritje osrednjim bankam in/ali pristojnim ministrstvom glede podatkov o finančnih in drugih sredstvih SFRJ pri osrednjih bankah tretjih držav in/ali drugih finančnih ustanovah

Pet delegacij, ki sodelujejo pri razgovorih in pogajanjih za razrešitev vprašanj nasledstva, ki so se pojavila ob razpadu SFRJ in si prizadevajo za čim hitrejšo razdelitev sredstev SFRJ med države naslednice v okviru sporazuma, sklenjenega med njimi 25. maja 2001 na Dunaju, se je sporazumelo, da morajo biti podatki o bančnih vlogah, vrednostnih papirjih ali drugih vrstah finančnih sredstev Narodne banke Jugoslavije (NBJ) kot tudi o drugih sredstvih SFRJ, omenjenih v Resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1022 (skupaj zamrznjeni računi) v tujih bankah, tujih finančnih ustanovah ali drugih tujih subjektih s stanjem na dan 31. maja 2001 na razpolago vsaki državi naslednici. V ta namen s tem pooblaščajo osrednje banke, pristojna ministrstva in/ali druge finančne ustanove, da priskrbijo finančne podatke v zvezi z zamrznjenimi računi osrednji banki in ministrstvu za finance vsake države naslednice po prejemu zahteve za take podatke, ki jo da osrednja banka vsake države naslednice. Taki podatki lahko vključujejo podrobnosti glede sestave in vrednosti zamrznjenih depozitnih računov pri bankah, finančnih ustanovah in drugih subjektih na njihovem ozemlju ali pod njihovem urejanjem, nadzorom ali upravljanjem, vendar niso omejeni samo na te podrobnosti. 

Dodatno k dostavljenim informacijam na dan 31. maja 2001 se morajo banke glede informacij o zamrznjenih računih SFRJ ravnati v skladu z nadaljnjimi zahtevami katere koli podpisane države naslednice. 
Če je to potrebno za razkritje finančnih podatkov glede zamrznjenih računov, Narodna banka Jugoslavije (NBJ) izda pooblastila, ki dovoljujejo razkritje teh podatkov osrednjim bankam in ministrstvom za finance držav naslednic. Če je potrebno, tako pooblastilo vsebuje ime in naslov tuje banke, številko računa ter katero koli drugo informacijo, ki je potrebna za ugotovitev in prepoznanje računa. 
Nobena država naslednica ne bo začela nobenih sodnih postopkov na podlagi razkritih finančnih podatkov kot posledica prejšnjih dogovorov. 

To pooblastilo začne veljati na današnji dan, posebni pogajalec za vprašanja nasledstva SFRJ v Uradu visokega predstavnika Sir Arthur Watts pa ga podpiše kot priča.

Podpis vodij delegacij: 

Bosna in Hercegovina 

prof. dr. Miloš Trifković l. r. 

Republika Hrvaška 

dr. Božo Marendić l. r. 

Republika Makedonija 

g. Nikola Todorčevski l. r. 

Republika Slovenija 

dr. Miran Mejak l. r. 

Zvezna republika Jugoslavija 

prof. dr. Dobrosav Mitrović l. r. 

Podpis priče: 

posebni pogajalec za vprašanja nasledstva 

Sir Arthur Watts l. r.

Dunaj, 25. maj 2001

 

DODATEK 2 PRILOGE C

 

----------------------------------------------------------------

Država Valuta

----------------------------------------------------------------

Albanija XAL

----------------------------------------------------------------

Kambodža XKH

----------------------------------------------------------------

Mongolija KMN

----------------------------------------------------------------

Egipt XEG

----------------------------------------------------------------

Gvineja XGN

----------------------------------------------------------------

ČSSR XCS

----------------------------------------------------------------

NDR XDD

----------------------------------------------------------------

ZSSR XSU

ZSSR – 555 milijonov kredita

----------------------------------------------------------------

Brazilija XBR

----------------------------------------------------------------

Alžirija XDZ

----------------------------------------------------------------

ZSSR – obračunski rubelj XEE

----------------------------------------------------------------

Indija XIN

----------------------------------------------------------------

Bolgarija LEV

----------------------------------------------------------------

Gana USD

----------------------------------------------------------------

Mehika USD

----------------------------------------------------------------

 

PRILOGA D

Arhivi

 

1. člen

(a) V tej prilogi pomenijo “državni arhivi SFRJ“ vse dokumente katerega koli datuma ali vrste, ne glede na to, kje so, ki jih je izdelala ali prejela SFRJ (ali katera koli predhodna ustavna oblika jugoslovanske države od 1. decembra 1918) pri opravljanju svojih nalog in ki so 30. junija 1991 pripadali SFRJ v skladu z njenim notranjim pravom in so bili na podlagi zveznega zakona o upravljanju zveznih arhivov, ki jih je hranila neposredno ali pa so bili pod njenim nadzorom kot arhivi za kakršen koli namen. 
(b) V tej prilogi se “republiški ali drugi arhivi“ nanašajo na arhive katere koli države v njihovi nekdanji vlogi konstitutivnih republik SFRJ ali njihovih teritorialnih ali upravnih enot in pomenijo vse dokumente katerega koli datuma ali vrste, ne glede na to, kje so, ki jih je izdelala ali prejela katera koli od teh republik ali teritorialnih ali upravnih enot pri opravljanju svojih nalog in ki so 30. junija 1991 pripadali njim v skladu z veljavnim pravom in so bili na podlagi zakona o upravljanju arhivov vsake od republik, ki so jih te hranile neposredno ali pa so bili pod njihovim nadzorom kot arhivi za kakršen koli namen. 
(c) “Dokumenti“ iz prejšnjih odstavkov vključujejo filmske, avdio- in videotrakove ter druge posnetke kakor tudi vse oblike računalniških zapisov, vključno z dokumenti, ki so kulturna dediščina.

 

2. člen

Če so bili republiški ali drugi arhivi premeščeni iz republike, ki so ji pripadali, ali če so bili državni arhivi SFRJ premeščeni z njihove prvotne lokacije, jih država, ki ima trenutno nadzor nad njimi, čim prej vrne republiki, ki so ji pripadali, ali na kraj, kjer so bili, ob upoštevanju določb te priloge in v skladu z mednarodnimi načeli provenience.

 

3. člen

Del državnih arhivov SFRJ (upravni spisi, tekoče dokumentarno gradivo in arhivski spisi), potreben za normalno upravljanje ozemlja ene ali več držav, preide v skladu z načelom funkcionalne pertinence na te države, ne glede na to, kje so dejansko ti arhivi.

 

4. člen

(a) Del državnih arhivov SFRJ, ki sestavljajo skupino, ki 

(i) se nanaša neposredno na ozemlje ene ali več držav ali 

(ii) je bila izdelana ali sprejeta na ozemlju ene ali več držav ali 

(iii) sestoji iz pogodb, katerih depozitar je bila SFRJ, in se nanaša samo na zadeve v zvezi z ozemljem ene ali več držav ali na ustanove, ki imajo sedež na ozemlju ene ali več držav, preide na te države, ne glede na to, kje so dejansko ti arhivi. 

(b) Do razdelitve državnih arhivov SFRJ po tem členu 

(i) se izvirnik Pogodbe o vprašanjih vodnega gospodarstva med SFRJ in Grčijo, podpisane leta 1959 (Uradni list SFRJ, št. 20 z dne 4. junija 1960) in Pogodbe o ohranjanju in obnovitvi mejnih oznak na jugoslovansko-grški meji za zavarovanje pred mejnimi incidenti in njihovo preprečevanje in reševanje (Uradni list SFRJ, št. 20 z dne 26. februarja 1959) takoj prenese na Republiko Makedonijo; 

(ii) se izvirnik ali overjene kopije Osimske pogodbe in Osimskega sporazuma iz leta 1975 in vsi s tem povezani sporazumi, arhivi in travaux préparatoires, ki se nanašajo na njihova pogajanja in izvajanje, takoj dajo na voljo Hrvaški in Sloveniji, da bi jima z vsem ustreznim gradivom omogočili pogajanja z Italijo o posledicah teh mednarodnih pogodb za njuni državi.

 

5. člen

Če naj v skladu s 3. in 4. členom arhivi preidejo na več držav, se te države dogovorijo, katera od njih bo dobila izvirnik in omogočila drugim, da si naredijo kopije.

 

6. člen

(a) V zvezi z drugimi državnimi arhivi SFRJ, ki niso omenjeni v 3. in 4. členu, se države z dogovorom, ki ga morajo doseči v šestih mesecih po začetku veljavnosti tega sporazuma, odločijo za njihovo pravično delitev med seboj ali pa te arhive obdržijo kot skupno dediščino držav, ki imajo prost in neoviran dostop do njih. Če tak dogovor ni dosežen, postanejo arhivi skupna dediščina. V obeh primerih lahko vsaka država naredi kopije takih arhivov, stroške pa si države pravično razdelijo. 

(b) Dogovor, omenjen v odstavku (a) naj upošteva vse ustrezne okoliščine, tudi, kolikor je mogoče, načelo spoštovanja celovitosti fondov državnih arhivov SFRJ, da se olajšata njihova popolna dostopnost in raziskovanje. Upoštevanje celovitosti arhivskih fondov ne posega v vprašanja, kje naj se hrani določeni arhivski fond. Ministrstva ali oddelki, ki so v posamezni državi odgovorni za arhive, v štiriindvajsetih mesecih po začetku veljavnosti tega sporazuma določijo sezname arhivskih fondov, na katere naj se to načelo nanaša, in si jih razpošljejo in se nato v naslednjih treh mesecih skušajo dogovoriti za en sam tak seznam. Prav tako v štiriindvajsetih mesecih od dneva začetka veljavnosti tega sporazuma določijo in si razpošljejo sezname arhivov, na katere se nanašata 3. in 4. člen.

 

7. člen

Do začetka uresničevanja tega sporazuma imajo predstavniki zainteresiranih držav takoj prost in neoviran dostop do državnih arhivov SFRJ z datumom do vključno 30. junija 1991. Tak dostop velja tudi za republiške in druge arhive (razen tekočega dokumentarnega gradiva), ki jih zdaj hranijo posamezne države.

 

8. člen

Republiški ali drugi arhivi so last ustrezne države in se zanje ne uporabljajo določbe te priloge, razen 1., 2. in 7. člena.

