Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Väljaandja: Riigikogu

Akti liik: seadus

Teksti liik: terviktekst

Redaktsiooni jõustumise kp: 01.07.2015

Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv

Avaldamismärge: RT I, 23.03.2015, 128

 

1. PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Seaduse reguleerimisala

(1) Muinsuskaitseseadus reguleerib riigi- ja kohaliku omavalitsuse organite ning mälestiste omanike ja valdajate õigusi ja kohustusi kultuurimälestiste (edaspidi mälestis) ja muinsuskaitsealade kaitse korraldamisel, samuti mälestiste ning muinsuskaitsealade säilimise tagamisel.(11) Kinnismälestisel või muinsuskaitsealal paikneva ehitise ehitamisele kohaldatakse ehitusseadustikus sätestatut, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015](2) Käesolevas seaduses reguleeritud haldusmenetlus toimub haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, kui käesolev seadus ei näe ette teisiti.

 

§ 2. Mälestise mõisteMälestis on riigi kaitse all olev kinnis- või vallasasi või selle osa või asjade kogum või terviklik ehitiste rühm, millel on ajalooline, arheoloogiline, etnograafiline, linnaehituslik, arhitektuuriline, kunstiline, teaduslik, usundilooline või muu kultuuriväärtus, mille tõttu see on käesolevas seaduses sätestatud korras tunnistatud mälestiseks.

 

§ 3. Mälestise liigid(1) Mälestis on kinnis- või vallasmälestis vastavalt asjade kinnis- ja vallasasjadeks liigitamisele.(2) Kinnismälestiseks võivad olla järgmised asjad või asjade kogumid:

1) muinas-, kesk- ja uusaegsed asulakohad, linnused, pelgupaigad, kultusekohad, matusepaigad, muistsed põllud, lohukivid, teed, sillad, sadamakohad ja tööndusega seotud kohad;

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011] 

2) kunsti- ja kultuuriloolise väärtusega tsiviil-, tööstus-, kaitse- ja sakraalehitised ning nende ansamblid ja kompleksid;

3) teaduse, tehnika ja tootmise arengut kajastavad ehitised;

4) monumentaalkunsti teosed;

5) ajaloolise väärtusega ehitised, mälestusmärgid, kalmistud, paigad (maa-alad) ja pargid;

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011] 

6) veealused uppunud vee-, õhu- ja muud sõidukid, nende osad või nende kogumid koos nende all asuva veekogu põhjaga ning lasti või muu sisuga.

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011](3) Vallasmälestiseks võivad olla järgmised asjad või asjade kogumid:

1) kinnismälestisest eemaldatud osad;

2) arheoloogilised leiud, etnograafilised ja ajaloolised asjad ning nende kollektsioonid;

3) kunsti-, usundi- ja kultuuriloolise väärtusega kujutava ja tarbekunsti teosed ning nende kollektsioonid;
4) teaduse, tehnika ja tootmise arengut kajastavad masinad ja seadmed.(4) Mälestised võib liigitada arheoloogia-, ehitis-, kunsti-, tehnika-, tööstus- ja ajaloomälestisteks.

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011](5) Veealuseks mälestiseks võivad olla sise- ja piiriveekogudes, sise- ja territoriaalmeres ning majandusvööndis paiknevad käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud asjad või asjade kogumid.

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

§ 31. Veealuse mälestise kuuluvus(1) Sise- ja piiriveekogus ning sise- ja territoriaalmeres paiknev veealune mälestis, millel ei ole omanikku või mille omanikku ei ole võimalik kindlaks teha, kuulub riigile.(2) Veealuseid mälestisi haldab Muinsuskaitseamet.

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

§ 4. Muinsuskaitseala(1) Muinsuskaitsealaks võidakse tunnistada kultuuriväärtusega ajalooline asula või selle osa või looduse ja inimese koostegevuse tulemusena kujunenud ala.(2) Muinsuskaitseala käesoleva seaduse tähenduses võib koosneda kinnismälestistest või kinnismälestistest ja teistest asjadest, mis koos maa-ala ja loodusobjektidega ning tänavatevõrgu, hoonestuskvartalite ja kruntide (kinnistute) struktuuriga moodustavad kultuuriväärtusliku terviku.

 

§ 5. Mälestise hävitamise ja rikkumise keeldMälestise hävitamine või rikkumine on keelatud.

 

2. peatükk

MUINSUSKAITSE KORRALDUS

 

§ 6. Muinsuskaitse korraldajad

[RT I 2004, 25, 171 - jõust. 26.04.2004](1) Muinsuskaitset korraldavad Kultuuriministeerium, Muinsuskaitseamet ning valla- ja linnavalitsused.
[RT I 2004, 25, 171 - jõust. 26.04.2004](2) [Kehtetu - RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

§ 7. MuinsuskaitseametMuinsuskaitseameti põhiülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riikliku järelevalve teostamine mälestiste ja muinsuskaitsealade üle ning kultuurimälestiste riikliku registri pidamine.

 

§ 8. Muinsuskaitse Nõukogu(1) Muinsuskaitse Nõukogu on Kultuuriministeeriumi juures tegutsev nõuandev kogu.(2) Muinsuskaitse Nõukogu koosneb vähemalt seitsmest liikmest ning selle koosseisu kinnitab neljaks aastaks valdkonna eest vastutav minister.

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011](3) Muinsuskaitse Nõukogusse kuuluvad ülikoolide, teadusasutuste, ühenduste ja liitude esindajad ning eksperdid ajaloo, arheoloogia, etnoloogia, arhitektuuri, restaureerimise, kunsti- ja teadusajaloo alalt.(4) Muinsuskaitse Nõukogu teeb ettepanekuid ja annab arvamusi kõigis käesolevast seadusest tulenevates küsimustes. Nõukogu seisukohad on Muinsuskaitseameti ja kohaliku omavalitsuse muinsuskaitsetöö kavandamise ning muinsuskaitse põhimõtete väljatöötamise soovituslikuks aluseks. Oma seisukohad ja protokollilised otsused esitab nõukogu kirjalikult valdkonna eest vastutavale ministrile ja Muinsuskaitseametile.(5) Muinsuskaitse Nõukogu põhimääruse kinnitab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

 

§ 9. Valla- ja linnavalitsus

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011](1) Valla- või linnavalitsus:

1) peab arvestust oma maa-alal asuvate kinnismälestiste üle;

2) arvestab territoriaalplaneerimise, maakasutuse ja muid projekte koostades ja kooskõlastades ning liikluskorraldust kehtestades kinnismälestistest ning muinsuskaitsealadest ja nende kaitsevöönditest tulenevaid muinsuskaitselisi nõudeid;

3) teeb Muinsuskaitseametile ettepanekuid kultuuriväärtusega asjade ajutise kaitse alla võtmiseks;

4) kontrollib, kas mälestistega seotud töid tegevatel isikutel on kehtestatud korras väljastatud uurimis- ja tegevusload;

5) kontrollib, kas mälestistega, nende kaitsevöönditega ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitistega seotud tööd ja asjaomased projektid on kooskõlastatud Muinsuskaitseametiga;

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011] 

6) teeb Muinsuskaitseametile viivitamata teatavaks käesoleva seaduse rikkumise juhud, mälestisi kahjustavad muutused ja kultuuriväärtusega leiud;

7) peatab mälestisi või kultuuriväärtusega leide ohustavad tööd ja muu tegevuse;

8) täidab muinsuskaitseala põhimäärusest tulenevaid muid ülesandeid;

9) järgib oma kohustusi täites muid käesolevast seadusest tulenevaid nõudeid.(2) Valla- või linnavalitsus võib täita muinsuskaitsealaseid riiklikke kohustusi Muinsuskaitseameti ja kohaliku omavalitsuse volikogu vahelise halduslepingu kohaselt.(3) Valla- või linnavalitsus võib käesolevast seadusest tuleneva muinsuskaitse korraldamise pädevuse anda üle valla või linna ametiasutusele.

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

§ 10. Muinsuskaitse usaldusmehedOmaalgatuse korras osalevad muinsuskaitses usaldusmehed, kelle õigused ja kohustused kehtestab valdkonna eest vastutav ministermäärusega.

 

3. PEATÜKK

MÄLESTISEKS TUNNISTAMINE

 

§ 11. Ajutine kaitse(1) Muinsuskaitseamet võtab kultuuriväärtusega asja ajutise kaitse alla, et kindlaks teha selle mälestiseks tunnistamise vajadus.(2) Ajutise kaitse alla võtmisel määratakse kindlaks ajutise kaitse kord.(3) Ajutise kaitse alla võetud asja suhtes kohaldatakse käesolevas seaduses sätestatud mälestise kohta käivaid nõudeid ja omandikitsendusi. Ajutise kaitse alla võetud asja omanikul või valdajal on mälestise omaniku või valdaja õigused ja kohustused.(4) Ajutise kaitse alla võib asja võtta kuni kuueks kuuks, välja arvatud käesoleva seaduse § 42 lõikes 1 nimetatud juhul.(5) Kultuuriväärtusega asi võetakse ajutise kaitse alla ja kaitse lõpetatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras.

[RT I 2004, 25, 171 - jõust. 26.04.2004]

 

§ 12. Mälestiseks tunnistamine ja mälestiseks olemise lõpetamine ning mälestise andmete muutmine(1) Asi tunnistatakse kinnismälestiseks ja asja kinnismälestiseks olemine lõpetatakse valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepaneku alusel. Muinsuskaitseameti eksperdihinnangut ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepanekut tutvustatakse eelnevalt asja või kinnismälestise omanikule.(2) Asi tunnistatakse vallasmälestiseks ja asja vallasmälestiseks olemine lõpetatakse valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu ja ettepaneku alusel. Muinsuskaitseameti eksperdihinnangut ja ettepanekut tutvustatakse eelnevalt asja või vallasmälestise omanikule.(3) Mälestiseks tunnistamise õigusaktis sätestatud mälestise andmeid, nagu nimetus, koosseis ja piirid, muudetakse valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu ja ettepaneku alusel.(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud valdkonna eest vastutava ministri käskkirjad avaldatakse Riigi Teatajas.(5) Mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise ning mälestise andmete muutmise korra kehtestab Vabariigi Valitsusmäärusega.

