Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Ligji Nr. 03/L-001

 

PËR PЁRFITIMIN E ISH ZYRTARЁVE TЁ LARTЁ

 

Kuvendi i Republikës së Kosovës,

Në bazë të nenit 65, pika (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,

Me qëllim të krijimit të bazës ligjore që i rregullon përfitimet e ish-zyrtarëve të lartë, Miraton këtë

 

LIGJ PËR PЁRFITIMIN E ISH ZYRTARЁVE TЁ LARTЁ

 

Neni 1

Qëllimi i Ligjit

Me këtë ligj përcaktohen kriteret sipas të cilave saktësohet se cilët persona konsiderohen ish-funksionarë të lartë në Kosovë, të drejtat që u takojnë në bazë të funksionit të ushtruar me parë dhe procedura e realizimit të këtyre të drejtave.

 

Neni 2

Përkufizimet

Fjalët dhe shprehjet e mëposhtme, kur përdoren në këtë ligj, i kanë kuptimet si vijon:

“Përfitim” nënkupton pagesë monetare që i takon ish-zyrtarit të lartë nga Buxheti i Republikës së Kosovës;

“Një  ish  Zyrtar  i  Lartë”  sipas  këtij  ligji  Ish-funksionarë të  lartë  të  Republikës  së Kosovës konsiderohen: ish-Kryetari i Kuvendit, ish-Kryeministri  dhe ish Kryetari i Gjykatës Supreme;

“Institucion  Përgjegjës”  nënkupton  Zyrën  e  Kryeministrit  të  Kosovës, Kuvendin  e Kosovës, ose Gjykatën Supreme të Kosovës.

 

Neni 3

Përfitimi Monetar, Personeli mbështetës, dhe Hapësirë Zyre

3.1 Ish-funksionarët e lartë që kanë ushtruar së paku gjashtë muaj njërin nga funksionet e përcaktuara në nenin 2 pika 3 të këtij ligji, e fitojnë statusin e ish-funksionarit të lartë për të realizuar pagë mujore në lartësi prej 70% të pagës aktuale të funksionit përkatës.

3.2  Ish-funksionarit të lartë nuk i takon përfitimi i përcaktuar me këtë ligj nëse gjatë ushtrimit të funksionit është shpallur fajtor me vendimin e formës së prerë të gjykatës për vepër penale të dënueshme me burgim mbi gjashtë muaj.

3.3 Një përfitim i tillë nuk paguhet nëse ish Zyrtari i Lartë ushtron ndonjë funksion për të cilin paguhet nga Buxheti Konsoliduar i Kosovës dhe për të cilin është përcaktuar një pagë e barabartë ose më e lartë se paga  që ka marrë gjatë ushtrimit të funksionit në krye të Institucionit Përgjegjës.

3.4 Pavarësisht nga ligjet e shërbimit civil, institucioni përgjegjës i siguron ish- funksionarit të lartë një asistent të lartë, vozitësin dhe një truprojë.

3.5 Personat e punësuar nga paragrafi 3.4 zgjidhen nga ish Zyrtari i Lartë dhe janë

përgjegjës vetëm para tij për kryerjen e detyrave të tyre

3.6 Stafi i ish-funksionarit të lartë paguhet sipas rregullave të shërbimit civil në fuqi.

3.7 Një Institucion Përgjegjës siguron për secilin ish Zyrtar të Lartë një hapësirë të përshtatshme zyre të mobiluar dhe të pajisur. Shpenzimet e komunikimit (p.sh: telefoni, interneti) nuk kalojnë shumën 1200 € në vit.

3.8 E veja ose i veu dhe fëmijët nën moshën 18 vjeçare të secilit ish Zyrtar të Lartë kanë të drejtë të marrin një përfitim monetar në një vlerë vjetore prej 60 % të përfitimit të saktësuar në paragrafin 1 të këtij neni, e paguar për çdo muaj nga Institucioni Përgjegjës përkatës gjatë periudhës së saktësuar në paragrafin 1 të këtij neni. Përfitimi monetar i kësaj të veje ose të veu ose fëmijëve nën moshën 18 vjeçare:

a) fillon në ditën pas vdekjes së ish Zyrtarit të Lartë;

b) mbaron në ditën e fundit të muajit nëse kjo e vejë ose i veu ose fëmijët nën moshën 18 vjeçare:

i) vdesin; ose

ii) martohen sërish.