 

9. člen

Za zasebne arhive se ne uporabljajo druge določbe tega člena. Tisti, ki so bili odvzeti njihovim lastnikom po 1. decembru 1918, se vrnejo tja, kjer so nastali, ali njihovim lastnikom v skladu z mednarodnimi načeli provenience brez kakršnega koli nadomestila ali drugih pogojev.

 

10. člen

Če so dvostranske pogodbe SFRJ o vrnitvi arhivov veljale 30. junija 1991 in še niso v celoti izpolnjene, so države, zainteresirane za te arhive, pripravljene prevzeti pravice in obveznosti, ki jih je prej imela SFRJ v zvezi z uresničevanjem teh pogodb.

 

11. člen

(a) Trenutni posestnik izvirnika katerega koli arhiva, ki ga je po tej prilogi treba prenesti, lahko izdela kopije tega arhiva. 

(b) O stroških kopiranja po 5. členu in odstavku (a) 11. člena se prizadete države dogovorijo med seboj. 

(c) Stroške prevoza arhivov, ki se prenesejo na podlagi tega člena, krije prejemnik. 

(d) Trenutni posestnik arhivov, ki jih je treba prenesti ali se lahko kopirajo po tej prilogi, po najboljših močeh pomaga pri zmanjševanju teh stroškov. 

(e) Vsaka država, ki da arhive na voljo za kopiranje, zagotovi najboljši razpoložljiv izvod dokumenta za kopiranje ter prost in enak dostop vsem državam, ki dokument kopirajo. 

(f) Država, ki ima v posesti izvirnike dokumentov, ki so del državnih arhivov SFRJ, na zahtevo zainteresiranega uporabnika zagotovi dostop do njih zaradi pridobitve overjene kopije, ki bi se uporabljala kot dokaz, če kopija, ki je na razpolago v drugi državi, ni uporabna za njegove pravno upravičene potrebe.

 

12. člen

V treh mesecih od dneva začetka veljavnosti tega sporazuma se sestanejo predstavniki ministrstev ali oddelkov, pristojnih za arhive v vsaki državi, da udejanjijo to prilogo in sprejmejo takojšnje možne ukrepe. Stalni skupni odbor, ustanovljen po 4. členu tega sporazuma, pripravi vse potrebno za ta sestanek in za začetni splošni nadzor uresničevanja te priloge.

 

PRILOGA E

Pokojnine

 

1. člen

Vsaka država prevzame odgovornost za pokojnine in redno plačuje zakonsko utemeljene pokojnine, ki jih je financirala kot nekdanja republika SFRJ, ne glede na narodnost, državljanstvo, začasno ali stalno prebivališče upravičenca.

 

2. člen

Vsaka država prevzame odgovornost za pokojnine, do katerih so upravičeni njeni državljani, ki so bili državni ali vojaški uslužbenci SFRJ, ne glede na to, kje imajo začasno ali stalno prebivališče, če so bile te pokojnine financirane iz zveznega proračuna ali drugih zveznih virov SFRJ in jih redno izplačuje, vendar za osebo, ki je državljan več kot ene države, velja, da: 

(i) pokojnino plačuje tista država, v kateri ima taka oseba stalno prebivališče, 

(ii) pokojnino plačuje država, na ozemlju katere je imela oseba začasno prebivališče 1. junija 1991, če ta oseba nima stalnega prebivališča v nobeni od držav, katerih državljan je.

 

3. člen

Če je potrebno, države sklenejo dvostranske dogovore za zagotavljanje izplačila pokojnin po 1. in 2. členu te priloge osebam, ki so v drugi državi in ne v tisti, ki jim izplačuje pokojnine, za prenos potrebnih sredstev za zagotovitev izplačila teh pokojnin in za izplačilo pokojnin sorazmerno s plačilom prispevkov. Če je primerno, se lahko pred sklenitvijo takih dokončnih dvostranskih dogovorov sklenejo začasni dogovori za zagotavljanje plačevanja pokojnin v skladu z 2. členom te priloge. Vsi dvostranski sporazumi, sklenjeni med katerima koli državama, prevladajo nad določbami te priloge in rešijo vprašanje vzajemnih zahtevkov med pokojninskimi skladi držav v zvezi z izplačili pokojnin pred začetkom veljavnosti takih sporazumov.

 

PRILOGA F

Druge pravice, pravne koristi in finančne obveznosti

 

1. člen

Vse pravice in pravne koristi, ki so pripadali SFRJ in jih ta sporazum sicer ne vključuje (vključno s patenti, blagovnimi znamkami, avtorskimi pravicami, licenčninami, terjatvami in dolgovi do SFRJ, vendar ne omejeno samo na te), se razdelijo med države naslednice ob upoštevanju razmerja za delitev finančnih sredstev SFRJ iz Priloge C tega sporazuma. Delitev takih pravic in pravnih koristi bo potekala pod vodstvom Stalnega skupnega odbora, ustanovljenega po 4. členu tega sporazuma.

 

2. člen

Vse terjatve do SFRJ, ki jih ta sporazum sicer ne vključuje, obravnava Stalni skupni odbor, ustanovljen po 4. členu tega sporazuma. Države naslednice se medsebojno obveščajo o takšnih terjatvah do SFRJ.

 

PRILOGA G

Zasebno premoženje in pridobljene pravice

 

1. člen

Zasebno premoženje in pridobljene pravice državljanov in drugih pravnih oseb SFRJ države naslednice varujejo v skladu z določbami te priloge.

 

2. člen

(1) (a) Pravice do premičnega in nepremičnega premoženja, ki je v državi naslednici in do katerega so bili upravičeni državljani ali druge pravne osebe SFRJ na dan 31. decembra 1990, ta država priznava, varuje in ponovno vzpostavlja v skladu s sprejetimi standardi in normami mednarodnega prava ne glede na narodnost, državljanstvo, začasno ali stalno prebivališče teh oseb. To vključuje osebe, ki so po 31. decembru 1990 dobile državljanstvo države, ki ni država naslednica, ali so si v njej ustvarile stalno ali začasno prebivališče. Osebe, ki ne morejo uresničiti takih pravic, so upravičene do odškodnine v skladu s civilnopravnimi in mednarodnopravnimi normami. 

(b) Vsi navidezni prenosi pravic do premičnega ali nepremičnega premoženja, ki so bili sklenjeni pod prisilo ali v nasprotju s pododstavkom (a) prvega odstavka tega člena po 31. decembru 1990, so nični. 
(2) Vse pogodbe, ki so jih državljani ali druge pravne osebe SFRJ sklenili od 31. decembra 1990 dalje, vključno s tistimi, ki so jih sklenila javna podjetja, se spoštujejo po načelu nediskriminacije. Države naslednice poskrbijo za izpolnjevanje obveznosti po teh pogodbah, če je razpad SFRJ preprečil uresničevanje teh pogodb.

 

3. člen

Države naslednice spoštujejo in varujejo pravice vseh fizičnih in pravnih oseb SFRJ do intelektualne lastnine vključno s patenti, blagovnimi znamkami, avtorskimi pravicami in drugimi sorodnimi pravicami (npr. licenčninami) in se glede tega ravnajo po mednarodnih konvencijah.

 

4. člen

Države naslednice sprejmejo take ukrepe, kot jih zahtevajo splošna pravna načela in so tudi sicer primerni za zagotovitev učinkovite uporabe načel, določenih v tej prilogi, kot sta sklepanje dvostranskih sporazumov in obveščanje njihovih sodišč in drugih pristojnih organov.

 

5. člen

Nič v prejšnjih določbah te priloge ne sme biti v nasprotju z določbami dvostranskih sporazumov o tistih zadevah, ki jih na posameznih področjih sklenejo države naslednice, in so lahko odločilni za razmerja med temi državami.

 

6. člen

Notranja zakonodaja vsake države naslednice v zvezi s stanovanjskimi pravicami (“stanarsko pravo / stanovanjska pravica / ńňŕíŕđńęî ďđŕâî“), se enako uporablja za vse osebe, ki so bile državljani SFRJ in so imele take pravice brez kakršnega koli razlikovanja na podlagi spola, rase, barve, jezika, vere, političnega ali drugega mnenja, narodnostnega ali socialnega izvora, pripadnosti narodni manjšini, premoženja, rojstva ali drugega stanja.

 

7. člen

Vse fizične in pravne osebe iz vsake države naslednice imajo na podlagi vzajemnosti enako pravico dostopa do sodišč, upravnih sodišč in organov te države in drugih držav naslednic zaradi uresničevanja varstva svojih pravic.

 

8. člen

Prejšnje določbe te priloge ne vplivajo na nobena jamstva nediskriminacije glede zasebne lastnine in pridobljenih pravic, ki obstajajo v notranji zakonodaji držav naslednic.

 

3. člen

Za izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva skrbijo resorna ministrstva, v katerih pristojnost sodijo zadeve, opredeljene v sporazumu, v sodelovanju z visokim predstavnikom Republike Slovenije za nasledstvo.

 

4. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.

 

Št. 700-01/01-65/1

Ljubljana, dne 12. julija 2002

 

Predsednik 
Državnega zbora 

 

Republike Slovenije 

Borut Pahor l. r.

Pursuant to the second indent of the first paragraph of Article 107 and the first paragraph of Article 91 of the Constitution of the Republic of Slovenia, I issue

 

ORDERS
DECLARATION OF THE LAW ON THE RATIFICATION OF THE AGREEMENT ON ASSIGNMENTS (MSVN)

 

I am promulgating the Act Ratifying the Agreement on Succession Issues (MSWM), adopted by the National Assembly of the Republic of Slovenia at its meeting on 12 July 2002.

 

No. 001-22-106 / 02

Ljubljana, 22 July 2002

 

President
Of the Republic of Slovenia
Ilan Kučan l. R.

 

LAW
ON THE RATIFICATION OF AGREEMENT ON ASSIGNMENTS (MSVN)

 

Article 1

The Agreement on Succession Issues, signed in Vienna on 29 June 2001, is being ratified.

