Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

HOTĂRÎRE Nr. 367 din 31.05.1994

 

Cu privire la aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Baha"i în Republica Moldova

 

Publicat : 31.05.1994 în Monitorul Oficial Nr. 005

Promulgat : 31.05.1994

 

În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 980-XII din 24 martie 1992 "Despre culte", Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă Statutul de organizare şi funcţionare a cultului Baha"i în Republica Moldova (se anexează).

 

PRIM-MINISTRU

AL REPUBLICII MOLDOVA

Andrei SANGHELI

Chişinău, 31 mai 1994

nr. 367

 

ADOPTAT

de Asambleea Spirituală

Religioasă Baha"i

1 mai 1994

 

APROBAT

prin hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova nr. 367

31 mai 1994

 

STATUTUL

de organizare şi funcţionare a Cultului Baha"i în Republica Moldova

 

PREAMBULA

Comunitatea religioasă Baha"i din Moldova face parte din Religia Baha"i, una dintre principalele religii universale (mondiale) contemporane, răspîndită în întreaga lume.

Fondatorul Religiei Baha"i sînt profeţii Bab (în traducere: premărgătorul sau Poarta) şi Baha"u"lla (în traducere: Slava lui Dumnezeu).

Religia Baha"i este divină ca origine. Ea pledează pentru înlăturarea oricărei violenţe, descriminării rasiale, asupriri, inegalităţi sociale, prejudicii şi superstiţii.

Principiile de bază ale Religiei Baha"i sînt:

unitatea omenirii;

unitatea spirituală a tuturor religiilor;

religia trebuie să fie cauza unităţii;

religia trebuie să fie în acord cu ştiinţa şi raţiunea;

căutarea independentă a adevărului;

egalitatea între bărbat şi femeie;

abolirea tuturor prejudicăţilor;

stabilirea păcii universale;

educaţia universală;

o limbă auxuliară universală;

un tribunal internaţional;

soluţuonarea problemelor economice pe cale spirituală.

Religia Baha"i contribuie la instalarea păcii universale prin mijloace paşnice, la consolidarea moralităţii şi a familiei, renunţă la întrebuinţarea substanţelor toxice, a drogurilor, a alcoolului.

Religia Baha"i susţine unitatea lui Dumnezeu, recunoaşte unitatea Profeţilor Săi şi proclamă principiul unităţii şi integrităţii întregii rase umane.

Recunoscînd primatul spiritualului în viaţă, Religia Baha"i reclamă neparticiparea în activitatea politică; insistă asupra respectării necondiţionate şi executării întocmai a legilor ţării, pe teritoriul căreia activează comunitatea Baha"i.

 

I. PRINCIPII GEHERALE

 

Comunitatea adepţilor Religia Baha"i (în continuare - Comunitatea Baha"i) , cu sediul în or. Chişinău, str. Lăpuşneanu 4/1, activează pe întreg teritoiul Republicii Moldova.

Comunitatea Baha"i se prezintă ca persoană juridică, conform legii Republicii Moldova, din momentul recunoaşterii Credinţei Baha"i şi aprobării Statutului său de către Guvernul Republicii Moldova.

 

II. SCOPURILE, SARCINILE ŞI PRINCIPALELE FORME DE ACTIVITATE

 

1. Scopul principal al Religiei Baha"i, relevat în Scrierile lui Baha"u"lla , este instalarea păcii universale, unitatea şi integritatea întregii rase umane prin intermediul unităţii spirituale a tuturor religiilor.

2. Sarcinile principale ale Comunităţii Baha"i sînt stabilirea , susţinerea şi răspunderea pe teritoriul Republicii Moldova a învăţăturii lui Baha"u"lla şi realizarea în viaţă a principiilor ei.

3. Pentru realizarea sarcinilor sale Comunitatea Baha"i are dreptul:

de a organiza întălniri, expoziţii, conferinţe, simpoziumuri, de a deschide Centre Baha"i, instituţii de învăţămînt şi de binefacere, de a folosi pe larg mijloacele mass-media, de a edita literatură, a turna filme şi alte materiale cu conţinut spiritual, social şi economic în lumina principiilor Religiei Baha"i;

de a stabili şi întreţine legături internaţionale, de a participa la diferite acţiuni internaţionale, invitînd în acest scop cetăţeni de peste hotarele Moldovei;

de a efectua diferite acţiuni în domeniul problemelor sociale, ecologice, economice, etc;

de a angaja la muncă în organizaţiile sale cetăţeni ai Republicii Moldova precum şi cetăţeni străini în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Comunitatea Baha"i efectuiează orice altă activitate permisă de lege şi îndreptarea spre realizarea scopurilor expuse în prezentul Statut.

 

III. STRUCTURA ŞI ADMINISTRAREA COMUNITĂŢII BANA"I

 

1. Religia Baha"i este administrată de către instituţii speciale ce operează la trei niveluri: local, naţional şi internaţional.

2. Comunitatea Baha"i a unei localităţi, condusă de Asambleea Spirituală Locală, aparţine Comunităţii Baha"i din întreaga ţară condusă de Asambleea Spirituală Naţională a ţării.

