Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Väljaandja: Lüganuse Vallavolikogu

Akti liik: määrus

Teksti liik: algtekst-terviktekst

Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2015

Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 10.07.2016

Avaldamismärge: RT IV, 07.11.2014, 5

 

Lüganuse valla kalmistu kasutamise eeskiri

 

Vastu võetud 30.10.2014 nr 46

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3, § 22 lõike 1 punkti 37 ja kalmistuseaduse § 7 lõigete 1 ja 3 alusel.

 

§ 1. Üldsätted

(1) Käesoleva eeskirjaga määratakse kindlaks Lüganuse valla haldusterritooriumil asuva kohaliku omavalitsuse haldamisel oleva kalmistu kasutamise kord.

(2) Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Lüganuse Ristija Johannese Koguduse omandis oleval maa-alal asuvat kalmistut, mida pole antud hallata Lüganuse vallale, haldab kogudus.

(3) Kalmistule esitatavad nõuded on sätestatud kalmistuseaduse §-s 5.

 

§ 2. Hauaplatsi kasutusse andmise tingimused ja kord

(1) Matmisele esitatavad nõuded on sätestatud kalmistuseaduse §-s 9.

(2) Hauaplats eraldatakse kalmistu haldaja poolt surmatõendi või seaduses ettenähtud juhul arstliku surmateatise ettenäitamisel.

(3) Enne hauaplatsi kasutusele võtmist sõlmib kalmistu haldaja hauaplatsi kasutajaga kasutuslepingu. Lepingusse märgitakse matmiskoha kasutaja andmed, matmiskoha asukoht ja kasutusse antava matmiskoha suurus. Kasutuslepingus määratakse kindlaks kasutuslepingust tulenevad poolte õigused ja kohustused, kasutuslepingu kehtivuse tähtaeg, selle muutmise ja lõpetamise ja kolmandale isikule üleandmise kord, poolte vastutus matmiskoha kasutamisel ja vaidluste lahendamise kord ning matmiskoha kasutaja kinnitus kalmistu kasutamise eeskirja tundmise ja täitmise kohta. Kasutuslepingu vormi kinnitab Lüganuse Vallavalitsus.

(4) Eraldatakse nii üksikuid kui ka mitmekohalisi (nn perekonna) hauaplatse.

(5) Hauaplats näidatakse taotlejale kätte kohapeal koos hauaplatsi mõõtude äranäitamisega. Vahemaa hauaplatside vahel külje suunas ei või olla mitte vähem kui 30 cm.

(6) Hauaplatsi maksimummõõtmed on kirstuga matmise korral järgmised:

1) ühe hauakohaga hauaplats 1,50 x 2,50 meetrit;

2) kahe hauakohaga hauaplats 2,50 x 2,50 meetrit;

3) kolme hauakohaga hauaplats 3,75 x 2,50 meetrit;

4) võimalusel eraldatakse nelja hauakohaga hauaplats 5 x 2,50 meetrit;

5) hauaplatsi mõõtmed urniga matmise korral on vähemalt 1 x 1 meetrit.

(7) Matmine registreeritakse kalmistu haldaja poolt elektroonilisse kalmisturegistrisse, kuhu märgitakse kalmistuseaduse §-s 11 toodud andmed.

(8) Andmete kogumisel tuleb lähtuda isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest.

(9) Hauaplatse eraldades tuleb võimalusel järgida põlist matmistava, mille kohaselt kirst asetatakse hauda ida-lääne suunas ja hauatähis asub haua peatsis.

(10) Matmise aeg kooskõlastatakse kalmistu haldajaga. Üldjuhul peab eelseisvast matmisest olema ette teatatud vähemalt kaks tööpäeva. Riiklikel pühadel matmisi reeglina ei toimu. Matmine on lubatud ainult valgel ajal, üldjuhul 10.00 - 17.00.

(11) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaletõstmine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul.

(12) Hauaplatsi kasutaja korrastab või hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused kokkuleppel kalmistu haldaja või kahjukannatajaga 3 päeva jooksul peale matmist.

(13) Hauaplatsi korrastab pärast matmist hauaplatsi kasutaja. Matmiseks laenutatud inventar (äärelauad, labidad, haudalaskmise lindid) tagastatakse pärast matmist kalmistu inventari ruumi.