 

Article 2

The Agreement shall be in the original in the English language:

 

AGREEMENT 
ON SUCCESSION ISSUES

 

Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia, the Republic of Macedonia, the Republic of Slovenia and the Federal Republic of Yugoslavia, being in sovereign equality the five successor States to the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, 

Mindful of the need, in the interests of all successor States and their citizens and in the interests of stability in the region and their mutual good relations, to resolve questions of State succession arising upon the break-up of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, 

Having held discussions and negotiations under the auspices of the International Conference on Former Yugoslavia and the High Representative with a view to identifying and determining the equitable distribution amongst themselves of rights, obligations, assets and liabilities of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, 

Acting within the framework of the mandate given to the High Representative by the Decision of the Peace Implementation Conference held in London, 8-9 December 1995, and in the light of agreements between the successor States and the Declarations adopted by the Peace Implementation Council and its Steering Board, 

Bearing in mind the acknowledgement by the Security Council in its Resolution 1022(1995) of the desirability of a consensual solution to outstanding succession issues, 

Confirming the decision reached on 10 April 2001 concerning the distribution of the former SFRY’s assets held at the Bank for International Settlements (the text of which decision is appended to this Agreement), 
Demonstrating their readiness to co-operate in resolving outstanding succession issues in accordance with international law, 

Have agreed as follows:

 

Article 1

For the purposes of this Agreement “SFRY“ means the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia.

 

Article 2

Each successor State acknowledges the principle that it must at all times take the necessary measures to prevent loss, damage or destruction to State archives, State property and assets of the SFRY in which, in accordance with the provisions of this Agreement, one or more of the other successor States have an interest.

 

Article 3

The Annexes listed below set out the terms on which the subject matter of each Annex is settled:

Annex A:  Movable and immovable property;

Annex B:  Diplomatic and consular properties;

Annex C:  Financial assets and liabilities (other than those dealt with in the Appendix to this           Agreement);

Annex D:  Archives;

Annex E:  Pensions;

Annex F:  Other rights, interests, and liabilities;

Annex G:  Private property and acquired rights.

 

Article 4

(1) A Standing Joint Committee of senior representatives of each successor State, who may be assisted by experts, is hereby established. 

(2) This Committee shall have as its principal tasks the monitoring of the effective implementation of this Agreement and serving as a forum in which issues arising in the course of its implementation may be discussed. The Committee may as necessary make appropriate recommendations to the Governments of the successor States. 

(3) The first formal meeting of the Standing Joint Committee shall be convened, at the initiative of the Government of the Republic of Macedonia, within two months of the entry into force of this Agreement. The Committee may meet informally, and on a provisional basis, at any times convenient to the successor States after the signature of this Agreement. 

(4) The Committee shall establish its own rules of procedure.

 

Article 5

(1) Differences which may arise over the interpretation and application of this Agreement shall, in the first place, be resolved in discussion among the States concerned. 

(2) If the differences cannot be resolved in such discussions within one month of the first communication in the discussion the States concerned shall either 

(a) refer the matter to an independent person of their choice, with a view to obtaining a speedy and authoritative determination of the matter which shall be respected and which may, as appropriate,

indicate specific time-limits for actions to be taken; or 

(b) refer the matter to the Standing Joint Committee established by Article 4 of this Agreement for resolution. 
(3) Differences which may arise in practice over the interpretation of the terms used in this Agreement or in any subsequent agreement called for in implementation of the Annexes to this Agreement may, additionally, be referred at the initiative of any State concerned to binding expert solution, conducted by a single expert (who shall not be a national of any party to this Agreement) to be appointed by agreement between the parties in dispute or, in the absence of agreement, by the President of the Court of Conciliation and Arbitration within the OSCE. The expert shall determine all questions of procedure, after consulting the parties seeking such expert solution if the expert considers it appropriate to do so, with the firm intention of securing a speedy and effective resolution of the difference. 
(4) The procedure provided for in paragraph (3) of this Article shall be strictly limited to the interpretation of terms used in the agreements in question and shall in no circumstances permit the expert to determine the practical application of any of those agreements. In particular the procedure referred to shall not apply to 

(a) The Appendix to this Agreement; 

(b) Articles 1, 3 and 4 of Annex B; 

(c) Articles 4 and 5(1) of Annex C; 

(d) Article 6 of Annex D. 

(5) Nothing in the preceding paragraphs of this Article shall affect the rights or obligations of the Parties to the present Agreement under any provision in force binding them with regard to the settlement of disputes.

 

Article 6

The Annexes to this Agreement and the Appendices to the Agreement and Annexes are an integral part of the Agreement.

 

Article 7

This Agreement, together with any subsequent agreements called for in implementation of the Annexes to this Agreement, finally settles the mutual rights and obligations of the successor States in respect of succession issues covered by this Agreement. The fact that it does not deal with certain other non-succession matters is without prejudice to the rights and obligations of the States parties to this Agreement in relation to those other matters.

 

Article 8

Each successor State, on the basis of reciprocity, shall take the necessary measures in accordance with its internal law to ensure that the provisions of this Agreement are recognized and effective in its courts, administrative tribunals and agencies, and that the other successor States and their nationals have access to those courts, tribunals and agencies to secure the implementation of this Agreement.

 

Article 9

This Agreement shall be implemented by the successor States in good faith in conformity with the Charter of the United Nations and in accordance with international law.

 

Article 10

No reservations may be made to this Agreement.

 

Article 11

(1) This Agreement shall be subject to ratification. 

(2) Instruments of ratification shall be lodged as soon as possible with the Depositary identified in Article 13 of this Agreement. The Depositary shall inform the successor States and the Office of the High Representative of the date of deposit of each instrument of ratification.

 

Article 12

(1) This Agreement shall enter into force thirty days after the deposit of the fifth instrument of ratification. The Depositary shall notify the successor States, and the Office of the High Representative, of the date of entry into force. 

(2) Notwithstanding paragraph (1) of this Article, Article 4 (3) of this Agreement, Article 5 of Annex A, Articles 1 and 5-6 of Annex B, and Article 6 of, and the Appendix to, Annex C, shall be provisionally applied after the date of signature of this Agreement, in accordance with their terms.

 

Article 13

(1) One original copy of this Agreement shall be deposited by the High Representative with the Secretary-General of the United Nations, who shall act as Depositary. 

(2) The Depositary shall, upon entry into force of this Agreement, ensure its registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. 

Done at Vienna on 29 June 2001 in seven originals in the English language, one to be retained by each successor State, one by the Office of the High Representative, and one to be deposited with the Depositary.

For Bosnia and Herzegovina 

Zlatko Lagumdžija, (s) 

For the Republic of Croatia 

Tonino Picula, (s) 

For the Republic of Macedonia 

Ilija Filipovski, (s) 

For the Republic of Slovenia 

Dimitrij Rupel, (s) 

For the Federal Republic of Yugoslavia

Goran Svilanović, (s) 

Wolfgang Petritsch, (s)

 

APPENDIX 
to Agreement on Succession Issues

BIS Assets

1. The five Delegations participating as equal successor States in the negotiations to resolve issues of succession arising upon the break-up of the SFRY have agreed (further to arrangements previously made on behalf of the National Banks of the successor States) that the former SFRY’s assets (gold and other reserves, and shares) held at the Bank for International Settlements shall be divided between them in the following proportions:

Bosnia and Herzegovina 13.20%

Croatia 28.49%

Macedonia 5.40%

Slovenia 16.39%

Federal Republic of Yugoslavia 36.52%

2. The agreement of the five Delegations to the foregoing distribution is given on the basis of the understandings reached at the meetings held on 21-23 February and 9-10 April 2001 and is entirely without prejudice to what may be agreed as regards the distribution of any other assets. 
  
Brussels, 10 April 2001

 

ANNEX A

Movable and Immovable property

 

Article 1

(1) In order to achieve an equitable solution, the movable and immovable State property of the federation constituted as the SFRY (“State property”) shall pass to the successor States in accordance with the provisions of the following Articles of this Annex. 

(2) Other proprietary rights and interests of the SFRY are covered by Annex F to this Agreement. 
(3) Private property and acquired rights of citizens and other legal persons of the SFRY are covered by Annex G to this Agreement.

 

Article 2

(1) Immovable State property of the SFRY which was located within the territory of the SFRY shall pass to the successor State on whose territory that property is situated. 

(2) The successor States shall use their best endeavours to assist each other with the exercise of their diplomatic and consular activities by the provision of suitable properties in their respective territories.

 

Article 3

(1) Tangible movable State property of the SFRY which was located within the territory of the SFRY shall pass to the successor State on whose territory that property was situated on the date on which it proclaimed independence. 

(2) Paragraph (1) of this Article does not apply to tangible movable State property of great importance to the cultural heritage of one of the successor States and which originated from the territory of that State, such as: works of art; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or archaeological interest to that State; and scientific collections and important collections of books or archives which shall pass to that State. Such property shall be identified by the successor State concerned as soon as possible, but not later than 2 years after the entry into force of this Agreement. 

(3) If SFRY State tangible movable property (other than military property) which has passed to one of the successor States in accordance with paragraph (1) of this Article, has been removed without authorisation, from its territory by another successor State, the latter state shall ensure its return as soon as possible or pay full compensation for such removal.

 

Article 4

(1) Notwithstanding paragraph (1) of Article 3 of this Annex, tangible movable State property of the SFRY which formed part of the military property of that State shall be the subject of special arrangements to be agreed among the successor States concerned. 

(2) In relation to tangible movable and immovable property of the former Yugoslav National Army used for civilian purposes the arrangements referred to in paragraph (1) of this Article will acknowledge the relevance of Articles 2 (1) and 3 (1) of this Annex.

 

Article 5

(1) A Joint Committee on Succession to Movable and Immovable Property shall be established by the successor States, which shall ensure the proper implementation of the provisions of this Annex applicable to tangible movable and immovable property (other than military property) and the resolution of any problems which might arise in the course of their application. 

(2) The Joint Committee shall commence its work within 3 months of the signature of this Agreement.

 

Article 6

It shall be for the successor State on whose territory immovable and tangible movable property is situated to determine, for the purposes of this Annex, whether that property was State property of the SFRY in accordance with international law.

 

Article 7

Where pursuant to this Annex property passes to one of the successor States, its title to and rights in respect of that property shall be treated as having arisen on the date on which it proclaimed independence, and any other successor State’s title to and rights in respect of the property shall be treated as extinguished from that date.

 

Article 8

(1) Where tangible movable and immovable State property of the SFRY passes to a successor State in accordance with Articles 1 to 3 of this Annex, that property shall not be subject to valuation for the purposes of this Agreement, and no compensation shall be payable in respect of the passing of that property to the successor State in question. 