Comunitatea Baha"i a ţării aparţine Comunităţii Baha"i Internaţionale, condusă de către Casa Universală a Justiţiei.

a. Casa Universală a Justiţiei - instituţia supremă a Relijiei Baha"i - este aleasă de către membrii Asambleilor Spirituale Naţionale din întreaga lume o dată în cinci ani. Sediul - Muntele Carmel, Haifa, Israel.

Casa Uneversală a Justiţiei călăuzeşte întreaga lume Baha"i, deciziile Ei fiind obligatoare oricărui Baha"i din lume.

b. Asambleea Spirituală Naţională - organul de conducere al Comunităţii Baha"i din ţară este aleasă în fiecare an la Convenţia Naţională de către delegaţi aleşi de către toţi Baha"i din ţară.

Asambleea Spirituală Naţională consultă şi administrează treburile Religiei Baha"i în ţară, deciziile ei fiind obligatoare oricărui Baha"i din ţară.

c. Asambleea Spirituală Locală - organul de conducere al comunităţii Baha"i din orice localitate - este ales în cazul cînd în localitatea dată sînt 9 şi mai mulţi Baha"i în vîrstă minimum de 21 ani.

Asambleea Spirituală Locală consultă şi administrează treburile Religiei Baha"i in localitatea respectivă, deciziile ei fiind obligatoare oricărui Baha"i din localitate.

3. Baha"i poate devin persoana ce recunoaşte Religia Baha"i şi o aplică în viaţa conform următorul standard: recunoaşterea necondiţionată a lui Bab (Premărgătorul sau Poarta), a lui Baha"u"lla (Slava lui Dumnezeu), a lui Abdu"l-Baha (Slujitorul lui Dumnezeu), primirea sinceră şi supunerea deplină a tot ce a fost relevat în Sacrele Scrieri de Pana lor; colaborarea strînsă cu organele administrative Baha"i.

4. Alegerile în instituţiile Baha"i de orice nivel sînt efectuate prin vot secret cu majoritatea de voturi.

5. Persoanele oficiale ale Asambleelor Naţionale şi Locale sînt:

preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi casierul.

Persoanele ofociale sînt alese prin vot secret cu nu mai puţin de 5 voturi (din 9) ale membrilor Asambleei.

6. Cvorumul la şedinţa Asambleei Naţionale şi Locale se asigură prin prezenţa a cinci dintre cei nouă membri ai Asambleei. Hotărîrile cu privire la orice chestiuni sînt primite cu majoritatea de voturi (cinci din nouă) cu excepţia cazurilor, cînd prezentul Statut prevede alte reguli. Şrdinţele Asambleei Naţionale şi Locale sînt protocolate de către secretar, în obligaţiile căruia intră şi procesul de confirmare de către membrii Asambleei a exactităţii proceselor verbale, precum şi păstrarea lor în arhive.

7. Locurile vacante în componenţa Asambleei Naţionale şi Locale sînt completate prin realegere în timpul unei Convenţii, Adunări speciale ale întregii Comunităţi din ţară, localitate.

 

IV. SURSELE DE MIJLOACE ŞI RELAŢIILE DE PROPRIETATE

 

1. Comunitatea Baha"i posedă, foloseşte şi girează bunuri conform scopurilor activităţii sale, conform destinaţiei acestor bunuri în corespundere cu legile Republicii Moldova.

2. Comunitatea Baha"i cumpără, arendează şi primeşte pămînt inclusiv pentru crearea Caselor de Adoptare, Centrelor Baha"i, instituţiilor de învăţămînt şi didactice în conformitate legislaţia în vigoare.

3. Mijloacele materiale şi proprietatea Comunităţii Baha"i se formează în rezultatul darului de jertvire a Baha"i din ţară şi de peste hotare în formă de mijloace materiale, hîrtii de valoare, drepturi testamentale, mijloace băneşti (în valută naţională sau străină) şi în rezultatul altor acţiuni ce nu intră în contradicţie cu legile în vigoare ale Republicii Moldova şi a prezentului Statut.

4. Comunitatea Baha"i deschide conturi atît în valută naţională, cît şi străină pentru păstrarea mijloacelor materiale (fondurilor) în modul stabilit de lege.

5. Comunitatea varsă în bugetul de stat şi fondurile extrabugetare impozite şi alte plăţi obligatorii în conformitatea cu Legislaţia Republicii Moldova.

 

V. PRINCIPII FINALE

 

1. Modificările şi completările în prezentul Statut sînt efectuate de Către Asambleea Spirituală.

2. Modificările şi completările sînt aprobate, la fel ca şi statutul de către Guvernul Republicii Moldova, intrînd în vigoare din momentul aprobării lor.

3. Hotărîrea cu privire la încetarea activităţii Comunităţii Baha"i a unei localităţi este adoptată de către Asambleea Spirituală Naţională, iar a Comunităţii Baha"i din ţară - de către Casa Universală a Justiţiei.

4. În cazul încetării activităţii Comunităţii Baha"i proprietatea ei după reglementarea conturilor cu creditorii, conform hotărîrii Asambleei, trece în posesia Asambleei Spirituale Naţionale,casei Universale a Justiţiei.