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

§ 13. Mälestiste arvestus(1) Mälestise andmed kantakse kultuurimälestiste riiklikku registrisse. Kultuurimälestiste riikliku registri asutab ja registri pidamise põhimääruse kinnitab Vabariigi Valitsus avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

[RT I 2007, 12, 66 - jõust. 01.01.2008](2) Kinnismälestise asukoht ja kaitsevöönd kantakse riigi maakatastrisse.(3) Veealused mälestised kannab Veeteede Amet koostöös Muinsuskaitseametiga navigatsioonikaardile.
[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

§ 14. Mälestise tähistamine(1) Kinnismälestisi tähistatakse ning vallasmälestisi ja veealuseid mälestisi võib tähistada asjakohase tähisega.(2) Mälestiste tähistamist korraldab Muinsuskaitseamet. Mälestise tähistamisel võib Muinsuskaitseamet teha koostööd valla- ja linnavalitsusega.(3) Tähistamise korra kehtestab ja tähise kujutise kinnitab valdkonna eest vastutav minister määrusega.(4) Tähise rikkumine või eemaldamine on keelatud.(5) Muinsuskaitseameti ja omaniku nõusolekul võib kinnismälestisele ja selle kaitsevööndisse kohtkindlalt paigaldada kinnismälestise kirjeldamiseks kuni 2 meetri laiuse ja 2 meetri pikkuse ning maapinnast kuni 2,5 meetri kõrgusele ulatuva teabekandja. Sellisele kinnismälestise teabekandjale kohaldatakse väikeehitisele sätestatud nõudeid vastavalt ehitusseadustikule.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

 

§ 15. Muinsuskaitsealaks tunnistamine(1) Muinsuskaitsealaks tunnistamise otsustab Vabariigi Valitsusvaldkonna eest vastutava ministri ettepanekul.(2) Muinsuskaitsealaks tunnistamisel kinnitab Vabariigi Valitsusmuinsuskaitseala põhimääruse, milles sätestatakse muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi piirid, märgitakse esmakordne muinsuskaitse alla võtmise aeg ning täpsustatakse muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis kehtivaid nõudeid ning kitsendusi ja muinsuskaitse korraldajate tööjaotust. Kui muinsuskaitsealal asub kaitstav loodusobjekt, sätestatakse põhimääruses ka koostöö muinsuskaitse korraldajate ja kaitstava loodusobjekti valitseja vahel.(3) Enne muinsuskaitsealaks tunnistamist küsib Muinsuskaitseamet muinsuskaitseala põhimääruse eelnõu kohta asukohajärgse kohaliku omavalitsuse volikogu arvamust ja korraldab muinsuskaitseala põhimääruse eelnõu avaliku väljapaneku asukohajärgses valla- või linnavalitsuses ning Muinsuskaitseameti veebilehel, teavitades sellest eelnevalt vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes ja kohalikus ajalehes. Avalik väljapanek ei tohi kesta vähem kui neli nädalat.(4) Avaliku väljapaneku kestel võib kirjalikult taasesitatavas vormis esitada Muinsuskaitseametile ettepanekuid ja vastuväiteid. Pärast ettepanekute ja vastuväidete menetlemist korraldab Muinsuskaitseamet laekunud ettepanekute ja vastuväidete põhjal avaliku arutelu.
[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

4. PEATÜKK

MÄLESTISE SÄILIMISE TAGAMINE. OMANDIKITSENDUSED

 

§ 16. Mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise omaniku ja valdaja kohustused(1) Mälestise omanik või valdaja vastutab mälestise säilimise eest. Mälestise omanik või valdaja on kohustatud:
1) mälestist hooldama;

11) mälestist remontima, kui see on vajalik mälestise säilimise tagamiseks;

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011] 

2) järgima käesolevast seadusest tulenevaid kitsendusi niivõrd, kuivõrd Muinsuskaitseamet ei ole andnud konkreetseteks tegevusteks luba;

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011] 

3) viivitamata teatama Muinsuskaitseametile ja valla- või linnavalitsusele mälestist kahjustavatest muutustest ning mälestise valduse kaotamisest tema tahte vastaselt;

4) võimaldama muinsuskaitset korraldava organi ametnikul või Muinsuskaitseameti volitatud isikul mälestist üle vaadata;

5) säilitama ja korras hoidma mälestise tähist;

6) teatama Muinsuskaitseametile vallasmälestise pärimisest või hoiuleandmisest.

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011](2) Kui muinsuskaitsealal on ehitis, mis ei ole mälestis (edaspidi muinsuskaitsealal paiknev ehitis), tagab selle korrashoiu ja säilimise omanik või valdaja, kellel on käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 sätestatud kohustused.(21) Remontimine käesoleva seaduse tähenduses on mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise seisundi, seahulgas tehnilise seisundi korrashoid, millega ei muudeta mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise ilmet ega detaile.

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011](3) [Kehtetu - RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

§ 17. Rikutud mälestise ja selle tähise taastamineRikutud mälestise ja selle tähise endine seisund tuleb taastadaVabariigi Valitsuse kehtestatud korras. Kui mälestist või selle tähist taastada ei ole võimalik, tuleb kahju hüvitada vastavalt seadusele.

 

§ 18. Kaitsekohustuse teatis(1) Muinsuskaitseamet koostab omanikule või valdajale kaitsekohustuse teatise mälestiseks tunnistamise õigusakti alusel.(2) Kinnismälestise kaitsekohustuse teatises tuleb märkida:

1) mälestise nimetus, asukoht, tunnused, kultuurimälestiste riikliku registri number ning mälestiseks tunnistamise õigusakti nimetus, number ja kuupäev;

2) vajaduse korral mälestise hooldamiseks tehtavate tööde loetelu;

3) vajaduse korral ajaloo- ja arheoloogiamälestisel kehtivates kitsendustes tehtavad leevendused;

4) mälestise piirid ja kaitsevööndi ulatus, kui need on määratud, ning kaitsevööndis kehtivates kitsendustes tehtavad leevendused.

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011](3) Vallasmälestise kaitsekohustuse teatis peab sisaldama käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud andmeid ning vajaduse korral vallasmälestise säilitamise tingimusi.
[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011](4) Kaitsekohustuse teatis koostatakse kolmes eksemplaris, millest ühe saab omanik või valdaja, teise valla- või linnavalitsus ja kolmanda Muinsuskaitseamet.(5) Kui kaitsevöönd ulatub naaberkinnisasjale, koostatakse kaitsekohustuse teatis ka naaberkinnisasja omanikule või valdajale.(6) Mälestise võõrandamisel või valduse üleminekul peab omanik andma kaitsekohustuse teatise üle uuele omanikule või uuele valdajale.

 

§ 19. Mälestisest või muinsuskaitsealal või nende kaitsevööndis paiknevast kinnisasjast või ehitisest müügi-, kinke- või vahetuslepingus teavitamineMälestise ja muinsuskaitsealal või nende kaitsevööndis paikneva kinnisasja või ehitise müügi-, kinke- või vahetusleping peab sisaldama sätet, et tegemist on mälestise või muinsuskaitsealal või nende kaitsevööndis paikneva kinnisasja või ehitisega.

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

§ 20. Vallasmälestise hoiulepaigutamineKui vallasmälestise säilimiseks puuduvad vajalikud tingimused ja kui selle omanik või valdaja ei ole kaitsekohustuse teatises ettenähtud abinõusid määratud tähtaja jooksul rakendanud, võib Muinsuskaitseamet korraldada mälestise tasuta hoiulepaigutamise tema säilimist tagavatesse tingimustesse seniks, kuni omanik või valdaja ise hakkab tagama mälestise nõuetekohast säilimist.

 

§ 21. Asjade kogumi säilitamise nõueVallasmälestisi, mis koos moodustavad asjade kogumi, on lubatud üksikult võõrandada või pärandada või pärandi jagamisel jaotada ainult Muinsuskaitseameti loal.

 

§ 22. Mälestise ja ajutise kaitse alla võetud asja riigist väljaviimineMälestise ja ajutise kaitse alla võetud asja võib riigist välja viia või eksportida ainult ajutiselt kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse alusel.

[RT I 2008, 3, 24 - jõust. 17.02.2008]

 

§ 23. Vallasmälestise kasutamise kitsendusedMuinsuskaitseameti loata on keelatud vallasmälestist:

1) eemaldada kinnismälestisest, mille juurde see kuulub;

2) konserveerida, restaureerida või muuta mälestise ilmet muul viisil;

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011] 

3) kasutada otstarbel, mis ohustab mälestise säilimist.

 

§ 24. Kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal kehtivad kitsendused(1) Muinsuskaitseameti kirjaliku loata on kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal keelatud:

1) konserveerimine ja restaureerimine;

2) ehitamine, sealhulgas katusealuse väljaehitamine ning kangialuse ja õue kinni- ja täisehitamine;

3) ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrgu, ehitusjoone ja kinnistute piiride muutmine;

4) kinnistu, millel paikneb arheoloogiamälestis, või muinsuskaitsealal paikneva kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine;

5) katusemaastiku ja ehitise fassaadi, sealhulgas uste, akende, treppide, väravate jms muutmine;

6) mälestise või ehitise ilme muutmine, sealhulgas värvilahenduse muutmine, samuti ehitusdetailide ümberpaigutamine;
7) mälestisele, ehitisele või muinsuskaitsealale mis tahes seda kahjustava või selle ilmet muutva objekti, sealhulgas teisaldatava objekti, näiteks kioski, müügipaviljoni või välikohviku, valgustus- ja muu seadme, tehnovõrgu ja -rajatise, teabekandja ning reklaami paigaldamine;

8) algupärasest erinevate ja algupäraseid matkivate ehitusmaterjalide kasutamine;

9) haljastus-, raie-, kaeve- ja maaparandustööd.(2) Muinsuskaitseameti kirjaliku loata on kinnismälestisel lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule keelatud:

1) mullatööd ja maaharimine;

2) siseruumis avatud arhitektuursete ja konstruktiivsete elementide ja detailide eemaldamine ja rikkumine ning konstruktsioonide algsest asukohast eemaldamine, katmine või nende muul viisil rikkumine;
3) teede, trasside ja võrkude rajamine.(3) Konserveerimine on tööde kompleks, millega tõkestatakse mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise edasine hävimine, kindlustades tehniliselt selle konstruktiivseid ja dekoratiivseid elemente, jättes need muutmata ning säilitades ajaloolise kihistuse.(4) Restaureerimine on tööde kompleks, millega tagatakse mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise autentne ajaloolis-arhitektuurse seisundi fikseerimine, eemaldades vajaduse korral väheväärtuslikke ja ilmet rikkuvaid elemente ning kihistusi ja taastades puuduvaid osi teaduslikult põhjendatud kujul, tuginedes originaaldokumentidele ning uuringutele.(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud lubade väljaandmise korra ja lubade vormid kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.(6) Muinsuskaitsealal ehitades, konserveerides, restaureerides ning selleks ehitusmaterjale valides tuleb arvestada nii ehitise kui ka muinsuskaitseala arhitektuurilist ja ajaloolist väärtust.(7) Muinsuskaitsealale ja seal paiknevatele ehitistele, mis ei ole mälestised, laienevates kitsendustes tehtavad võimalikud leevendused määratakse kindlaks muinsuskaitseala põhimääruses.

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

§ 241. Veealusel mälestisel ja selle kaitsevööndis kehtivad täiendavad kitsendusedLisaks käesoleva seaduse §-des 23 ja 24 sätestatud kitsendustele on veealusel mälestisel ja selle kaitsevööndis keelatud ankurdamine, traalimine, süvendamine ja tahkete ainete kaadamine.
[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

§ 242. Veealusele mälestisele sukeldumise luba(1) Veealusel mälestisel ja selle kaitsevööndis on keelatud sukeldumine, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhtudel.(2) Veealusel mälestisel ja selle kaitsevööndis võib sukelduda järgmistel juhtudel:

1) veealusele mälestisele sukeldumise teenuse osutaja järelevalve all või

2) Muinsuskaitseameti väljastatud tähtajatu veealusele mälestisele sukeldumise loa (edaspidi sukeldumisluba) alusel.(3) Sukeldumisest veealusele mälestisele ja selle kaitsevööndisse teavitab sukeldumise teenuse osutaja või sukelduja nii eelnevalt kui ka pärast sukeldumist Muinsuskaitseametit. Pärast sukeldumist veealusele mälestisele ja selle kaitsevööndisse tuleb teavitada veealuse mälestise ja selle kaitsevööndi seisundist, eelkõige rikkumistest veealusel mälestisel ja selle kaitsevööndis ning veealusele mälestisele sukeldumise ohtlikkusest.(4) Sukeldumisluba võib taotleda isik, kes on vähemalt 18-aastane ja kes on läbinud koolituse, mille käigus omandatakse oskus sukelduda veealusele mälestisele seda kahjustamata.(5) Muinsuskaitseamet keeldub sukeldumisloa andmisest, kui taotleja ei vasta käesolevas seaduses kehtestatud nõuetele või on rikkunud viimase aasta jooksul oluliselt käesolevas seaduses või selle alusel antud õigusaktides kehtestatud nõudeid.(6) Muinsuskaitseamet tunnistab kehtetuks sukeldumisloa, kui sukeldumisloa omaja rikub käesolevas seaduses või selle alusel antud õigusaktides kehtestatud nõudeid.(7) Muinsuskaitseamet vaatab sukeldumisloa taotluse läbi taotluse esitamisest ühe kuu jooksul.(8) Sukeldumisloa andmisest, andmisest keeldumisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse sukeldumisloa taotlejat või omajat kirjalikult taasesitatavas vormis viie tööpäeva jooksul.(9) Sukeldumisloa väljaandmise, sukeldumisest teavitamise ja veealuse mälestise ja selle kaitsevööndi seisundist teavitamise korra ning sukeldumisloa vormi kehtestab valdkonna eest vastutav ministermäärusega.