(2) However, should any successor State consider that the application of Articles 1 to 3 of this Annex result in a significantly unequal distribution of SFRY State property (other than military property) among the successor States, that State may raise the matter in the Joint Committee established pursuant to Article 5 of this Annex. The Joint Committee, acting unanimously, may take such action as it considers appropriate in the circumstances.

 

Article 9

The provisions of this Annex are without prejudice to the provisions of Annexes B and D concerning diplomatic and consular properties, and archives.

 

ANNEX B

Diplomatic and Consular Properties

 

Article 1

(1) As an interim and partial distribution of SFRY diplomatic and consular properties, the successor States have selected the following properties for allocation to each of them:

Bosnia and Herzegovina London (Embassy)

Croatia Paris (Embassy)

Macedonia Paris (Consulate General)

Slovenia Washington (Embassy)

Federal Republic of Yugoslavia Paris (Residence)

(2) Any action which may be necessary to enable each successor State to enter into possession of the property allocated to it shall be completed within six months of the date of signature of this Agreement.

 

Article 2

(1) SFRY diplomatic and consular properties shall be distributed in kind (i.e. as properties) rather than by way of monetary payments. 

(2) In that distribution, Bosnia and Herzegovina and Macedonia, are receiving a greater share than they would receive under the IMF key, or any other more favorable criterion for Bosnia and Herzegovina and Macedonia for the distribution of such properties.

 

Article 3

Diplomatic and consular properties other than those acquired by States in accordance with Article 1 of this Annex shall be distributed in such a way that the total and final distribution in kind of diplomatic and consular properties (including those acquired in accordance with Article 1) reflects as closely as possible the following proportions by value for each State:

Bosnia and Herzegovina 15%

Croatia 23.5%

Macedonia 8%

Slovenia 14%

Federal Republic of Yugoslavia 39.5%

 

Article 4

(1) SFRY diplomatic and consular properties are set out in the list appended to this Annex. That list groups properties according to their geographical regions. Each successor State shall, within each geographical region, be entitled to its proportionate share as set out in Article 3. 

(2) The distribution of properties shall be by agreement between the 5 States. To the extent that agreement on the distribution of properties cannot be reached, the successor States shall adopt a procedure whereby any property selected by only one State will be acquired by that State, and where two or more States have selected the same property, those States will consult together as to which of them will acquire that property. 

(3) The basis for the proportionate distribution of properties is the valuation in the “Report dated 31 December 1992 on the valuation of the assets and liabilities of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia as at 31 December 1990.” 

(4) Movable State property of the SFRY which forms part of the contents of diplomatic or consular properties shall pass to whichever successor State acquires the diplomatic or consular properties in question. 
(5) Movable State property of the SFRY which forms part of the contents of diplomatic and consular properties and which is of great importance to the cultural heritage of one of the successor States shall pass to that State.

 

Article 5

The successor States shall establish a Joint Committee composed of an equal number of representatives from each State to ensure the effective implementation of Articles 3 and 4 of this Annex. The functions of the Joint Committee shall include: 

(a) verifying and as necessary amending the List referred to in Article 4(1); 

(b) assessing the legal status of each property, its physical condition, and any financial liabilities attaching to it; and 

(c) considering the valuation of property as the need arises.

 

Article 6

The Joint Committee shall commence its work on a provisional basis within 3 months of the date of signature of this Agreement.

 

Article 7

Whichever successor State is in a position to maintain and keep under repair any diplomatic or consular properties of the SFRY shall take the necessary steps to that end, bearing in mind in particular 
(a) the principle that it must at all times take the necessary measures to prevent loss or damage to or destruction of such properties, and 

(b) the requirement to pay compensation for any loss, damage or destruction resulting from failure to take such action.

 

APPENDIX TO ANNEX B

O E C D

No

STATE

TYPE OF FACILITY

ADDRESS

Total area in sq.m.

Floor area in sq.m.

FACILITY VALUED AT

LAND VALUED AT

COMMENT

LEGAL STATUS

1

AUSTRALIA

Embassy

11 Nuyts Street

 P.O. Box 3161

 MANUKA, A.C.T. 2603

CANBERRA

  A u s t r a l i a

1.205

545

$ 1,6

 

99-year-lease from 14.9.1965

Ownership

2

AUSTRALIA

Consulate General

CONSULATE GENERAL OF THE FR OF YUGOSLAVIA

12, Trelawney Street Woolahra N.S.W.201

SIDNEY

A u s t r a l i a

2.040

616

$ 3,3

  

Ownership

3

AUSTRALIA

Residence

31 Fishburn Street

Red Hill A.C.T. 2603

CANBERRA

A u s t r a l i a

1.416

516

$ 1,3

 

99-year-lease from 14.9.1965

Ownership

4

AUSTRALIA

Land

31 Fishburn Street

Red Hill A.C.T. 2603

CANBERRA

A u s t r a l i a

1.416

  

$ 0,8

99-year-lease from 14.9.1965

Ownership

5

AUSTRIA

Embassy

BOTSCHAFT DER BR JUGOSLAWIEN

Renveg 3

1030 WIEN III

O s t e r r i c h

500

1.300

 $ 2,7

  

Ownership

6

AUSTRIA

Consulate General

Radetzkystrasse 26

9020 CELOVEC

O s t e r r i c h

1.088

744

 $ 0,8

 

Possessed by Slovenia

Ownership

7

AUSTRIA

Residence

Heuberggasse 10

1170 WIEN XVII

O s t e r r i c h

3.715

523

$ 1,8

 

Possessed by Croatia

Ownership

8

BELGIQUE

Embassy

AMBASSADE DE LA RF DE YOUGOSLAVIE

11, Avenue Emile de Mot

1050 BRUXELLES

B e l g i q u e

678

1.560

 $ 3,5

  

Ownership

9

CZECH Republic

Embassy

AMBASSADE DE LA RF DE YUGOSLAVIE

Mostecka 15

11800 PRAGUE 1

1.038

2.722

$ 2,6

  

Ownership

10

DENMARK

Embassy

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

Svanevaeget 36

2100 COPENHAGEN

D a n n e m a r k

3.421

306

$ 0,6

  

Ownership

11

FINLAND

Embassy

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

Kulosaarentie 36

00570 HELSINKI 57

F i n l a n d

1.200

540

$ 1,3

  

Ownership

12

FINLAND

Residence

Bomansonintie 13

00570 HELSINKI 57

F i n l a n d

1.040

322

$ 0,4

  

Ownership

13

FRANCE

Embassy

AMBASSADE DE LA RF DE YUGOSLAVIE

54, Rue de la Faisanderie

75116 PARIS

F r a n c e

260

1.658

$ 14,1

  

Ownership

14

FRANCE

Consulate

5, Rue de la Faisanderie

75116 PARIS

F r a n c e

384

809

$ 6,5

  

Ownership

15

FRANCE

Residence

1, Boulevard Delessert

75116 PARIS

F r a n c e

1.493

2.740

$ 11,4

  

Ownership

16

GREECE

Embassy/ Residence and Consulate

AMBASSADE DE LA RF DE YOUGOSLAVIE

106 Vassilissis Sofias

ATHENES

G r e e c e

3.525

1.688

$ 4,8

  

Ownership

17

GREECE

Consulate General

CONSULAT GENERAL DE LA RF DE

 YUGOSLAVIE

Komnino 4

THESALONIKI

G r e e c e

273

400

$ 0,9

 

Kingdom of Serbia

Ownership

18

ITALY

Embassy

AMBASCIATA DELLA RF DI JUGOSLAVIA

Via dei Monti Parioli 20

00197 ROMA

I t a l i a

2.817

2.035

$ 6,9

  

Ownership

19

ITALY

Consulate General

CONSOLATO DELLA RF DI JUGOSLAVIA

Via Matilde Serao 1

20144 MILANO

I t a l i a

1.661

1.000

$ 4,7

  

Ownership

20

ITALY

Residence

Via dei Monti Parioli 22-24

00197 ROMA

I t a l i a

1.950

2.004

$ 8,8

  

Ownership

21

ITALY

Apartment

Via A.Ximenes 8

ROMA

I t a l i a

 

323

$ 0,6

  

Ownership

22

ITALY

Apartment

Via Archimeda 104

ROMA

I t a l i a

 

215

$ 0,4

 

Possessed by Slovenia

Ownership

23

ITALY

Apartment

Viale Corsica 5

 MILANO

I t a l i a

 

61

$ 0,2

  

Ownership

24

ITALY

Apartment

Via Cordaroli 7/I

TRIESTE

I t a l i a

 

107

$ 0,4

  

Ownership

25

ITALY

Apartment

Viale D'Anunzio 27/I

TRIESTE

I t a l i a

 

131

$ 0,5

 

Possessed by Slovenia

Ownership

26

ITALY

Apartment

Via Bassegio 75/IV

TRIESTE

I t a l i a

 

72

$ 0,3

  

Ownership

27

ITALY

Apartment

Via Bassegio 69/I

TRIESTE

I t a l i a

 

49

$ 0,2

  

Ownership

28

ITALY

Apartment

Via Bassegio 69/II

TRIESTE

I t a l i a

 

52

$ 0,2

  

Ownership

29

JAPAN

Embassy/ Residence

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

7-24, 4-chome, Kitashinagawa Shinagawa-ku

TOKYO

J a p a n

938

1.726

$ 16,0

  

Ownership

30

KANADA (Canada)

Embassy

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

17, Blackburn Avenue

OTTAWA

Ontario, KIN8A2

C a n a d a

1.071

965

$ 2,5

  

Ownership

31

KANADA (Canada)

Consulate General

CONSULATE GENERAL OF THE FR OF

YUGOSLAVIA

377, Spadina Road

TORONTO

Ontario M5P 2V7

C a n a d a

1.091

556

$ 1,3

  

Ownership

32

KANADA (Canada)

Residence

21, Blackburn Avenue

OTTAWA

Ontario, KIN8A2

C a n a d a

2.623

805

$ 3,5

  

Ownership

33

MADJARSKA (Hungary)

Embassy

AMBASSADE DE LA RF DE YOUGOSLAVIE

Dozsa Gyorgy ut 92/b

1068 BUDAPEST VI

H o u n g r i e

949

1.247

$ 1,7

  

Ownership

34

MADJARSKA (Hungary)

Residence

Borbolya utca 4

1023 BUDAPEST

H o u n g r i e

1.066

484

$ 0,6

  

Ownership

35

MADJARSKA (Hungary)