(14) Haudade avamine ja ümbermatmine võib toimuda vaid kalmistuseaduses ja teistes õigusaktides sätestatud korras.

 

§ 3. Hauaplatsi kasutamise leping, selle tähtaeg ning pikendamise tingimused ja kord

(1) Hauaplatsi kasutusleping sõlmitakse tasuta ja 25 aastaks.

(2) Lepingu tähtaja möödudes tuleb hauaplatsi kasutajal sõlmida uus vastavasisuline leping. Vähemalt kolm kuud enne lepingu tähtaja lõppemist on kalmistu haldaja kohustatud sellest hauaplatsi kasutajale kirjalikult teatama. Hauaplatsi, mille kasutusleping on lõppenud, võtab kalmistu haldaja arvele kui kasutajata hauaplatsi. Matmiskoha senisel kasutajal on eesõigus nimetatud matmiskoha osas uue kasutuslepingu sõlmimiseks.

 

§ 4. Hauaplatsi kasutamisõiguse ennetähtaegse lõpetamise tingimused ja kord

(1) Kalmistu haldajal on õigus hauaplatsi kasutusleping lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud hooldamata, s.o rohtunud, risustunud ning hauatähised, pingid ja teised ehitised näitavad ilmseid kõdunemise tundemärke.

(2) Kalmistu haldaja tuvastab ja vajadusel tähistab korrastamata hauaplatsi selle korrastamise tähtaega kajastava hoiatava sildiga. Kalmistu haldaja tunnistab korrastamata hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks, kui selle tähistamisest on möödunud vähemalt üks aasta. Hooldamata hauaplatsi võib anda taaskasutusse kirstuga pealematmiseks pärast 20 aasta möödumist viimasest matmisest samale kohale.

(3) Hauaplatsi korrastamisnõudest teatab kalmistu haldaja võimalusel kirjalikult hauaplatsi kasutajale.

(4) Kui akti koostamisest järgneva ühe aasta jooksul hauaplatsi ei korrastata, lõpetatakse selle platsi kasutusleping ja hauaplatsi võib uuesti välja anda arvestades lõikes 5 sätestatud erisust.

(5) Muinsuskaitse all olevatel kalmistutel üldjuhul vanadele omasteta haudadele pealematmist ei lubata.

 

§ 5. Kalmistu tööaeg

() Kalmistu on avatud ööpäevaringselt, kalmistu tööaeg on sama Lüganuse vallavalitsuse lahtiolekuaegadega.

 

§ 6. Kalmistu heakorra nõuded

(1) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.

(2) Kalmistul kehtivad Lüganuse valla heakorra eeskirja sätted kui käesolev eeskiri ei sätesta teisiti.

(3) Lüganuse Vallavalitsus on kohustatud:

1) paigaldama kalmistule infostendi koos olulise infoga (kalmistu haldaja telefon ja e-post, info surnuaiapühade kohta, kalmistute kasutamise eeskiri);

2) hoidma korras kalmistu üldkasutatavad alad, niitma muru ja rohu ning koristama prügi;

3) nõudma hauaplatside hooldajatelt kalmistu kasutamise eeskirja täitmist;

4) tagama kalmistul olemasolevate veevõtukohtade (kaevud) töökorra;

5) hoolitsema kalmistul olevate käimlate puhtuse eest;

6) tagama kalmistul asuvate avalike rajatiste (kuurid, katusealused, piirded jms) heakorra ja hea väljanägemise;

7) tagama matmiseks ja kalmude korrastamiseks vajalikud tööriistad (labidad, rehad, kastekannud, panged);

8) paigaldama kalmistule prügikonteineri ladestamisele kuuluvate jäätmete (küünla topsid, lillepotid, määrdunud pakendid) ja mittepuitunud biolagunevate haljastusjäätmete kogumiseks.