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

§ 25. Kaitsevöönd ja selles kehtivad kitsendused(1) Kinnismälestise ja muinsuskaitseala kaitseks kehtestatakse kaitsevöönd.(2) Kaitsevööndi ülesanded on:

1) tagada kinnismälestise ja muinsuskaitseala vaadeldavus, sealhulgas kaugvaadete säilimine ja silueti nähtavus;

2) kinnismälestise, muinsuskaitseala ja neid ümbritseva maa-ala kultuuriväärtuslike struktuurielementide säilimine ruumilises kontekstis.(3) Kinnismälestise kaitsevööndi moodustab 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates, kui mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole ette nähtud teisiti. Kinnismälestise kaitsevööndi ulatust võib muuta.(4) Ajaloolise terviku moodustavatele või lähestikku asuvatele kinnismälestistele võib kehtestada ühise kaitsevööndi.(5) Kinnismälestise kaitsevööndi kehtestamise ja muutmise menetlusele ning valdkonna eest vastutava ministri käskkirja avaldamisele kohaldatakse käesoleva seaduse § 12.(6) Kaitsevööndit ei kehtestata:

1) muinsuskaitsealal paiknevatele kinnismälestistele, kui muinsuskaitseala põhimääruses ei ole sätestatud teisiti;

2) kalmistul paiknevale kinnismälestisele.(7) Muinsuskaitseameti kirjaliku loata on kinnismälestise kaitsevööndis keelatud:

1) ehitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine, muud mulla- ja kaevetööd ning maaparandustööd;

2) kinnismälestise vaadeldavuse sulgemine.(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud loa väljaandmise korra ja loa vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.(9) Muinsuskaitseala kaitsevööndi ulatus, selles kehtivad nõuded ja kitsendused määratakse muinsuskaitseala põhimääruses. Muinsuskaitseala kaitsevööndi võib jaotada erinevas mahus kitsendustega osadeks.

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011](10) Nõuded üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamise korrale kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. Muinsuskaitse eritingimustes nähakse ette muinsuskaitseala, kinnismälestiste või nende kaitsevööndi säilitamise ning vaadeldavuse tagamise nõuded.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

 

§ 26. Avalik juurdepääs kinnismälestisele(1) Avalik-õigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal asuva kinnismälestise juurde on igaühel vaba juurdepääs.(2) Eraõiguslik isik, kelle kinnisasjal mälestis asub või kelle kinnisasja tavakohane juurdepääsutee mälestiseni viib, peab tagama igaühe vaba läbipääsu mälestiseni päikesetõusust loojanguni.(3) Mälestiseks olevasse ehitisse või selle õue pääseb omaniku või valdaja lubatud ajal ja korras.(4) Muinsuskaitseamet võib juurdepääsu kinnismälestisele piirata, kui vaba juurdepääsuga ohustatakse mälestist.

 

§ 27. Ostueesõigus(1) Vallasmälestise müümisel on riigil ostueesõigus. Vallasmälestise ostueesõigusele kohaldatakse võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatut.(2) Kui müüakse kinnisasi, millel asub kinnismälestis, on ostueesõigus riigil, seejärel kohalikul omavalitsusel.(3) Riigil ega kohalikul omavalitsusel ei ole ostueesõigust, kui asi müüakse abikaasale, alanejale sugulasele või vanemale, samuti vennale, õele ja nende alanejatele sugulastele, samuti juhul, kui müüakse korteriomand, hoonestusõigus või korterihoonestusõigus.(4) Muinsuskaitseameti avalduse alusel kantakse kinnistusraamatu kinnistusregistriosa kolmandasse jakku märkus selle kohta, et kinnisasi on koormatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ostueesõigusega. Märkuse kinnistusraamatusse kandmisel ei ole vaja kinnisasja omaniku nõusolekut. Avalduses ja märkuse kandes tuleb viidata käesolevale seadusele ja paragrahvile ning õigusaktile, millega kinnisasi tunnistati mälestiseks.(5) Kui kinnistusraamatu kandest nähtub, et kinnisasi on koormatud ostueesõigusega käesoleva paragrahvi tähenduses, saadab notar viie tööpäeva jooksul pärast müügilepingu või muu lepingu, millega kohustutakse omandama või võõrandama kinnisasja, tõestamist lepingu notariaalselt kinnitatud ärakirja elektrooniliselt Muinsuskaitseametile ja müüdava kinnisasja või ehitise asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele ostueesõiguse teostamise otsustamiseks.
[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

§ 28. Kinnismälestise sundvõõrandamineKui omanik või valdaja ei taga kinnismälestise säilimist ega pea kinni kasutamise kitsendustest, keelab mälestise teaduslikku uurimist või põhjendamatult ei võimalda juurdepääsu mälestisele ja ta on käesoleva seaduse rikkumise eest väärteo- või kriminaalkorras karistatud, võib Vabariigi Valitsus kinnisasja, millel kinnismälestis asub, üldistes huvides selle omaniku nõusolekuta õiglase ja kohese hüvitise eest võõrandada kinnisasja sundvõõrandamise seaduses sätestatud korras.
[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

§ 29. Omaniku ja valdaja õigused(1) Mälestise omanikul või valdajal on õigus Muinsuskaitseametilt või tema kaudu saada tasuta:
1) mälestisega seonduvat teaduslikku ja muud informatsiooni;

2) konsultatsioone mälestise hooldamiseks ja kasutamiseks.(2) Omaniku või valdaja soovil on Muinsuskaitseamet kohustatud paigutama vallasmälestise tasuta hoiule tema säilimist tagavatesse tingimustesse.(3) Mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise omanik või valdaja võib mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise hooldamiseks, konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalsete säilitustingimuste tagamiseks taotleda toetust riigieelarvest või valla- või linnaeelarvest.
[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011](31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud riigieelarvest toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse andmise alused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. Nimetatud korras nähakse ette taotluses esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu, taotluse esitamise tähtpäev, taotluse läbivaatamise kord, taotluse arvestamise ja arvestamata jätmise alused ning toetuse saajate teavitamise kord.(4) Vabariigi Valitsus võib mälestise või kinnismälestise kaitsevööndis paikneva kinnisasja omanikule või valdajale ning muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis paikneva ehitise omanikule kehtestada muid soodustusi.

 

§ 291. Kinnismälestise teisaldamine(1) Kinnismälestise võib teisaldada tema algsest asukohast sobivasse asukohta, kui kinnismälestise säilitamine olemasolevas keskkonnas on ohustatud ja sellega tagatakse kinnismälestise säilimine.(2) Kinnismälestise teisaldamise otsustab valdkonna eest vastutav minister kinnismälestise omaniku taotluse, Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepaneku alusel ning kohaliku omavalitsuse volikogu nõusolekul.(3) Kinnismälestise teisaldamine toimub muinsuskaitse eritingimusi järgiva projekti alusel käesoleva seaduse §-s 35 sätestatud korras.(4) Kinnismälestise teisaldamisega seotud kulud katab kinnismälestise omanik.

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

5. PEATÜKK

KULTUURIVÄÄRTUSEGA LEID

 

§ 30. Kultuuriväärtusega leid(1) Kultuuriväärtusega leid on maa seest või maa pinnalt, rajatisest, ehitisest, veest või veekogu põhjaladestustest leitud looduslik või ajaloolise, arheoloogilise, teadusliku, kunstilise või muu kultuuriväärtusega vallasasi, millel ei ole omanikku või mille omanikku ei ole võimalik kindlaks teha.(2) Kultuuriväärtusega leid kuulub riigile. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asja leidja või valdaja peab lubama asja kultuuriväärtuse tuvastamist Muinsuskaitseameti poolt.(3) Isik, kelle kinnisasjast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asi leitakse, on kohustatud lubama asja väljakaevamist, kui talle hüvitatakse sellega tekitatav kahju.

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

§ 301. Kultuuriväärtusega asja otsimine otsinguvahendiga(1) Muinsuskaitseameti väljastatud ühe kalendriaastase tähtajaga kultuuriväärtusega asja otsimise loata (edaspidi otsinguluba) on keelatud käesoleva seaduse § 30 lõikes 1 nimetatud asja otsinguvahendiga otsimine. Otsinguvahend käesoleva seaduse tähenduses on tehniline vahend või seade, välja arvatud navigatsioonivahend, mille abil on võimalik tuvastada käesoleva seaduse § 30 lõikes 1 nimetatud asja asukohta.(2) Kinnismälestisel ja selle kaitsevööndis on otsinguvahendiga otsimine keelatud, välja arvatud tööülesannete täitmiseks või Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud uuringuteks.(3) Otsinguloa alusel käesoleva seaduse § 30 lõikes 1 nimetatud asja otsinguvahendiga otsimisel tuleb Muinsuskaitseametile esitada igal aastal hiljemalt 31. jaanuariks eelmise kalendriaasta kohta andmed otsimise aja ja koha kohta.(4) Otsinguluba võib taotleda isik, kes on vähemalt 18-aastane ja kes on läbinud koolituse, mille käigus omandatakse oskus ära tunda kultuuriväärtusega asi ja mitte kahjustada leidu või leiukohta.(5) Muinsuskaitseamet keeldub otsinguloa andmisest, kui taotleja ei vasta käesolevas seaduses kehtestatud nõuetele või on rikkunud viimase aasta jooksul oluliselt käesolevas seaduses või selle alusel antud õigusaktides kehtestatud nõudeid.(6) Muinsuskaitseamet tunnistab otsinguloa kehtetuks, kui otsinguloa omaja rikub käesolevas seaduses või selle alusel antud õigusaktides kehtestatud nõudeid.(7) Muinsuskaitseamet vaatab otsinguloa taotluse läbi taotluse esitamisest ühe kuu jooksul.(8) Otsinguloa andmisest, andmisest keeldumisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse otsinguloa taotlejat või omajat kirjalikult taasesitatavas vormis viie tööpäeva jooksul.(9) Otsinguloa väljaandmise ja kultuuriväärtusega asjade otsimisest aruandmise korra ning otsinguloa vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

§ 31. Kultuuriväärtusega leiu ajutine kaitseKultuuriväärtusega leid on ajutise kaitse all selle leidmisest alates.