House of Consul

Dozsa Gyorgy ut 92/a

1068 BUDAPEST  VI

H o u n g r i e

829

1.539

$ 2,3

  

Ownership

36

MEXICO

Embassy

EMBAJADA DE LA RF DE YUGOSLAVIA

Av. Montanas Rocallosas No. 515

Apartado Postal 10-701

Lomas de Chapultepec

11000 MEXICO

M e x i c o

1.472

996

$ 2,3

  

Ownership

37

NETHERLANDS

Embassy

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

Groot Hertoginnelaan 30

2517 THE HAGUE

N e t h e r l a n d s

616

485

$ 0,7

  

Ownership

38

NEW ZEALAND

Embassy

24, Hatton Street

WELLINGTON-5

N e w   Z e l a n d

1.962

281

$ 0,5

 

Taken over by the Government of New Zealand since 1992

Ownership

39

NEW ZEALAND

Residence

33, Rama Crescen

WELLINGTON

N e w   Z e l a n d

542

207

$ 0,3

 

Taken over by the Government of New Zealand since 1992

Ownership

40

NORWAY

Embassy

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

Drammensveien 105

OSLO 2

N o r w e y

984

732

$ 1,7

  

Ownership

41

NORWAY

Residence

Heyerdahls vei 9

OSLO

N o r w e y

3.082

380

$ 1,4

  

Ownership

42

POLAND

Embassy

AMBASSADE DE LA RF DE YOUGOSLAVIE

Al. Ujazdowskie 23/25

VARSOVIE

P o l o g n e

3.251

1.799

$ 2,1

 

100-year-lease from 1947

Ownership

43

POLAND

Residence

Al. Ujazdowskie 23/25

VARSOVIE

P o l o g n e

 

512

$ 0,5

 

100-year-lease from 1947

Ownership

44

POLAND

House

Alea Ru` 5

VARSOVIE

P o l o g n e

815

1.408

$ 1,3

 

80-year-lease from 1.1.1950

Ownership

45

PORTUGAL

Embassy

EMBAIXADA DA RF DA IUGOSLAVIA

Av. Das Descobertas 12 – Restelo

1400 LISBOA

P o r t u g a l

1.995

704

$ 1,5

  

Ownership

46

PORTUGAL

Residence

Rua Alcolena 11

Restelo

1400 LISBOA

P o r t u g a l

1.168

302

$ 0,8

  

Ownership

47

S A D       (USA)

Embassy

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

2410 California Str. N.W.

WASHINGTON D.C. 20008

U  S  A

1.436

1.820

$ 7,3

 

Reciprocity land

Ownership

48

S A D       (USA)

Permanent Mission UN

PERMANENT MISSION OF THE FR OF

 YUGOSLAVIA TO THE UNITED NATIONS

854, Fifth Avenue

NEW YORK  N.Y. 10017

U S A

339

1.679

$ 11,8

  

Ownership

49

S A D       (USA)

Residence

2221 R. Street, N.W.

WASHINGTON D.C.

U  S  A

960

900

$ 2,2

  

Ownership

50

S A D       (USA)

Residence

730 Park Avenue

NEW YORK  N.Y. 10021

U S A

 

216

$ 1,8

  

Ownership

51

S A D       (USA)

House

1907 Quincy Street N.W.

WASHINGTON D.C.

U  S  A

1.052

495

$ 1,2

  

Ownership

52

SPAIN

Embassy

EMBAJADA DE LA RF DE YUGOSLAVIA

Calle de Velasqez 162

 MADRID 28002

E s p a n a

684

1.200

$ 3,2

  

Ownership

53

SPAIN

Residence

Ronda de Abubilla 34

Parq Conde de Orgaz

MADRID 28043

E s p a n a

1.480

413

$ 1,0

  

Ownership

54

SR NEMAČKA (Germany)

Embassy

BOTSCHAFT DER BR JUGOSLAWIEN

Schlossallee 5

5300 BONN2

Bundesrepubik Deutschland

3.079

2.392

$ 5,4

  

Ownership

55

SR NEMAČKA (Germany)

Consulate General

GENERALKONSULAT DER BR JUGOSLAWIEN

Thueringer Strasse 3

6000 FRANKFURT AM MAIN

Bundesrepublik Deutschland

492

1.020

$ 4,1

  

Ownership

56

SR NEMAČKA (Germany)

Military mission

BOTSCHAFT DER BR JUGOSLAWIEN

BURO IN BERLIN

Taubenstrasse 18

1 BERLIN 33 – GRUNEWALD

6.474

1.500

$ 4,5

  

Ownership

57

SWEDEN

Embassy

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

Valhallavagen 70

11427 STOCHOLM

S w e d e n

424

815

$ 5,3

  

Ownership

58

SWEDEN

Residence

Tyrgaten 6

11427 STOCKHOLM

S w e d e n

315

981

$ 4,8

  

Ownership

59

SWITZERLAND

Embassy/ Residence

AMBASSADE DE LA RF DE YOUGOSLAVIE

Seminarstrasse 5

3006 BERN

S u i s s e

1.760

1.758

$ 7,7

  

Ownership

60

SWITZERLAND

Permanent Mission UN

MISSION PERMANENTE DE LA RF DE YOUGOSLAVIE AUPRES NATIONS UNIES

5, Chemin Thury

GENEVE

S u i s s e

3.403

519

$ 1,5

  

Ownership

61

SWITZERLAND

Consulate General

Eidmattstrasse 33

8032 ZURICH

S u i s s e

195

435

$ 1,5

  

Ownership

62

TURKEY

Embassy

AMBASSADE DE LA RF DE YOUGOSLAVIE

Paris Caddesi No. 47, Kavaklidere

P.K. 28 – Kavaklidere

ANKARA

T u r q u i e

8.899

617

$ 0,9

  

Ownership

63

TURKEY

Residence

Ataturk Bulevard No. 132-134

ANKARA

T u r q u i e

 

1.201

$ 0,8

  

Ownership

64

TURKEY

House

Paris Caddesi No. 47, Kavaklidere

ANKARA

T u r q u i e

 

240

$ 0,2

  

Ownership

65

TURKEY

Land

Istambul

3.840

  

$ 0,3

Kingdom of Serbia

Ownership

66

VELIKA BRITANIJA (UK)

Embassy

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

5-7 Lexham Gardens

LONDON, W.8.5JU

Great Britain

463

1.308

$ 10,9

  

Ownership

67

VELIKA BRITANIJA  (UK)

Residence

25 Hyde Park Gate

LONDON, S.W. 7.5DJ

Great Britain

365

490

$ 2,0

  

Ownership

    

TOTAL

$ 201, 00

   

REST OF EUROPE

No

STATE

TYPE OF FACILITY

ADDRESS

Total area in sq.m.

Floor area in sq.m.

FACILITY VALUED AT

LAND VALUED AT

COMMENT

LEGAL STATUS

68

BULGARIA

Embassy

AMBASSADE DE LA RF YUGOSLAVIE

Veliko Trnovo 3, Rue G. Geueorguiou-Dej

SOFIA

B u l g a r i a

3.062

1.574

$ 1,9

 

Kingdom of Serbia

Ownership

69

CYPRUS

Embassy/ Residence

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

Vasilassias Olgas Street 2

P.O. Box 1968

NICOSIA

C y p r u s

1.391

695

$ 1,0

  

Ownership

70

ROUMANIA

Embassy

AMBASSADE DE LA RF DE YOUGOSLAVIE

Calea Dorobanilor Nr. 34

BUCAREST

R o u m a n i e

1.671

722

$  1,2

 

Kingdom of Serbia

Ownership

71

SSSR    (Russia)

Embassy

POSOLSTVO SR JUGOSLAVII

Mosfiljmovskaja 46

MOSKVA

R o s s i a

14.746

5.484

$ 15,4

 

Reciprocity land

Ownership

72

SSSR    (Russia)

Residence

Mosfiljmovskaja 46

MOSKVA

R o s s i a

 

591

$ 1,2

 

Reciprocity land

Ownership

73

SSSR    (Russia)

Garage

Mosfiljmovskaja 46

MOSKVA

R o s s i a

 

874

$ 0,2

 

Reciprocity land

Ownership

    

TOTAL

$ 20,9

   

LATIN AMERICA AND CARRIBBEAN

No

STATE

TYPE OF FACILITY

ADDRESS

Total area in sq.m.

Floor area in sq.m.

FACILITY VALUED AT

LAND VALUED AT

COMMENT

LEGAL STATUS

74

ARGENTINA

Embassy

EMBAJADA DE LA RF DE YUGOSLAVIA

Marcelo T. de Alvear 1705

1060 BUENOS AIRES

A r g e n t i n a

238

818

$ 1,7

  

Ownership

75

BOLIVIA

Embassy/ Residence

Calle Benito Joarez 315

Florida

LA PAZ

3.088

481

$ 0,8

  

Ownership

76

BRAZIL

Embassy

Avenida das Nacoes loe 15

Caixa Postal 1240

70000 BRASILIA D.F.

B r a z i l

25.000

2.070

$ 4,0

  

Ownership

77

BRAZIL

Residence

Avenida das Nacoes, lote 15

Caixa Postal 1240

70000 BRASILIA D.F.

B r a z i l

 

1.646

   

Ownership

78

BRAZIL

Consulate General

Rua Alm. Pereira Guimaraes 258

01250 SAO PAULO

B r a z i l

605

521

$ 0,6

  

Ownership

79

BRAZIL

House

Avenida das Nacoes loe 15

Caixa Postal 1240

70000 BRASILIA D.F.

B r a z i l

 

433

$ 0,4

  

Ownership

80

BRAZIL

Vila

Brasilia, Vila by the Lake

776

319

$ 0,4

  

Ownership

81

CHILE

Consulate

EMBAJADA DE LA RF DE YUGOSLAVIA

Calle Exequias Alliende 2370

Casilla Postale 1659

SANTIAGO DE CHILE

C h i l e

450

381

$ 0,4

  

Ownership

82

GUYANA

Embassy

72, Brickdam

P.O. Box 10408

GEORGETOWN

521

480

$ 0,5

  

Ownership

83

PERU

Embassy

EMBAJADA DE LA RF DE YUGOSLAVIA

Calle Carlos Porras Osores 360

San Isidor Casilla 18-0392

LIMA

P e r u

1.359

610

$ 0,7

  

Ownership

84

PERU

Residence

Calle a Cibeles 110

San Isidor

LIMA

P e r u

1.052

901

$ 0,5

  

Ownership

85

URUGUAY

Embassy/ Residence

Bulevard Espana 2697

MONTEVIDEO

U r u g v a i

920

528

$ 0,6

  

Ownership

86

VENEZUELA

Embassy

EMBAJADA DE LA RF DE YUGOSLAVIA

Apartado 68011 Altamira

Cuarta Avenida de Campo Alegre No. 13 Chacao

CARACAS 1060

V e n e z u e l a

2.210

600

$ 0,8

  

Ownership

    

TOTAL

$ 11,4

   

ASIA

No

STATE

TYPE OF FACILITY

ADDRESS

Total area in sq.m.