(4) Kalmistul on keelatud:

1) kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, veevõtukohti, kalme, hauatähiseid ja -rajatisi;

2) väljaspool kasutatavat hauaplatsi murda lilli, puude ja põõsaste oksi kalmistu haldaja nõusolekuta;

3) raiuda puid raieloata ja kalmistu haldaja nõusolekuta;

4) istutada puid ning väljaspool kasutatavat hauaplatsi istutada põõsaid ning rajada hekke kalmistu haldaja nõusolekuta;

5) paigutada jäätmeid väljapoole mahuteid või selleks mitte ette nähtud kohtadesse;

6) kasutada hauaplatsi kasutusse antust erinevat maa-ala;

7) sõita mootorsõiduki või jalgrattaga kalmistu haldaja loata;

8) paigaldada inventari ja rajatisi;

9) teha lõket;

10) viibida lemmikloomaga;

11) matta loomi ja linde;

12) hauarahu rikkumine, see tähendab igasugune kalmistu kasutamiseks mitte vajalik tegevus, mis võiks häirida kalmistu teisi kasutajaid, näiteks valju häälega rääkimine, karjumine, kõvasti naermine jms;

13) muu avalikku korda ja heakorda rikkuv tegevus.

 

§ 7. Hauaplatsi hooldamise nõuded ja kord

(1) Hauaplats on kalmistu osa, mille kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja –nõudeid, et hauaplatsi kujundus ei erineks oluliselt teistest kalmistul olevatest haudadest.

(2) Iga hauaplats tähistatakse risti, hauaplaadi, -kivi või muu tähisega, millele tuleb ilmastikukindlalt kanda maetu(te) perekonnanimed, eesnimed, sünni- ja surmadaatumid.

(3) Hauaplatsi kasutaja on kohustatud hoidma hauaplatsi, hauaplatside vahed ja hauaplatsiga piirnevad tee-osad heakorrastatuna ja puhtana.

(4) Kalmistu haldajal on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad piirdeaiad, puud, põõsad ja muud väikevormid.

(5) Hauaplatsi kasutaja paigaldatud hauatähised ja rajatised on tema omand. Omanik on kohustatud korrastama hauatähised, rajatised ja kalmud. Muinsuskaitsealustel kalmistutel tuleb vanemate hauatähiste hooldamisel või vahetamisel eelnevalt nõu küsida muinsuskaitseametilt.

(6) Kalmistu inventar tuleb peale kasutamist panna selleks ettenähtud kohta.

(7) Betoonist hauaplatsipiirete ehitamine on lubatud kalmistu haldaja loal. Muinsuskaitse all olevatel kalmistul on betoonist uute hauaplatsipiirete rajamine lubatud ainult muinsuskaitseameti nõusolekul.

 

§ 8. Hauatähise ja piirde paigaldamise, eemaldamise ja ümberpaigutamise kord

(1) Hauatähised (hauarist, -kivi, -sammas, -plaat), hauarajatised (äärekivi, piirde kett, istepink jms) ja haljastus peavad sobituma ümbritseva keskkonnaga ja asuma hauaplatsi piires. Vajadusel tuleb hauatähise paigaldamine kooskõlastada kalmistu haldajaga. Kalmistul võib kasutada madalhaljastust ja puude kääbusvorme, rahulikke värve. Kõrgema haljastuse (puud ja põõsad kõrgusega üle 2 m) võib rajada vaid haldaja loal.

(2) Hauatähiste ja -piirete, mis on vanemad kui 50 aastat, eemaldamine oma algselt kohalt ilma kalmistu haldaja kooskõlastuseta on keelatud. Muinsuskaitsealusel kalmistul peab sellise hauatähise ja piirde eemaldamise ja ümberpaigutamise kooskõlastama muinsuskaitseametiga.

 

§ 9. Rakendussätted

(1) Hauaplatside eraldamise ja teiste eeskirjaga kalmistu haldajale antud ülesannete täitmisega sh kasutuslepingute sõlmimisega ning eeskirja täitmise kontrolliga tegeleb vallavalitsuse poolt volitatud isik.

(2) Hauaplatsi kasutusleping sõlmitakse uue platsi kasutusele võtmise või kasutuses olevale platsile juurdematmise korral. Kui hauaplatsil on mitu õigustatud kasutajat, siis lepivad nad lepingu sõlmija omavahel kokku.

(3) Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega, kalmistuseadusega, karistusseadustikuga ja teiste õigusaktidega ettenähtud korras.

(4) Tunnistada kehtetuks Lüganuse Vallavolikogu 18.09.2008 määrus nr 53 „ Lüganuse valla kalmistu eeskirja kehtestamine “.

(5) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.

 

Marja-Liisa Veiser

Volikogu esimees