 

§ 32. Leidja kohustused(1) Käesoleva seaduse § 30 lõikes 1 nimetatud asja leidja on kohustatud säilitama leiukoha muutumatul kujul ning leiust viivitamata teatama Muinsuskaitseametile või valla- või linnavalitsusele.
[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011](2) Leitud asi tuleb kuni Muinsuskaitseametile üleandmiseni jätta leiukohta. Leitud asja võib leiukohast eemaldada ainult juhul, kui tekib oht asja säilimisele. Seda ei tohi puhastamise, haljastamise, murdmise või muul teel rikkuda ega selle üksikuid osi üksteisest eemaldada.

 

§ 33. Õigus leiuautasule(1) Käesoleva seaduse § 30 lõikes 1 nimetatud asja, välja arvatud veealuse uppunud vee-, õhu- ja muu sõiduki leidjal on õigus saada leiuautasu. Leiuautasu suuruse määrab Muinsuskaitseamet eksperdihinnangu alusel. Leiuautasu suuruse määramisel võetakse arvesse leitud asja looduslikku, ajaloolist, arheoloogilist, teaduslikku, kunstilist või muud kultuuriväärtust, asja leidmise ja riigile üleandmise asjaolusid. Leiuautasu maksmise korra kehtestab Vabariigi Valitsusmäärusega.(2) Leiuautasu saajal on õigus jääda anonüümseks.(3) Kultuuriväärtusega leiu võib Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu alusel tasuta võõrandada leidjale leiuautasu määramata.(4) Leiuautasu ei maksta järgmistel juhtudel:

1) leidja kohustuste hulka kuulub käesoleva seaduse § 30 lõikes 1 nimetatud asjade otsimine või väljakaevamine või mälestiste uurimine või muinsuskaitsenõuete täitmise järelevalve;

2) leidja on rikkunud käesoleva seaduse §-s 32 nimetatud kohustusi.

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

6. PEATÜKK

MÄLESTISTE JA MUINSUSKAITSEALAL PAIKNEVATE EHITISTE KAITSE TAGAMINE NENDEGA SEOTUD TÖÖDE PROJEKTEERIMISEL JA TEOSTAMISEL

 

§ 34. Mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise uuring ning allveearheoloogiline uuring(1) Mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise uuringut, mis toob kaasa selle muutumise, võib teha ainult Muinsuskaitseameti loal ja valla- või linnavalitsuse eelneval teavitamisel omaniku või valdaja poolt, juhul kui muinsuskaitseala põhimäärus ei näe ette teisiti.(2) Mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise omanik või valdaja on kohustatud lubama teha käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud uuringut, kui talle hüvitatakse sellega tekitatav kahju. Kahju ei hüvitata käesoleva seaduse § 35 lõikes 7 sätestatud juhul.(3) Allveearheoloogilist uuringut võib sise- ja piiriveekogudes, sise- ja territoriaalmeres ning majandusvööndis teha Muinsuskaitseameti loal.(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud loa saamiseks on vajalikud käesoleva seaduse §-s 36 nimetatud tegevusluba ja Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud uuringu tegevuskava. Loa andmise või sellest keeldumise otsustab Muinsuskaitseamet ühe kuu jooksul, arvates taotluse esitamisest. Luba antakse konkreetse uuringu tegemiseks.

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

§ 35. Mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise konserveerimine, restaureerimine ja ehitamine(1) Kinnismälestist ja muinsuskaitsealal paiknevat ehitist võib konserveerida, restaureerida ja ehitada ainult muinsuskaitse eritingimusi järgiva konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise projekti alusel. Kooskõlastatult Muinsuskaitseametiga võib muinsuskaitsealal paikneva ehitise hoonesisese ehitamise põhiprojekti koostada muinsuskaitse eritingimusteta.(2) Kinnismälestist ja muinsuskaitsealal paiknevat ehitist võib konserveerida ja restaureerida ainult vastutava spetsialisti või konserveerimise ja restaureerimise projekti koostaja muinsuskaitselise järelevalve all. Muinsuskaitselise järelevalve korra kehtestabvaldkonna eest vastutav minister määrusega.(3) Muinsuskaitse eritingimustes nähakse ette kinnismälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise uuringu, säilitamise, konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise nõuded. Muinsuskaitse eritingimuste koostamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.(4) Kinnismälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise projektid ning muinsuskaitse eritingimused, välja arvatud Muinsuskaitseameti poolt koostatud muinsuskaitse eritingimused, ning kinnismälestise ja muinsuskaitsealal paikneva kinnisasjaga seotud mulla- ja ehitustööde projektid tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.(5) Muinsuskaitseamet annab tööde alustamise loa pärast käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud tööde projekti kooskõlastamist, välja arvatud kui nimetatud tööde tegemiseks on ehitusseadustiku kohaselt nõutav kohaliku omavalitsuse või Tehnilise Järelevalve Ameti kirjalik nõusolek või ehitusluba. Kohalik omavalitsus või Tehnilise Järelevalve Amet annab kirjaliku nõusoleku või ehitusloa pärast Muinsuskaitseametiga kooskõlastamist.

[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015](6) Päästeameti, Tehnilise Järelevalve Ameti ja Terviseameti nõuded mälestiste ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste kohta kooskõlastatakse Muinsuskaitseametiga.(7) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 4 loetletud tööde alustamist kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal paikneval kinnisasjal või ehitisel tuleb teha uuringud tööde tellija kulul.(8) Kinnismälestiste ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise projektide koostamise ning neis eelnevate uuringute tegemise tingimused ja korra kehtestabvaldkonna eest vastutav minister määrusega.(9) Vallasmälestist võib konserveerida ja restaureerida ainult konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskava alusel. Sellele eelneva uuringu, uuringu tegevuskava koostamise ning muinsuskaitselise järelevalve vajaduse otsustab Muinsuskaitseamet igal üksikjuhul eraldi.(10) Vallasmälestise konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavad ning vallasmälestise säilitus- ja kasutustingimuste muutustega seotud projektid tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.
[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

§ 351. Eritingimuste koostamine Muinsuskaitseameti poolt(1) Muinsuskaitseametil on õigus koostada muinsuskaitse eritingimusi.(2) Muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks ei pea Muinsuskaitseameti ametnikel olema käesoleva seaduse §-s 36 sätestatud tegevusluba.

[RT I 2008, 51, 287 - jõust. 19.12.2008]

 

§ 36. Loakohustus(1) Ettevõtjal, mittetulundusühingul või sihtasutusel, samuti töid juhtival vastutaval spetsialistil peab olema tegevusluba järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks:

1) mälestise ning UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise projekti koostamine;

2) uuringu, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine;
3) uuring, mis toob kaasa mälestise muutmise, ning allveearheoloogiline uuring;

4) mälestise ning UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine;

5) mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve teostamine;
6) veealusele mälestisele sukeldumise korraldamise teenuse osutamine.(2) Tegevusluba ei ole vaja järgmisteks mälestiste või muinsuskaitsealal paiknevate ehitistega seotud tegevusteks:
1) hooldamine;
2) remontimine;
3) eelarvete ja kalkulatsioonide koostamine;

4) fotografeerimine;
5) arhiivi- ja bibliograafiliste uuringute tegemine, ajalooliste ülevaadete ja õiendite koostamine;

6) mälestiste, ehitiste, nende elementide ja detailide inventeerimine.(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–5 nimetatud tegevusluba ei vaja riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus ning avalik-õiguslik juriidiline isik, kes teeb nimetatud töid seaduse või põhimääruse alusel, samuti füüsiline isik, kellele on antud töö liigile vastav asjaomane kutse.(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevusaladel võib tegutseda ainult juhul, kui tegevusluba omav ettevõtja, mittetulundusühing või sihtasutus on sõlminud tööde juhtimise lepingu tegevusluba omava vastutava spetsialistiga.

[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

 

§ 37. Tegevusloa taotlemine(1) Tegevusloa taotluse lahendab Muinsuskaitseamet.(2) Ettevõtja, mittetulundusühing või sihtasutus, samuti töid juhtiv vastutav spetsialist esitab tegevusloa taotluses lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule töid juhtiva isiku tehtud tööde loetelu ja aruande või tunnistuse soovitud tegevusalale vastaval erialal täienduskoolituse läbimise kohta.(3) Kui tegevusluba taotleb veealusele mälestisele sukeldumise vastutav spetsialist, lisatakse taotlusele:
1) taotleja kinnitus, et tal on rahvusvaheliselt tunnustatud sukeldumisinstruktori litsents;

2) taotleja kinnitus, et ta on läbinud koolituse, mille käigus omandatakse oskus sukelduda mälestisele seda kahjustamata.

[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

 

§ 38. Tegevusloa kontrolliese(1) Ettevõtjale antakse tegevusluba, kui tema töid juhtiv isik vastab järgmistele nõuetele:
1) tal on vastavalt töö liigile ajaloo-, arheoloogia-, arhitektuuri-, kunsti-, restaureerimis- või tehnikaalane kõrgharidus;

2) ta on asjaomasel tegevusalal vähemalt neli viimast aastat pidevalt tegutsenud või läbinud soovitud tegevusalale vastaval erialal täienduskoolituse.(2) Muinsuskaitseamet võib otsustada, et konserveerimiseks, restaureerimiseks või remontimiseks taotletava tegevusloa saamine ei eelda käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatud kõrgharidust.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

 

§ 39. Tegevusloa kehtetuks muutumine ja kehtetuks tunnistamine

[Kehtetu - RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

 

§ 40. Ehitus- ja muude tööde tegemise nõuded(1) Ehitus-, maaparandus- ja teetöid ning mälestist ohustada võivaid muid töid võib teha ainult Muinsuskaitseameti loal ja tingimustel, mis tagavad mälestise, selle välisilme ja ümbritseva keskkonna säilimise.

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011](2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tööde korral on loa taotleja kohustatud:
1) tellima mälestise kahjustamist ärahoidvad tööd, rahastama neid ning järgima nende tegemiseks kehtestatud nõudeid;

2) informeerima tööde teostajat mälestise olemasolust ja sellega seonduvatest kitsendustest.(3) Mälestise säilimise eest seda ohustavate tööde tegemise ajal vastutab tööde teostaja, käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud kohustuse täitmata jätmise eest vastutab loa taotleja.(4) Ehitus- ja muu töö tuleb dokumenteerida valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud korras.(5) Kinnisasjal, kus Muinsuskaitseameti andmeil võidakse avastada seni teadmata kultuuriväärtusega leid, tuleb enne tööde alustamist teha uuringud. Uuringud tehakse loa taotleja kulul.

 

§ 41. Ehitus- ja muude tööde seiskamine

[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

 

§ 42. Ehitus- ja muude tööde peatamine

[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

 

§ 43. [Kehtetu - RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

§ 44. Muinsuskaitsenõuetega vastuolus oleva tegevuse peatamine

[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

 

61. PEATÜKK

RIIKLIK JA HALDUSJÄRELEVALVE 

[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

 

§ 441. Riiklik ja haldusjärelevalve ning erimeetmed

[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014](1) Riiklikku ja haldusjärelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teostavad Muinsuskaitseamet ning valla- või linnavalitsus vastavalt oma pädevusele juhul, kui valla- või linnavalitsusele on antud järelevalvepädevus Muinsuskaitseameti ja kohaliku omavalitsuse volikogu vahelise halduslepingu alusel (edaspidi korrakaitseorgan).(2) Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 32 ja 49–52 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alustel ja korras.

[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

 

§ 442. Sunniraha määr

[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras rakendatava sunniraha ülemmäär 1300 eurot.