Floor area in sq.m.

FACILITY VALUED AT

LAND VALUED AT

COMMENT

LEGAL STATUS

87

INDIA

Embassy

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

3/50 G. Niti Marg, Chanakyapuri

110021 NEW DELHI

I n d i a

24.862

2.037

$ 4,5

 

Land perpetual lease from 11.11.1961

Ownership

88

INDIA

Residence

3/50 G. Chantipath, Chanakyapuri

110021 NEW DELHI

I n d i a

 

1.358

$ 1,4

 

Land perpetual lease from 11.11.1961

Ownership

89

INDIA

Servants quarters

3/50 G. Niti Marg, Chanakyapuri

110021 NEW DELHI

I n d i a

 

897

$ 0,2

 

Land perpetual lease from 11.11.1961

Ownership

90

INDONESIA

Embassy

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

H.O.S. Cokroaminoto No. 109

JAKARTA PUSAT

I n d o n e s i a

563

833

$ 0,5

  

Ownership

91

KAMPUCHIA (Cambodia)

Residence

129-131 Vithei Preah Bat Nordom

PNOM PEN

K a m p u c h i a

1.120

653

$ 0,3

  

Ownership

92

LEBANON

Land

Beiruth

1.974

  

$ 0,6

 

Ownership

93

PAKISTAN

Land

Islamabad

16.452

  

$ 1,6

 

Ownership

    

TOTAL

$ 9,1

   

NORTH AFRICA

94

ALGERIA

Embassy

AMBASSADE DE LA RF DE YUGOSLAVIE

7, Rue des Freres Benhafid – Hydra

B.P. 632

ALGER

A l g e r i e

641

540

$ 0,6

 

Ownership

95

EGYPT

Embassy Residence Consulate

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

33, El Monsour Mohamed Street, Zamalek

CAIRO

Arap Republic of Egypt

2.678

1.948

$ 2,3

 

Ownership

96

EGYPT

Garage

 33, El Monsour Mohamed Street, Zamalek

CAIRO

Arap Republic of Egypt

 

77

$ 0,1

 

Ownership

97

MOROCCO

Embassy/ Residence

23, Avenue Ben I Znassen, Souissi

B.P. 5014

RABAT

M a r o c

1.758

592

$ 0,8

 

Ownership

98

TUNISIE

Embassy

AMBASSADE DE LA RF DE YUGOSLAVIE

4, Rue de Liberia

TUNIS

T u n i s i e

378

373

$ 0,4

 

Ownership

99

TUNISIE

Residence

23, Avenue de la Republique

Carthage

TUNIS

T u n i s i e

856

400

$ 0,5

Not to be included in succession

Reciprocity

    

TOTAL

$ 4,7

   

AFRICA SOUTH OF SAHARA

No

STATE

TYPE OF FACILITY

ADDRESS

Total area in sq.m.

Floor area in sq.m.

FACILITY VALUED AT

COMMENT

LEGAL STATUS

100

C A R

Embassy

AMBASSADE DE LA RF DE YOUGOSLAVIE

Avenue Leopold Sedar Senghor

B.P. 1049

BANGUI

2.009

432

$ 0,6

 

Ownership

101

C A R

Residence

Avenue Leopold Sedar Senghor

B.P. 1049

BANGUI

 

360

$ 0,3

 

Ownership

102

ETHIOPIA

Embassy/ Residence

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

P.O. Box 1341

ADIS ABEBA

E t h i o p i a

11.000

2.490

$ 3,6

 

Ownership

103

GUINEA

Residence

Domaine Public Martime a Camayenne

CONAKRY II

Republique de Guinee

625

243

$ 0,3

 

Ownership

104

KENYA

Embassy

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

State House Avenue

P.O. Box 30504

NAIROBI

K e n i a

8.784

698

$ 1,6

Land-lease until 1.7.2064

Ownership

105

KENYA

Residence

Lower Kabete Road

NAIROBI

K e n i a

7.187

315

$ 1,0

 

Ownership

106

KONGO  (Congo)

Embassy

AMBASSADE DE LA RF DE YOUGOSLAVIE

Rue Lucien Fourneau

P.O. Box 2062

BRAZZAVILLE

1.535

337

$ 0,5

 

Ownership

107

KONGO  (Congo)

Residence

Avenue General de Gaulle

BRAZZAVILLE

2.890

498

$ 0,8

 

Ownership

108

KONGO  (Congo)

Apartment

Sodafe Mfoa IV

BRAZZAVILLE

 

107

$ 0,1

 

Ownership

109

MADAGASKAR

Residence

Route de Fort Ducheane

TENANARIVA

M a d a g a s c a r

4.223

322

$ 0,7

 

Ownership

110

MALI

Residence

Rue Braseire Quartier Fleuve

BAMAKO

M a l i e

832

204

$0,3

 

Ownership

111

SUDAN

Embassy

1 Street 31, 79-A

P.O. Box 1180

KHARTOOM

S u d a n

1.855

427

$ 0, 6

 

Ownership

112

SUDAN

Residence

Sagiat Hamad 35

Plot 12

KHARTOOM-North

S u d a n

3.851

455

$ 0,8

 

Ownership

113

TANZANIA

Embassy

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

Plot No. 36, Upanga Road

P.O. Box 2838

DAR ES SALAM

T a n z a n i a

3.459

882

$ 1,2

Land-lease until 6.9.2048

Ownership

114

TANZANIA

Residence

46, Ghuba Road

DAR ES SALAM

T a n z a n i a

5.090

378

$ 0,5

 

Ownership

115

UGANDA

Embassy

11, George Street

P.O. Box 4370

KAMPALA

U g a n d a

2.279

457

$ 0,9

99-year-lease from 18.12. 1969

Ownership

116

UGANDA

Land

Kolo Hill Drave

2.780

  

99-year-lease from 14.11.1969

Ownership

117

ZAIRE

Embassy/ Residence

AMBASSADE DE LA RF YOUGOSLAVIE

Q.U.E. l'etoile 112

B.P. 619

KINSHASA I

Republique du Zaire

503

681

$ 0,7

 

Ownership

118

ZAMBIA

Embassy

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

P.O. Box 31180

Diplomatic triangle, Plot no. 5216

LUSAKA

Z a m b i a

13.425

601

$ 1,9

100-year-lease from 20.7.1971

Ownership

119

ZAMBIA

Residence

Lukulu Road, Plot no 5216

LUSAKA

Z a m b i a

2.331

280

$ 0,3

99-year-lease from 31.12.1964

Ownership

120

ZAMBIA

House

5018 Rhodes Park

LUSAKA

Z a m b i a

2.498

117

$ 04

99-year-lease from 30.8.1967

Ownership

121

ZIMBABWE

Embassy

EMBASSY OF THE FR OF YUGOSLAVIA

1, Lanark Road, Belgravia

P.O. Box 3420

HARARE

Z i m b a b w e

3.475

410

$ 0,9

 

Ownership

122

ZIMBABWE

Residence

41, Argyle Drive, Highlands

HARARE

Z i m b a b w e

6.265

230

$ 0,9

 

Ownership

123

ZIMBABWE

House

1, Lanark Road, Belgravia

HARARE

Z i m b a b w e

 

100

$ 0,1

 

Ownership

    

TOTAL

$ 19,3

 
              

 

ANNEX C

Financial Assets and Liabilities

 

Article 1

The SFRY’s financial assets comprised all financial assets of the SFRY (such as cash, gold and other precious metals, deposit accounts, and securities), including in particular – 

(a) accounts and other financial assets in the name of the SFRY Federal Government Departments and Agencies; 

(b) accounts and other financial assets in the name of the National Bank of Yugoslavia; 
(c) foreign currency assets, including holdings of gold and other precious metals, of the SFRY or the National Bank of Yugoslavia; 

(d) sums due to the National Bank of Yugoslavia from banks in other countries resulting from uncompleted inter-bank clearing arrangements; such countries include, but are not limited to, those listed in Appendix 2 of this Annex. 

(e) financial quotas and drawing rights of the SFRY, the National Bank of Yugoslavia or other federal organs or institutions in international financial organizations, as well as financial assets held with such organizations. 

(f) other assets of the SFRY, including amounts due to the National Bank of Yugoslavia or the SFRY from obligors other than those included in (a) – (e) above.

 

Article 2

(1) (a) The SFRY’s financial liabilities comprised (subject to paragraphs (2) and (3) of this Article) the debts of the SFRY, debts guaranteed by the SFRY and financial claims against the SFRY, and consisted principally of – 

(i) the external debt of the SFRY to official creditors and the International Financial Institutions; 

(ii) the external debt of the SFRY to commercial creditors; 

(iii) sums payable by the National Bank of Yugoslavia to banks in other countries resulting from uncompleted inter-bank clearing arrangements. Such countries include, but are not limited to, those listed in Appendix 2 to this Annex; 

(iv) external debt of the SFRY to creditors other than those listed in (i) – (iii), above. 
(b) External debt in (i) – (iv) above is described as allocated debt if the final beneficiary of the debt is located on the territory of a specific successor State or group of successor States. Allocated debt is not subject to succession and shall be accepted by the successor State on the territory of which the final beneficiary is located. 

(c) Liabilities of the SFRY, National Bank of Yugoslavia or other federal institutions towards international financial organizations are included under the external debt of the SFRY. 

(2) The financial liabilities to be taken into account pursuant to paragraph (1) of this Article do not include the financial liabilities of the SFRY under the Agreement concluded between the SFRY and Italy on 18 February 1983 on the Final Settlement of Reciprocal Obligations. 

(3) Other financial liabilities include: 

(a) guarantees by the SFRY or its National Bank of Yugoslavia of hard currency savings deposited in a commercial bank and any of its branches in any successor State before the date on which it proclaimed independence; and 

(b) guarantees by the SFRY of savings deposited before certain dates with the Post Office Savings Bank at its branches in any of the Republics of the SFRY.