 

Neni4

Mbrojtja

Ish-funksionari i lartë, për 1 (një) vit kalendarik, pasi ta ketë pushuar së ushtruari funksionin, ka të drejtë të kërkojë mbrojtje në pajtim me ligjin.

 

Neni 5

Procedura për marrjen përfitimit

5.1 Procedurën për realizimin e  të drejtave konformë neneve 3.1, 3.4, 3.6 dhe nenit 4 të këtij ligji për ish-funksionarët e lartë e zhvillon institucioni përkatës në atë mënyrë që ish- funksionari i lartë që nga dita e parë e pushimit së ushtruari detyrën e funksionarit të lartë,  të mund të fillojë me shfrytëzimin e këtyre të drejtave.

5.2 Mosparaqitja e një kërkese me shkrim brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve kalendarike pas pushimit të të ushtruarit të funksionit konsiderohet si heqje dorë nga çfarëdo përfitimi i ofruar sipas këtij ligji.

5.3 Institucioni përgjegjës i dërgon ish Zyrtarit të Lartë ose të vesë/veut ose fëmijëve nën moshën 18 vjeçare vendimin brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas pranimit të kërkesës me shkrim.

 

Neni 6

Ankimi

6.1 Nëse ish-funksionari i lartë ose  e veja/i veji, ose fëmijët e tij nën moshën 18-vjeç, nuk pajtohen me vendimin e institucionit përkatës lidhur me të drejtat e nenit 3 dhe 4 të këtij ligji, kanë të drejtë që institucionit përkatës, në afatin prej 30 ditësh nga dita e pranimit të vendimit, të paraqesin ankesë.

6.2  Institucioni  përkatës  është  i  obliguar  të  vendosë  sipas  ankesës  dhe  t’ia dërgojë vendimin ankuesit në afatin prej 30 ditësh.

6.3 Kundër këtij vendimi ish -funksionari i lartë, e veja/i veji dhe fëmijët nën moshën 18- vjeç, mund ta iniciojnë procedurën në gjykatën kompetente.

6.4 Çfarëdo përftimi i paraparë sipas këtij ligji nuk paguhet në rast se ish Zyrtari i Lartë me vendim të formës së prerë nga ndonjë gjykatë është shpallur fajtor për një vepër penale të kryer gjatë kohës së tij/saj në Institucionin Përgjegjës, ose gjatë periudhës së marrjes së përfitimeve të parapara me këtë ligj.

 

Neni 7

Ish-funksionarët e lartë ftohen në solemnitete dhe në manifestime shtetërore sipas rregullave të përcaktuara

 

Neni 8

Në rast të vdekjes së ish-funksionarit të lartë, varrimi i tij bëhet me ceremoni shtetërore dhe shpenzimet e varrimit i bart institucioni përkatës, nëse nuk ka porosi tjetër nga i ndjeri ose kërkesë tjetër nga familja e tij.

 

Neni 9

Taksimi

Çdo përfitim i ofruar sipas këtij ligji një ish Zyrtari të Lartë ose një të veje/veu ose fëmijëve nën moshën 18 vjeçare do të konsiderohet si e ardhur personale e tatueshme në pajtim me ligjin në fuqi.

 

Neni 10

Hyrja në fuqi

10.1 Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohen të gjitha aktet që e rregullojnë këtë fushë.

10.2   Ky   ligj   hyn   në   fuqi   pesëmbëdhjetë   (15)   ditë   nga   dita   e   publikimit   në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.

 

 

Ligji  Nr. 03/ L-001

19 qershor  2008

 

Kryetari i  Kuvendit të Republikës së  Kosovës,

Jakup   KRASNIQI

Law No. 03/L-001

 

ON BENEFITS TO FORMER HIGH OFFICIALS

 

The Assembly of Republic of Kosovo,

Based on Article 65 (1) of the Constitution of Republic of Kosovo,

With the aim of creating the legal base that regulates the benefits of former High Official, Hereby adopts:

 

LAW ON BENEFITS TO FORMER HIGH OFFICIALS

 

Article 1

Purpose of the Law

By this law are defined the criteria according to which is specified who are the persons considered as former High Official in Kosovo, what rights they have based on previous performed function and procedure in realizing these rights.