[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

 

§ 443. Riikliku järelevalve erisused(1) Kui mälestisel, muinsuskaitsealal või mis tahes muus paigas tööd tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamata teatama sellest Muinsuskaitseametile ja valla- või linnavalitsusele.(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatu avastamisel on Muinsuskaitseametil ning valla- ja linnavalitsusel õigus peatada tööd kuni kaheks nädalaks, et teha kindlaks uuringute vajalikkus või asja vastavus mälestise tunnustele.(3) Tööde peatamisega tekitatud kahju hüvitatakse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.(4) Muinsuskaitseamet ning valla- ja linnavalitsus on kohustatud viivitamata peatama kõik tööd ja kogu tegevuse, mis ohustab mälestist või kultuuriväärtusega leidu või mis on muul viisil vastuolus käesoleva seadusega.

[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

 

7. PEATÜKK

VASTUTUS 
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

 

§ 45. Mälestise tähise rikkumine või eemaldamine

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011](1) Mälestise tähise rikkumise või eemaldamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011](2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 640 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011](3) Käesolevas paragrahvis sätestatud väärteo katse on karistatav.

[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

 

§ 46. Kultuuriväärtusega leiuga seotud nõuete rikkumine(1) Kultuuriväärtusega leiust mitteteatamise eest, samuti kultuuriväärtusega leiu või selle osa teadliku leiukohast eemaldamise, samuti kultuuriväärtusega leiu, selle osa või arheoloogilise kultuurkihi teadliku rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.
[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011](3) Käesolevas paragrahvis sätestatud väärteo katse on karistatav.

[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

 

§ 461. Loata otsinguvahendi kasutamineMuinsuskaitseameti väljastatud otsinguloata kultuuriväärtusega asja otsimise eesmärgiga otsinguvahendi kasutamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

§ 462. Kinnismälestisel ja selle kaitsevööndis otsinguvahendiga otsimise keelu rikkumineKinnismälestisel ja selle kaitsevööndis otsinguvahendiga otsimise keelu rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

§ 47. Mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise järelevalve nõuete rikkumine(1) Mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise loata uuringu eest, samuti kooskõlastamata projektita, vastutava spetsialisti või projekti koostaja muinsuskaitselise järelevalveta või tegevusloata konserveerimise või restaureerimise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

(3) Käesolevas paragrahvis sätestatud väärteo katse on karistatav.

[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

 

§ 471. Veealusele mälestisele sukeldumise nõuete rikkumine(1) Muinsuskaitseameti loata veealusele mälestisele sukeldumise või tegevusloata veealusele mälestisele sukeldumise teenuse osutamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

§ 48. Mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise rikkumine või hävitamine
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

 

§ 481. Otsinguvahendi konfiskeerimine(1) Muinsuskaitseamet või kohus võib kohaldada käesoleva seaduse §-des 46–462 sätestatud väärteo vahetuks objektiks olnud otsinguvahendi konfiskeerimist vastavalt karistusseadustiku §-le 83.(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel konfiskeeritud otsinguvahendi hoidmise, võõrandamise ja hävitamiseks üleandmise korra kehtestabvaldkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 21.03.2011, 4 - jõust. 01.06.2011]

 

§ 49. MenetlusKäesolevas peatükis sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on:

1) Muinsuskaitseamet;
2) valla- või linnavalitsus.

[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

 

8. PEATÜKK

RAKENDUSSÄTTED

 

§ 50. – § 54. 

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Heritage Conservation Act

Passed 27.02.2002

RT I 2002, 27, 153

Entry into force 01.04.2002


1. CHAPTER

GENERAL PROVISIONS

 

§ 1. Scope of application of Act

(1) The Heritage Conservation Act regulates the rights and obligations of state and local government authorities and owners and possessors of cultural monuments (hereinafter monuments) in organising the protection of monuments and heritage conservation areas and in ensuring the preservation of monuments and heritage conservation areas.(2) Administrative proceedings regulated by this Act shall be conducted pursuant to the procedure provided by the Administrative Procedure Act, unless otherwise provided by this Act.

 

§ 2. Definition of monument

A monument is a movable or immovable, a part thereof, a body of things or an integral group of structures under state protection which is of historical, archaeological, ethnographic, urban developmental, architectural, artistic or scientific value or of value in terms of religious history or of other cultural value and due to which it is designated as a monument pursuant to the procedure provided for in this Act.

 

§ 3. Classes of monuments

(1) Monuments are movable monuments or immovable monuments according to the classification of things as movables and immovables.(2) The following things and bodies of things may be immovable monuments:

1) the sites of ancient, medieval and modern settlements, fortresses, refuges, places of worship, burial grounds, ancient fields, cup-marked stones, roads, bridges, harbour sites, and sites related to early industry;

[RT I 2011-03-21 4- pub. 01.06.2011] 2) civil, industrial, defence and sacred buildings, and their ensembles and complexes, which have artistic value or value in terms of cultural history;

3) structures reflecting the development of science, technology and production;

4) works of monumental art;

5) structures, memorials, cemeteries, sites (areas) and parks of historical value;

[ RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

6) underwater submerged water crafts, aircrafts and other vehicles, parts or bodies thereof together with the underneath bottom of water body and cargo or other content.

[ RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011] (3) The following things and bodies of things may be movable monuments:

1) parts severed from immovable monuments;

2) archaeological findings, ethnographic and historical objects and collections thereof;

3) works of visual and applied art and collections thereof which have artistic value or value in terms of religious or cultural history;

4) machines and fixtures reflecting the development of science, technology or production.(4) Monuments may be classified as archaeological, architectural, artistic, technical, industrial or historical monuments.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011] (5) Underwater monuments can be things or bodies of things specified in subsections (2) and (3) of this section which are located in internal and transboundary water bodies, inland and territorial seas and exclusive economic zones.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

§ 3^1. Ownership of underwater monuments

(1) Underwater monuments located in internal and transboundary water bodies, inland and territorial seas which do not have an owner or the owner of which cannot be established belong to the state.(2) Underwater monuments are administered by the National Heritage Board.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011] § 4. Heritage conservation areas(1) Historical settlements, parts thereof and sites of cultural value which have developed under the joint influence of natural phenomena and human activities are eligible for designation as heritage conservation areas.(2) For the purposes of this Act, a heritage conservation area may consist of immovable monuments, or immovable monuments and other things, which together with the site, natural features, the street network, blocks of houses and arrangement of plots (registered immovables) constitute a culturally valuable whole.

 

§ 5. Prohibition on destruction of or damage to monuments

It is prohibited to destroy or damage monuments.

 

2. CHAPTER

ORGANISATION OF HERITAGE CONSERVATION

 

§ 6. Organisers of heritage conservation[RT I 2004 25 171 - pub. 26.04.2004] (1) Heritage conservation is organised by the Ministry of Culture, the National Heritage Board and rural municipality and city governments.

[RT I 2004 25 171 - pub. 26.04.2004] (2) [Repealed - RT I, 21.03.2011, 4 – entered into force 01.06.2011]

 

§ 7. National Heritage Board

The main function of the National Heritage Board is to organise heritage conservation work, to exercise state supervision over monuments and heritage conservation areas and to maintain the national register of cultural monuments.

 

§ 8. Heritage Conservation Advisory Panel

(1) The Heritage Conservation Advisory Panel is an advisory body which operates within the Ministry of Culture.(2) The Heritage Conservation Advisory Panel consists of no less than seven members and its membership shall be approved for a term of four years by the Minister of Culture.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011] (3) The Heritage Conservation Advisory Panel is comprised of representatives of universities, research institutions, associations and alliances, and experts in the fields of history, archaeology, ethnography, architecture, restoration and the history of art and science.(4) The Heritage Conservation Advisory Panel shall make proposals and express opinions concerning all issues arising from this Act. The opinions of the Advisory Panel constitute the recommended basis for the National Heritage Board and local governments in the planning of heritage conservation work and the elaboration of heritage conservation principles. The Advisory Panel shall submit its opinions and recorded decisions in writing to the Minister of Culture and the National Heritage Board.(5) The statutes of the Heritage Conservation Advisory Panel shall be approved by a regulation of the Minister of Culture.

 

§ 9. Rural municipality and city governments

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

(1) Rural municipality and city governments shall:

1) maintain records on immovable monuments in their territory;

2) take into consideration the heritage conservation requirements arising from immovable monuments, heritage conservation areas and their protected zones when preparing and co-ordinating physical planning, land use and other documentation and when establishing traffic control;

3) make proposals to the National Heritage Board to place things of cultural value under temporary protection;

4) monitor whether persons who conduct work involving monuments hold research permits and activity licences issued pursuant to the established procedure;

5) monitor whether work involving monuments, protected zones thereof and structures located within heritage conservation areas and the relevant plans have been approved by the National Heritage Board;

[ RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

6) promptly inform the National Heritage Board of any violations of this Act, alterations resulting in damage to monuments, and findings of cultural value;

7) suspend work and other activities which endanger monuments or findings of cultural value;

8) perform other tasks arising from the statutes of heritage conservation areas;

9) observe other requirements arising from this Act in the performance of their duties.(2) Pursuant to agreements entered into by the National Heritage Board and local government councils, rural municipality and city governments may perform duties of the state in heritage conservation.(3) Rural municipality and city governments may remit the organisation competence of heritage conservation arising from this Act to a rural municipality or city authority.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

§ 10. Heritage conservation monitors

Monitors whose rights and duties are established by a ruling of the Minister of Culture shall participate in heritage conservation on their own initiative.

 

3. CHAPTER

DESIGNATION OF MONUMENTS

 

§ 11. Temporary protection(1) The National Heritage Board shall place things of cultural value under temporary protection in order to determine the need to designate the things as monuments.(2) The procedure for temporary protection shall be established upon placement of a thing under temporary protection.(3) Requirements relating to monuments and restrictions on ownership of monuments provided for in this Act apply to things placed under temporary protection. The owner or possessor of a thing which is placed under temporary protection has the rights and obligations of an owner or possessor of a monument.(4) A thing may be placed under temporary protection for up to six months, except in the case specified in subsection 42 (1) of this Act.(5) Things of cultural value shall be placed under temporary protection and the protection thereof shall be terminated pursuant to the procedure established by a regulation of the Government of the Republic.

[RT I 2004 25 171 - pub. 26.04.2004]

 

§ 12. Designation as monument and revocation of designation and alteration of information relating to monuments

(1) A thing is designated as an immovable monument and the designation of a thing as an immovable monument shall be revoked by a directive of the Minister of Culture based on the expert assessment of the National Heritage Board and a proposal from the Heritage Conservation Advisory Panel. The expert assessment of the National Heritage Board and a proposal from the Heritage Conservation Advisory Panel shall be introduced previously to the owner of a thing or an immovable monument.(2) A thing is designated as a movable monument and the designation of a thing as a movable monument shall be revoked by a directive of the Minister of Culture based on the expert assessment and proposal of the National Heritage Board. The expert assessment and proposal of the National Heritage Board shall be introduced previously to the owner of a thing or a movable monument.(3) Information relating to monuments specified in the legislation of designation as monument such as the name, composition and boundaries shall be altered by a directive of the Minister of Culture based on the expert assessment and proposal of the National Heritage Board.(4) The directives of the Minister of Culture specified in subsections (1) – (3) of this section shall be made public in Riigi Teataja.(5) The procedure for designation as a monument and revocation of such designation and alteration of information relating to monuments shall be established by a regulation of the Government of the Republic.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

§ 13. Registration of monuments

(1) Information relating to monuments shall be entered in the national register of cultural monuments. The national register of cultural monuments shall be established and the statutes for maintenance of the register shall be approved by the Government of the Republic pursuant to the procedure provided in the Public Information Act.