 

Article 3

(1) A major portion of the assets and liabilities of the SFRY have already in practice been distributed on the basis of agreements between the successor States or agreements between them individually and the institutions concerned, namely: 

(a) the SFRY’s share of the assets and liabilities of the International Monetary Fund; 

(b) shares of the World Bank and its affiliated institutions held by the SFRY; 

(c) liabilities of the SFRY to the World Bank; 

(d) shares of the European Bank for Reconstruction and Development, the African Development Bank and the Inter-American Development Bank held by the SFRY; 

(e) the SFRY’s debts to the European Investment Bank; 

(f) the gold and other reserves and shares of the Bank for International Settlements, Basle held by the SFRY; 
(g) guarantees by the SFRY of savings deposited before certain dates with the Post Office Savings Bank and its branches; 

(h) that part of the SFRY’s external official debt to members of the so-called “Paris Club” which has been assumed by certain of the successor States in proportions fixed in agreements between each of them and “Paris Club” members; 

(i) that part of the SFRY’s external commercial debt to banks (the so-called “London Club”) under the New Financial Agreement 1988 which has been assumed by certain of the successor States in proportions fixed in agreements between each of them and the “London Club” members. 

(2) In regard to sub-paragraph (h) and (i) of paragraph (1) above, four of the five successor States have concluded agreements with the “Paris Club” and “London Club” creditors. The remaining successor State, the Federal Republic of Yugoslavia, will assume responsibility for all of its allocated debt to “Paris Club” and “London Club” creditors and its share of the unallocated debt to such creditors. This is expected to resolve the remaining “Paris Club” and “London Club” claims against the SFRY. It is impossible to predict the outcome of this resolution at the present time, but the resolution of “Paris Club” and “London Club” claims by the FRY will, as between the successor States, conclude the resolution of their obligations to the “Paris Club” and the “London Club”. The successor States shall terminate any existing legal proceedings or financial claims against each other in relation to “Paris Club” and “London Club” obligations upon the signature of this Agreement, and shall not institute any other such legal proceedings or financial claims in the future, whatever the outcome of the resolution by the FRY of “Paris Club” and “London Club” claims. 

(3) The distributions referred to in paragraph (1) of this Article are final and shall not be reopened by any of the successor States in the context of succession issues.

 

Article 4

Distributions of assets on a net basis include: 

(a) the SFRY’s ownership of a 27% share of the capital of the Yugoslav Bank for International Economic Co-operation, as it existed prior to its conversion to a commercial bank, which shall be distributed among the States according to the proportions agreed to in Article 5(2); and 

(b) the net amount due to the National Bank of Yugoslavia from banks in other countries resulting from uncompleted inter-bank clearing arrangements, which shall be tabulated and distributed according to the proportions agreed to in Article 5(2). Such countries include, but are not limited to, those listed in Appendix 2 to this Annex.

 

Article 5

(1) Foreign financial assets (such as cash, gold and other precious metals, deposit accounts and securities), whether held by the SFRY or the National Bank of Yugoslavia directly or with foreign banks, Yugoslav joint venture banks and agencies of Yugoslav banks abroad include the following: 
(i) monetary gold (271,642.769 oz.) valued on 31 March 2001 at $70.18 million; 
(ii) foreign exchange accounts held at foreign commercial banks and valued on 31 March 2001 at $307.61 million; 

(iii) foreign exchange accounts held at SFRY joint venture banks abroad and valued on 31 March 2001 at $ 645.55 million; and 

(iv) gold (1209.78 oz.) formerly held by the France- UK-USA Gold Commission, valued on 22 May 2001 at $343.76 thousand. 

(2) The available foreign financial assets identified in paragraph (1) of this Article shall be distributed according to the following proportions, which shall be applied to items (i), (ii), (iii) and (iv) separately:

Bosnia and Herzegovina 15.50%

Croatia 23.00%

Macedonia 7.50%

Slovenia 16.00%

Federal Republic of Yugoslavia 38.00%

(3) If currently unknown foreign financial assets are found to exist within five years, they shall be distributed as soon as possible on the proportionate basis set out in paragraph (2) of this Article, and using the mechanism described in Article 6.

 

Article 6

Each successor State shall appoint a representative of the Central Bank or an other authorised representative to form a Committee, which shall meet within 30 days of the signature of this Agreement to arrange the modalities for the initial distributions identified in Article 5 of this Annex. Their objective will be to effect any distributions of assets as quickly as possible. In addition they will arrange jointly to verify, settle and effect distributions under Article 4 of this Annex. They will also make arrangements to distribute to the extent possible assets under Article 1(f) and liabilities under Article 2(1)(a)(iv) of this Annex according to the proportions agreed to in Article 5(2). The Committee will also prepare a definitive list of all SFRY external debt.

 

Article 7

Guarantees by the SFRY or its NBY of hard currency savings deposited in a commercial bank and any of its branches in any successor State before the date on which it proclaimed independence shall be negotiated without delay taking into account in particular the necessity of protecting the hard currency savings of individuals. This negotiation shall take place under the auspices of The Bank for International Settlements.

 

Article 8

(1) The return to successor States of their contributions to the Federal Fund for development of the less developed Republics and Kosovo, the payment of outstanding contributions due by successor States to the Fund, and the repayment of credits given to those States by the Fund, are cancelled. 
(2) The financial liabilities of the SFRY under the Agreement concluded between the SFRY and Italy on February 18, 1983 on the Final Settlement of Reciprocal Obligations shall be distributed to the successor States that are beneficiaries of this Agreement. Pursuant to the Agreement with Italy, concluded in 1955 between SFRY and the Republic of Italy, about local commerce between areas Gorizia–Udine and Sezana–Nova Gorica–Tolmin (Gorica Agreement) as well as between SFRY and the Republic of Italy for the border areas of Trieste on one side and Buje, Koper, Sezana on the other side (Trieste Agreement), together with the related payment arrangements, are excluded from the provisions of this paragraph. The issues related to the Trieste Agreement will be dealt with by Croatia and Slovenia. The issues related to the Gorica Agreement will be dealt with by the Republic of Slovenia only.

 

Article 9

In connection with the distributions agreed in the preceding Articles of this Annex the successor States have concluded the Disclosure Authorisation appended to this Annex, and shall to the extent that they have not already done so: 

(a) allow free access to and provide copies of such records and data requested by any successor State as are in its possession and relate to the SFRY’s financial assets and liabilities. Accounts of the National Bank of Yugoslavia opened after the date on which UN sanctions were first imposed are not subject to this disclosure requirement. 

(b) exchange information on those accounts and financial assets held by banks in third States and belonging to connected persons (as defined by the authorities which in those States regulate the banking business).

 

Article 10

Each successor State has introduced a new currency and established its monetary independence. As such, no successor State shall pursue financial claims or legal proceedings against any other successor State related to the introduction of its new currency or the establishment of its monetary independence.

 

APPENDIX 1 TO ANNEX C

Disclosure Authorisation to Central Banks and/or responsible ministries regarding data on financial and other assets of the SFRY held by third country central banks and/or other financial institutions

 

The five Delegations participating in the discussions and negotiations to resolve issues of succession arising upon the break-up of the SFRY, and working toward the prompt distribution of the assets of the SFRY among the successor States within the framework of the agreement concluded between them in Vienna on May 25, 2001, have agreed that data on bank deposits, holdings of securities, or other types of financial assets of the National Bank of Yugoslavia (NBY), as well as other assets of the SFRY referred to in UN Security Council Resolution No. 1022 (collectively, the Frozen Accounts), held by foreign banks, foreign financial institutions or other foreign entities as they stood on 31 May 2001 should be made available to each of the successor States. To that end they hereby authorize Central Banks, responsible Ministries and/or other financial institutions to provide financial data in regard to Frozen Accounts to the Central Bank and Ministry of Finance of each successor State upon receipt of a request for such data made by the Central Bank of any successor State. Such data may include, but is not limited to, details regarding the composition and value of Frozen Deposit accounts in banks, financial institutions, and other entities on their territory or subject to their regulation, control, or administration. 

In addition to supplying information for 31 May 2001, banks are requested to comply with subsequent requests for information on SFRY Frozen Accounts from any of the undersigned successor States. 
If necessary to secure release of financial data in regard to Frozen Accounts, the National Bank of Yugoslavia (NBY) shall issue the authorizations necessary to permit disclosure of this information to the Central Banks and Ministries of Finance of the successor States. If required, such authorization shall include the name and address of the foreign bank, the account number, and any other information needed to identify the account. 

No legal proceedings will be commenced by any successor State on the basis of financial data disclosed as a result of the foregoing arrangements. 

This authorization takes effect on today’s date, and is witnessed by the Special Negotiator for Succession Issues of the SFRY in the Office of the High Representative, Sir Arthur Watts.

Signed by the Heads of the Delegations: 

Bosnia and Herzegovina 

Prof. Dr. Milos Trifkovic, (s) 

Republic of Croatia 

Dr. Bozo Marendic, (s) 

Republic of Macedonia 

Mr. Nicola Todorcevski, (s) 

Republic of Slovenia 

Dr. Miran Mejak, (s) 

Federal Republic of Yugoslavia 

Prof. Dr. Dobrosav Mitrovic, (s) 

Witnessed by: 

Special Negotiator for Succession Issues 

Sir Arthur Watts, (s)

Vienna, 25 May 2001

                                           

APPENDIX 2 TO ANNEX C

 

----------------------------------------------------------------

Country Currency

----------------------------------------------------------------

Albania XAL

----------------------------------------------------------------

Cambodia XKH

----------------------------------------------------------------

Mongolia KMN

----------------------------------------------------------------

Egypt XEG

----------------------------------------------------------------

Guinea XGN

----------------------------------------------------------------

CSSR XCS

----------------------------------------------------------------

GDR XDD

----------------------------------------------------------------

USSR XSU

USSR – Credit 555 mil.

----------------------------------------------------------------

Brazil XBR

----------------------------------------------------------------

Algeria XDZ

----------------------------------------------------------------

USSR – clearing ruble XEE

----------------------------------------------------------------

India XIN

----------------------------------------------------------------

Bulgaria LEV

----------------------------------------------------------------

Ghana USD

----------------------------------------------------------------

Mexico USD

----------------------------------------------------------------

 

ANNEX D

Archives

 

Article 1

(a) For the purposes of this Annex, “SFRY State archives” means all documents, of whatever date or kind and wherever located, which were produced or received by the SFRY (or by any previous constitutional structure of the Yugoslav State since 1 December 1918) in the exercise of its functions and which, on 30 June 1991, belonged to the SFRY in accordance with its internal law and were, pursuant to the federal law on the regulation of federal archives, preserved by it directly or under its control as archives for whatever purpose. 