 

Article 2

Definitions

When used  in  this  law,  the  following  words  and  phrases  shall  have  the  following meaning:

Benefit” means monetary payments due to the benefit of, a former High Official from the Consolidated Kosovo Budget;

“A Former High Official” according to this law High Officials of Republic of Kosovo are considered: a former President of the Assembly, a former Prime Minister and a former President of the Supreme Court.

“Responsible  Institution”  means  the  Office  of  the  Prime  Minister  of  Kosovo, the Assembly of Kosovo, or the Supreme Court of Kosovo.

 

Article 3

Monetary Allowance, Support Staff, and Office Premises

3.1  Former  High  Officials  who  have  performed  for  at  least  six  months  one  of  the functions defined in Article 2, point 3 of this Law, shall be entitled the status of the former High Official to receive a monthly payment in amount of 70% of the actual salary of respective function.

3.2 Former High Officials are not entitled to a benefit defined by this law if while performing his/her function was declared guilty by a final verdict of the court for criminal offence convicted with imprisonment over six months.

3.3 Such allowance shall not be paid if such former High Official performs any function for which he gets paid by Kosovo Consolidated Budget and for which is attached a rate of equal payment or higher than the one he/she has received while holding office in the Responsible Institution.

3.4 Notwhistanding laws on civil service, the Responsible Institution shall provide for former High Official a senior assistant, driver and a body guard.

3.5 Persons employed under paragraph 3.4 shall be selected by the former High Official and shall be responsible only to him for performance of their duties.

3.6 The staff of former High Official shall be paid according to the rules of civil service in force.

3.7 A Responsible Institution shall make available to each former High Official suitable office space appropriately furnished and equipped. The communication cost (e.g: telephone and internet) shall not exceed 1200 € per month.

3.8 The widow or widower and children under the age of 18 of each former High Official shall be entitled to receive a monetary allowance at a rate of 60% per annum of the allowance specified in paragraph 1 of this Article payable monthly by a Responsible Institution during the period specified in this paragraph 1 of this Article 3. The monetary allowance of such widow or widower or children under the age of 18:

a) commences on the day after the former High Official dies;

b) terminates on the last day of the month before such widow or widower or children under the age of 18:

i) dies; or

ii) remarries.

 

Article 4

Security

Former High Official shall be entitled for 1 (one) calendar year, after leaving office, to request security protection in compliance with this law.

 

Article 5

Procedure for Receiving Benefits

5.1 Procedure for realizing the right conform Articles 3.1, 3.4, 3.6 and Article 4 of this law for former High Official is developed by respective institution in such a way that former High Official from the first day of leaving office as High Official, should be able to start using these rights.

5.2 Failure to submit a written request within 60 (sixty) calendar days of leaving office shall be deemed forfeiture of any of the benefits provided under the present law.

5.3 The Responsible Institution shall send the former High Official or qualifying widow/widower or children under the age of 18 a decision within 30 (thirty) calendar days after receiving the written request.

 

Article 6

Complaint

6.1 If a former High Official or qualifying widow/widower or their children under the age of 18, do not agree with the decision of the Respective Institution related to the rights of Article 3 and 4 of this law, have a right to file a complaint to the Respective Institution in terms of 30 (thirty) days from the day of receiving the decision.

6.2 The Respective Institution is obliged to decide according to the complaint and to submit the decision to the complainer in term of 30 days.

6.3 Against  such  a  decision  former  High  Official,  qualifying  widow/widower  and children under the age of 18, may initiate procedure to a Competent Court.

6.4 Any benefit made available under this law shall not be paid if the former High Official, by a final decision, is found guilty by any court of a criminal offence committed during his/her time in the Responsible Institution, or during the period of receiving benefits under this law.

 

Article 7

Taxation

Former High Officials are invited to state solemnities and manifestation according to the defined regulations.

 

Article 8

In case of a death of former High Official, his/her obsequial is done by a state ceremony and burial expenditures are carried by respective institution, if there is no other request by the deceased or other request by his/her family.

 

Article 9

Any benefit provided under this law to a former High Official or a qualifying widow or widower or children under the age of 18 shall be considered taxable personal income in accordance with applicable law.

 

Article 10

Entry into Force

10.1 Upon entry into force of this law, all other acts regulating this filed shall cease to have legal validity.

10.2 This law shall enter into force fifteen (15) days after its publication in Official Gazette of Republic of Kosovo.

 

 

Law No. 03/L-001

19 June 2008

 

 

President of the Assembly of the Republic of Kosovo

Jakup KRASNIQI