[ RT I 2007 12 66 - pub. 01.01.2008] (2) The location of immovable monuments and their protected zones shall be entered in the land cadastre.(3) Underwater monuments shall be entered on the navigation map by the Maritime Administration in co-operation with the National Heritage Board.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

§ 14. Marking of monuments with signs

(1) Immovable monuments shall be and movable monuments and underwater monuments may be marked with appropriate signs.(2) The marking of monuments with signs shall be organised by the National Heritage Board. Upon marking of monuments with signs the National Heritage Board may co-operate with rural municipality and city governments.(3) The procedure of marking of monuments and the image of signs shall be approved by a regulation of the Minister of Culture.(4) It is prohibited to damage or remove monument signs.(5) Upon the consent of the National Heritage Board and the owner a fixed data medium with the width up to 2 meters and length up to 2 meters extending up to 2.5 meters above ground can be installed on the immovable monument and the protected zone thereof in order to describe the immovable monument. Such immovable monument data medium shall be subject to requirements provided for small construction works pursuant to the Building Act.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

§ 15. Designation as heritage conservation areas

(1) Heritage conservation areas shall be designated on the proposal of the Minister of Culture by the Government of the Republic.(2) Upon designation as heritage conservation areas the Government of the Republic approves the statutes of a heritage conservation area which provides the boundaries of the heritage conservation area and its protected zone and sets out the date on which the heritage conservation area was first designated as being protected under heritage conservation and specifies the requirements and restrictions applicable in the heritage conservation area and its protected zone and division of tasks between bodies organising heritage conservation. If the heritage conservation area contains a protected natural feature, the statutes shall also provide for co-operation between bodies organising heritage conservation and the administrator of the protected natural feature.(3) Before designation as a heritage conservation area the National Heritage Board asks the opinion of the local government council concerning the draft statutes of a heritage conservation area and organises the public display of the draft statutes of a heritage conservation area in the local rural municipality or city council and on the National Heritage Board webpage by notifying of it in advance in at least one national daily newspaper and local newspaper. The duration of the public display shall be at least four weeks.(4) During the public display proposals and objections can be presented to the National Heritage Board in a format which can be reproduced in writing. After proceeding the proposals and objections the National Heritage Board shall organise a public discussion based on the collected proposals and objections.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

4. CHAPTER

ENSURING PRESERVATION OF MONUMENTS. RESTRICTIONS ON OWNERSHIP

 

§ 16. Duties of owner or possessor of monument or structure located within heritage conservation area

(1) The owner or possessor of a monument is liable for its preservation. The owner or possessor of a monument is required to:

1) maintain the monument;

1^1) repair the monument if it is necessary in order to ensure the maintenance of the monument;

[ RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

2) adhere to the restrictions determined by this Act so far as the National Heritage Board has not permitted specific activities;

[ RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

3) promptly inform the National Heritage Board and the rural municipality or city government of any alterations resulting in damage to the monument or of loss of possession of the monument against the owner’s or possessor’s will;

4) provide officials of bodies organising heritage conservation or authorised persons of the National Heritage Board with access to the monument for inspection;

5) preserve and maintain the monument sign;

6) notify the National Heritage Board of succession to the movable monument or of the deposit of the movable monument.

[ RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011] (2) The maintenance and preservation of a structure which is located within a heritage conservation area but is not a monument (hereinafter structure located within a heritage conservation area) shall be ensured by its owner or possessor who has the duties specified in clauses (1) 3) and 4) of this section.(2^1) Repair in the meaning of this Act shall be the maintenance of the condition, including the technical condition of a monument or structure located within heritage conservation area, which does not alter the appearance or details of the monument or structure located within heritage conservation area.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011] (3) [Repealed - RT I, 21.03.2011, 4 – entry into force 01.06.2011]

 

§ 17. Restoration of damaged monuments and signs

Damaged monuments and signs shall be restored to their former condition pursuant to the procedure established by the Government of the Republic. If it is not possible to restore a monument or sign, the damage shall be compensated for pursuant to law.

 

§ 18. Protection obligation notice

(1) On the basis of the legal instrument designating a monument, the National Heritage Board shall prepare a protection obligation notice for the owner or possessor.(2) The protection obligation notice concerning an immovable monument shall set out:

1) the name, location, features of the monument, registry number in the national register of cultural monuments, title, number and date of the legal instrument designating the monument;

2) a list of work necessary to maintain the monument, if necessary;

3) the alleviations prescribed to the restrictions applicable to historical and archaeological monuments, if necessary;

4) the boundaries of the monument and the extent of the protected zone, if determined, and the alleviations prescribed to the restrictions applicable therein.

[ RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011] (3) The protection obligation notice concerning a movable monument shall contain the information specified in clauses (2) 1)-2) of this section and, where necessary, the conditions for the preservation of the movable monument.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011] (4) A protection obligation notice shall be prepared in three copies of which one shall be given to the owner or possessor, the second shall be given to the rural municipality or city government and the third shall be retained by the National Heritage Board.(5) If a protected zone extends into a neighbouring immovable, a protection obligation notice shall also be prepared for the owner or possessor of the neighbouring immovable.(6) Upon the transfer of a monument or transfer of the possession of a monument, the owner shall give the protection obligation notice to the new owner or possessor.

 

§ 19. Notification of a monument or an immovable or structure located within a heritage conservation area or protected zone thereof in a sales, gratuitous or barter contract

The sales, gratuitous or barter contract of a monument or an immovable or structure located within a heritage conservation area or protected zone thereof shall specify that the object of the contract is a monument or an immovable or structure located within a heritage conservation area or protection zone thereof.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

§ 20. Deposit of movable monument

In the absence of conditions necessary for the preservation of a movable monument or if its owner or possessor does not apply measures prescribed in a protection obligation notice within the specified term, the National Heritage Board may arrange for the monument to be deposited without charge under conditions which ensure its preservation until the owner or possessor is able to ensure adequate preservation of the monument.

 

§ 21. Requirement to preserve body of things

Movable monuments which together constitute a body of things may be transferred or bequeathed separately or distributed upon the division of an estate only with the permission of the National Heritage Board.

 

§ 22. Taking a monument or a thing under temporary protection out of country

A monument or a thing under temporary protection can be taken out of country or exported only temporarily on the basis of Intra-Community Transport, Export and Import of Cultural Objects Act.

[ RT I 2008 3 24 - pub. 17.02.2008]

 

§ 23. Restrictions on use of movable monuments

The following is prohibited with respect to a movable monument without the permission of the National Heritage Board:

1) severance of the monument from an immovable monument to which it belongs;

2) conservation, restoration, or alteration of the appearance of the monument in any other manner;

[ RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

3) use of the monument for a purpose which endangers the preservation of the monument.

 

§ 24. Restrictions applicable on immovable monuments and in heritage conservation areas

(1) The following are prohibited on immovable monuments and in heritage conservation areas without the written permission of the National Heritage Board:

1) conservation and restoration;

2) construction, including the development of attics, and closing in and building inside archways and yards;

3) changes to the historical street networks, building lines and boundaries of registered immovables;

4) changes to the intended use of land of registered immovables on which an archaeological monument is located or to the use of land of registered immovables located in heritage conservation areas;

5) alterations to the roofscape and to the facades of structures, including doors, windows, stairways, gates, etc.;

6) alterations to the appearance of the monument or construction, including alterations of the colour scheme, and also the relocation of structural element details;

7) the addition of objects to monuments, structures or heritage conservation areas which damage or alter the appearance thereof, including a mobile object such as the placing of a kiosk, sales pavilion or outdoor cafeteria, lighting and other device, utility network or structure, data medium and advertising;

8) the use of building materials which differ from or imitate the original building materials;

9) the planting of vegetation, any cutting and excavation works and land improvement operations.(2) In addition to the provisions of subsection (1) of this section the following are prohibited on immovable monuments without the written permission of the National Heritage Board:

1) earthworks and cultivation of land;

2) the removal and damage of open architectural and structural elements and details in interior spaces and removal of constructions from their initial location, or the covering up or damage in any other manner of such details or elements;

3) the construction of roads, utility lines and networks.(3) Conservation is a complex of works which prevents the further destruction of a monument or structure located on a heritage conservation area by technically securing its structural and decorative elements by not altering them and preserving the historical layers.(4) Restoration is a complex of works which ensures the authentic fixation of the historical and architectural condition of a monument or structure located on a heritage conservation area by removing elements of low value and elements and layers spoiling the appearance and by restoring the missing parts in scientifically justified form based on original documents and studies.(5) The procedure for issue of permits specified in subsections (1) and (2) of this section and the format of permits shall be established by a regulation of the Minister of Culture.(6) Construction, conservation and restoration in a heritage conservation area shall be carried out and the building materials to be used shall be selected taking into consideration the architectural and historical value of the structures and the heritage conservation area.(7) Possible alleviations to restrictions of heritage conservation areas and structures located therein which are not monuments shall be established in the statutes of a heritage conservation area.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

§ 24^1. Additional restrictions applicable to underwater monuments and the protected zone thereof

In addition to the restrictions specified in § 23 and 24 of this Act it is prohibited to anchor, trawl, dredge and dump solid substances within underwater monuments and the protected zones thereof.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

§ 24^2. Permit for diving to underwater monuments

(1) It is prohibited to dive to underwater monuments and protected zones thereof except for cases specified in subsection (2) of this section.(2) It is allowed to dive to underwater monuments and protected zones thereof in the following cases:

1) under the supervision of a diving service provider to underwater monuments or

2) on the basis of permit for diving to underwater monuments (hereinafter diving permit) issued without a term by the National Heritage Board.(3) Diving service provider shall notify the National Heritage Board of diving to underwater monuments and the protected zone thereof in advance and also after diving. After diving to underwater monuments and the protected zone thereof the National Heritage Board shall be notified of the condition of underwater monuments and the protected zone thereof, above all of violations to underwater monuments and the protected zone thereof and the danger of diving to underwater monuments.(4) Diving permit can be applied for by a person who is at least 18 years of age and who has passed a training during which he/she has acquired the skill of diving to underwater monuments without damage thereto.(5) The National Heritage Board shall refuse to issue the diving permit if the applicant does not correspond to the requirements established in this Act or has considerably violated the requirements established in this Act or legal instruments issued on the basis thereof within the previous year.(6) The National Heritage Board shall declare the diving permit invalid if the owner of the diving permit violates the requirements established in this Act or legal instruments issued on the basis thereof.(7) The National Heritage Board shall review the diving permit application within one month since the submission of application.(8) The applicant or holder of diving permit shall be notified of issue, refusal or declaration of invalidity of a diving permit within five working days in a format which can be reproduced in writing.(9) The procedure for issue of a diving permit, notification of diving and the condition of underwater monument and the protected zone thereof and the format of diving permit shall be established by a regulation of the Minister of Culture.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

§ 25. Protected zones and restrictions applicable therein

(1) In order to protect immovable monuments and heritage conservation areas, protected zones shall be established.(2) The following shall be the tasks of protected zones:

1) to ensure the observability of an immovable monument and heritage conservation area, including the preservation of long-distance views and visibility of silhouette;

2) preservation of constructional elements of cultural value of an immovable monument, heritage conservation area and the surrounding area thereof in the context of space.(3) A protected zone of an immovable monument is land extending fifty metres from the exterior or boundary of the monument, unless the legal instrument designating a monument prescribes otherwise. Extent of the protected zone of an immovable monument can be changed.(4) A common protected zone can be established for immovable monuments comprising a historical whole or immovable monuments located close by.(5) The establishment and alteration proceeding of the protected zone of an immovable monument and the publication of a directive by the Minister of Culture shall be subject to § 12 of this Act.(6) Protected zones shall not be established for:

1) immovable monuments which are located within a heritage conservation area unless the statutes of the heritage conservation area provide otherwise;

2) immovable monuments located in cemeteries.(7) The following are prohibited within a protected zone of an immovable monument without the written permission of the National Heritage Board:

1) erection of structures, construction of roads, ditches and utility lines, other earthwork and excavation and land improvement operations;

2) closure of observability of the immovable monument.(8) The procedure for and the format of the permit specified in subsection (7) of this section shall be established by a regulation of the Minister of Culture.(9) The extent of the protected zone of heritage conservation area, requirements and restrictions applicable therein shall be established in the status of the heritage conservation area. The protected zone of heritage conservation area can be divided into parts with different scope of restrictions.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

§ 26. Public access to immovable monuments

(1) Everyone has unrestricted access to an immovable monument which is located on an immovable owned by a legal person in public law.(2) A person in private law on whose immovable a monument is located or over whose immovable a customary access route to a monument passes shall ensure unrestricted passage to the monument for everyone from sunrise to sunset.(3) Access to a structure designated as a monument or its yard shall be granted at the time and pursuant to the procedure permitted by the owner or possessor.(4) The National Heritage Board may restrict access to an immovable monument if unrestricted access endangers the monument.