(b) For the purposes of this Annex, “Republic or other archives” refers to the archives of any of the States in their former capacities as constituent Republics of the SFRY, or of their territorial or administrative units, and means all documents, of whatever date or kind and wherever located, which were produced or received by any of those Republics or territorial or administrative units in the exercise of their functions and which, on 30 June 1991, belonged to them in accordance with the applicable law and were, pursuant to the law on the regulation of archives of each of the Republics, preserved by them directly or under their control as archives for whatever purpose. 

(c) “Documents” in the preceding sub-paragraphs includes film, audio and video tapes and other recordings, as well as any form of computerised records, and includes documents which constitute cultural property.

 

Article 2

If Republic or other archives were displaced from the Republic to which they belonged, or if SFRY State archives were displaced from their proper location, they shall, subject to the provisions of this Annex and in accordance with international principles of provenance, be restored respectively to the Republic to which they belonged or their proper location as soon as possible by the State which currently has control of them.

 

Article 3

The part of the SFRY State archives (administrative, current and archival records) necessary for the normal administration of the territory of one or more of the States shall, in accordance with the principle of functional pertinence, pass to those States, irrespective of where those archives are actually located.

 

Article 4

(a) The part of the SFRY State archives which constitutes a group which 

(i) relates directly to the territory of one or more of the States, or 

(ii) was produced or received in the territory of one or more of the States, or 

(iii) consists of treaties of which the SFRY was the depository and which relates only to matters concerning the territory of, or to institutions having their headquarters in the territory of, one or more of the States, shall pass to those states, irrespective of where those archives are actually located. 

(b) Pending the apportionment of SFRY State archives under this Article, 

(i) the original of the Treaty on Water Economy Problems between the SFRY and Greece signed in 1959 (Official Gazette of the SFRY No. 20 of 4 June 1960) and of the Treaty on the Preservation and Renewal of Frontier Signs on the Yugoslav-Greece Frontier for the Protection, Prevention and the Solution on Frontier Incidents (Official Gazette of the SFRY No. 20 of 26 February 1959) shall be transferred forthwith to the Republic of Macedonia. 

(ii) the original text or certified copies of the Treaty of Osimo and the Osimo Agreement of 1975, and any related agreements, archives and travaux préparatoires concerning their negotiation and implementation, shall be made available forthwith to Croatia and Slovenia in order to enable them, in full possession of the relevant material, to negotiate with Italy over the consequences of those treaties for their respective States.

 

Article 5

If pursuant to Articles 3 or 4 archives are to pass to more than one State, those States shall agree which of them will receive the original and enable the others to make copies.

 

Article 6

(a) In relation to SFRY State archives other than those referred to in Articles 3 and 4, the States shall, by agreement to be reached within 6 months of the entry into force of this Agreement, determine their equitable distribution among themselves or their retention as common heritage of the States which shall have free and unhindered access to them. If no such agreement is reached, the archives shall become common heritage. In either event, each State may make copies of the archives in question on an equitable cost-sharing basis. 

(b) The agreement referred to in paragraph (a) shall take account of all relevant circumstances which include the observance as far as possible of the principle of respect for the integrity of groups of SFRY State archives so as to facilitate full access to and research in those groups of archives. Respect for the integrity of groups of archives is without prejudice to the question where any particular group of archives should be preserved. The Ministries or Departments responsible for archives in each of the States shall within 24 months of the date on which this Agreement enters into force identify, and circulate to each other, lists of groups of archives to which this principle should apply, and shall thereafter seek to agree on a single such list within a further period of 3 months. They shall also identify, and circulate to each other, within 24 months of the date on which this Agreement enters into force, lists of archives to which Articles 3 and 4 apply.

 

Article 7

Pending implementation of this Agreement there shall be immediate free and unhindered access by representatives of the interested States to SFRY State archives dated on or before 30 June 1991. This access also applies to Republic and other archives (other than current archives) now held in the States concerned.

 

Article 8

Republic or other archives are the property of the corresponding State and are not subject to the provisions of this Annex, other than Articles 1, 2 and 7.

 

Article 9

Private archives are not subject to the other provisions of this Article. Those which were taken from their owners after 1 December 1918 shall be returned to where they had been produced or to their owners, according to international principles of provenance, without any compensation or other conditions.

 

Article 10

Where SFRY bilateral treaties concerning the restitution of archives were in force on 30 June 1991 and those treaties have not yet been fully performed, the States with an interest in those archives are ready to assume the rights and obligations formerly held by the SFRY in relation to the performance of those treaties.

 

Article 11

(a) The current possessor of the original of any archive which is to be transferred pursuant to this Annex may make copies thereof. 

(b) The cost of making copies pursuant to Articles 5 and 11(a) above shall be subject to further agreement between the States concerned. 

(c) The cost of transporting archives which pass pursuant to this Annex shall be borne by the recipient. 
(d) The current possessor of archives which are to be transported or which may be copied pursuant to this Annex shall assist in reducing the related costs as far as possible. 

(e) Any State making archives available for copying shall provide the best available document to copy and provide free and equal access to all States making copies. 

(g) The State in possession of original documents forming part of the SFRY State Archives shall provide access to them for purposes of obtaining a certified copy for use as evidence upon the request of the interested user, should the copy available in another State not be usable for his legitimate needs.

 

Article 12

Within 3 months of the date on which this Agreement enters into force, representatives of the Ministries or Departments responsible for archives in each of the States shall meet together to give effect to this Annex, and to take such immediate action as may be possible. Arrangements for that meeting, and for the initial general supervision of the implementation of this Annex, shall be made by the Standing Joint Committee established under Article 4 of this Agreement.

 

ANNEX E

Pensions

 

Article 1

Each State shall assume responsibility for and regularly pay legally grounded pensions funded by that State in its former capacity as a constituent Republic of the SFRY, irrespective of the nationality, citizenship, residence or domicile of the beneficiary.

 

Article 2

Each State shall assume responsibility for and regularly pay pensions which are due to its citizens who were civil or military servants of the SFRY irrespective of where they are resident or domiciled, if those pensions were funded from the federal budget or other federal resources of the SFRY; provided that in the case of a person who is a citizen of more than one State – 

(i) if that person is domiciled in one of those States, payment of the pension shall be made by that State, and 
(ii) if that person is not domiciled in any State of which such person is a citizen, payment of the pension shall be made by the State in the territory of which that person was resident on 1 June 1991.

 

Article 3

The States shall, if necessary, conclude bilateral arrangements for ensuring the payment of pensions pursuant to Articles 1 and 2 above to persons located in a State other than that which is paying the pensions of those persons, for transferring the necessary funds to ensure payment of those pensions, and for the payment of pensions proportionally to the payment of contributions. Where appropriate, the conclusion of such definitive bilateral arrangements may be preceded by the conclusion of interim arrangements for ensuring the payment of pensions pursuant to Article 2. Any bilateral agreements concluded between any two of the States shall prevail over the provisions of this Annex and shall resolve the issue of mutual claims between the pension funds of the States relating to payments of pensions made before such agreements entered into force.

 

ANNEX F

Other rights, interests and liabilities

 

Article 1

All rights and interests which belonged to the SFRY and which are not otherwise covered by this Agreement (including, but not limited to, patents, trade marks, copyrights, royalties, and claims of and debts due to the SFRY) shall be shared among the successor States, taking into account the proportion for division of SFRY financial assets in Annex C of this Agreement. The division of such rights and interests shall proceed under the direction of the Standing Joint Committee established under Article 4 of this Agreement.

 

Article 2

All claims against the SFRY which are not otherwise covered by this Agreement shall be considered by the Standing Joint Committee established under Article 4 of this Agreement. The successor States shall inform one another of all such claims against the SFRY.

 

ANNEX G

Private Property and Acquired Rights

 

Article 1

Private property and acquired rights of citizens and other legal persons of the SFRY shall be protected by successor States in accordance with the provisions of this Annex.

 

Article 2

(1) (a) The rights to movable and immovable property located in a successor State and to which citizens or other legal persons of the SFRY were entitled on 31 December 1990 shall be recognised, and protected and restored by that State in accordance with established standards and norms of international law and irrespective of the nationality, citizenship, residence or domicile of those persons. This shall include persons who, after 31 December 1990, acquired the citizenship of or established domicile or residence in a State other than a successor State. Persons unable to realize such rights shall be entitled to compensation in accordance with civil and international legal norms. 
(b) Any purported transfer of rights to movable or immovable property made after 31 December 1990 and concluded under duress or contrary to sub-paragraph (a) of this Article shall be null and void. 
(2) All contracts concluded by citizens or other legal persons of the SFRY as of 31 December 1990, including those concluded by public enterprises, shall be respected on a non-discriminatory basis. The successor States shall provide for the carrying out of obligations under such contracts, where the performance of such contracts was prevented by the break-up of the SFRY.

 

Article 3

The successor States shall respect and protect rights of all natural and juridical persons of the SFRY to intellectual property, including patents, trade marks, copyrights, and other allied rights (e.g., royalties) and shall comply with international conventions in that regard.

 

Article 4

The successor States shall take such action as may be required by general principles of law and otherwise appropriate to ensure the effective application of the principles set out in this Annex, such as concluding bilateral agreements and notifying their courts and other competent authorities.

 

Article 5

Nothing in the foregoing provisions of this Annex shall derogate from the provisions of bilateral agreements concluded on the same matter between successor States which, in particular areas, may be conclusive as between those States.

 

Article 6

Domestic legislation of each successor State concerning dwelling rights (“stanarsko pravo/ stanovanjska pravica”) shall be applied equally to persons who were citizens of the SFRY and who had such rights, without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.

 

Article 7

All natural and legal persons from each successor State shall, on the basis of reciprocity, have the same right of access to the courts, administrative tribunals and agencies, of that State and of the other successor States for the purpose of realising the protection of their rights.

 

Article 8

The foregoing provisions of this Annex are without prejudice to any guarantees of non-discrimination related to private property and acquired rights that exist in the domestic legislation of the successor States.