 

§ 27. Right of pre-emption

(1) The state has a right of pre-emption upon transfer of a movable monument. The provisions of the Law of Obligations Act concerning right of pre-emption apply to the right of pre-emption of a movable monument.(2) The state and thereafter the local government have the right of pre-emption upon transfer of an immovable on which an immovable monument is located.(3) The state and the local government do not have the right of pre-emption if the thing is transferred to a spouse, descendant or parent or to a brother or sister or a descendant thereof and also if an apartment ownership, right of superficies or right of superficies in apartments is transferred.(4) On the basis of an application by the National Heritage Board, a notation shall be entered in the third division of land register part that the immovable is encumbered with the right of pre-emption specified in subsection (2) of this section. The consent of the owner of the immovable is not necessary upon entry of the notation in the land register. Reference shall be made in the application and the entry of the notation to this Act and section and the legal instrument by which the immovable was designated as a monument.(5) If it is evident on the basis of the entry in the land register that the immovable is encumbered with a right of pre-emption for the purposes of this section, a notary shall, within five working days after attestation of the sales contract or other contract for the acquisition or transfer of an immovable, send a notarised copy of contract electronically to the National Heritage Board and the local government of the location of the immovable or structure to be transferred for deciding on exercising the right of pre-emption.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

§ 28. Expropriation of immovable monuments

If an owner or possessor does not ensure the preservation of an immovable monument, does not adhere to the restrictions on its use, prohibits the scientific study of a monument or unduly refuses to grant access to a monument and if the owner or possessor has been punished for the violation of this Act pursuant to misdemeanour or criminal procedure, the Government of the Republic may, in the public interest, expropriate the immovable on which an immovable monument is located without the consent of the owner for fair and immediate compensation pursuant to the procedure provided by the Immovables Expropriation Act.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

§ 29. Rights of owners and possessors

(1) An owner or possessor is entitled to obtain the following without charge from or through the National Heritage Board:

1) scientific or other information concerning a monument;

2) consultation for the maintenance and use of a monument.(2) At the request of an owner or possessor, the National Heritage Board is required to deposit a movable monument without charge under conditions which ensure its preservation.(3) An owner or possessor of a monument or structure located on heritage conservation area may apply for a support from the state budget or from a rural municipality or city budget to maintain the monument or structure located on heritage conservation area, conserve or restore the monument or create the optimum conditions for its preservation.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011] (3^1) The procedure for applying for a support from the state budget, the procedure for the review of applications and the bases and procedure for the grant of such support shall be established by a regulation of the Government of the Republic. The procedure shall set out a list of data and documents to be submitted to obtain support, the due date for the submission of application, the procedure for reviewing an application, the reasons for the acceptance of or refusal to accept applications and the procedures for notifying the applicants.(4) The Government of the Republic may establish other incentives for owners and possessors of monuments or immovables located within the protected zones of immovable monuments and for owners of structures located within heritage conservation areas and their protected zones.

 

§ 29^1. Transfer of immovable monuments

(1) Immovable monuments can be transferred from their initial location to a suitable location if preservation of the immovable in the present location is endangered and thereby the preservation of the immovable monument is ensured.(2) Transfer of an immovable shall be decided by the Minister of Culture on the basis of the application of the owner of an immovable monument, expert assessment by the National Heritage Board and proposal of the Heritage Conservation Advisory Panel and consent of the local government council.(3) Transfer of an immovable monument is performed on the basis of a project that follows the special conditions of heritage conservation pursuant to the procedure specified in § 35 of this Act.(4) Costs related to the transfer of an immovable monument shall be borne by the owner of the immovable monument.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

5. CHAPTER

FINDINGS OF CULTURAL VALUE

 

§ 30. Findings of cultural value(1) A finding of cultural value is a movable found in the ground or on the surface of the ground, structure, inside a construction, water or in the sediment of a body of water, which is either a natural feature or has historical, archaeological, scientific, artistic or other cultural value and which has no owner or the owner of which cannot be ascertained.(2) Findings of cultural value belong to the state. Finder or possessor of a thing specified in subsection (1) of this section shall allow the establishment of cultural value of the thing by the National Heritage Board.(3) The person on whose immovable the thing specified in subsection (1) of this section is found shall allow the excavation of the thing if he/she is compensated the damage caused thereby.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

§ 30^1. Search of things of cultural value with search device

(1) The search of a thing specified in subsection 30 (1) of this Act with a search device is prohibited without the search permit of a thing with cultural value (hereinafter search permit) issued by the National Heritage Board with the term of one calendar year. Search device in the meaning of this Act shall be a technical tool or device, except a navigating instrument, with the help of which it is possible to determine the location of a thing specified in subsection 30 (1) of this Act.(2) The search with a search device on immovable monument and the protected zone thereof is prohibited except for the performance of official duties or studies which have been co-ordinated with the National Heritage Board.(3) Upon search of a thing specified in subsection 30 (1) of this Act with a search device on the basis of a search permit the National Heritage Board shall be submitted information concerning the time and place of the search each year about the previous calendar year no later than by 31 January.(4) The search permit can be applied for by a person of at least 18 years of age who has passed a training during which he or she has acquired the skill to recognise a thing with cultural value without damage to the finding or the place of the finding.(5) The National Heritage Board shall refuse to issue the search permit if the applicant does not correspond to the requirements established in this Act or has considerably violated the requirements established in this Act or the legal instruments issued on the basis thereof within the previous year.(6) The National Heritage Board shall declare the search permit invalid if the holder of the permit violates the requirements established in this Act or the legal instruments issued on the basis thereof.(7) The National Heritage Board shall review the search permit application within one month since the submission thereof.(8) The applicant or owner of the search permit shall be notified of issue, refusal or declaration of invalidity of a search permit within five working days in a format which can be reproduced in writing.(9) The procedure for issue of a search permit and reporting the search of things of cultural value and the format of the search permit shall be established by regulation of the Minister of Culture.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

§ 31. Temporary protection of findings of cultural value

Findings of cultural value are under temporary protection from the moment they are found.

 

§ 32. Duties of finder

(1) A finder of a thing specified in subsection 30 (1) of this Act is required to preserve the place of the finding in an unaltered condition and to notify the National Heritage Board or the rural municipality or city government promptly of the finding.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011] (2) A found thing shall be left in the place it is found until it is delivered to the National Heritage Board. A found thing may be removed from the place it is found only if its preservation is endangered. It shall not be damaged by cleaning, furbishing, breaking or in any other manner, or by severing parts from the whole.

 

§ 33. Entitlement to fee

(1) The finder of a thing specified in subsection 30 (1) of this Act, except for the finder of underwater submerged water craft, aircraft or other vehicle is entitled to receive a fee. The amount of the fee shall be determined by the National Heritage Board on the basis of an expert assessment. Upon establishing the amount of fee, the natural, historical, archaeological, scientific, artistic or other cultural value of the thing found, circumstances of finding and transfer to the state shall be taken into account. The procedure for the payment of fees shall be established by a regulation of the Government of the Republic.(2) The receiver of fee shall be entitled to stay anonymous.(3) A thing with cultural value can be transferred to the finder without charge on the basis of the National Heritage Board expert assessment without determining a fee.(4) A fee shall not be paid in the following cases:

1) the finder’s duties include searching for and excavating things specified in subsection 30 (1) of this Act or studying monuments or supervising compliance with requirements concerning heritage conservation;

2) the finder has violated the obligations specified in § 32 of this Act.

[ RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

6. CHAPTER

ENSURING PROTECTION OF MONUMENTS AND OF STRUCTURES LOCATED WITHIN HERITAGE CONSERVATION AREAS WHEN CONDUCTING AND PLANNING WORK INVOLVING MONUMENTS AND STRUCTURES

 

§ 34. Study of monuments and structures located within heritage conservation areas and underwater archaeological study

(1) Study of monuments and structures located within heritage conservation areas which results in alteration thereof may be undertaken only with the permission of the National Heritage Board and with the previous knowledge of the rural municipality or city government by the owner or possessor unless the statutes of the heritage conservation area provide otherwise.(2) The owner or possessor of a monument or structure located within heritage conservation area is required to permit the study specified in subsection (1) of this section if damage caused by study is compensated for. Damage shall not be compensated for in the case provided for in subsection 35 (7) of this Act.(3) Underwater archaeological study can be performed in internal and transboundary water bodies, inland and territorial seas and exclusive economic zones with the permission of the National Heritage Board.(4) The activity licence specified in § 36 of this Act and a schedule for the studies approved by the National Heritage Board are necessary to obtain the permission specified in subsections (1) and (3) of this section. The National Heritage Board shall decide to issue a corresponding permit or to refuse to issue a permit within one month as of submission of the application. A permit shall be issued for the conduct of a specific study.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

§ 35. Conservation, restoration and construction of monuments or of structures located within heritage conservation areas

(1) Immovable monuments or structures located within heritage conservation areas may only be conserved, restored or constructed on the basis of a conservation, restoration and construction plan which adheres to the special conditions for heritage conservation. With the approval of the National Heritage Board the basic plan for the construction of the interior space of the building located within heritage conservation areas may be compiled without the special conditions for heritage conservation.(2) Immovable monuments or structures located within heritage conservation areas may only be conserved and restored under the supervision of a responsible specialist or subject to heritage conservation supervision exercised by the compiler of the conservation and restoration plan. The procedure for heritage conservation supervision shall be established by a regulation of the Minister of Culture.(3) The special conditions for heritage conservation shall prescribe the requirements for the study, preservation, conservation, restoration and construction of immovable monuments and structures located within heritage conservation areas. The procedure for the preparation of special conditions for heritage conservation shall be established by a regulation of the Minister of Culture.(4) Special conditions for heritage conservation regarding immovable monuments and structures located within heritage conservation areas, plans for their conservation, restoration or construction except for special conditions for heritage conservation prepared by the National Heritage Board and plans for earthwork and construction work involving immovable monuments or immovables located within heritage conservation areas shall be approved by the National Heritage Board.(5) After the approval of the plan for the works referred to in subsection (4) of this section, the National Heritage Board shall issue a permit for the commencement of work except if the written consent or building permit of the local government or Technical Surveillance Authority is required for the performance of work according to the Building Act. The local government or Technical Surveillance Authority shall grant such written consent or building permit after co-ordination with the National Heritage Board.(6) The requirements of the Rescue Board, Technical Surveillance Authority and Health Care Board concerning monuments and structures located within heritage conservation areas shall be co-ordinated with the National Heritage Board.(7) Before the commencement of work specified in subsection (4) of this section involving immovable monuments or immovables or structures located within heritage conservation areas, studies shall be conducted at the expense of the person who orders the work.(8) The conditions and procedure for the preparation of plans for the conservation, restoration, or construction of immovable monuments or of structures located within heritage conservation areas and for the conduct of prior studies therein shall be established by a regulation of the Minister of Culture.(9) Movable monuments can be conserved and restored only on the basis of an activity plan for conservation or restoration works. The necessity of the previous study, preparation of an activity plan for study and heritage conservation supervision shall be decided by the National Heritage Board separately in each case.(10) The activity plans for conservation and restoration works of movable monuments and plans connected with alterations of the conditions for preservation and use of movable monuments shall be co-ordinated with the National Heritage Board.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

§ 35^1. Preparation of special conditions by the National Heritage Board

(1) The National Heritage Board shall be entitled to prepare special conditions for heritage conservation.(2) The officials of the National Heritage Board shall not be required to hold the activity licence specified in § 36 of this Act in order to prepare the special conditions for heritage conservation.

[ RT I 2008 51 287 - pub. 19.12.2008]

 

§ 36. Activity licence obligation

(1) An undertaking, non-profit association or foundation as well as a responsible specialist in charge of works are required to hold an activity licence for operation in the following areas of activity:

1) preparation of a plan for conservation and restoration of a monument and of a structure located on a site which has been entered in the World Heritage List;

2) preparation of activity plans for study, conservation and restoration works and special conditions for heritage conservation;

3) study which causes alteration of a monument and underwater archaeological study;

4) conservation and restoration of a monument and of a structure located on a site which has been entered in the World Heritage List;

5) exercise of heritage conservation supervision over monuments and heritage conservation areas;

6) provision of diving service to underwater monuments.(2) An activity licence is not required for the following activities connected with monuments or structures located within heritage conservation areas:

1) maintenance;

2) repair;

3) drawing of budgets and calculations;

4) photographing;

5) conduct of archival and bibliographical studies, historical reviews and certificates;

6) inventory of monuments, structures and elements and details thereof.(3) State and local government agencies and legal persons in public law who conduct such work on the basis of law or statutes as well as natural persons who have been awarded a profession corresponding to the given type of work do not need an activity licence specified in clauses (1) 1) – 5) of this section.(4) Operation in the areas of activity specified in subsection (1) of this section is only allowed on the condition that the undertaking, non-profit association or foundation holding an activity licence have entered into a contract for organisation of works with a responsible specialist holding an activity licence.

[ RT I 2014-06-29 1 - pub. 01.07.2014]

 

§ 37. Application for activity licence

(1) Application for an activity licence shall be resolved by the National Heritage Board.(2) In addition to the specifications of the General Part of the Code of Economic Activities Act, the application for an activity licence of an undertaking, non-profit association or foundation as well as the responsible specialist in charge of works shall also include a report and list of works performed by the person in charge of works or a certificate concerning the passing of in-service training of the speciality corresponding to the requested area of activity.(3) If an activity licence is applied for by a responsible specialist of diving to underwater monuments, the application shall also include:

1) confirmation of the applicant that he or she holds a diving instructor licence which is internationally recognised;

2) confirmation of the applicant that he or she has passed a training in the course of which he or she has acquired the skill to dive to monuments without causing any damage thereto.

[ RT I 2014-06-29 1 - pub. 01.07.2014]

 

§ 38. Object of inspection of activity licences

(1) An undertaking shall be issued an activity licence if the person in charge of its works corresponds to the following requirements:

1) he or she has acquired higher education in history, archaeology, architecture, art, restoration or technology according to the type of work;

2) he or she has constantly operated in the given area of activity no less than for four previous years or passed in-service training of the speciality corresponding to the requested area of activity.(2) The National Heritage Board may decide that higher education specified in clause (1) 1) of this section is not the prerequisite for the receipt of an activity licence applied for conservation, restoration or repair.

[ RT I 2014-06-29 1 - pub. 01.07.2014]

 

§ 39. Expiry and revocation of activity licences

[Repealed - RT I, 29.06.2014, 1 – entry into force 01.07.2014]

 

§ 40. Requirements for conduct of construction and other work

(1) Construction, land improvement, road construction and other work which may endanger a monument shall be conducted only with the permission of the National Heritage Board under conditions which ensure the preservation of the monument, exterior and the surrounding environment thereof.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011] (2) In the case of work specified in subsection (1) of this section, an applicant for a corresponding permit is required to:

1) order work which prevents damage to the monument, finance such work and adhere to the requirements established for the conduct thereof;

2) notify the persons conducting the work of the existence of the monument and restrictions relating thereto.(3) Persons conducting work which endangers a monument are responsible for the preservation of the monument when conducting such work and the applicant for the permit is responsible for the performance of the obligation specified in clause (2) 2) of this section.(4) Construction and other work shall be documented pursuant to the procedure established by the Minister of Culture.(5) An immovable which, according to information held by the National Heritage Board, may yield a hitherto unknown finding of cultural value shall be studied before the commencement of work. The study shall be conducted at the expense of the applicant for the permit.

 

§ 41. Halting of construction and other work

[Repealed - RT I, 13.03.2014, 4 – entry into force 01.07.2014]

 

§ 42. Suspension of construction and other work

[Repealed - RT I, 13.03.2014, 4 – entry into force 01.07.2014]

 

§ 43.

[Repealed - RT I, 21.03.2011, 4 – entry into force 01.06.2011]

 

§ 44. Suspension of activities contrary to heritage conservation requirements

[Repealed - RT I, 13.03.2014, 4 – entry into force 01.07.2014]6^1. chapter STATE AND ADMINISTRATIVE SUPERVISION [ RT I 2004 25 171 - pub. 26.04.2004]

 

§ 44^1. State and administrative supervision and special measures

[ RT I 2014-03-13 4 - pub. 01.07.2014] (1) State and administrative supervision over compliance with this Act and requirements of legislation established on the basis thereof shall be exercised by the National Heritage Board and rural municipality or city government according to their competence in case the rural municipality or city government have been assigned the competence of supervision on the basis of a contract under public law entered into between the National Heritage Board and the local government council (hereinafter law enforcement agency).(2) In order to exercise state supervision provided for in this Act, the law enforcement agency may apply special state supervision measures specified in §§ 30, 32, 50 and 49–52 of the Law Enforcement Act on the basis and pursuant to the procedure provided for in the Law Enforcement Act.

[ RT I 2014-06-29 1 - pub. 01.07.2014]

 

§ 44^2. Limit of penalty payment

[ RT I 2014-03-13 4 - pub. 01.07.2014]

Upon failure to comply with a precept, the upper limit of penalty payment applied pursuant to the procedure provided for in the Substitutive Enforcement and Penalty Payment Act is 1300 euros.

[ RT I 2014-03-13 4 - pub. 01.07.2014]

 

§ 44^3. Specifications of state supervision

(1) If an archaeological cultural layer, including human bones, which has sedimented as a result of human activity, or a finding of cultural value is discovered in the course of work at a monument, in a heritage conservation area or at any other place, the person who conducts the work is required to halt the work, preserve the place of the finding in an unaltered condition and inform the National Heritage Board and the rural municipality or city government promptly thereof.(2) If things specified in subsection (1) of this section are discovered, the National Heritage Board or rural municipality or city government has the right to suspend work for up to two weeks in order to ascertain the necessity of studies or whether the things qualify as monuments.(3) Damage caused by suspension of work shall be compensated for on the conditions and pursuant to the procedure provided by law.(4) The National Heritage Board and rural municipality or city government are required promptly to suspend all work and any activities which may endanger a monument or finding of cultural value or which are otherwise contrary to this Act.

[ RT I 2014-03-13 4 - pub. 01.07.2014]

 

7. CHAPTER

LIABILITY

[ RT I 2002 63 387 - pub. 01.09.2002]

 

§ 45. Damage to or removal of monument signs[ RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011] (1) Damage to or removal of a monument sign is punishable by a fine of up to 100 fine units.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011] (2) The same act, if committed by a legal person, is punishable by a fine of up to 640 euros.

[ RT I 2010 22 108 - pub. 01.01.2011]

 

§ 46. Violation of requirements related to findings of cultural value

(1) Failure to report of a finding of cultural value and knowingly removing a finding of cultural value or part thereof from the place it is found and for damage to the finding of cultural value, part thereof or an archaeological cultural layer is punishable by a fine of up to 200 fine units.(2) The same act, if committed by a legal person, is punishable by a fine of up to 2000 euros.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

§ 46^1. Use of search device without permit

Use of search device with the objective of searching a thing of cultural value without the search permit issued by the National Heritage Board is punishable by a fine up to 300 fine units.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

§ 46^2. Violation of prohibition of searching with search device on immovable monuments and protected zones thereof

Violation of the prohibition of searching with a search device on immovable monuments and protection zones thereof is punishable by a fine up to 300 fine units.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

§ 47. Violation of requirements for supervision of monuments and structures located within heritage conservation areas

(1) Study of a monument or structure located within heritage conservation area without permission, without an approved plan and without heritage conservation supervision exercised by a responsible specialist or compiler of a plan, and the conservation or restoration of monuments or structures without an activity licence is punishable by a fine of up to 300 fine units.(2) The same act, if committed by a legal person, is punishable by a fine of up to 3200 euros.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

§ 47^1. Violation of requirements for diving to underwater monuments

(1) Diving to underwater monuments without the permit of the National Heritage Board or providing diving service to underwater monuments without activity licence is punishable by a fine up to 300 fine units.(2) The same act, if committed by a legal person, is punishable by a fine of up to 3200 euros.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

§ 48. Damage to or destruction of monuments or structures located within heritage conservation areas

(1) Damage to or destruction of a monument or structure located within heritage conservation area is punishable by a fine of up to 300 fine units.(2) The same act, if committed by a legal person, is punishable by a fine of up to 32 000 euros.

[RT I 2010 22 108- pub. 01.01.2011]

 

§ 48^1. Confiscation of search device

(1) The National Heritage Board and a court may confiscate the search device being the immediate object to the misdemeanour specified in §§ 46–46^2 of this Act according to § 83 of the Penal Code.(2) The procedure for preservation, transfer and delivery for destruction of the search device confiscated under subsection (1) of this section shall be established by a regulation of the Minister of Culture.

[RT I 2011-03-21 4 - pub. 01.06.2011]

 

§ 49. Proceedings

(1) The provisions of the General Part of the Penal Code and of the Code of Misdemeanour Procedure apply to the misdemeanours provided for in §§ 45–48 of this Act.(2) Extra-judicial proceedings concerning the misdemeanours provided for in §§ 45–48 of this Act shall be conducted by:

1) the National Heritage Board;

2) rural municipality or city governments.

[RT I 2004 25 171 - pub. 26.04.2004] 8. chapter IMPLEMENTING PROVISIONS

 

§ 50. - § 54.

[Omitted from this text.]